Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Fizjologia roślin:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Fizjologia roślin
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Wróbel <Jacek.Wrobel@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Katarzyna Malinowska <Katarzyna.Malinowska@zut.edu.pl>, Małgorzata Mikiciuk <Malgorzata.Mikiciuk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,29zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,42zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 5 1,00,29zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu biologii ogólnej, chemii i fizyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z procesami fizycznymi i fizjologicznymi zachodzącymi w roślinach
C-2Poznanie regulacyjnego wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na podstawowe procesy fizjologiczne roślin oraz na ich wzrost i rozwój

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Termodynamiczne ujęcie stosunków wodnych w roślinach5
5
laboratoria
T-L-1Oznaczanie potencjału osmotycznego metodą fizjologiczną2
T-L-2Oznaczanie intensywności transpiracji. Obliczanie aparatów szparkowych na jednostce powierzchni liści różnych gatunków roślin4
T-L-3Analiza chromatograficzna barwników asymilacyjnych3
T-L-4Przygotowanie kultur wodnych2
T-L-5Wpływ hormonów roślinnych: auksyn, giberelin, cytokinin, kwasu abscysynowego i etylenu na wybrane procesy wzrostu i rozwoju roślin4
15
wykłady
T-W-1Gospodarka wodna komórki roślinnej i rośliny. Znaczenie wody dla komórki i rośliny, procesy fizyczne i fizjologiczne związane z gospodarką wodną roślin.3
T-W-2Wymiana gazowa u roślin (fotosynteza roślin typu C3, C4, CAM, oddychanie). Czynniki warunkujące intensywność procesów wymiany gazowej3
T-W-3Gospodarka mineralna roślin2
T-W-4Regulacja hormonalna wzrostu i rozwoju roślin Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin7
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2Przygotowanie sie do ćwiczeń audytoryjnych5
A-A-3Wykonanie ćwiczeń rachunkowych z gospodarki wodnej20
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych5
A-L-3Przygotowanie spawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych5
A-L-4Udział w konsulatcjach5
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie się do pisemnego zaliczenia wykładów8
A-W-3przygotowanie eseju na wybrany temat5
A-W-4pisemne zaliczenie wykładu2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Objaśnienie lub wyjaśnienie

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena pisemnej pracy studenta na wybrany temat
S-2Ocena formująca: Roziwązywanie zadań otwartych (obliczeń rachunkowych) związanych z tematyka ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena formująca: Zaliczenia pisemnych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie zadań zamkniętych i otwartych związanych z tematyką wykładów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C1_W01
Definiuje procesy fizyczne i fizjologiczne zachodzące w roślinach
BT_1A_W06C-1T-L-1, T-W-1, T-W-2, T-A-1M-1, M-2, M-4S-1, S-2, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C1_U01
interpretuje wpływ różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych na przebieg procesów fizjologicznych w roślinie
BT_1A_U07C-2T-L-5, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-W-3, T-W-4M-1, M-3, M-4S-3, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S1-B13_K01
Student jest zdolny do wykorzystania swojej wiedzy oraz umiejętności pracy w grupie do kreowania właściwych postaw w życiu zawodowym
BT_1A_K05C-1, C-2T-L-5, T-L-2, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C1_W01
Definiuje procesy fizyczne i fizjologiczne zachodzące w roślinach
2,0
3,0Student zna, definiuje i rozróżnia podstawowe procesy fizyczne i fizjologiczne zachodzące w roślinach
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C1_U01
interpretuje wpływ różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych na przebieg procesów fizjologicznych w roślinie
2,0
3,0Student w stopniu zadawalającym interpretuje wpływ podstawowych czynników zewnętrznych i wewnętrznych na procesy fizjologiczne
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S1-B13_K01
Student jest zdolny do wykorzystania swojej wiedzy oraz umiejętności pracy w grupie do kreowania właściwych postaw w życiu zawodowym
2,0
3,0student posiadł kompetencje w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kopcewicz J., Lewak S., Fizjologia roślin, PWN, Warszawa, 2007
  2. Gregorczyk A., Marska E., Mikiciuk M., Wróbel J., Fizjologia roślin. Przewodnik do ćwiczeń, Wydawnictwo AR, Szczecin, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Szweykowska A., Fizjologia roślin, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2000
  2. Gregorczyk A., Ćwiczenia rachunkowe z gospodarki wodnej, Wydawnictwo AR, Szczecin, 1998
  3. Jankiewicz L.S., Regulatory wzrostu i rozwoju roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Termodynamiczne ujęcie stosunków wodnych w roślinach5
5

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Oznaczanie potencjału osmotycznego metodą fizjologiczną2
T-L-2Oznaczanie intensywności transpiracji. Obliczanie aparatów szparkowych na jednostce powierzchni liści różnych gatunków roślin4
T-L-3Analiza chromatograficzna barwników asymilacyjnych3
T-L-4Przygotowanie kultur wodnych2
T-L-5Wpływ hormonów roślinnych: auksyn, giberelin, cytokinin, kwasu abscysynowego i etylenu na wybrane procesy wzrostu i rozwoju roślin4
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Gospodarka wodna komórki roślinnej i rośliny. Znaczenie wody dla komórki i rośliny, procesy fizyczne i fizjologiczne związane z gospodarką wodną roślin.3
T-W-2Wymiana gazowa u roślin (fotosynteza roślin typu C3, C4, CAM, oddychanie). Czynniki warunkujące intensywność procesów wymiany gazowej3
T-W-3Gospodarka mineralna roślin2
T-W-4Regulacja hormonalna wzrostu i rozwoju roślin Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin7
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2Przygotowanie sie do ćwiczeń audytoryjnych5
A-A-3Wykonanie ćwiczeń rachunkowych z gospodarki wodnej20
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych5
A-L-3Przygotowanie spawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych5
A-L-4Udział w konsulatcjach5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie się do pisemnego zaliczenia wykładów8
A-W-3przygotowanie eseju na wybrany temat5
A-W-4pisemne zaliczenie wykładu2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C1_W01Definiuje procesy fizyczne i fizjologiczne zachodzące w roślinach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W06Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu analizy procesów molekularnych, enzymatycznych i fizjologicznych organizmów żywych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procesami fizycznymi i fizjologicznymi zachodzącymi w roślinach
Treści programoweT-L-1Oznaczanie potencjału osmotycznego metodą fizjologiczną
T-W-1Gospodarka wodna komórki roślinnej i rośliny. Znaczenie wody dla komórki i rośliny, procesy fizyczne i fizjologiczne związane z gospodarką wodną roślin.
T-W-2Wymiana gazowa u roślin (fotosynteza roślin typu C3, C4, CAM, oddychanie). Czynniki warunkujące intensywność procesów wymiany gazowej
T-A-1Termodynamiczne ujęcie stosunków wodnych w roślinach
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-4Objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena pisemnej pracy studenta na wybrany temat
S-2Ocena formująca: Roziwązywanie zadań otwartych (obliczeń rachunkowych) związanych z tematyka ćwiczeń audytoryjnych
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie zadań zamkniętych i otwartych związanych z tematyką wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna, definiuje i rozróżnia podstawowe procesy fizyczne i fizjologiczne zachodzące w roślinach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C1_U01interpretuje wpływ różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych na przebieg procesów fizjologicznych w roślinie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U07Umie omówić budowę, położenie i funkcje poszczególnych tkanek, narządów i układów organizmów żywych; potrafi właściwie interpretować procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie roślin i zwierząt.
Cel przedmiotuC-2Poznanie regulacyjnego wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na podstawowe procesy fizjologiczne roślin oraz na ich wzrost i rozwój
Treści programoweT-L-5Wpływ hormonów roślinnych: auksyn, giberelin, cytokinin, kwasu abscysynowego i etylenu na wybrane procesy wzrostu i rozwoju roślin
T-L-2Oznaczanie intensywności transpiracji. Obliczanie aparatów szparkowych na jednostce powierzchni liści różnych gatunków roślin
T-L-3Analiza chromatograficzna barwników asymilacyjnych
T-L-4Przygotowanie kultur wodnych
T-W-3Gospodarka mineralna roślin
T-W-4Regulacja hormonalna wzrostu i rozwoju roślin Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Zaliczenia pisemnych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie zadań zamkniętych i otwartych związanych z tematyką wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu zadawalającym interpretuje wpływ podstawowych czynników zewnętrznych i wewnętrznych na procesy fizjologiczne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S1-B13_K01Student jest zdolny do wykorzystania swojej wiedzy oraz umiejętności pracy w grupie do kreowania właściwych postaw w życiu zawodowym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K05Wykazuje pozytywne przekonania i postawy wobec ludzi, organizmów i środowiska; ma wysoką wrażliwość na ich potrzeby i problemy.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procesami fizycznymi i fizjologicznymi zachodzącymi w roślinach
C-2Poznanie regulacyjnego wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na podstawowe procesy fizjologiczne roślin oraz na ich wzrost i rozwój
Treści programoweT-L-5Wpływ hormonów roślinnych: auksyn, giberelin, cytokinin, kwasu abscysynowego i etylenu na wybrane procesy wzrostu i rozwoju roślin
T-L-2Oznaczanie intensywności transpiracji. Obliczanie aparatów szparkowych na jednostce powierzchni liści różnych gatunków roślin
T-L-1Oznaczanie potencjału osmotycznego metodą fizjologiczną
T-L-3Analiza chromatograficzna barwników asymilacyjnych
T-L-4Przygotowanie kultur wodnych
T-W-1Gospodarka wodna komórki roślinnej i rośliny. Znaczenie wody dla komórki i rośliny, procesy fizyczne i fizjologiczne związane z gospodarką wodną roślin.
T-W-3Gospodarka mineralna roślin
T-W-2Wymiana gazowa u roślin (fotosynteza roślin typu C3, C4, CAM, oddychanie). Czynniki warunkujące intensywność procesów wymiany gazowej
T-W-4Regulacja hormonalna wzrostu i rozwoju roślin Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
T-A-1Termodynamiczne ujęcie stosunków wodnych w roślinach
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena pisemnej pracy studenta na wybrany temat
S-2Ocena formująca: Roziwązywanie zadań otwartych (obliczeń rachunkowych) związanych z tematyka ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena formująca: Zaliczenia pisemnych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie zadań zamkniętych i otwartych związanych z tematyką wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiadł kompetencje w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0