Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Immunologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Immunologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii
Nauczyciel odpowiedzialny Jolanta Karakulska <Jolanta.Karakulska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Karol Fijałkowski <karol.fijalkowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 10 1,00,29zaliczenie
laboratoriaL4 10 1,00,29zaliczenie
wykładyW4 20 2,00,42egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu mikrobiologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podziału, funkcji i składowych układu immunologicznego człowieka i zwierząt.
C-2Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania składowych układu immunologicznego w praktyce
C-3Zapoznanie studentów z mechanizmami immunologicznymi w przebiegu wybranych chorób

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Mechanizmy odpowiedzi komórkowej i humoralnej.2
T-A-2Odporność przeciwbakteryjna i przeciwwirusowa.2
T-A-3Odporność przeciwgrzybicza, przeciw pierwotniakom i robakom.2
T-A-4Tolerancja immunologiczna. Przeszczep i jego odrzucanie.2
T-A-5Pierwotne i wtórne niedobory odporności.2
10
laboratoria
T-L-1Morfologiczna ocena układu czerwonokrwinkowego i białokrwinkowego.2
T-L-2Wykonanie rozmazu krwi oraz ocena leukogramu różnych gatunków zwierząt.2
T-L-3Test fagocytarny.2
T-L-4Rozdział białek surowicy.2
T-L-5Test ELISA.2
10
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do układu immunologicznego.4
T-W-2Komórki biorące udział w odpowiedzi immunologicznej.2
T-W-3Reakcje immunologiczne typu komórkowego. Fagocytoza.2
T-W-4Rozpuszczalne mediatory odporności.2
T-W-5Układ dopełniacza.2
T-W-6Antygeny i immunoglobuliny.2
T-W-7Rozpoznawanie i prezentacja antygenów.2
T-W-8Zaburzenia układu odpornościowego.2
T-W-9Techniki immunologiczne.2
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.12
A-A-3Konsultacje.8
30
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.10
A-L-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.10
A-L-3Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń.10
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.20
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu10
A-W-3Samodzielne studiowanie tematyki wykładów.10
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów20
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Pokaz multimedialny z objaśnieniami przy wykorzystaniu komputera i projektora
M-2Dyskusja dydaktyczna.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach audytoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej części wykładowej i ćwiczeniowej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_null_W01
W zakresie wiedzy student nazywa, rozróżnia oraz charakteryzuje składowe układu immunologicznego.
BT_1A_W17C-2, C-3, C-1T-W-4, T-W-8, T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-W-7, T-W-9, T-W-6, T-W-3M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_null_U01
Umie scharakteryzować najważniejsze funkcje układu odpornościowego i posługuje się podstawowymi technikami immunologicznymi.
BT_1A_U04C-2, C-3, C-1T-A-4, T-A-5, T-A-1, T-A-3, T-A-2, T-L-3, T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-5M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_null_K01
Ma świadomość wpływu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego na zdrowie i dobrostan zwierząt
BT_1A_K05C-2, C-3, C-1T-L-3, T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-5M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_null_W01
W zakresie wiedzy student nazywa, rozróżnia oraz charakteryzuje składowe układu immunologicznego.
2,0Student nie nazywa, nie rozróżnia oraz nie charakteryzuje składowych układu immunologicznego.
3,0Student w stopniu minimalnym nazywa, rozróżnia oraz charakteryzuje składowe układu immunologicznego; w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student nazywa, rozróżnia oraz charakteryzuje składowe układu immunologicznego w stopniu zadowalającym, w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
4,0Student szczegółowo nazywa, rozróżnia oraz charakteryzuje składowe układu immunologicznego; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
4,5Student wyczerpująco nazywa, rozróżnia oraz charakteryzuje składowe układu immunologicznego; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
5,0Student wykazuje dogłębną wiedzę na temat nazywania, rozróżniania oraz charakterystyki składowych układu immunologicznego; w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_null_U01
Umie scharakteryzować najważniejsze funkcje układu odpornościowego i posługuje się podstawowymi technikami immunologicznymi.
2,0
3,0Student potrafi w dostateczny sposób scharakteryzować najważniejsze funkcje układu odpornościowego i posługiwać się podstawowymi technikami immunologicznymi
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_null_K01
Ma świadomość wpływu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego na zdrowie i dobrostan zwierząt
2,0Nie ma świadomości wpływu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego na zdrowie i dobrostan zwierząt
3,0Ma świadomość wpływu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego na zdrowie i dobrostan zwierząt w stopniu podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0Ma świadomość wpływu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego na zdrowie i dobrostan zwierząt

Literatura podstawowa

  1. Roitt I., Brostoff J., Male D., Immunologia, Wydawnictwo Medyczne Słotwinski Verlag, Brema, 1998
  2. Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Immunologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002
  3. Kayser F.H., Bienz K.A., Eckert J., Zinkernagel R.M., Mikrobiologia lekarska, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Kowalski M.L., Immunologia kliniczna, Mediton Oficyna Wydawnicza, Łódź, 2000

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Mechanizmy odpowiedzi komórkowej i humoralnej.2
T-A-2Odporność przeciwbakteryjna i przeciwwirusowa.2
T-A-3Odporność przeciwgrzybicza, przeciw pierwotniakom i robakom.2
T-A-4Tolerancja immunologiczna. Przeszczep i jego odrzucanie.2
T-A-5Pierwotne i wtórne niedobory odporności.2
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Morfologiczna ocena układu czerwonokrwinkowego i białokrwinkowego.2
T-L-2Wykonanie rozmazu krwi oraz ocena leukogramu różnych gatunków zwierząt.2
T-L-3Test fagocytarny.2
T-L-4Rozdział białek surowicy.2
T-L-5Test ELISA.2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do układu immunologicznego.4
T-W-2Komórki biorące udział w odpowiedzi immunologicznej.2
T-W-3Reakcje immunologiczne typu komórkowego. Fagocytoza.2
T-W-4Rozpuszczalne mediatory odporności.2
T-W-5Układ dopełniacza.2
T-W-6Antygeny i immunoglobuliny.2
T-W-7Rozpoznawanie i prezentacja antygenów.2
T-W-8Zaburzenia układu odpornościowego.2
T-W-9Techniki immunologiczne.2
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.12
A-A-3Konsultacje.8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.10
A-L-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.10
A-L-3Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.20
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu10
A-W-3Samodzielne studiowanie tematyki wykładów.10
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_null_W01W zakresie wiedzy student nazywa, rozróżnia oraz charakteryzuje składowe układu immunologicznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W17Posiada wiedzę na temat aktywności czynników patogennych oraz rozumie zasady regulacji odpornościowej i zasady diagnostyki immunologicznej.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania składowych układu immunologicznego w praktyce
C-3Zapoznanie studentów z mechanizmami immunologicznymi w przebiegu wybranych chorób
C-1Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podziału, funkcji i składowych układu immunologicznego człowieka i zwierząt.
Treści programoweT-W-4Rozpuszczalne mediatory odporności.
T-W-8Zaburzenia układu odpornościowego.
T-W-5Układ dopełniacza.
T-W-2Komórki biorące udział w odpowiedzi immunologicznej.
T-W-1Wprowadzenie do układu immunologicznego.
T-W-7Rozpoznawanie i prezentacja antygenów.
T-W-9Techniki immunologiczne.
T-W-6Antygeny i immunoglobuliny.
T-W-3Reakcje immunologiczne typu komórkowego. Fagocytoza.
Metody nauczaniaM-1Pokaz multimedialny z objaśnieniami przy wykorzystaniu komputera i projektora
M-2Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach audytoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej części wykładowej i ćwiczeniowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie nazywa, nie rozróżnia oraz nie charakteryzuje składowych układu immunologicznego.
3,0Student w stopniu minimalnym nazywa, rozróżnia oraz charakteryzuje składowe układu immunologicznego; w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student nazywa, rozróżnia oraz charakteryzuje składowe układu immunologicznego w stopniu zadowalającym, w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
4,0Student szczegółowo nazywa, rozróżnia oraz charakteryzuje składowe układu immunologicznego; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
4,5Student wyczerpująco nazywa, rozróżnia oraz charakteryzuje składowe układu immunologicznego; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
5,0Student wykazuje dogłębną wiedzę na temat nazywania, rozróżniania oraz charakterystyki składowych układu immunologicznego; w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_null_U01Umie scharakteryzować najważniejsze funkcje układu odpornościowego i posługuje się podstawowymi technikami immunologicznymi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U04Posługuje się wiedzą z zakresu mikrobiologii i immunologii; analizuje mechanizmy warunkujące zjadliwość drobnoustrojów, potrafi scharakteryzować wybrane choroby zakaźne; analizuje funkcjonowanie układu odpornościowego; posiada umiejętność hodowli drobnoustrojów i stosowania odpowiednich technik diagnostycznych.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania składowych układu immunologicznego w praktyce
C-3Zapoznanie studentów z mechanizmami immunologicznymi w przebiegu wybranych chorób
C-1Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podziału, funkcji i składowych układu immunologicznego człowieka i zwierząt.
Treści programoweT-A-4Tolerancja immunologiczna. Przeszczep i jego odrzucanie.
T-A-5Pierwotne i wtórne niedobory odporności.
T-A-1Mechanizmy odpowiedzi komórkowej i humoralnej.
T-A-3Odporność przeciwgrzybicza, przeciw pierwotniakom i robakom.
T-A-2Odporność przeciwbakteryjna i przeciwwirusowa.
T-L-3Test fagocytarny.
T-L-1Morfologiczna ocena układu czerwonokrwinkowego i białokrwinkowego.
T-L-2Wykonanie rozmazu krwi oraz ocena leukogramu różnych gatunków zwierząt.
T-L-4Rozdział białek surowicy.
T-L-5Test ELISA.
Metody nauczaniaM-1Pokaz multimedialny z objaśnieniami przy wykorzystaniu komputera i projektora
M-2Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach audytoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej części wykładowej i ćwiczeniowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w dostateczny sposób scharakteryzować najważniejsze funkcje układu odpornościowego i posługiwać się podstawowymi technikami immunologicznymi
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_null_K01Ma świadomość wpływu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego na zdrowie i dobrostan zwierząt
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K05Wykazuje pozytywne przekonania i postawy wobec ludzi, organizmów i środowiska; ma wysoką wrażliwość na ich potrzeby i problemy.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania składowych układu immunologicznego w praktyce
C-3Zapoznanie studentów z mechanizmami immunologicznymi w przebiegu wybranych chorób
C-1Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podziału, funkcji i składowych układu immunologicznego człowieka i zwierząt.
Treści programoweT-L-3Test fagocytarny.
T-L-1Morfologiczna ocena układu czerwonokrwinkowego i białokrwinkowego.
T-L-2Wykonanie rozmazu krwi oraz ocena leukogramu różnych gatunków zwierząt.
T-L-4Rozdział białek surowicy.
T-L-5Test ELISA.
Metody nauczaniaM-1Pokaz multimedialny z objaśnieniami przy wykorzystaniu komputera i projektora
M-2Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach audytoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej części wykładowej i ćwiczeniowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma świadomości wpływu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego na zdrowie i dobrostan zwierząt
3,0Ma świadomość wpływu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego na zdrowie i dobrostan zwierząt w stopniu podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0Ma świadomość wpływu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego na zdrowie i dobrostan zwierząt