Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Chemia fizyczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia fizyczna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Włodarczyk <Malgorzata.Wlodarczyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Gałczyńska <Malgorzata.Galczynska@zut.edu.pl>, Hanna Siwek <Hanna.Siwek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 15 1,50,41zaliczenie
wykładyW2 30 2,50,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość zagadnień z chemii nieorganicznej i organicznej realizowanych w pierwszym semestrze
W-2Podstawowa znajomość fizyki
W-3Podstawowa znajomość matematyki oraz statystyki
W-4Znajomość obsługi komputera.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem nauczania chemii fizycznej jest przekazanie studentom wiadomości stanowiących teoretyczne podstawy przemian chemicznych, zapoznanie z możliwościami, wykorzystania chemii fizycznej w analizie chemicznej.
C-2Wykorzystanie elementarnych wiadomości z chemii fizycznej do opisu zjawisk przebiegających w układach nieożywionych jak i ożywionych.
C-3Zajęcia praktyczne mają na celu nauczenie studentów praktycznego wykonywania różnorodnych pomiarów fizykochemicznych (doświadczenia), opisywania wyników tych pomiarów oraz ich interpretacji.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1BHP1
T-L-21. Spektrofotometria. Oznaczanie stężenia jonów Fe2+ metodą z o-fenantroliną. 2. Wyznaczanie zależności lepkości cieczy od temperatury za pomocą wiskozymetru Höpplera.2
T-L-31. Destylacja. Wyznaczanie krzywych składu pary i cieczy wrzącej.2
T-L-4Wyznaczanie izotermy rozpuszczalności w układzie trójskładnikowym dwufazowym.2
T-L-51. Fotochemia. Kinetyka reakcji fotochemicznej. 2. Kinetyka reakcji enzymatycznej.3
T-L-6Napięcie powierzchniowe cieczy. Wyznaczanie wartości CMC dla związków powierzchniowo czynnych.2
T-L-71. Adsorpcja. Wyznaczanie izotermy adsorpcji Freundlicha. 2. Wyznaczanie współczynnika podziału kwasu octowego pomiędzy wodę i butanol.3
15
wykłady
T-W-1Definicja pojęcia chemia fizyczna. Termdynamika. Podstawowe pojęcia z termodynamiki (układ, faza, otoczenie układu, parametry stanu, funkcja stanu). Energia wewnętrza układu. Klasyfikacja układów. Entalpia. reakcje endo i egzotermiczne. Prawo Hessa. Zasady Termodymnamiki. Reguła faz Gibssa, liczba stopni swobody. Stany skupienia. Gaz doskonały, gaz rzeczywisty, parametry stanu gazowego. Stała gazowa „R”. Równanie Clapeyrona, Prawo Daltona, Gay'a-Lussaca, Prawo Boyle`a - Mariotte`a, Równanie van der Waalsa, Prawo Avogadra. Ciecze. Ciepło parowania. Para nasycona.Gęstość cieczy. Napięcie powierzchniowe cieczy. Równanie adsorpcji Gibbsa. Lepkość cieczy. Prawo Newtona. Stan stały. Koloidy. Podział koloidów. Metody otrzymywania. Metody oczyszczania koloidów. Właściwości kinetyczne i optyczne koloidów. Koagulacja. Peptyzacja. Próg koagulacji. Równowagi fazowe. Równowaga między fazą ciekłą i gazową, równowaga między fazą stałą, ciekłą i gazową. Diagram fazowy dla układu wielofazowego, jednoskładnikowego. Roztwory. Stężenia roztworów. Rozpuszczalność. Prawo Henry'ego. Destylacja. Prawo Raoulta. Mieszanina azeotropowa. Prawo podziału Nersta. Ekstrakcja. Osmoza. Dyfuzja. Zjawiska na granicy faz – podstawowe pojęcia: adsorbent, adsorbat. Podział procesów adsorpcji, adsorpcja fizyczna, chemiczna. Izotermy adsorpcji, Izoterma Freundlicha, izoterma Langmuira. Szybkość reakcji chemicznej. Kinetyka chemiczna. Rząd reakcji chemicznej. Reakcja kinetyki pierwszego, drugiego rzędu. Czas połowicznego zaniku. Stała szybkości reakcji. Wpływ temperatury na szybkość reakcji (reguła van’t Hoffa). Energia aktywacji. Katalizatory. Spektroskopia. Metody spektroskopowe,. Prawa absorpcji świata. Odchylenia od praw absorpcji. Absorbancja. Transmitancja. Podstawowe pojęcia z zakresu chemii analitycznej. Metody kalibracji w metodach analitycznych. Metoda prostowania krzywych. Metoda najmniejszych kwadratów.30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo studenta na zajęciach15
A-L-2Przygotowanie się studenta do realizacji ćwiczeń15
A-L-3Wykonanie sprawozdań z ćwiczeń10
A-L-4Uczestnictwo w konsultacjach5
45
wykłady
A-W-1Uczestnictwo studenta na wykładach30
A-W-2Samodzielne studiowanie materiału wykładowego10
A-W-3Przygotowanie się studenta do zaliczenia wykładów20
A-W-4Udział w konsultacjach15
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
M-2Samodzielne wykonywanie przez studentów ćwiczeń laboratoryjnych
M-3Samodzielne opracowywanie i interpretacja wyników z realizowanych ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów w formie testowej lub pytań otwartych
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie materiału z ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena formująca: Ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-B5_W01
Posiada wiedzę dotyczącą teoretycznych podstaw przemian chemicznych
BT_1A_W01, BT_1A_W02C-1, C-3, C-2T-W-1M-1, M-2, M-3S-3, S-2, S-1
BT_1A_BT-S-B5_W02
Posiada wiedze umożliwiającą wykorzystanie chemii fizycznej w analizie chemicznej.
BT_1A_W01, BT_1A_W02C-1, C-3, C-2T-W-1, T-L-3, T-L-6, T-L-4, T-L-7, T-L-5, T-L-2M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-B5_U01
Student posiada umiejetność samodzielnego (praktycznego) wykonywania różnorodnych pomiarów fizykochemicznych (doświadczenia), opisywania wyników tych pomiarów oraz ich interpretacji.
BT_1A_U01, BT_1A_U02C-1, C-3, C-2T-L-3, T-L-1, T-L-6, T-L-4, T-L-7, T-L-5, T-L-2M-2, M-3S-3, S-2
BT_1A_BT-S-B5_U02
Student posiada umiejetność wykorzystania elementarnych wiadomości z chemii fizycznej do opisu zjawisk przebiegających w układach nieożywionych jak i ożywionych.
BT_1A_U01, BT_1A_U02C-1, C-3, C-2T-W-1, T-L-3, T-L-6, T-L-4, T-L-7, T-L-5, T-L-2M-2, M-3S-3, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-B5_K01
Potrafi pracować w zespole, myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
BT_1A_K02, BT_1A_K03, BT_1A_K05, BT_1A_K01C-3, C-2T-L-3, T-L-1, T-L-6, T-L-4, T-L-7, T-L-5, T-L-2M-2, M-3S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-B5_W01
Posiada wiedzę dotyczącą teoretycznych podstaw przemian chemicznych
2,0Niedostateczne opanowanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału
3,0Dostateczne opanowanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału z pewnymi niedociagnieciami
3,5Dostateczne opanowanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału
4,0Dobre opanowanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału
4,5Bardzo dobre opanowanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału z bardzo niewielkimi niedociagnieciami
5,0Bardzo dobre opanowanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału
BT_1A_BT-S-B5_W02
Posiada wiedze umożliwiającą wykorzystanie chemii fizycznej w analizie chemicznej.
2,0Niedostateczne opanowanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału
3,0Dostateczne opanowanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału z pewnymi niedociagnieciami
3,5Dostateczne opanowanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału
4,0Dobre opanowanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału
4,5Bardzo dobre opanowanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału z bardzo niewielkimi niedociagnieciami
5,0Bardzo dobre opanowanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-B5_U01
Student posiada umiejetność samodzielnego (praktycznego) wykonywania różnorodnych pomiarów fizykochemicznych (doświadczenia), opisywania wyników tych pomiarów oraz ich interpretacji.
2,0Brak umiejetność samodzielnego (praktycznego) wykonywania różnorodnych pomiarów fizykochemicznych (doświadczenia), opisywania wyników tych pomiarów oraz ich interpretacji.
3,0Dostateczna umiejetność samodzielnego (praktycznego) wykonywania różnorodnych pomiarów fizykochemicznych (doświadczenia), opisywania wyników tych pomiarów oraz ich interpretacji.
3,5Poprawna umiejetność samodzielnego (praktycznego) wykonywania różnorodnych pomiarów fizykochemicznych (doświadczenia), opisywania wyników tych pomiarów oraz ich interpretacji.
4,0Dobra umiejetność samodzielnego (praktycznego) wykonywania różnorodnych pomiarów fizykochemicznych (doświadczenia), opisywania wyników tych pomiarów oraz ich interpretacji.
4,5Bardzo dobra umiejetność samodzielnego (praktycznego) wykonywania różnorodnych pomiarów fizykochemicznych (doświadczenia), opisywania wyników tych pomiarów oraz ich interpretacji z niewielkimi błędami
5,0Bardzo dobra umiejetność samodzielnego (praktycznego) wykonywania różnorodnych pomiarów fizykochemicznych (doświadczenia), opisywania wyników tych pomiarów oraz ich interpretacji
BT_1A_BT-S-B5_U02
Student posiada umiejetność wykorzystania elementarnych wiadomości z chemii fizycznej do opisu zjawisk przebiegających w układach nieożywionych jak i ożywionych.
2,0Brak umiejetność wykorzystania elementarnych wiadomości z chemii fizycznej do opisu zjawisk przebiegających w układach nieożywionych jak i ożywionych.
3,0Dostateczna umiejetność wykorzystania elementarnych wiadomości z chemii fizycznej do opisu zjawisk przebiegających w układach nieożywionych jak i ożywionych.
3,5Poprawna umiejetność wykorzystania elementarnych wiadomości z chemii fizycznej do opisu zjawisk przebiegających w układach nieożywionych jak i ożywionych, z nielicznymi błędami
4,0Dobra umiejetność wykorzystania elementarnych wiadomości z chemii fizycznej do opisu zjawisk przebiegających w układach nieożywionych jak i ożywionych.
4,5Bardzo dobra umiejetność wykorzystania elementarnych wiadomości z chemii fizycznej do opisu zjawisk przebiegających w układach nieożywionych jak i ożywionych z drobnymi błedami
5,0Bardzo dobra umiejetność wykorzystania elementarnych wiadomości z chemii fizycznej do opisu zjawisk przebiegających w układach nieożywionych jak i ożywionych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-B5_K01
Potrafi pracować w zespole, myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
2,0Zupełny brak zdyscyplinowania w czasie pracy w laboratorium. Nie słuchanie polecen osób prowadzacych zajecia. Brak współpracy w zespole.
3,0Dostateczne zdyscyplinowanie w czasie pracy w laboratorium. Wykonywanie polecen osób prowadzacych zajecia. Dostateczna współpraca w zespole.
3,5Dobre zdyscyplinowanie w czasie pracy w laboratorium. Wykonywanie polecen osób prowadzacych zajecia. Dobra współpraca w zespole z niewielkimi niedociagnieciami.
4,0Dobre zdyscyplinowanie w czasie pracy w laboratorium. Wykonywanie polecen osób prowadzacych zajecia. Dobra współpraca w zespole.
4,5Bardzo dobre zdyscyplinowanie w czasie pracy w laboratorium. Wykonywanie polecen osób prowadzacych zajecia. Bardzo dobra współpraca w zespole z niewielkimi niedociagnieciami.
5,0Bardzo dobre zdyscyplinowanie w czasie pracy w laboratorium. Wykonywanie polecen osób prowadzacych zajecia. Bardzo dobra współpraca w zespole.

Literatura podstawowa

  1. Więckowska-Bryłka E. red., Eksperymentalna chemia fizyczna, SGGW, Warszawa, 2003
  2. Sobczyk L., Kisza A., Chemia fizyczna dla przyrodników, PWN, Warszawa, 1977
  3. Atkins P.W., Podstawy Chemii Fizycznej, PWN, Warszawa, 1999
  4. Bełtowska-Brzezińska M. i wsp., Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań, 2004
  5. Whittaker A.G. i wsp., Chemia fizyczna, krótkie wykłady, PWN, Warszawa, 2004
  6. Strzelecki H., Grzybkowski P., Chemia fizyczna ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo PG, Gdańsk, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Kisza A., Freundlich P., Ćwiczenia rachunkowe z Chemii Fizycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2004

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1BHP1
T-L-21. Spektrofotometria. Oznaczanie stężenia jonów Fe2+ metodą z o-fenantroliną. 2. Wyznaczanie zależności lepkości cieczy od temperatury za pomocą wiskozymetru Höpplera.2
T-L-31. Destylacja. Wyznaczanie krzywych składu pary i cieczy wrzącej.2
T-L-4Wyznaczanie izotermy rozpuszczalności w układzie trójskładnikowym dwufazowym.2
T-L-51. Fotochemia. Kinetyka reakcji fotochemicznej. 2. Kinetyka reakcji enzymatycznej.3
T-L-6Napięcie powierzchniowe cieczy. Wyznaczanie wartości CMC dla związków powierzchniowo czynnych.2
T-L-71. Adsorpcja. Wyznaczanie izotermy adsorpcji Freundlicha. 2. Wyznaczanie współczynnika podziału kwasu octowego pomiędzy wodę i butanol.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Definicja pojęcia chemia fizyczna. Termdynamika. Podstawowe pojęcia z termodynamiki (układ, faza, otoczenie układu, parametry stanu, funkcja stanu). Energia wewnętrza układu. Klasyfikacja układów. Entalpia. reakcje endo i egzotermiczne. Prawo Hessa. Zasady Termodymnamiki. Reguła faz Gibssa, liczba stopni swobody. Stany skupienia. Gaz doskonały, gaz rzeczywisty, parametry stanu gazowego. Stała gazowa „R”. Równanie Clapeyrona, Prawo Daltona, Gay'a-Lussaca, Prawo Boyle`a - Mariotte`a, Równanie van der Waalsa, Prawo Avogadra. Ciecze. Ciepło parowania. Para nasycona.Gęstość cieczy. Napięcie powierzchniowe cieczy. Równanie adsorpcji Gibbsa. Lepkość cieczy. Prawo Newtona. Stan stały. Koloidy. Podział koloidów. Metody otrzymywania. Metody oczyszczania koloidów. Właściwości kinetyczne i optyczne koloidów. Koagulacja. Peptyzacja. Próg koagulacji. Równowagi fazowe. Równowaga między fazą ciekłą i gazową, równowaga między fazą stałą, ciekłą i gazową. Diagram fazowy dla układu wielofazowego, jednoskładnikowego. Roztwory. Stężenia roztworów. Rozpuszczalność. Prawo Henry'ego. Destylacja. Prawo Raoulta. Mieszanina azeotropowa. Prawo podziału Nersta. Ekstrakcja. Osmoza. Dyfuzja. Zjawiska na granicy faz – podstawowe pojęcia: adsorbent, adsorbat. Podział procesów adsorpcji, adsorpcja fizyczna, chemiczna. Izotermy adsorpcji, Izoterma Freundlicha, izoterma Langmuira. Szybkość reakcji chemicznej. Kinetyka chemiczna. Rząd reakcji chemicznej. Reakcja kinetyki pierwszego, drugiego rzędu. Czas połowicznego zaniku. Stała szybkości reakcji. Wpływ temperatury na szybkość reakcji (reguła van’t Hoffa). Energia aktywacji. Katalizatory. Spektroskopia. Metody spektroskopowe,. Prawa absorpcji świata. Odchylenia od praw absorpcji. Absorbancja. Transmitancja. Podstawowe pojęcia z zakresu chemii analitycznej. Metody kalibracji w metodach analitycznych. Metoda prostowania krzywych. Metoda najmniejszych kwadratów.30
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo studenta na zajęciach15
A-L-2Przygotowanie się studenta do realizacji ćwiczeń15
A-L-3Wykonanie sprawozdań z ćwiczeń10
A-L-4Uczestnictwo w konsultacjach5
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo studenta na wykładach30
A-W-2Samodzielne studiowanie materiału wykładowego10
A-W-3Przygotowanie się studenta do zaliczenia wykładów20
A-W-4Udział w konsultacjach15
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B5_W01Posiada wiedzę dotyczącą teoretycznych podstaw przemian chemicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W01Ma wiedzę ogólną z zakresu matematyki, fizyki oraz nauk pokrewnych dostosowaną do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W02Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie chemii: organicznej, nieorganicznej, fizycznej i analitycznej oraz biologii organizmów żywych.
Cel przedmiotuC-1Celem nauczania chemii fizycznej jest przekazanie studentom wiadomości stanowiących teoretyczne podstawy przemian chemicznych, zapoznanie z możliwościami, wykorzystania chemii fizycznej w analizie chemicznej.
C-3Zajęcia praktyczne mają na celu nauczenie studentów praktycznego wykonywania różnorodnych pomiarów fizykochemicznych (doświadczenia), opisywania wyników tych pomiarów oraz ich interpretacji.
C-2Wykorzystanie elementarnych wiadomości z chemii fizycznej do opisu zjawisk przebiegających w układach nieożywionych jak i ożywionych.
Treści programoweT-W-1Definicja pojęcia chemia fizyczna. Termdynamika. Podstawowe pojęcia z termodynamiki (układ, faza, otoczenie układu, parametry stanu, funkcja stanu). Energia wewnętrza układu. Klasyfikacja układów. Entalpia. reakcje endo i egzotermiczne. Prawo Hessa. Zasady Termodymnamiki. Reguła faz Gibssa, liczba stopni swobody. Stany skupienia. Gaz doskonały, gaz rzeczywisty, parametry stanu gazowego. Stała gazowa „R”. Równanie Clapeyrona, Prawo Daltona, Gay'a-Lussaca, Prawo Boyle`a - Mariotte`a, Równanie van der Waalsa, Prawo Avogadra. Ciecze. Ciepło parowania. Para nasycona.Gęstość cieczy. Napięcie powierzchniowe cieczy. Równanie adsorpcji Gibbsa. Lepkość cieczy. Prawo Newtona. Stan stały. Koloidy. Podział koloidów. Metody otrzymywania. Metody oczyszczania koloidów. Właściwości kinetyczne i optyczne koloidów. Koagulacja. Peptyzacja. Próg koagulacji. Równowagi fazowe. Równowaga między fazą ciekłą i gazową, równowaga między fazą stałą, ciekłą i gazową. Diagram fazowy dla układu wielofazowego, jednoskładnikowego. Roztwory. Stężenia roztworów. Rozpuszczalność. Prawo Henry'ego. Destylacja. Prawo Raoulta. Mieszanina azeotropowa. Prawo podziału Nersta. Ekstrakcja. Osmoza. Dyfuzja. Zjawiska na granicy faz – podstawowe pojęcia: adsorbent, adsorbat. Podział procesów adsorpcji, adsorpcja fizyczna, chemiczna. Izotermy adsorpcji, Izoterma Freundlicha, izoterma Langmuira. Szybkość reakcji chemicznej. Kinetyka chemiczna. Rząd reakcji chemicznej. Reakcja kinetyki pierwszego, drugiego rzędu. Czas połowicznego zaniku. Stała szybkości reakcji. Wpływ temperatury na szybkość reakcji (reguła van’t Hoffa). Energia aktywacji. Katalizatory. Spektroskopia. Metody spektroskopowe,. Prawa absorpcji świata. Odchylenia od praw absorpcji. Absorbancja. Transmitancja. Podstawowe pojęcia z zakresu chemii analitycznej. Metody kalibracji w metodach analitycznych. Metoda prostowania krzywych. Metoda najmniejszych kwadratów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
M-2Samodzielne wykonywanie przez studentów ćwiczeń laboratoryjnych
M-3Samodzielne opracowywanie i interpretacja wyników z realizowanych ćwiczeń laboratoryjnych.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie materiału z ćwiczeń laboratoryjnych
S-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów w formie testowej lub pytań otwartych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Niedostateczne opanowanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału
3,0Dostateczne opanowanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału z pewnymi niedociagnieciami
3,5Dostateczne opanowanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału
4,0Dobre opanowanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału
4,5Bardzo dobre opanowanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału z bardzo niewielkimi niedociagnieciami
5,0Bardzo dobre opanowanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B5_W02Posiada wiedze umożliwiającą wykorzystanie chemii fizycznej w analizie chemicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W01Ma wiedzę ogólną z zakresu matematyki, fizyki oraz nauk pokrewnych dostosowaną do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W02Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie chemii: organicznej, nieorganicznej, fizycznej i analitycznej oraz biologii organizmów żywych.
Cel przedmiotuC-1Celem nauczania chemii fizycznej jest przekazanie studentom wiadomości stanowiących teoretyczne podstawy przemian chemicznych, zapoznanie z możliwościami, wykorzystania chemii fizycznej w analizie chemicznej.
C-3Zajęcia praktyczne mają na celu nauczenie studentów praktycznego wykonywania różnorodnych pomiarów fizykochemicznych (doświadczenia), opisywania wyników tych pomiarów oraz ich interpretacji.
C-2Wykorzystanie elementarnych wiadomości z chemii fizycznej do opisu zjawisk przebiegających w układach nieożywionych jak i ożywionych.
Treści programoweT-W-1Definicja pojęcia chemia fizyczna. Termdynamika. Podstawowe pojęcia z termodynamiki (układ, faza, otoczenie układu, parametry stanu, funkcja stanu). Energia wewnętrza układu. Klasyfikacja układów. Entalpia. reakcje endo i egzotermiczne. Prawo Hessa. Zasady Termodymnamiki. Reguła faz Gibssa, liczba stopni swobody. Stany skupienia. Gaz doskonały, gaz rzeczywisty, parametry stanu gazowego. Stała gazowa „R”. Równanie Clapeyrona, Prawo Daltona, Gay'a-Lussaca, Prawo Boyle`a - Mariotte`a, Równanie van der Waalsa, Prawo Avogadra. Ciecze. Ciepło parowania. Para nasycona.Gęstość cieczy. Napięcie powierzchniowe cieczy. Równanie adsorpcji Gibbsa. Lepkość cieczy. Prawo Newtona. Stan stały. Koloidy. Podział koloidów. Metody otrzymywania. Metody oczyszczania koloidów. Właściwości kinetyczne i optyczne koloidów. Koagulacja. Peptyzacja. Próg koagulacji. Równowagi fazowe. Równowaga między fazą ciekłą i gazową, równowaga między fazą stałą, ciekłą i gazową. Diagram fazowy dla układu wielofazowego, jednoskładnikowego. Roztwory. Stężenia roztworów. Rozpuszczalność. Prawo Henry'ego. Destylacja. Prawo Raoulta. Mieszanina azeotropowa. Prawo podziału Nersta. Ekstrakcja. Osmoza. Dyfuzja. Zjawiska na granicy faz – podstawowe pojęcia: adsorbent, adsorbat. Podział procesów adsorpcji, adsorpcja fizyczna, chemiczna. Izotermy adsorpcji, Izoterma Freundlicha, izoterma Langmuira. Szybkość reakcji chemicznej. Kinetyka chemiczna. Rząd reakcji chemicznej. Reakcja kinetyki pierwszego, drugiego rzędu. Czas połowicznego zaniku. Stała szybkości reakcji. Wpływ temperatury na szybkość reakcji (reguła van’t Hoffa). Energia aktywacji. Katalizatory. Spektroskopia. Metody spektroskopowe,. Prawa absorpcji świata. Odchylenia od praw absorpcji. Absorbancja. Transmitancja. Podstawowe pojęcia z zakresu chemii analitycznej. Metody kalibracji w metodach analitycznych. Metoda prostowania krzywych. Metoda najmniejszych kwadratów.
T-L-31. Destylacja. Wyznaczanie krzywych składu pary i cieczy wrzącej.
T-L-6Napięcie powierzchniowe cieczy. Wyznaczanie wartości CMC dla związków powierzchniowo czynnych.
T-L-4Wyznaczanie izotermy rozpuszczalności w układzie trójskładnikowym dwufazowym.
T-L-71. Adsorpcja. Wyznaczanie izotermy adsorpcji Freundlicha. 2. Wyznaczanie współczynnika podziału kwasu octowego pomiędzy wodę i butanol.
T-L-51. Fotochemia. Kinetyka reakcji fotochemicznej. 2. Kinetyka reakcji enzymatycznej.
T-L-21. Spektrofotometria. Oznaczanie stężenia jonów Fe2+ metodą z o-fenantroliną. 2. Wyznaczanie zależności lepkości cieczy od temperatury za pomocą wiskozymetru Höpplera.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
M-2Samodzielne wykonywanie przez studentów ćwiczeń laboratoryjnych
M-3Samodzielne opracowywanie i interpretacja wyników z realizowanych ćwiczeń laboratoryjnych.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie materiału z ćwiczeń laboratoryjnych
S-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów w formie testowej lub pytań otwartych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Niedostateczne opanowanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału
3,0Dostateczne opanowanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału z pewnymi niedociagnieciami
3,5Dostateczne opanowanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału
4,0Dobre opanowanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału
4,5Bardzo dobre opanowanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału z bardzo niewielkimi niedociagnieciami
5,0Bardzo dobre opanowanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B5_U01Student posiada umiejetność samodzielnego (praktycznego) wykonywania różnorodnych pomiarów fizykochemicznych (doświadczenia), opisywania wyników tych pomiarów oraz ich interpretacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U01Wykorzystuje wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i informatyki, którą stosuje do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie.
BT_1A_U02Umie określić zjawiska i procesy chemiczne, fizyczne oraz biochemiczne w środowisku naturalnym i użytkowanym przez człowieka; potrafi szacować ryzyko i przewidzieć ewentualne niebezpieczeństwo wynikające z zachodzących procesów i zjawisk.
Cel przedmiotuC-1Celem nauczania chemii fizycznej jest przekazanie studentom wiadomości stanowiących teoretyczne podstawy przemian chemicznych, zapoznanie z możliwościami, wykorzystania chemii fizycznej w analizie chemicznej.
C-3Zajęcia praktyczne mają na celu nauczenie studentów praktycznego wykonywania różnorodnych pomiarów fizykochemicznych (doświadczenia), opisywania wyników tych pomiarów oraz ich interpretacji.
C-2Wykorzystanie elementarnych wiadomości z chemii fizycznej do opisu zjawisk przebiegających w układach nieożywionych jak i ożywionych.
Treści programoweT-L-31. Destylacja. Wyznaczanie krzywych składu pary i cieczy wrzącej.
T-L-1BHP
T-L-6Napięcie powierzchniowe cieczy. Wyznaczanie wartości CMC dla związków powierzchniowo czynnych.
T-L-4Wyznaczanie izotermy rozpuszczalności w układzie trójskładnikowym dwufazowym.
T-L-71. Adsorpcja. Wyznaczanie izotermy adsorpcji Freundlicha. 2. Wyznaczanie współczynnika podziału kwasu octowego pomiędzy wodę i butanol.
T-L-51. Fotochemia. Kinetyka reakcji fotochemicznej. 2. Kinetyka reakcji enzymatycznej.
T-L-21. Spektrofotometria. Oznaczanie stężenia jonów Fe2+ metodą z o-fenantroliną. 2. Wyznaczanie zależności lepkości cieczy od temperatury za pomocą wiskozymetru Höpplera.
Metody nauczaniaM-2Samodzielne wykonywanie przez studentów ćwiczeń laboratoryjnych
M-3Samodzielne opracowywanie i interpretacja wyników z realizowanych ćwiczeń laboratoryjnych.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie materiału z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak umiejetność samodzielnego (praktycznego) wykonywania różnorodnych pomiarów fizykochemicznych (doświadczenia), opisywania wyników tych pomiarów oraz ich interpretacji.
3,0Dostateczna umiejetność samodzielnego (praktycznego) wykonywania różnorodnych pomiarów fizykochemicznych (doświadczenia), opisywania wyników tych pomiarów oraz ich interpretacji.
3,5Poprawna umiejetność samodzielnego (praktycznego) wykonywania różnorodnych pomiarów fizykochemicznych (doświadczenia), opisywania wyników tych pomiarów oraz ich interpretacji.
4,0Dobra umiejetność samodzielnego (praktycznego) wykonywania różnorodnych pomiarów fizykochemicznych (doświadczenia), opisywania wyników tych pomiarów oraz ich interpretacji.
4,5Bardzo dobra umiejetność samodzielnego (praktycznego) wykonywania różnorodnych pomiarów fizykochemicznych (doświadczenia), opisywania wyników tych pomiarów oraz ich interpretacji z niewielkimi błędami
5,0Bardzo dobra umiejetność samodzielnego (praktycznego) wykonywania różnorodnych pomiarów fizykochemicznych (doświadczenia), opisywania wyników tych pomiarów oraz ich interpretacji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B5_U02Student posiada umiejetność wykorzystania elementarnych wiadomości z chemii fizycznej do opisu zjawisk przebiegających w układach nieożywionych jak i ożywionych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U01Wykorzystuje wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i informatyki, którą stosuje do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie.
BT_1A_U02Umie określić zjawiska i procesy chemiczne, fizyczne oraz biochemiczne w środowisku naturalnym i użytkowanym przez człowieka; potrafi szacować ryzyko i przewidzieć ewentualne niebezpieczeństwo wynikające z zachodzących procesów i zjawisk.
Cel przedmiotuC-1Celem nauczania chemii fizycznej jest przekazanie studentom wiadomości stanowiących teoretyczne podstawy przemian chemicznych, zapoznanie z możliwościami, wykorzystania chemii fizycznej w analizie chemicznej.
C-3Zajęcia praktyczne mają na celu nauczenie studentów praktycznego wykonywania różnorodnych pomiarów fizykochemicznych (doświadczenia), opisywania wyników tych pomiarów oraz ich interpretacji.
C-2Wykorzystanie elementarnych wiadomości z chemii fizycznej do opisu zjawisk przebiegających w układach nieożywionych jak i ożywionych.
Treści programoweT-W-1Definicja pojęcia chemia fizyczna. Termdynamika. Podstawowe pojęcia z termodynamiki (układ, faza, otoczenie układu, parametry stanu, funkcja stanu). Energia wewnętrza układu. Klasyfikacja układów. Entalpia. reakcje endo i egzotermiczne. Prawo Hessa. Zasady Termodymnamiki. Reguła faz Gibssa, liczba stopni swobody. Stany skupienia. Gaz doskonały, gaz rzeczywisty, parametry stanu gazowego. Stała gazowa „R”. Równanie Clapeyrona, Prawo Daltona, Gay'a-Lussaca, Prawo Boyle`a - Mariotte`a, Równanie van der Waalsa, Prawo Avogadra. Ciecze. Ciepło parowania. Para nasycona.Gęstość cieczy. Napięcie powierzchniowe cieczy. Równanie adsorpcji Gibbsa. Lepkość cieczy. Prawo Newtona. Stan stały. Koloidy. Podział koloidów. Metody otrzymywania. Metody oczyszczania koloidów. Właściwości kinetyczne i optyczne koloidów. Koagulacja. Peptyzacja. Próg koagulacji. Równowagi fazowe. Równowaga między fazą ciekłą i gazową, równowaga między fazą stałą, ciekłą i gazową. Diagram fazowy dla układu wielofazowego, jednoskładnikowego. Roztwory. Stężenia roztworów. Rozpuszczalność. Prawo Henry'ego. Destylacja. Prawo Raoulta. Mieszanina azeotropowa. Prawo podziału Nersta. Ekstrakcja. Osmoza. Dyfuzja. Zjawiska na granicy faz – podstawowe pojęcia: adsorbent, adsorbat. Podział procesów adsorpcji, adsorpcja fizyczna, chemiczna. Izotermy adsorpcji, Izoterma Freundlicha, izoterma Langmuira. Szybkość reakcji chemicznej. Kinetyka chemiczna. Rząd reakcji chemicznej. Reakcja kinetyki pierwszego, drugiego rzędu. Czas połowicznego zaniku. Stała szybkości reakcji. Wpływ temperatury na szybkość reakcji (reguła van’t Hoffa). Energia aktywacji. Katalizatory. Spektroskopia. Metody spektroskopowe,. Prawa absorpcji świata. Odchylenia od praw absorpcji. Absorbancja. Transmitancja. Podstawowe pojęcia z zakresu chemii analitycznej. Metody kalibracji w metodach analitycznych. Metoda prostowania krzywych. Metoda najmniejszych kwadratów.
T-L-31. Destylacja. Wyznaczanie krzywych składu pary i cieczy wrzącej.
T-L-6Napięcie powierzchniowe cieczy. Wyznaczanie wartości CMC dla związków powierzchniowo czynnych.
T-L-4Wyznaczanie izotermy rozpuszczalności w układzie trójskładnikowym dwufazowym.
T-L-71. Adsorpcja. Wyznaczanie izotermy adsorpcji Freundlicha. 2. Wyznaczanie współczynnika podziału kwasu octowego pomiędzy wodę i butanol.
T-L-51. Fotochemia. Kinetyka reakcji fotochemicznej. 2. Kinetyka reakcji enzymatycznej.
T-L-21. Spektrofotometria. Oznaczanie stężenia jonów Fe2+ metodą z o-fenantroliną. 2. Wyznaczanie zależności lepkości cieczy od temperatury za pomocą wiskozymetru Höpplera.
Metody nauczaniaM-2Samodzielne wykonywanie przez studentów ćwiczeń laboratoryjnych
M-3Samodzielne opracowywanie i interpretacja wyników z realizowanych ćwiczeń laboratoryjnych.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie materiału z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak umiejetność wykorzystania elementarnych wiadomości z chemii fizycznej do opisu zjawisk przebiegających w układach nieożywionych jak i ożywionych.
3,0Dostateczna umiejetność wykorzystania elementarnych wiadomości z chemii fizycznej do opisu zjawisk przebiegających w układach nieożywionych jak i ożywionych.
3,5Poprawna umiejetność wykorzystania elementarnych wiadomości z chemii fizycznej do opisu zjawisk przebiegających w układach nieożywionych jak i ożywionych, z nielicznymi błędami
4,0Dobra umiejetność wykorzystania elementarnych wiadomości z chemii fizycznej do opisu zjawisk przebiegających w układach nieożywionych jak i ożywionych.
4,5Bardzo dobra umiejetność wykorzystania elementarnych wiadomości z chemii fizycznej do opisu zjawisk przebiegających w układach nieożywionych jak i ożywionych z drobnymi błedami
5,0Bardzo dobra umiejetność wykorzystania elementarnych wiadomości z chemii fizycznej do opisu zjawisk przebiegających w układach nieożywionych jak i ożywionych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B5_K01Potrafi pracować w zespole, myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K02Wykazuje zrozumienie podstawowych zasad etyki, ekonomii i prawa; postępuje zgodnie z nimi w swojej działalności.
BT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
BT_1A_K05Wykazuje pozytywne przekonania i postawy wobec ludzi, organizmów i środowiska; ma wysoką wrażliwość na ich potrzeby i problemy.
BT_1A_K01Rozumie molekularne podstawy procesów biotechnologicznych oraz ma świadomość ich empirycznej poznawalności w oparciu o metody matematyczne i statystyczne.
Cel przedmiotuC-3Zajęcia praktyczne mają na celu nauczenie studentów praktycznego wykonywania różnorodnych pomiarów fizykochemicznych (doświadczenia), opisywania wyników tych pomiarów oraz ich interpretacji.
C-2Wykorzystanie elementarnych wiadomości z chemii fizycznej do opisu zjawisk przebiegających w układach nieożywionych jak i ożywionych.
Treści programoweT-L-31. Destylacja. Wyznaczanie krzywych składu pary i cieczy wrzącej.
T-L-1BHP
T-L-6Napięcie powierzchniowe cieczy. Wyznaczanie wartości CMC dla związków powierzchniowo czynnych.
T-L-4Wyznaczanie izotermy rozpuszczalności w układzie trójskładnikowym dwufazowym.
T-L-71. Adsorpcja. Wyznaczanie izotermy adsorpcji Freundlicha. 2. Wyznaczanie współczynnika podziału kwasu octowego pomiędzy wodę i butanol.
T-L-51. Fotochemia. Kinetyka reakcji fotochemicznej. 2. Kinetyka reakcji enzymatycznej.
T-L-21. Spektrofotometria. Oznaczanie stężenia jonów Fe2+ metodą z o-fenantroliną. 2. Wyznaczanie zależności lepkości cieczy od temperatury za pomocą wiskozymetru Höpplera.
Metody nauczaniaM-2Samodzielne wykonywanie przez studentów ćwiczeń laboratoryjnych
M-3Samodzielne opracowywanie i interpretacja wyników z realizowanych ćwiczeń laboratoryjnych.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Zupełny brak zdyscyplinowania w czasie pracy w laboratorium. Nie słuchanie polecen osób prowadzacych zajecia. Brak współpracy w zespole.
3,0Dostateczne zdyscyplinowanie w czasie pracy w laboratorium. Wykonywanie polecen osób prowadzacych zajecia. Dostateczna współpraca w zespole.
3,5Dobre zdyscyplinowanie w czasie pracy w laboratorium. Wykonywanie polecen osób prowadzacych zajecia. Dobra współpraca w zespole z niewielkimi niedociagnieciami.
4,0Dobre zdyscyplinowanie w czasie pracy w laboratorium. Wykonywanie polecen osób prowadzacych zajecia. Dobra współpraca w zespole.
4,5Bardzo dobre zdyscyplinowanie w czasie pracy w laboratorium. Wykonywanie polecen osób prowadzacych zajecia. Bardzo dobra współpraca w zespole z niewielkimi niedociagnieciami.
5,0Bardzo dobre zdyscyplinowanie w czasie pracy w laboratorium. Wykonywanie polecen osób prowadzacych zajecia. Bardzo dobra współpraca w zespole.