Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Język niemiecki:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Język niemiecki
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Maziarz <Anna.Maziarz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Bandur <Pawel.Bandur@zut.edu.pl>, Grażyna Kamińska <Grazyna.Kaminska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 7,0 ECTS (formy) 7,0
Forma zaliczenia egzamin Język niemiecki
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK3 30 2,01,00zaliczenie
lektoratLK4 60 2,01,00zaliczenie
lektoratLK5 60 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Matura z języka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad gramatyki i słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.
C-2Rozumienie i posługiwanie się podstawowym słownictwem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów.
C-3Wyrobienie świadomości potrzeby ustawicznego i autonomicznego kształcenia się.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Mobilność we współczesnym świecie. Emigracja, integracja, wielokulturowość. Podróże. Krytyka i zażalenie. Szyk zdania (Satzklammer). Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie.10
T-LK-2Surowce, materiały, produkty. Porównywanie (deklinacja i stopniowanie przymiotników, zdania porównawcze).10
T-LK-3Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.10
30
lektorat
T-LK-1Współczesne formy wymiany towarowej (handel tradycyjny i online). Definiowanie (zdania względne). Rekcja czasownika.10
T-LK-2Kooperacja. Spory i konflikty. Negocjacje. Mediacje. Normy społeczne. Dwuczłonowe spójniki zdań.10
T-LK-3Człowiek i społeczeństwo. Struktury społeczne. Formułowanie hipotez, uprzejmych próśb, porad (zdania warunkowe). Spekulowanie na tematy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ( tryb przypuszczający).10
T-LK-4Proces rekrutacyjny. Praca i zatrudnienie. Pomysły innowacyjne. Praktyki studenckie. List motywacyjny, CV. Opisywanie procesów i zjawisk (strona bierna).10
T-LK-5Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.20
60
lektorat
T-LK-1Zjawisko globalizacji. Problemy społeczne i ekonomiczne. Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen).10
T-LK-2Natura i jej zjawiska. Ochrona środowiska. Energie odnawialne. Przytaczanie wypowiedzi (mowa zależna)10
T-LK-3Zdrowy styl życia (żywność, diety, aktywność). Nauka i technika.10
T-LK-4Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.10
T-LK-5Trening egzaminacyjny (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, pisanie listów formalnych, prowadzenie dialogów na różne tematy – argumentowanie, szukanie rozwiązań i kompromisów)20
60

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1Uczestniczenie w zajęciach60
A-LK-2Udział w konsultacjach1
61
lektorat
A-LK-1Uczestniczenie w zajęciach60
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć15
A-LK-3Udział w konsultacjach5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu10
90
lektorat
A-LK-1Uczestniczenie w zajęciach30
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć25
A-LK-3Udział w konsultacjach5
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5praca z tekstem
M-6słuchanie ze zrozumieniem
M-7pisanie listów formalnych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: test diagnostyczny (F)
S-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-3Ocena formująca: kartkówka (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
S-5Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
S-6Ocena podsumowująca: egzamin ustny (P)

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-A10.2_U01
posiada umiejętność porozumiewania się na poziomie B2 z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej oraz czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego świata
BT_1A_U09C-1T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3M-4, M-1, M-7, M-2S-5, S-2, S-6
BT_1A_BT-S-A10.2_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
BT_1A_U09C-2T-LK-3M-1, M-3, M-5S-3, S-4, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-A10.2_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijania kompetencji językowych
BT_1A_K04C-3T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3M-4, M-1, M-2S-5, S-3, S-4, S-2, S-6

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-A10.2_U01
posiada umiejętność porozumiewania się na poziomie B2 z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej oraz czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego świata
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-A10.2_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
2,0
3,0Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w swojej dziedzinie i używa je w ograniczonym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-A10.2_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijania kompetencji językowych
2,0
3,0Student dostrzega potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Albert Daniels, Mittelpunkt, Ernst Klett Sprachen, Barcelona, 2007
  2. U.Koithan, H. Schmitz, T.Sieber, R. Sonntag, Aspekte, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Hilke Dreyer, Richard Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Max Hueber, Ismaning, 2000
  2. Hans-Jürgen Hentschel, Verena Klotz, Paul Krüger, Mit Erfolg zu telc Deutsch B2. Zertifikat Deutsch Plus.Übungsbuch, Ernst Klett Sprachen, Barcelona, 2007
  3. Z. Osörgo, E. Malyata, A. Tarnasi, B2 Finale: ein Vorbereitungskurs auf die OESD-Prüfung Mittelstufe Deutsch, Klett Kiado, Budapest, 2007
  4. Andrea Frater, Jörg Keller, Angelique Thabar, Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2. Übungsbuch, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart, 2008
  5. Michael Kuhn, Andreas Stieber, Twoje testy - język niemiecki, PWN, Warszawa, 2008
  6. XYZ, Teksty popularno-naukowe z dziedziny studiowanego kierunku, 2012

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Mobilność we współczesnym świecie. Emigracja, integracja, wielokulturowość. Podróże. Krytyka i zażalenie. Szyk zdania (Satzklammer). Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie.10
T-LK-2Surowce, materiały, produkty. Porównywanie (deklinacja i stopniowanie przymiotników, zdania porównawcze).10
T-LK-3Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.10
30

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Współczesne formy wymiany towarowej (handel tradycyjny i online). Definiowanie (zdania względne). Rekcja czasownika.10
T-LK-2Kooperacja. Spory i konflikty. Negocjacje. Mediacje. Normy społeczne. Dwuczłonowe spójniki zdań.10
T-LK-3Człowiek i społeczeństwo. Struktury społeczne. Formułowanie hipotez, uprzejmych próśb, porad (zdania warunkowe). Spekulowanie na tematy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ( tryb przypuszczający).10
T-LK-4Proces rekrutacyjny. Praca i zatrudnienie. Pomysły innowacyjne. Praktyki studenckie. List motywacyjny, CV. Opisywanie procesów i zjawisk (strona bierna).10
T-LK-5Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.20
60

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Zjawisko globalizacji. Problemy społeczne i ekonomiczne. Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen).10
T-LK-2Natura i jej zjawiska. Ochrona środowiska. Energie odnawialne. Przytaczanie wypowiedzi (mowa zależna)10
T-LK-3Zdrowy styl życia (żywność, diety, aktywność). Nauka i technika.10
T-LK-4Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.10
T-LK-5Trening egzaminacyjny (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, pisanie listów formalnych, prowadzenie dialogów na różne tematy – argumentowanie, szukanie rozwiązań i kompromisów)20
60

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Uczestniczenie w zajęciach60
A-LK-2Udział w konsultacjach1
61
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Uczestniczenie w zajęciach60
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć15
A-LK-3Udział w konsultacjach5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu10
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Uczestniczenie w zajęciach30
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć25
A-LK-3Udział w konsultacjach5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-A10.2_U01posiada umiejętność porozumiewania się na poziomie B2 z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej oraz czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego świata
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U09Posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Cel przedmiotuC-1Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad gramatyki i słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.
Treści programoweT-LK-1Zjawisko globalizacji. Problemy społeczne i ekonomiczne. Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen).
T-LK-2Natura i jej zjawiska. Ochrona środowiska. Energie odnawialne. Przytaczanie wypowiedzi (mowa zależna)
T-LK-3Zdrowy styl życia (żywność, diety, aktywność). Nauka i technika.
T-LK-4Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-LK-5Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-LK-1Współczesne formy wymiany towarowej (handel tradycyjny i online). Definiowanie (zdania względne). Rekcja czasownika.
T-LK-2Kooperacja. Spory i konflikty. Negocjacje. Mediacje. Normy społeczne. Dwuczłonowe spójniki zdań.
T-LK-3Człowiek i społeczeństwo. Struktury społeczne. Formułowanie hipotez, uprzejmych próśb, porad (zdania warunkowe). Spekulowanie na tematy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ( tryb przypuszczający).
T-LK-4Proces rekrutacyjny. Praca i zatrudnienie. Pomysły innowacyjne. Praktyki studenckie. List motywacyjny, CV. Opisywanie procesów i zjawisk (strona bierna).
T-LK-1Mobilność we współczesnym świecie. Emigracja, integracja, wielokulturowość. Podróże. Krytyka i zażalenie. Szyk zdania (Satzklammer). Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie.
T-LK-2Surowce, materiały, produkty. Porównywanie (deklinacja i stopniowanie przymiotników, zdania porównawcze).
T-LK-3Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
Metody nauczaniaM-4dyskusja
M-1zajęcia praktyczne
M-7pisanie listów formalnych
M-2praca w grupach
Sposób ocenyS-5Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
S-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-6Ocena podsumowująca: egzamin ustny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-A10.2_U02posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U09Posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Cel przedmiotuC-2Rozumienie i posługiwanie się podstawowym słownictwem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów.
Treści programoweT-LK-3Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-3prezentacja
M-5praca z tekstem
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: kartkówka (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w swojej dziedzinie i używa je w ograniczonym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-A10.2_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijania kompetencji językowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K04Wykazuje otwartość dla ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o różne źródła informacji naukowej; umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Cel przedmiotuC-3Wyrobienie świadomości potrzeby ustawicznego i autonomicznego kształcenia się.
Treści programoweT-LK-1Zjawisko globalizacji. Problemy społeczne i ekonomiczne. Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen).
T-LK-2Natura i jej zjawiska. Ochrona środowiska. Energie odnawialne. Przytaczanie wypowiedzi (mowa zależna)
T-LK-3Zdrowy styl życia (żywność, diety, aktywność). Nauka i technika.
T-LK-4Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-LK-5Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-LK-1Współczesne formy wymiany towarowej (handel tradycyjny i online). Definiowanie (zdania względne). Rekcja czasownika.
T-LK-2Kooperacja. Spory i konflikty. Negocjacje. Mediacje. Normy społeczne. Dwuczłonowe spójniki zdań.
T-LK-3Człowiek i społeczeństwo. Struktury społeczne. Formułowanie hipotez, uprzejmych próśb, porad (zdania warunkowe). Spekulowanie na tematy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ( tryb przypuszczający).
T-LK-4Proces rekrutacyjny. Praca i zatrudnienie. Pomysły innowacyjne. Praktyki studenckie. List motywacyjny, CV. Opisywanie procesów i zjawisk (strona bierna).
T-LK-1Mobilność we współczesnym świecie. Emigracja, integracja, wielokulturowość. Podróże. Krytyka i zażalenie. Szyk zdania (Satzklammer). Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie.
T-LK-2Surowce, materiały, produkty. Porównywanie (deklinacja i stopniowanie przymiotników, zdania porównawcze).
T-LK-3Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
Metody nauczaniaM-4dyskusja
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
Sposób ocenyS-5Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
S-3Ocena formująca: kartkówka (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-6Ocena podsumowująca: egzamin ustny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student dostrzega potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych.
3,5
4,0
4,5
5,0