Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Fizyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Fizyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Lilla Mielnik <Lilla.Mielnik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 5 0,50,29zaliczenie
laboratoriaL1 10 1,00,29zaliczenie
wykładyW1 15 1,50,42zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiadomości z zakresu fizyki na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z podstawowymi prawami fizyki i procesami biofizycznymi przebiegającymi w przyrodzie.
C-2Umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu fizyki do analizowania i rozwiązywania zagadnień problemowych i zadań rachunkowych
C-3Zapoznanie z budową i zasadą działania wybranych przyrządów fizycznych oraz zapoznanie z zasadami przeprowadzania pomiarów podstawowych wielkości fizycznych
C-4Umiejetność obsługi urządzeń pomiarowych oraz umiejętność przeprowadzania pomiarów podstawowych wielkości fizycznych
C-5Umiejętność analizowania i opracowywania wyników pomiarowych oraz wyciągania na ich podstawie wniosków.
C-6Wykształcenie u studentów aktywnego syosunku do nabytej wiedzy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rozwiązywanie zadań rachunkowo-problemowych obejmujących treści programowe wykładów5
5
laboratoria
T-L-1Zajęcia organizacyjne. Regulamin pracownbi. Wprowadzenie do rachunku niepewności pomiarowych1
T-L-2Ćwiczenia z zakresu mechaniki klasyvcznej i fizyki cząsteczkowej2
T-L-3Cwiczenia z termodynamiki2
T-L-4Ćwiczenia z zakresu elektryczności i optyki4
T-L-5Zaliczenie ćwiczeń1
10
wykłady
T-W-1Fizyka a nauki przyrodnicze. Elementy mechani klasycznej.2
T-W-2Fizyka cząsteczkowa i elementy termodynamiki2
T-W-3Mechanika cieczy i gazów2
T-W-4Ruch drgający i falowy2
T-W-5Elektromagnetyzm2
T-W-6Wybrane elementy optyki2
T-W-7Od mikroświata do kosmosu - wybrane zagadnienia2
T-W-8Zajecia zaliczające wykłady1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1aktywne uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2samodzielne rozwiązywanie zagadnień obejmujących materiał wykładów.2
A-A-3konsultacje z nauczycielem prowadzącym5
A-A-4przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego2
A-A-5zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych1
15
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2opracowanie wyników z laboratoriów i napisanie sprawozdań8
A-L-3przygotowanie do przeprowadzenia zajęć8
A-L-4konsultacje4
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2samodzielne studiowanie tematyki wykładów10
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia wykładów10
A-W-4Konsultacje10
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Klasyczna metoda problemowa
M-4Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena sprawozdań sporządzonych na podstawie wykonanych cwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: obserwacja pracy w zespole
S-3Ocena formująca: test wyboru
S-4Ocena podsumowująca: test sprawdzający

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-B2_W01
Student rozpoznaje, rozumie i potrafii opisać podstawowe zjawiska i procesy fizyczne zachodzące w przyrodzie. Potrafi analizować problemy i prowadzić obliczenia.
BT_1A_W01C-1, C-2T-A-1, T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-3S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-B2_U01
Student potrafi przeprowadzić pomiar podstawowych wielkości fizycznych, umie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać na ich podstawie wnioski. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole.Potrafi analizować i rozwiązywać zagadnienia problemowe
BT_1A_U02C-4, C-2, C-5T-A-1, T-L-3, T-L-4, T-L-2M-2, M-3, M-4S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-B2_K01
Student ma świadomość ważności zjawisk biofizycznych przebiegających w środowisku przyrodniczym. Student nabywa świadomości ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Prawidłowo planuje wykonywana pracę Potrafi pracować w grupie. Szanuje pracę własną i innych; ma świadomośc ważności wykonywanej pracy.
BT_1A_K03C-2M-4S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-B2_W01
Student rozpoznaje, rozumie i potrafii opisać podstawowe zjawiska i procesy fizyczne zachodzące w przyrodzie. Potrafi analizować problemy i prowadzić obliczenia.
2,0Nieznajomość obowiązującego materiału
3,0Dostateczna znajomość materiału objętego treściami programowymi. Student wykazuje zadowalające opanowanie wiedzy ze zrealizowanego materiału.
3,5Student w stopniu zadowalającym opanował omawiany zakres materiału z fizyki. Zna wzory, prawa i zasady fizyczne. Wyciąga podstawowe wnioski na podstawie przykładów rachunkowych i problemowych. Rozwiązuje typowe zadania rachunkowe.
4,0Student w stopniu dobrym opanował omawiany zakres materiału z fizyki. Samodzielnie pogłębił swoją wiedzę. Zna wzory, prawa i zasady fizyczne. Wyciąga wnioski na podstawie przykładów rachunkowych i problemowych. Rozwiązuje zadania rachunkowe.
4,5
5,0Bardzo dobra znajomość obowiązującego materiału. Posiada pełną wiedzę z zakresu omawianego materiału. Zna wzory, prawa i zasady fizyczne. Wyciąga wnioski na podstawie przykładów rachunkowych i problemowych. Potrafi efektywnie wyjaśniać wyniki iprezentować wnioski płynące z samodzielnej pracy. Rozwiązuje i wyjaśnia zadania rachunkowe.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-B2_U01
Student potrafi przeprowadzić pomiar podstawowych wielkości fizycznych, umie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać na ich podstawie wnioski. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole.Potrafi analizować i rozwiązywać zagadnienia problemowe
2,0Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem prostych przyrządów pomiarowych. W żaden sposób nie uczestniczy w pracy zespołowej. Nie posiada umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń fizycznych. Nie potrafi rozwiązywać zadań rachunkowych i problemowych z zakresu wymaganego materiału z fizyki
3,0Student nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenia, wymaga pomocy innej osoby - biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje własnych inicjatyw. Potrafi poprawnie wykonać sprawozdanie, jednak prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy. Potrafi stosować prawa i zasady fizyczne do rozwiązywania prostych zadań problemowych
3,5Student potrafi wykonać pomiary - dość aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, próbuje podejmować własne inicjatywy. Potrafi poprawnie wykonać sprawozdanie, przeprowadzić obliczenia i sformułować proste wnioski. Potrafi stosować prawa i zasady fizyczne do rozwiązywania typowych zadań rachunkowych i problemowych
4,0Student potrafi samodzielnie wykonać pomiary. Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, podejmuje własne inicjatywy, Potrafi dobrze opracować sprawozdanie, przeprowadzić obliczenia i analizę niepewności uzyskanych wyników oraz wyciągnąć podstawowe wnioski.. Analizuje i interpretuje zagadnienia problemowe
4,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzać pomiary wielkości fizycznych. Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, potrafi zorganizować działania zespołowe, podejmuje własne inicjatywy, Potrafi dobrze opracować sprawozdanie - potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy. . Analizuje i interpretuje zagadnienia problemowe
5,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzać pomiary wielkości fizycznych. Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, potrafi zorganizować działania zespołowe, podejmuje własne inicjatywy,. Potrafi bardzo dobrze opracować sprawozdanie. Potrafi dobrać odpowiednią metodę oceny niepewności wyników pomiarów.. Efektywnie prezentuje, analizuje oraz dyskutuje uzyskane wynik. Potrafi stosować prawa i zasady fizyczne do rozwiązywania wszystkich wymaganych zadań problemowych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-B2_K01
Student ma świadomość ważności zjawisk biofizycznych przebiegających w środowisku przyrodniczym. Student nabywa świadomości ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Prawidłowo planuje wykonywana pracę Potrafi pracować w grupie. Szanuje pracę własną i innych; ma świadomośc ważności wykonywanej pracy.
2,0Student nie uczestniczy w żaden sposób w pracy grupowej, nie podejmuje żadnych własnych inicjatyw, cechuje się postawą nieodpowiedzialną i brakiem sumienności w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu. Nie ma świadomości ważności procesów biofizycznych zachodzących w przyrodzie ożywionej.
3,0Student biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje żadnych własnych inicjatyw, cechuje się postawą nieodpowiedzialną w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu. Ma nikłą świadomości ważności procesów biofizycznych zachodzących w przyrodzie ożywionej.
3,5Student zaczyna aktywniej uczestniczyć w pracy grupowej, próbuje podejmować własne inicjatywy. Rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy. Szanuje pracę swoją i innych. Wykazuje dostateczną świadomości ważności procesów biofizycznych zachodzących w przyrodzie ożywionej.
4,0Student w stopniu dobrym jest świadomy ważności procesów biofizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy. Aktywnie uczestniczy w pracy zespołowej. Szanuje pracę własną i innych. Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych.
4,5Student w stopniu wyróżniającym jest świadomy ważności procesów biofizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie. Rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Ma świadomość ważności wykonywanej pracy oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
5,0Student w stopniu bardzo dobrym jest świadomy ważności procesów biofizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy. Szanuje pracę swoją i innych. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole. Kieruje pracą zespołową, wykazuje kreatywność. Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

Literatura podstawowa

  1. S. Przestalski -, Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki., Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław
  2. red. D. Gołębiowska, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki i biofizyki dla biotechnologów część I - fizyka, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie lub ZUT w Szczecinie, Szczecin
  3. Bobrowski Cz., Fizyka - krótki kurs, W N-T, Warszawa

Literatura dodatkowa

  1. Hewitt P.G., Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa
  2. red. Jaroszyk F., Biofizyka - podręcznik dla studentów, Wyd. Lekarskiw PZWL, Warszawa

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rozwiązywanie zadań rachunkowo-problemowych obejmujących treści programowe wykładów5
5

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zajęcia organizacyjne. Regulamin pracownbi. Wprowadzenie do rachunku niepewności pomiarowych1
T-L-2Ćwiczenia z zakresu mechaniki klasyvcznej i fizyki cząsteczkowej2
T-L-3Cwiczenia z termodynamiki2
T-L-4Ćwiczenia z zakresu elektryczności i optyki4
T-L-5Zaliczenie ćwiczeń1
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Fizyka a nauki przyrodnicze. Elementy mechani klasycznej.2
T-W-2Fizyka cząsteczkowa i elementy termodynamiki2
T-W-3Mechanika cieczy i gazów2
T-W-4Ruch drgający i falowy2
T-W-5Elektromagnetyzm2
T-W-6Wybrane elementy optyki2
T-W-7Od mikroświata do kosmosu - wybrane zagadnienia2
T-W-8Zajecia zaliczające wykłady1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1aktywne uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2samodzielne rozwiązywanie zagadnień obejmujących materiał wykładów.2
A-A-3konsultacje z nauczycielem prowadzącym5
A-A-4przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego2
A-A-5zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych1
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2opracowanie wyników z laboratoriów i napisanie sprawozdań8
A-L-3przygotowanie do przeprowadzenia zajęć8
A-L-4konsultacje4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2samodzielne studiowanie tematyki wykładów10
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia wykładów10
A-W-4Konsultacje10
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B2_W01Student rozpoznaje, rozumie i potrafii opisać podstawowe zjawiska i procesy fizyczne zachodzące w przyrodzie. Potrafi analizować problemy i prowadzić obliczenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W01Ma wiedzę ogólną z zakresu matematyki, fizyki oraz nauk pokrewnych dostosowaną do kierunku biotechnologia.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawowymi prawami fizyki i procesami biofizycznymi przebiegającymi w przyrodzie.
C-2Umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu fizyki do analizowania i rozwiązywania zagadnień problemowych i zadań rachunkowych
Treści programoweT-A-1Rozwiązywanie zadań rachunkowo-problemowych obejmujących treści programowe wykładów
T-W-3Mechanika cieczy i gazów
T-W-1Fizyka a nauki przyrodnicze. Elementy mechani klasycznej.
T-W-2Fizyka cząsteczkowa i elementy termodynamiki
T-W-4Ruch drgający i falowy
T-W-5Elektromagnetyzm
T-W-6Wybrane elementy optyki
T-W-7Od mikroświata do kosmosu - wybrane zagadnienia
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Klasyczna metoda problemowa
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: test sprawdzający
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nieznajomość obowiązującego materiału
3,0Dostateczna znajomość materiału objętego treściami programowymi. Student wykazuje zadowalające opanowanie wiedzy ze zrealizowanego materiału.
3,5Student w stopniu zadowalającym opanował omawiany zakres materiału z fizyki. Zna wzory, prawa i zasady fizyczne. Wyciąga podstawowe wnioski na podstawie przykładów rachunkowych i problemowych. Rozwiązuje typowe zadania rachunkowe.
4,0Student w stopniu dobrym opanował omawiany zakres materiału z fizyki. Samodzielnie pogłębił swoją wiedzę. Zna wzory, prawa i zasady fizyczne. Wyciąga wnioski na podstawie przykładów rachunkowych i problemowych. Rozwiązuje zadania rachunkowe.
4,5
5,0Bardzo dobra znajomość obowiązującego materiału. Posiada pełną wiedzę z zakresu omawianego materiału. Zna wzory, prawa i zasady fizyczne. Wyciąga wnioski na podstawie przykładów rachunkowych i problemowych. Potrafi efektywnie wyjaśniać wyniki iprezentować wnioski płynące z samodzielnej pracy. Rozwiązuje i wyjaśnia zadania rachunkowe.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B2_U01Student potrafi przeprowadzić pomiar podstawowych wielkości fizycznych, umie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać na ich podstawie wnioski. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole.Potrafi analizować i rozwiązywać zagadnienia problemowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U02Umie określić zjawiska i procesy chemiczne, fizyczne oraz biochemiczne w środowisku naturalnym i użytkowanym przez człowieka; potrafi szacować ryzyko i przewidzieć ewentualne niebezpieczeństwo wynikające z zachodzących procesów i zjawisk.
Cel przedmiotuC-4Umiejetność obsługi urządzeń pomiarowych oraz umiejętność przeprowadzania pomiarów podstawowych wielkości fizycznych
C-2Umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu fizyki do analizowania i rozwiązywania zagadnień problemowych i zadań rachunkowych
C-5Umiejętność analizowania i opracowywania wyników pomiarowych oraz wyciągania na ich podstawie wniosków.
Treści programoweT-A-1Rozwiązywanie zadań rachunkowo-problemowych obejmujących treści programowe wykładów
T-L-3Cwiczenia z termodynamiki
T-L-4Ćwiczenia z zakresu elektryczności i optyki
T-L-2Ćwiczenia z zakresu mechaniki klasyvcznej i fizyki cząsteczkowej
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Klasyczna metoda problemowa
M-4Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: obserwacja pracy w zespole
S-1Ocena formująca: ocena sprawozdań sporządzonych na podstawie wykonanych cwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem prostych przyrządów pomiarowych. W żaden sposób nie uczestniczy w pracy zespołowej. Nie posiada umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń fizycznych. Nie potrafi rozwiązywać zadań rachunkowych i problemowych z zakresu wymaganego materiału z fizyki
3,0Student nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenia, wymaga pomocy innej osoby - biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje własnych inicjatyw. Potrafi poprawnie wykonać sprawozdanie, jednak prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy. Potrafi stosować prawa i zasady fizyczne do rozwiązywania prostych zadań problemowych
3,5Student potrafi wykonać pomiary - dość aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, próbuje podejmować własne inicjatywy. Potrafi poprawnie wykonać sprawozdanie, przeprowadzić obliczenia i sformułować proste wnioski. Potrafi stosować prawa i zasady fizyczne do rozwiązywania typowych zadań rachunkowych i problemowych
4,0Student potrafi samodzielnie wykonać pomiary. Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, podejmuje własne inicjatywy, Potrafi dobrze opracować sprawozdanie, przeprowadzić obliczenia i analizę niepewności uzyskanych wyników oraz wyciągnąć podstawowe wnioski.. Analizuje i interpretuje zagadnienia problemowe
4,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzać pomiary wielkości fizycznych. Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, potrafi zorganizować działania zespołowe, podejmuje własne inicjatywy, Potrafi dobrze opracować sprawozdanie - potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy. . Analizuje i interpretuje zagadnienia problemowe
5,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzać pomiary wielkości fizycznych. Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, potrafi zorganizować działania zespołowe, podejmuje własne inicjatywy,. Potrafi bardzo dobrze opracować sprawozdanie. Potrafi dobrać odpowiednią metodę oceny niepewności wyników pomiarów.. Efektywnie prezentuje, analizuje oraz dyskutuje uzyskane wynik. Potrafi stosować prawa i zasady fizyczne do rozwiązywania wszystkich wymaganych zadań problemowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B2_K01Student ma świadomość ważności zjawisk biofizycznych przebiegających w środowisku przyrodniczym. Student nabywa świadomości ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Prawidłowo planuje wykonywana pracę Potrafi pracować w grupie. Szanuje pracę własną i innych; ma świadomośc ważności wykonywanej pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
Cel przedmiotuC-2Umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu fizyki do analizowania i rozwiązywania zagadnień problemowych i zadań rachunkowych
Metody nauczaniaM-4Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: obserwacja pracy w zespole
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczy w żaden sposób w pracy grupowej, nie podejmuje żadnych własnych inicjatyw, cechuje się postawą nieodpowiedzialną i brakiem sumienności w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu. Nie ma świadomości ważności procesów biofizycznych zachodzących w przyrodzie ożywionej.
3,0Student biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje żadnych własnych inicjatyw, cechuje się postawą nieodpowiedzialną w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu. Ma nikłą świadomości ważności procesów biofizycznych zachodzących w przyrodzie ożywionej.
3,5Student zaczyna aktywniej uczestniczyć w pracy grupowej, próbuje podejmować własne inicjatywy. Rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy. Szanuje pracę swoją i innych. Wykazuje dostateczną świadomości ważności procesów biofizycznych zachodzących w przyrodzie ożywionej.
4,0Student w stopniu dobrym jest świadomy ważności procesów biofizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy. Aktywnie uczestniczy w pracy zespołowej. Szanuje pracę własną i innych. Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych.
4,5Student w stopniu wyróżniającym jest świadomy ważności procesów biofizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie. Rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Ma świadomość ważności wykonywanej pracy oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
5,0Student w stopniu bardzo dobrym jest świadomy ważności procesów biofizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy. Szanuje pracę swoją i innych. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole. Kieruje pracą zespołową, wykazuje kreatywność. Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.