Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Hodowle tkankowe i komórkowe zwierząt:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Hodowle tkankowe i komórkowe zwierząt
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających
Nauczyciel odpowiedzialny Iwona Szatkowska <Iwona.Szatkowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Jędrzejczak-Silicka <mjedrzejczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,42egzamin
ćwiczenia audytoryjneA6 10 0,50,29zaliczenie
laboratoriaL6 20 1,50,29zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość pojęć z zakresu biologii komórki, fizjologii, biologii molekularnej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z postawową terminologią z zakresu hodowli komórek i tkanek.
C-2Prezentacja podstawowych i rutynowych procedur w pracy z hodowlami komórkowymi.
C-3Prezentacja możliwości wykorzystania hodowli komórkowych w wielu dziedzinach nauki i diagnostyki.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rys historyczny. Od pojedynczej komórki po inżynierię tkankową.1
T-A-2Komórki wykorzystywane w mikrobioanalityce.2
T-A-3Testy z wykorzystaniem hodowli komórkowych.2
T-A-4Hodowle komórkowe jako alternatywa dla badań na zwierzętach.1
T-A-5Banki komórek, linie komórkowe.1
T-A-6Banki krwi pępowinowej.1
T-A-7Autentyfikacja linii komórowych i problem zanieczyszczeń krzyżowych.2
10
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do ćwiczeń. Zasady pracy w laboratorium hodowli komórkowych. Dobra Praktyka Laboratoryjna. Podstawowe pojęcia dotyczące kultur in vitro zwierząt.4
T-L-2Hodowle komórek w zawiesinie. Założenie hodowli limfocytów T.3
T-L-3Utrwalenie materiału z hodowli w zawiesinie.2
T-L-4Hodowle komórek adherentnych. Założenie hodowli komórek nabłonkowych.3
T-L-5Hodowle adherentne. Założenie hodowli pierwotnej komórek fibroblastopodobnych.3
T-L-6Test żywotności komórek - metoda błękitu trypanu.3
T-L-7Bankowanie komórek. Zaliczenie treści ćwiczeń.2
20
wykłady
T-W-1Hodowle tkankowe i komórkowe in vitro w ujęciu historycznym.1
T-W-2Cykl komórkowy i jego regulacja w układach in vitro6
T-W-3Biochemiczna i molekularna charakterstyka czynników wzrostu wykorzystywanych w hdowlach komórkowych in vitro2
T-W-4Inhibitory cyklu komórkowego i ich wykorzystanie w układach in vitro2
T-W-5Tempo proliferacyjne różnych typów komórk i ustalonych linii komórkowych w układach in vivo i in vitro2
T-W-6Komórki macierzyste i źródła ich pozyskiwania dla potrzeb hodowli in vitro.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych.10
A-A-2Analiza wskazanych publikacji.1
A-A-3Przygotowanie od zaliczenia treści ćwiczeń audytoryjnych.4
15
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w laboratoriach.20
A-L-2Praca z literaturą fachowa.10
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia treści laboratoriów.15
45
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu7
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2wyjaśnienie
M-3pokaz
M-4ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści zajęć w formie pisemnej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C20_W01
Student zna i posługuje się pojęciami z zakresu hodowli komórkowych i tkankowych.
BT_1A_W05C-1T-W-1, T-A-1, T-L-1M-1S-1
BT_1A_BT-S-C20_W02
Zna molekularne mechanizmy kontroli cyklu komórkowego komórek prawidłowych i nowotworowych.
BT_1A_W06C-1T-W-5, T-W-4M-1, M-2S-1
BT_1A_BT-S-C20_W03
Zna możliwosci wykorzystania potencjału komórek w tworzeniu hodowli komórek i tkanek.
BT_1A_W05C-3T-W-6, T-A-3, T-A-2, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-L-5M-1, M-4S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C20_U01
Student potrafi założyć wybrane pierwotne hodowle komórkowe oraz przeprowadzić rutynowe czynności w pracy z komórkami przy zachowianu zasad aseptyki.
BT_1A_U05C-2T-L-3, T-L-1, T-L-2M-3, M-4S-1
BT_1A_BT-S-C20_U02
Potrafi pracować z komórkami różnych linii komórkowych.
BT_1A_U05C-2T-A-7, T-L-4, T-L-6, T-L-7, T-L-5M-3, M-4, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C20_K01
Pracuje w grupie z zachowaniem zasad bezpiecznej pracy laboratoryjnej oraz zasad zachowania warunków sterylnych specyficznych dla hodolwi komórek.
BT_1A_K03C-2T-L-1M-4S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C20_W01
Student zna i posługuje się pojęciami z zakresu hodowli komórkowych i tkankowych.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje średnie zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-C20_W02
Zna molekularne mechanizmy kontroli cyklu komórkowego komórek prawidłowych i nowotworowych.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje średnie zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-C20_W03
Zna możliwosci wykorzystania potencjału komórek w tworzeniu hodowli komórek i tkanek.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje średnie zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C20_U01
Student potrafi założyć wybrane pierwotne hodowle komórkowe oraz przeprowadzić rutynowe czynności w pracy z komórkami przy zachowianu zasad aseptyki.
2,0
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-C20_U02
Potrafi pracować z komórkami różnych linii komórkowych.
2,0
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C20_K01
Pracuje w grupie z zachowaniem zasad bezpiecznej pracy laboratoryjnej oraz zasad zachowania warunków sterylnych specyficznych dla hodolwi komórek.
2,0
3,0Student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną wobec poleceń prowadzącego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Stokłosowa S., Hodowla komórek i tkanek., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004
  2. Drewa T., Kultury komórkowe zwierząt i człowieka., Wydawnictwo CM UMK, Toruń, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Kawiak J., Zabel M., Seminaria z cytofizjologii, WYdawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław, 2002
  2. Ostrowski K., Kawiak J., Cytofizjologia, PZWL, Warszawa, 1990

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rys historyczny. Od pojedynczej komórki po inżynierię tkankową.1
T-A-2Komórki wykorzystywane w mikrobioanalityce.2
T-A-3Testy z wykorzystaniem hodowli komórkowych.2
T-A-4Hodowle komórkowe jako alternatywa dla badań na zwierzętach.1
T-A-5Banki komórek, linie komórkowe.1
T-A-6Banki krwi pępowinowej.1
T-A-7Autentyfikacja linii komórowych i problem zanieczyszczeń krzyżowych.2
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do ćwiczeń. Zasady pracy w laboratorium hodowli komórkowych. Dobra Praktyka Laboratoryjna. Podstawowe pojęcia dotyczące kultur in vitro zwierząt.4
T-L-2Hodowle komórek w zawiesinie. Założenie hodowli limfocytów T.3
T-L-3Utrwalenie materiału z hodowli w zawiesinie.2
T-L-4Hodowle komórek adherentnych. Założenie hodowli komórek nabłonkowych.3
T-L-5Hodowle adherentne. Założenie hodowli pierwotnej komórek fibroblastopodobnych.3
T-L-6Test żywotności komórek - metoda błękitu trypanu.3
T-L-7Bankowanie komórek. Zaliczenie treści ćwiczeń.2
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Hodowle tkankowe i komórkowe in vitro w ujęciu historycznym.1
T-W-2Cykl komórkowy i jego regulacja w układach in vitro6
T-W-3Biochemiczna i molekularna charakterstyka czynników wzrostu wykorzystywanych w hdowlach komórkowych in vitro2
T-W-4Inhibitory cyklu komórkowego i ich wykorzystanie w układach in vitro2
T-W-5Tempo proliferacyjne różnych typów komórk i ustalonych linii komórkowych w układach in vivo i in vitro2
T-W-6Komórki macierzyste i źródła ich pozyskiwania dla potrzeb hodowli in vitro.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych.10
A-A-2Analiza wskazanych publikacji.1
A-A-3Przygotowanie od zaliczenia treści ćwiczeń audytoryjnych.4
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w laboratoriach.20
A-L-2Praca z literaturą fachowa.10
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia treści laboratoriów.15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu7
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C20_W01Student zna i posługuje się pojęciami z zakresu hodowli komórkowych i tkankowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W05Ma ogólną wiedzę z zakresu budowy organizmów żywych oraz zna podstawy biochemiczne, molekularne i komórkowe funkcjonowania organizmów.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z postawową terminologią z zakresu hodowli komórek i tkanek.
Treści programoweT-W-1Hodowle tkankowe i komórkowe in vitro w ujęciu historycznym.
T-A-1Rys historyczny. Od pojedynczej komórki po inżynierię tkankową.
T-L-1Wprowadzenie do ćwiczeń. Zasady pracy w laboratorium hodowli komórkowych. Dobra Praktyka Laboratoryjna. Podstawowe pojęcia dotyczące kultur in vitro zwierząt.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści zajęć w formie pisemnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje średnie zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C20_W02Zna molekularne mechanizmy kontroli cyklu komórkowego komórek prawidłowych i nowotworowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W06Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu analizy procesów molekularnych, enzymatycznych i fizjologicznych organizmów żywych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z postawową terminologią z zakresu hodowli komórek i tkanek.
Treści programoweT-W-5Tempo proliferacyjne różnych typów komórk i ustalonych linii komórkowych w układach in vivo i in vitro
T-W-4Inhibitory cyklu komórkowego i ich wykorzystanie w układach in vitro
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści zajęć w formie pisemnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje średnie zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C20_W03Zna możliwosci wykorzystania potencjału komórek w tworzeniu hodowli komórek i tkanek.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W05Ma ogólną wiedzę z zakresu budowy organizmów żywych oraz zna podstawy biochemiczne, molekularne i komórkowe funkcjonowania organizmów.
Cel przedmiotuC-3Prezentacja możliwości wykorzystania hodowli komórkowych w wielu dziedzinach nauki i diagnostyki.
Treści programoweT-W-6Komórki macierzyste i źródła ich pozyskiwania dla potrzeb hodowli in vitro.
T-A-3Testy z wykorzystaniem hodowli komórkowych.
T-A-2Komórki wykorzystywane w mikrobioanalityce.
T-A-4Hodowle komórkowe jako alternatywa dla badań na zwierzętach.
T-A-5Banki komórek, linie komórkowe.
T-A-6Banki krwi pępowinowej.
T-L-5Hodowle adherentne. Założenie hodowli pierwotnej komórek fibroblastopodobnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-4ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści zajęć w formie pisemnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje średnie zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C20_U01Student potrafi założyć wybrane pierwotne hodowle komórkowe oraz przeprowadzić rutynowe czynności w pracy z komórkami przy zachowianu zasad aseptyki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U05Posługuje się podstawowymi zagadnieniami z zakresu budowy, struktury i funkcji komórek organizmów zwierzęcych i roślinnych; potrafi wskazać metody badawcze jakimi mogą być analizowane procesy zachodzące w komórkach; potrafi założyć wybrane hodowle komórkowe i tkankowe.
Cel przedmiotuC-2Prezentacja podstawowych i rutynowych procedur w pracy z hodowlami komórkowymi.
Treści programoweT-L-3Utrwalenie materiału z hodowli w zawiesinie.
T-L-1Wprowadzenie do ćwiczeń. Zasady pracy w laboratorium hodowli komórkowych. Dobra Praktyka Laboratoryjna. Podstawowe pojęcia dotyczące kultur in vitro zwierząt.
T-L-2Hodowle komórek w zawiesinie. Założenie hodowli limfocytów T.
Metody nauczaniaM-3pokaz
M-4ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści zajęć w formie pisemnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C20_U02Potrafi pracować z komórkami różnych linii komórkowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U05Posługuje się podstawowymi zagadnieniami z zakresu budowy, struktury i funkcji komórek organizmów zwierzęcych i roślinnych; potrafi wskazać metody badawcze jakimi mogą być analizowane procesy zachodzące w komórkach; potrafi założyć wybrane hodowle komórkowe i tkankowe.
Cel przedmiotuC-2Prezentacja podstawowych i rutynowych procedur w pracy z hodowlami komórkowymi.
Treści programoweT-A-7Autentyfikacja linii komórowych i problem zanieczyszczeń krzyżowych.
T-L-4Hodowle komórek adherentnych. Założenie hodowli komórek nabłonkowych.
T-L-6Test żywotności komórek - metoda błękitu trypanu.
T-L-7Bankowanie komórek. Zaliczenie treści ćwiczeń.
T-L-5Hodowle adherentne. Założenie hodowli pierwotnej komórek fibroblastopodobnych.
Metody nauczaniaM-3pokaz
M-4ćwiczenia laboratoryjne
M-2wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści zajęć w formie pisemnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C20_K01Pracuje w grupie z zachowaniem zasad bezpiecznej pracy laboratoryjnej oraz zasad zachowania warunków sterylnych specyficznych dla hodolwi komórek.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
Cel przedmiotuC-2Prezentacja podstawowych i rutynowych procedur w pracy z hodowlami komórkowymi.
Treści programoweT-L-1Wprowadzenie do ćwiczeń. Zasady pracy w laboratorium hodowli komórkowych. Dobra Praktyka Laboratoryjna. Podstawowe pojęcia dotyczące kultur in vitro zwierząt.
Metody nauczaniaM-4ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści zajęć w formie pisemnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną wobec poleceń prowadzącego.
3,5
4,0
4,5
5,0