Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Genetyka ogólna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Genetyka ogólna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Genetyki
Nauczyciel odpowiedzialny Arkadiusz Terman <Arkadiusz.Terman@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Hanna Kulig <Hanna.Kulig@zut.edu.pl>, Katarzyna Wojdak-Maksymiec <Katarzyna.Wojdak-Maksymiec@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 20 1,50,42egzamin
laboratoriaL2 15 1,00,29zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 20 1,50,29zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw z zakresu biologii i biochemii oraz statystyki matematycznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z najnowszą wiedzą na temat informacji genetycznej u Prokariota i Eukariota oraz ze sposobami realizacji tej informacji.
C-2Zapoznanie z molekularnymi podstawami dziedziczenia oraz z przyczynamia powstawania mutacji i ich znaczeniu oraz możliwościami wykorzystania informacji płynących z identyfikacji poszczególnych mutacji.
C-3Ukształtowanie umiejętności poznawania, dostrzegania oraz interpretacji i zmienności świata zwierząt.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Podziały jądra komórkowego. Gametogeneza.2
T-A-2Mechanizmy dziedziczenia cech niezależnych. Współdziałanie genów w kształtowaniu fenotypu. Dziedziczenie cech sprzężonych, crossing over. Dziedziczenie płci, cech sprzężonych i związanych z płcią. Mutacje, allele wielokrotne i geny letalne. Geny kumulatywne i dziedziczenie cech ilościowych.12
T-A-3Rodowody, pokrewieństwo i inbred2
T-A-4Struktura genetyczna populacji. Frekwencje genów i genotypów. Równowaga genetyczna populacji.4
20
laboratoria
T-L-1Analiza sekwencji nukleotydowych wybranego fragmentu genu oraz wyszukanie mutacji punktowych w wybranych sekwencjach nukleotydowych na podstawie sekwencji genów zamieszczonych na stronach internetowych GeneBank'u.4
T-L-2Zaprojektowanie sekwencji starterowych oraz opracowanie i wykonanie testu genetycznego dla dwóch wybranych polimorfizmów.11
15
wykłady
T-W-1Rozwój nauki o dziedziczeniu. Genetyka współczesna, jej zakres i działy. Budowa i typy morfologiczne chromosomów. Metody badań cytogenetycznych. Budowa kwasów nukleinowych. Struktura i funkcje DNA oraz RNA. Kod genetyczny. Pojęcie genu i jego organizacja. Realizacja informacji genetycznej. Regulacja funkcji genów. Fizyczna organizacja genomu wirusów, bakterii i organizmów eukariotycznych.8
T-W-2Płeć - chromosomy płci, determinacja płci u różnych gatunków, wpływ czynników środowiskowych na determinację płci. Zaburzenia determinacji płci, możliwości molekularnego określania płci. Cechy sprzężone z płcią, związane z płcią i ograniczone płcią.2
T-W-3Mutacje - mechanizmy, definicje, podłoże genetyczne, podział i ich znaczenie, przyczyny powstawania mutacji i ich skutki. Anomalie genetyczne u ludzi i zwierząt. Zaburzenia mono- i poligenowe.3
T-W-4Zmienność w świecie zwierząt. Zmienność ciągła i skokowa, zmienność rekombinacyjna i mutacyjna. Polimorfizm genetyczny. Sposoby i możliwości jego wykorzystania nie tylko w hodowli zwierząt.3
T-W-5Genetyka populacji. Struktura genetyczna populacji. Badania frekwencji genów i genotypów. Prawo Hardy’ego-Weinberg’a. Czynniki zaburzające równowagę genetyczną populacji. Znacznie badań populacyjnych.4
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestniczenie w ćwiczeniach audytoryjnych20
A-A-2Konsultacje8
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeń audytoryjnych15
A-A-4Zaliczenie treści i omówienie wyników zaliczenia2
45
laboratoria
A-L-1Uczestniczenie w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2Analiza i interpretacja uzyskanych wyników opracowanych testów genetycznych2
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeń laboratoryjnych11
A-L-4Zaliczenie treści laboratoriów oraz omówienie wyników zaliczenia2
30
wykłady
A-W-1Uczestniczenie w wykładach20
A-W-2Konsultacje7
A-W-3Samodzielne studiowanie literatury6
A-W-4Samodzielne przygotowanie do zaliczenia10
A-W-5Zaliczenie treści wykładów2
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny i konwersatoryjny
M-2ćwiczenia przedmiotowe i laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolokwium z poszczególnych partii materiału
S-2Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach
S-3Ocena formująca: zaliczenie zajęć laboratoryjnych
S-4Ocena podsumowująca: w oparciu o oceny formujące

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C4_W01
student definiuje i objaśnia podstawowe zjawiska genetyczne i charakteryzuje mechanizmy dziedziczenia cech
BT_1A_W07, BT_1A_W05C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-A-2, T-A-1M-1, M-2S-1, S-2, S-4, S-3
BT_1A_BT-S-C4_W02
student w sposób swobodny objaśnia przyczyny istnienia i znaczenia zmienności fenotypowej, genetycznej i środowiskowej w świecie zwierząt.
BT_1A_W07, BT_1A_W08, BT_1A_W05C-1, C-3T-W-5, T-W-4, T-A-3, T-A-4, T-A-1, T-A-2M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C7_U01
Student potrafi definiować oraz swobodnie objaśniać i interpretować podstawowe zjawiska genetyczne oraz w swobodny sposób zinterpretować mechanizmy interakcji genetyczno-środowiskowej.
BT_1A_U06C-1, C-2, C-3T-L-2, T-L-1, T-A-3, T-A-4, T-A-1, T-A-2M-2S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C7_K01
Student wykazuje dbałość o właściwą realizację powierzanych zadań pracując samodzielnie jak i w zespole.
BT_1A_K03C-1, C-3T-L-2, T-L-1, T-A-3, T-A-4, T-A-1, T-A-2M-2S-1, S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C4_W01
student definiuje i objaśnia podstawowe zjawiska genetyczne i charakteryzuje mechanizmy dziedziczenia cech
2,0Student nie potrafi zdefiniować i objaśnić podstawowych zjawisk genetycznych, jak również nie potrafi scharakteryzować mechanizmów dziedziczenia cech.
3,0Student poprawnie definiuje o bjaśnia większość podstawowych zjawisk genetycznych, jak również potrafi scharakteryzować większość mechanoizmów dziedziczenia cech.
3,5Student poprawnie definiuje i objaśnia podstawowe zjawiska genetyczne i poprawnie charakteryzuje mechanizmy dziedziczenia cech.
4,0Student poprawnie definiuje i objaśnia podstawowe zjawiska genetyczne, jak również poprawnie i analitycznie charakteryzuje mechanizmy dziedziczenia cech.
4,5Student ma dobrą znajomość omawianych zjawisk genetycznych, umiejętność opisu kilku zjawisk i umiejętność wskazania powiązania z różnymi procesami zachodzącymi w organizmie.
5,0Student poprawnie definiuje i objaśnia wszystkie zjawiska genetyczne, swobodnie charakteryzuje mechanizmy dziedziczenia cech, umiejętnie wskazuje na powiązania z różnymi procesami zachodzacymi w organizmie.
BT_1A_BT-S-C4_W02
student w sposób swobodny objaśnia przyczyny istnienia i znaczenia zmienności fenotypowej, genetycznej i środowiskowej w świecie zwierząt.
2,0Student nie potrafi zdefiniować zjawiska zmienności w świecie zwierząt ani też nie posiada umiejętności określenia znaczenia istnienia zmienności fenotypowej, genetycznej i środowiskowej.
3,0Student poprawnie objaśnia przyczyny występowania zmienności fenotypowej, genetycznej i środowiskowej w świecie zwierząt.
3,5Student poprawnie objaśnia i analizuje przyczyny występowania zmienności fenotypowej, genetycznej i środowiskowej w świecie zwierząt.
4,0Student poprawnie objaśnia i analizuje przyczyny występowania zmienności fenotypowej, genetycznej i środowiskowej w świecie zwierząt. Potrafi również przewidywać skutki działania czynników zakłócających stan równowagi genetycznej populacji.
4,5Student poprawnie objaśnia i analizuje przyczyny występowania zmienności fenotypowej, genetycznej i środowiskowej w świecie zwierząt. Potrafi również przewidywać skutki działania czynników zakłócających stan równowagi genetycznej populacji. Zna narzedzia do oszacowania zmienności w populacji.
5,0Student poprawnie objaśnia i analizuje przyczyny występowania zmienności fenotypowej, genetycznej i środowiskowej w świecie zwierząt. Potrafi również przewidywać skutki działania czynników zakłócających stan równowagi genetycznej populacji. Zna narzedzia do oszacowania zmienności populacji i ich wykorzystanie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C7_U01
Student potrafi definiować oraz swobodnie objaśniać i interpretować podstawowe zjawiska genetyczne oraz w swobodny sposób zinterpretować mechanizmy interakcji genetyczno-środowiskowej.
2,0Student nie potrafi definiować, objaśniać i interpretować podstawowych zjawisk genetycznych.
3,0Student potrafi definiować, objaśniać i interpretować podstawowe zjawiska genetyczne oraz w sposób swobodny interpretować mechanizmy interakcji genetczno-środowiskowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C7_K01
Student wykazuje dbałość o właściwą realizację powierzanych zadań pracując samodzielnie jak i w zespole.
2,0
3,0Student wykazuje dbałość o własciwą realizację powierzanych zadań pracując samodzielnie jak i w zespole.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Brown T.A., Genomy, PWN, Warszawa, 2009
  2. Drewa G., Ferenc T. (red.), Genetyka medyczna, Urban & Partner, Wrocław, 2011
  3. Charon K.M., Świtoński M., Genetyka i genomika zwierząt, PWN, Warszawa, 2012
  4. Żuk B., Wierzbicki H., Zatoń-Dobrowolska M., Kulisiewicz Z, Genetyka populacji i metody hodowlane, PWRiL, Warszawa, 2011
  5. Jeżewska-Witkowska G. (red.), Zbiór zadań i pytań z genetyki, Wydawnictwo UP w Lublinie, Lublin, 2014

Literatura dodatkowa

  1. Winter P.C., Hickey G.I., Flechter H.L., Krótkie wykłady. Genetyka, PWN, Warszawa, 2010
  2. Kosowska B., Moska M., Strzała T., Genetyka ogólna dla biologów, UP Wrocław, Wrocław, 2008
  3. Słomski R. (red.), Analiza DNA, Wydawnictwo UP w Poznaniu, Poznań, 2014
  4. King R.C., Stansfield W.D., Słownik terminów genetycznych, Ośrodek Wydawnictw Naukowych PAN, Poznań, 2002

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Podziały jądra komórkowego. Gametogeneza.2
T-A-2Mechanizmy dziedziczenia cech niezależnych. Współdziałanie genów w kształtowaniu fenotypu. Dziedziczenie cech sprzężonych, crossing over. Dziedziczenie płci, cech sprzężonych i związanych z płcią. Mutacje, allele wielokrotne i geny letalne. Geny kumulatywne i dziedziczenie cech ilościowych.12
T-A-3Rodowody, pokrewieństwo i inbred2
T-A-4Struktura genetyczna populacji. Frekwencje genów i genotypów. Równowaga genetyczna populacji.4
20

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Analiza sekwencji nukleotydowych wybranego fragmentu genu oraz wyszukanie mutacji punktowych w wybranych sekwencjach nukleotydowych na podstawie sekwencji genów zamieszczonych na stronach internetowych GeneBank'u.4
T-L-2Zaprojektowanie sekwencji starterowych oraz opracowanie i wykonanie testu genetycznego dla dwóch wybranych polimorfizmów.11
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rozwój nauki o dziedziczeniu. Genetyka współczesna, jej zakres i działy. Budowa i typy morfologiczne chromosomów. Metody badań cytogenetycznych. Budowa kwasów nukleinowych. Struktura i funkcje DNA oraz RNA. Kod genetyczny. Pojęcie genu i jego organizacja. Realizacja informacji genetycznej. Regulacja funkcji genów. Fizyczna organizacja genomu wirusów, bakterii i organizmów eukariotycznych.8
T-W-2Płeć - chromosomy płci, determinacja płci u różnych gatunków, wpływ czynników środowiskowych na determinację płci. Zaburzenia determinacji płci, możliwości molekularnego określania płci. Cechy sprzężone z płcią, związane z płcią i ograniczone płcią.2
T-W-3Mutacje - mechanizmy, definicje, podłoże genetyczne, podział i ich znaczenie, przyczyny powstawania mutacji i ich skutki. Anomalie genetyczne u ludzi i zwierząt. Zaburzenia mono- i poligenowe.3
T-W-4Zmienność w świecie zwierząt. Zmienność ciągła i skokowa, zmienność rekombinacyjna i mutacyjna. Polimorfizm genetyczny. Sposoby i możliwości jego wykorzystania nie tylko w hodowli zwierząt.3
T-W-5Genetyka populacji. Struktura genetyczna populacji. Badania frekwencji genów i genotypów. Prawo Hardy’ego-Weinberg’a. Czynniki zaburzające równowagę genetyczną populacji. Znacznie badań populacyjnych.4
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestniczenie w ćwiczeniach audytoryjnych20
A-A-2Konsultacje8
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeń audytoryjnych15
A-A-4Zaliczenie treści i omówienie wyników zaliczenia2
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestniczenie w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2Analiza i interpretacja uzyskanych wyników opracowanych testów genetycznych2
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeń laboratoryjnych11
A-L-4Zaliczenie treści laboratoriów oraz omówienie wyników zaliczenia2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie w wykładach20
A-W-2Konsultacje7
A-W-3Samodzielne studiowanie literatury6
A-W-4Samodzielne przygotowanie do zaliczenia10
A-W-5Zaliczenie treści wykładów2
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C4_W01student definiuje i objaśnia podstawowe zjawiska genetyczne i charakteryzuje mechanizmy dziedziczenia cech
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W07Ma ugruntowaną wiedzę na temat budowy, funkcji oraz analizy komputerowej genów i genomów, metod dziedziczenia, jak również wpływu czynników genetycznych na kształtowanie środowiska.
BT_1A_W05Ma ogólną wiedzę z zakresu budowy organizmów żywych oraz zna podstawy biochemiczne, molekularne i komórkowe funkcjonowania organizmów.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z najnowszą wiedzą na temat informacji genetycznej u Prokariota i Eukariota oraz ze sposobami realizacji tej informacji.
C-2Zapoznanie z molekularnymi podstawami dziedziczenia oraz z przyczynamia powstawania mutacji i ich znaczeniu oraz możliwościami wykorzystania informacji płynących z identyfikacji poszczególnych mutacji.
Treści programoweT-W-2Płeć - chromosomy płci, determinacja płci u różnych gatunków, wpływ czynników środowiskowych na determinację płci. Zaburzenia determinacji płci, możliwości molekularnego określania płci. Cechy sprzężone z płcią, związane z płcią i ograniczone płcią.
T-W-3Mutacje - mechanizmy, definicje, podłoże genetyczne, podział i ich znaczenie, przyczyny powstawania mutacji i ich skutki. Anomalie genetyczne u ludzi i zwierząt. Zaburzenia mono- i poligenowe.
T-W-1Rozwój nauki o dziedziczeniu. Genetyka współczesna, jej zakres i działy. Budowa i typy morfologiczne chromosomów. Metody badań cytogenetycznych. Budowa kwasów nukleinowych. Struktura i funkcje DNA oraz RNA. Kod genetyczny. Pojęcie genu i jego organizacja. Realizacja informacji genetycznej. Regulacja funkcji genów. Fizyczna organizacja genomu wirusów, bakterii i organizmów eukariotycznych.
T-A-2Mechanizmy dziedziczenia cech niezależnych. Współdziałanie genów w kształtowaniu fenotypu. Dziedziczenie cech sprzężonych, crossing over. Dziedziczenie płci, cech sprzężonych i związanych z płcią. Mutacje, allele wielokrotne i geny letalne. Geny kumulatywne i dziedziczenie cech ilościowych.
T-A-1Podziały jądra komórkowego. Gametogeneza.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny i konwersatoryjny
M-2ćwiczenia przedmiotowe i laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium z poszczególnych partii materiału
S-2Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach
S-4Ocena podsumowująca: w oparciu o oceny formujące
S-3Ocena formująca: zaliczenie zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zdefiniować i objaśnić podstawowych zjawisk genetycznych, jak również nie potrafi scharakteryzować mechanizmów dziedziczenia cech.
3,0Student poprawnie definiuje o bjaśnia większość podstawowych zjawisk genetycznych, jak również potrafi scharakteryzować większość mechanoizmów dziedziczenia cech.
3,5Student poprawnie definiuje i objaśnia podstawowe zjawiska genetyczne i poprawnie charakteryzuje mechanizmy dziedziczenia cech.
4,0Student poprawnie definiuje i objaśnia podstawowe zjawiska genetyczne, jak również poprawnie i analitycznie charakteryzuje mechanizmy dziedziczenia cech.
4,5Student ma dobrą znajomość omawianych zjawisk genetycznych, umiejętność opisu kilku zjawisk i umiejętność wskazania powiązania z różnymi procesami zachodzącymi w organizmie.
5,0Student poprawnie definiuje i objaśnia wszystkie zjawiska genetyczne, swobodnie charakteryzuje mechanizmy dziedziczenia cech, umiejętnie wskazuje na powiązania z różnymi procesami zachodzacymi w organizmie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C4_W02student w sposób swobodny objaśnia przyczyny istnienia i znaczenia zmienności fenotypowej, genetycznej i środowiskowej w świecie zwierząt.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W07Ma ugruntowaną wiedzę na temat budowy, funkcji oraz analizy komputerowej genów i genomów, metod dziedziczenia, jak również wpływu czynników genetycznych na kształtowanie środowiska.
BT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W05Ma ogólną wiedzę z zakresu budowy organizmów żywych oraz zna podstawy biochemiczne, molekularne i komórkowe funkcjonowania organizmów.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z najnowszą wiedzą na temat informacji genetycznej u Prokariota i Eukariota oraz ze sposobami realizacji tej informacji.
C-3Ukształtowanie umiejętności poznawania, dostrzegania oraz interpretacji i zmienności świata zwierząt.
Treści programoweT-W-5Genetyka populacji. Struktura genetyczna populacji. Badania frekwencji genów i genotypów. Prawo Hardy’ego-Weinberg’a. Czynniki zaburzające równowagę genetyczną populacji. Znacznie badań populacyjnych.
T-W-4Zmienność w świecie zwierząt. Zmienność ciągła i skokowa, zmienność rekombinacyjna i mutacyjna. Polimorfizm genetyczny. Sposoby i możliwości jego wykorzystania nie tylko w hodowli zwierząt.
T-A-3Rodowody, pokrewieństwo i inbred
T-A-4Struktura genetyczna populacji. Frekwencje genów i genotypów. Równowaga genetyczna populacji.
T-A-1Podziały jądra komórkowego. Gametogeneza.
T-A-2Mechanizmy dziedziczenia cech niezależnych. Współdziałanie genów w kształtowaniu fenotypu. Dziedziczenie cech sprzężonych, crossing over. Dziedziczenie płci, cech sprzężonych i związanych z płcią. Mutacje, allele wielokrotne i geny letalne. Geny kumulatywne i dziedziczenie cech ilościowych.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny i konwersatoryjny
M-2ćwiczenia przedmiotowe i laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium z poszczególnych partii materiału
S-2Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach
S-3Ocena formująca: zaliczenie zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zdefiniować zjawiska zmienności w świecie zwierząt ani też nie posiada umiejętności określenia znaczenia istnienia zmienności fenotypowej, genetycznej i środowiskowej.
3,0Student poprawnie objaśnia przyczyny występowania zmienności fenotypowej, genetycznej i środowiskowej w świecie zwierząt.
3,5Student poprawnie objaśnia i analizuje przyczyny występowania zmienności fenotypowej, genetycznej i środowiskowej w świecie zwierząt.
4,0Student poprawnie objaśnia i analizuje przyczyny występowania zmienności fenotypowej, genetycznej i środowiskowej w świecie zwierząt. Potrafi również przewidywać skutki działania czynników zakłócających stan równowagi genetycznej populacji.
4,5Student poprawnie objaśnia i analizuje przyczyny występowania zmienności fenotypowej, genetycznej i środowiskowej w świecie zwierząt. Potrafi również przewidywać skutki działania czynników zakłócających stan równowagi genetycznej populacji. Zna narzedzia do oszacowania zmienności w populacji.
5,0Student poprawnie objaśnia i analizuje przyczyny występowania zmienności fenotypowej, genetycznej i środowiskowej w świecie zwierząt. Potrafi również przewidywać skutki działania czynników zakłócających stan równowagi genetycznej populacji. Zna narzedzia do oszacowania zmienności populacji i ich wykorzystanie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C7_U01Student potrafi definiować oraz swobodnie objaśniać i interpretować podstawowe zjawiska genetyczne oraz w swobodny sposób zinterpretować mechanizmy interakcji genetyczno-środowiskowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U06Identyfikuje i analizuje mechanizmy determinujące funkcje życiowe, ontogenezę, procesy dziedziczenia, mechanizmy ewolucyjne organizmów oraz czynniki mutagenne.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z najnowszą wiedzą na temat informacji genetycznej u Prokariota i Eukariota oraz ze sposobami realizacji tej informacji.
C-2Zapoznanie z molekularnymi podstawami dziedziczenia oraz z przyczynamia powstawania mutacji i ich znaczeniu oraz możliwościami wykorzystania informacji płynących z identyfikacji poszczególnych mutacji.
C-3Ukształtowanie umiejętności poznawania, dostrzegania oraz interpretacji i zmienności świata zwierząt.
Treści programoweT-L-2Zaprojektowanie sekwencji starterowych oraz opracowanie i wykonanie testu genetycznego dla dwóch wybranych polimorfizmów.
T-L-1Analiza sekwencji nukleotydowych wybranego fragmentu genu oraz wyszukanie mutacji punktowych w wybranych sekwencjach nukleotydowych na podstawie sekwencji genów zamieszczonych na stronach internetowych GeneBank'u.
T-A-3Rodowody, pokrewieństwo i inbred
T-A-4Struktura genetyczna populacji. Frekwencje genów i genotypów. Równowaga genetyczna populacji.
T-A-1Podziały jądra komórkowego. Gametogeneza.
T-A-2Mechanizmy dziedziczenia cech niezależnych. Współdziałanie genów w kształtowaniu fenotypu. Dziedziczenie cech sprzężonych, crossing over. Dziedziczenie płci, cech sprzężonych i związanych z płcią. Mutacje, allele wielokrotne i geny letalne. Geny kumulatywne i dziedziczenie cech ilościowych.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia przedmiotowe i laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium z poszczególnych partii materiału
S-3Ocena formująca: zaliczenie zajęć laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi definiować, objaśniać i interpretować podstawowych zjawisk genetycznych.
3,0Student potrafi definiować, objaśniać i interpretować podstawowe zjawiska genetyczne oraz w sposób swobodny interpretować mechanizmy interakcji genetczno-środowiskowej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C7_K01Student wykazuje dbałość o właściwą realizację powierzanych zadań pracując samodzielnie jak i w zespole.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z najnowszą wiedzą na temat informacji genetycznej u Prokariota i Eukariota oraz ze sposobami realizacji tej informacji.
C-3Ukształtowanie umiejętności poznawania, dostrzegania oraz interpretacji i zmienności świata zwierząt.
Treści programoweT-L-2Zaprojektowanie sekwencji starterowych oraz opracowanie i wykonanie testu genetycznego dla dwóch wybranych polimorfizmów.
T-L-1Analiza sekwencji nukleotydowych wybranego fragmentu genu oraz wyszukanie mutacji punktowych w wybranych sekwencjach nukleotydowych na podstawie sekwencji genów zamieszczonych na stronach internetowych GeneBank'u.
T-A-3Rodowody, pokrewieństwo i inbred
T-A-4Struktura genetyczna populacji. Frekwencje genów i genotypów. Równowaga genetyczna populacji.
T-A-1Podziały jądra komórkowego. Gametogeneza.
T-A-2Mechanizmy dziedziczenia cech niezależnych. Współdziałanie genów w kształtowaniu fenotypu. Dziedziczenie cech sprzężonych, crossing over. Dziedziczenie płci, cech sprzężonych i związanych z płcią. Mutacje, allele wielokrotne i geny letalne. Geny kumulatywne i dziedziczenie cech ilościowych.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia przedmiotowe i laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium z poszczególnych partii materiału
S-3Ocena formująca: zaliczenie zajęć laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje dbałość o własciwą realizację powierzanych zadań pracując samodzielnie jak i w zespole.
3,5
4,0
4,5
5,0