Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Epidemiologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Epidemiologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii
Nauczyciel odpowiedzialny Paweł Nawrotek <Pawel.Nawrotek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Karol Fijałkowski <karol.fijalkowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 20 2,00,41zaliczenie
wykładyW4 10 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu mikrobiologii, wirusologii i immunologii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami epidemiologicznymi zachodzącymi w populacji, a także przedstawienie wybranych chorób zakaźnych o dużym znaczeniu epidemiologicznym oraz sposobów monitorowania, zwalczania i przeciwdziałania ich rozprzestrzenianiu się.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Postępowanie przeciwepidemiczne. Immunoprofilaktyka.2
T-A-2Metody i narzędzia epidemiologii analitycznej.2
T-A-3Testy diagnostyczne wykorzystywane w dochodzeniu epidemiologicznym.4
T-A-4Monitorowanie i nadzór nad zdrowiem populacji, metody zbierania danych epidemiologicznych.2
T-A-5Samodzielna analiza przykładowych danych epidemiologicznych.10
20
wykłady
T-W-1Czynniki warunkujące rozwój chorób zakaźnych.2
T-W-2Dynamika rozwoju chorób zakaźnych.2
T-W-3Lista i uwarunkowania prawne dotyczące patogenów o dużym znaczeniu epidemiologicznym.1
T-W-4Patogeny odzwierzęce – nowe i powracające.1
T-W-5Zakażenia i zatrucia pokarmowe.1
T-W-6Epidemiologia wybranych chorób bakteryjnych. Występowanie i charakterystyka riketsjoz.1
T-W-7Aspekty kliniczne i epidemiologiczne wybranych chorób wirusowych.2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.20
A-A-2Przygotowanie się do zajęć audytoryjnych.20
A-A-3Przygotowanie się do zaliczenia zajęć.20
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.10
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu.5
A-W-3Konsultacje.5
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów.9
A-W-5Pisemne zaliczenie wykładów.1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Dyskusja dydaktyczna
M-2Opis i wyjaśnienie
M-3Wykłady informacyjne wspomagane prezentacjami multimedialnymi

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach audytoryjnych.
S-2Ocena formująca: Ocena wykonania zadań projektowych na zadany temat.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej części wykładowej i audytoryjnej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O5.3_W01
Student potrafi charakteryzować aktualne zagrożenia epidemiologiczne i opisywać czynniki warunkujące wystąpienie choroby.
BT_1A_W05, BT_1A_W14, BT_1A_W17C-1T-W-2, T-W-1, T-W-6, T-W-3, T-W-5, T-W-4, T-W-7M-2, M-1, M-3S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O5.3_U01
Student potrafi analizować dane epidemiologiczne oraz zweryfikować skuteczność leczenia i profilaktyki.
BT_1A_U04C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-2, M-1, M-3S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O5.3_K01
W zakresie kompetencji student jest zdolny do organizacji badań, wykazuje zdolność współpracy z innymi osobami.
BT_1A_K03, BT_1A_K04C-1T-A-5M-2, M-1, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O5.3_W01
Student potrafi charakteryzować aktualne zagrożenia epidemiologiczne i opisywać czynniki warunkujące wystąpienie choroby.
2,0Student nie potrafi charakteryzować aktualnych zagrożeń epidemiologicznych i opisywać czynników warunkujących wystąpienie choroby; nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć.
3,0Student posiada wiedzę z zakresu aktualnych zagrożeń epidemiologicznych i opisywania czynników warunkujących wystąpienie choroby; w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student charakteryzuje aktualne zagrożenia epidemiologiczne i opisuje czynniki warunkujące wystąpienie choroby w stopniu zadowalającym; w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
4,0Student szczegółowo charakteryzuje aktualne zagrożenia epidemiologiczne i opisuje czynniki warunkujące wystąpienie choroby; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
4,5Student wyczerpująco charakteryzuje aktualne zagrożenia epidemiologiczne i opisuje czynniki warunkujące wystąpienie choroby; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
5,0Student wykazuje dogłębną wiedzę na temat aktualnych zagrożeń epidemiologicznych i opisywania czynników warunkujących wystąpienie choroby; w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O5.3_U01
Student potrafi analizować dane epidemiologiczne oraz zweryfikować skuteczność leczenia i profilaktyki.
2,0Student nie potrafi zweryfikować skuteczności leczenia i profilaktyki.
3,0Student potrafi w dostateczny sposób zweryfikować skuteczność leczenia i profilaktyki.
3,5Student potrafi na średnim poziomie zweryfikować skuteczność leczenia i profilaktyki.
4,0Student potrafi na dobrym poziomie zweryfikować skuteczność leczenia i profilaktyki.
4,5Student potrafi dobrze zweryfikować skuteczność leczenia i profilaktyki.
5,0Student potrafi bardzo dobrze zweryfikować skuteczność leczenia i profilaktyki.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O5.3_K01
W zakresie kompetencji student jest zdolny do organizacji badań, wykazuje zdolność współpracy z innymi osobami.
2,0Student nie jest zdolny do organizacji badań, nie wykazuje zdolności współpracy z innymi osobami.
3,0Student jest zdolny do organizacji badań, wykazuje zdolność współpracy z innymi osobami.
3,5
4,0
4,5
5,0Student jest zdolny i w pełni kompetentny w zakresie organizacji badań, wykazuje zdolność współpracy z innymi osobami.

Literatura podstawowa

  1. Brzeziński Z., Epidemiologia kliniczna, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 1997
  2. Jabłoński L., Epidemiologia. Podręcznik dla lekarzy i studentów., Wyd. Folium, Lublin, 1999
  3. Januszkiewicz J., Zarys kliniki chorób zakaźnych, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa, 1994
  4. Tomaszewski J. J., Diagnostyka laboratoryjna, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa, 1993

Literatura dodatkowa

  1. Boroń-Kaczmarska A., Furowicz A. J., Choroby odzwierzęce przenoszone drogą pokarmową, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa, 1999
  2. Zaremba M. L., Borowski J., Mikrobiologia lekarska, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa, 1997
  3. Larski Z., Truszczyński M., Zarys mikrobiologii weterynaryjnej, Wydaw. ART, Olsztyn, 1992
  4. Markiewicz Z., Kwiatkowski Z. A., Bakterie, antybiotyki, lekooporność, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 2001

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Postępowanie przeciwepidemiczne. Immunoprofilaktyka.2
T-A-2Metody i narzędzia epidemiologii analitycznej.2
T-A-3Testy diagnostyczne wykorzystywane w dochodzeniu epidemiologicznym.4
T-A-4Monitorowanie i nadzór nad zdrowiem populacji, metody zbierania danych epidemiologicznych.2
T-A-5Samodzielna analiza przykładowych danych epidemiologicznych.10
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Czynniki warunkujące rozwój chorób zakaźnych.2
T-W-2Dynamika rozwoju chorób zakaźnych.2
T-W-3Lista i uwarunkowania prawne dotyczące patogenów o dużym znaczeniu epidemiologicznym.1
T-W-4Patogeny odzwierzęce – nowe i powracające.1
T-W-5Zakażenia i zatrucia pokarmowe.1
T-W-6Epidemiologia wybranych chorób bakteryjnych. Występowanie i charakterystyka riketsjoz.1
T-W-7Aspekty kliniczne i epidemiologiczne wybranych chorób wirusowych.2
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.20
A-A-2Przygotowanie się do zajęć audytoryjnych.20
A-A-3Przygotowanie się do zaliczenia zajęć.20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.10
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu.5
A-W-3Konsultacje.5
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów.9
A-W-5Pisemne zaliczenie wykładów.1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O5.3_W01Student potrafi charakteryzować aktualne zagrożenia epidemiologiczne i opisywać czynniki warunkujące wystąpienie choroby.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W05Ma ogólną wiedzę z zakresu budowy organizmów żywych oraz zna podstawy biochemiczne, molekularne i komórkowe funkcjonowania organizmów.
BT_1A_W14Ma wiedzę na temat różnorodności, funkcjonowania oraz znaczenia mikroorganizmów dla człowieka i środowiska przyrodniczego.
BT_1A_W17Posiada wiedzę na temat aktywności czynników patogennych oraz rozumie zasady regulacji odpornościowej i zasady diagnostyki immunologicznej.
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami epidemiologicznymi zachodzącymi w populacji, a także przedstawienie wybranych chorób zakaźnych o dużym znaczeniu epidemiologicznym oraz sposobów monitorowania, zwalczania i przeciwdziałania ich rozprzestrzenianiu się.
Treści programoweT-W-2Dynamika rozwoju chorób zakaźnych.
T-W-1Czynniki warunkujące rozwój chorób zakaźnych.
T-W-6Epidemiologia wybranych chorób bakteryjnych. Występowanie i charakterystyka riketsjoz.
T-W-3Lista i uwarunkowania prawne dotyczące patogenów o dużym znaczeniu epidemiologicznym.
T-W-5Zakażenia i zatrucia pokarmowe.
T-W-4Patogeny odzwierzęce – nowe i powracające.
T-W-7Aspekty kliniczne i epidemiologiczne wybranych chorób wirusowych.
Metody nauczaniaM-2Opis i wyjaśnienie
M-1Dyskusja dydaktyczna
M-3Wykłady informacyjne wspomagane prezentacjami multimedialnymi
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena wykonania zadań projektowych na zadany temat.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej części wykładowej i audytoryjnej.
S-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach audytoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi charakteryzować aktualnych zagrożeń epidemiologicznych i opisywać czynników warunkujących wystąpienie choroby; nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć.
3,0Student posiada wiedzę z zakresu aktualnych zagrożeń epidemiologicznych i opisywania czynników warunkujących wystąpienie choroby; w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student charakteryzuje aktualne zagrożenia epidemiologiczne i opisuje czynniki warunkujące wystąpienie choroby w stopniu zadowalającym; w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
4,0Student szczegółowo charakteryzuje aktualne zagrożenia epidemiologiczne i opisuje czynniki warunkujące wystąpienie choroby; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
4,5Student wyczerpująco charakteryzuje aktualne zagrożenia epidemiologiczne i opisuje czynniki warunkujące wystąpienie choroby; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
5,0Student wykazuje dogłębną wiedzę na temat aktualnych zagrożeń epidemiologicznych i opisywania czynników warunkujących wystąpienie choroby; w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O5.3_U01Student potrafi analizować dane epidemiologiczne oraz zweryfikować skuteczność leczenia i profilaktyki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U04Posługuje się wiedzą z zakresu mikrobiologii i immunologii; analizuje mechanizmy warunkujące zjadliwość drobnoustrojów, potrafi scharakteryzować wybrane choroby zakaźne; analizuje funkcjonowanie układu odpornościowego; posiada umiejętność hodowli drobnoustrojów i stosowania odpowiednich technik diagnostycznych.
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami epidemiologicznymi zachodzącymi w populacji, a także przedstawienie wybranych chorób zakaźnych o dużym znaczeniu epidemiologicznym oraz sposobów monitorowania, zwalczania i przeciwdziałania ich rozprzestrzenianiu się.
Treści programoweT-A-1Postępowanie przeciwepidemiczne. Immunoprofilaktyka.
T-A-2Metody i narzędzia epidemiologii analitycznej.
T-A-3Testy diagnostyczne wykorzystywane w dochodzeniu epidemiologicznym.
T-A-4Monitorowanie i nadzór nad zdrowiem populacji, metody zbierania danych epidemiologicznych.
Metody nauczaniaM-2Opis i wyjaśnienie
M-1Dyskusja dydaktyczna
M-3Wykłady informacyjne wspomagane prezentacjami multimedialnymi
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej części wykładowej i audytoryjnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zweryfikować skuteczności leczenia i profilaktyki.
3,0Student potrafi w dostateczny sposób zweryfikować skuteczność leczenia i profilaktyki.
3,5Student potrafi na średnim poziomie zweryfikować skuteczność leczenia i profilaktyki.
4,0Student potrafi na dobrym poziomie zweryfikować skuteczność leczenia i profilaktyki.
4,5Student potrafi dobrze zweryfikować skuteczność leczenia i profilaktyki.
5,0Student potrafi bardzo dobrze zweryfikować skuteczność leczenia i profilaktyki.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O5.3_K01W zakresie kompetencji student jest zdolny do organizacji badań, wykazuje zdolność współpracy z innymi osobami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
BT_1A_K04Wykazuje otwartość dla ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o różne źródła informacji naukowej; umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami epidemiologicznymi zachodzącymi w populacji, a także przedstawienie wybranych chorób zakaźnych o dużym znaczeniu epidemiologicznym oraz sposobów monitorowania, zwalczania i przeciwdziałania ich rozprzestrzenianiu się.
Treści programoweT-A-5Samodzielna analiza przykładowych danych epidemiologicznych.
Metody nauczaniaM-2Opis i wyjaśnienie
M-1Dyskusja dydaktyczna
M-3Wykłady informacyjne wspomagane prezentacjami multimedialnymi
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena wykonania zadań projektowych na zadany temat.
S-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach audytoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest zdolny do organizacji badań, nie wykazuje zdolności współpracy z innymi osobami.
3,0Student jest zdolny do organizacji badań, wykazuje zdolność współpracy z innymi osobami.
3,5
4,0
4,5
5,0Student jest zdolny i w pełni kompetentny w zakresie organizacji badań, wykazuje zdolność współpracy z innymi osobami.