Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Biotechnologia w rozrodzie zwierząt:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biotechnologia w rozrodzie zwierząt
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Jan Udała <Jan.Udala@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Barbara Błaszczyk <Barbara.Blaszczyk@zut.edu.pl>, Dariusz Gączarzewicz <dariusz.gaczarzewicz@zut.edu.pl>, Bogdan Lasota <Bogdan.Lasota@zut.edu.pl>, Beata Seremak <Beata.Seremak@zut.edu.pl>, Tomasz Stankiewicz <Tomasz.Stankiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 5 1,00,29zaliczenie
wykładyW5 15 1,50,42zaliczenie
laboratoriaL5 25 1,50,29zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu fizjologii zwierząt i podstaw biotechnologii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z przebiegiem procesów rozrodczych zachodzących w organizmie samicy i samca oraz możliwością ich regulacji.
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami pobierania i oceny gamet w aspekcie wykorzystania ich w dalszych procedurach biotechnologicznych/embriologii eksperymentalnej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Ciąża (objawy, rozpoznawanie, czas trwania). Czynniki wpływające na przebieg ciąży. Postępowanie z ciężarną samicą.3
T-A-2Znaczenie transplantacji zarodków. Przygotowanie hormonalne samicy do transplantacji zarodków.2
5
laboratoria
T-L-1Budowa morfologiczna i typy jajników ssaków. Fazy czynnościowe jajnika (cykl jajnikowy). Folikulogeneza. Budowa histologiczna narządów układu rozrodczego samicy na przykładzie wybranych gatunków zwierząt. Wzrost, dojrzewanie oocytów.6
T-L-2Topografia żeńskiego narządu rozrodczego na przykładzie wybranych gatunków zwierząt. Struktura morfologiczna narządów rozrodczych żeńskich. Poród (fazy porodu, przebieg porodu, wyznaczanie terminu porodu, pomoc porodowa, indukcja porodu).5
T-L-3Topografia męskiego narządu rozrodczego na przykładzie wybranych gatunków zwierząt. Budowa morfologiczna narządów rozrodczych męskich.5
T-L-4Spermatogeneza i spermiogeneza. Zmiany czynnościowe w nabłonku nasieniotwórczym oraz w czasie dojrzewania plemników. Właściwości nasienia samców zwierząt gospodarskich.4
T-L-5Unasienianie samic zwierząt gospodarskich. Metody pobierania nasienia. Konserwacja nasienia samców zwierząt gospodarskich. Próby czynnościowe w ocenie nasienia konserwowanego w stanie płynnym i mrożonym. Ocena nasienia (ocena szacunkowa i szczegółowa).5
25
wykłady
T-W-1Historia, rozwój i stan obecny w zakresie biotechnologii w rozrodzie zwierząt.2
T-W-2Znaczenie i zastosowanie inseminacji oraz transplantacja zarodków w hodowli zwierząt.2
T-W-3Hormonalne podstawy regulacji procesów rozrodczych u zwierząt gospodarskich.Sezonowość w rozrodzie. Metody i znaczenie synchronizacji rui.3
T-W-4Możliwości regulacji cyklu rujowego.2
T-W-5Nasienie - właściwości oraz procesy zachodzące przed zapłodnieniem.2
T-W-6Dojrzewanie komórki jajowej, możliwości hodowli w środowisku pozaustrojowym oraz konserwacja zarodków.2
T-W-7Wybrane aspekty z zakresu inżynierii komórkowej i klonowania ssaków.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.5
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.15
A-A-3Przygotowanie się do zajęć10
30
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.25
A-L-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.5
A-L-3Konsultacje8
A-L-4Zaliczenie zajęć2
A-L-5Przygotowanie się do zajęć5
45
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Studiowanie fachowej literatury.10
A-W-3Udział w konsultacjach.8
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia wykładów.12
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z zastosowaniem technik multimedialnych.
M-2Pokaz, ćwiczenia laboratoryjne (preparatyka, obserwacja makro- i mikroskopowa).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola poprawności pracy na zajęciach laboratoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Kolowium końcowe obejmująca zakres treści programowych wykładów.
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe obejmujące zakres treści programowych ćwiczeń.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C12_W01
Student zna osiągnięcia z zakresu biotechnologii rozrodu zwierząt. Opisuje i objaśnia przebieg procesów rozrodczych zachodzących w organizmach samicy i samca.
BT_1A_W10C-1T-W-1, T-W-3, T-W-6, T-L-2, T-L-3, T-L-1M-1, M-2S-1, S-2, S-3
BT_1A_BT-S-C12_W02
Student zna metody wywoływania i synchronizacji rui. Zna podstawy hormonalnego przygotowania samic w programie przenoszenia zarodków, mechanizm porodu i sposoby jego indukcji. Zna sposoby konserwacji nasienia i techniki inseminacji zwierząt
BT_1A_W10C-1T-A-2, T-A-1, T-W-5, T-W-4, T-W-2, T-W-7, T-L-5M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C12_U01
Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w kontroli i sterowaniu procesami rozrodczymi u zwierząt, wykonuje podstawowe czynnosci dotyczące oceny i przygotowania gamet do dalszego wykorzystania w biotechnice rozrodu
BT_1A_U07, BT_1A_U15C-1T-A-2, T-A-1, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-L-2, T-L-3M-1, M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C12_K01
Student zdaje sobie sprawę ze znaczenia osiągnięć biotechnologii rozrodu dla rozwoju innych dyscyplin naukowych oraz dalszego postępu w zakresie wykorzystania gamet w różnych dziedzinach.
BT_1A_K05C-1, C-2T-A-2, T-W-5, T-W-4, T-W-3, T-W-6, T-L-2, T-L-3, T-L-1M-1S-2, S-3
BT_1A_BT-S-C12_K02
Student ma świadomość znaczenia wiedzy dotyczącej biotechnologii rozrodu w medycynie i hodowli zwierzat, wykazuje zaangażowanie i kreatywność w pracy zespołowej.
BT_1A_K05C-1, C-2T-A-1, T-W-1, T-W-2, T-W-7, T-L-5M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C12_W01
Student zna osiągnięcia z zakresu biotechnologii rozrodu zwierząt. Opisuje i objaśnia przebieg procesów rozrodczych zachodzących w organizmach samicy i samca.
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą przebiegu procesów rozrodczych, zna najważniejsze ogniwa w regulacji tych procesów i przy pomocy prowadzącego potrafi niektóre z nich objaśnić. W zakresie stosunku do wiedzy wykazuje przeciętne, podstawowe zainteresowanie. Zna najważniejsze metody biotechnologiczne stosowane w rozrodzie zwierząt i możliwości ich wykorzystania. Przy prezentacji wiedzy nie popełnia większych błędów.
3,5.
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-C12_W02
Student zna metody wywoływania i synchronizacji rui. Zna podstawy hormonalnego przygotowania samic w programie przenoszenia zarodków, mechanizm porodu i sposoby jego indukcji. Zna sposoby konserwacji nasienia i techniki inseminacji zwierząt
2,0
3,0Student podaje podstawowe metody regulacji cyklu rujowego i synchronizacji porodów oraz stymulacji procesów rozrodczych u samców. Zna metody pobierania i oceny jakości nasienia.Opisuje metody konserwacji nasienia i zarodków, inseminacji zwierząt, transplantacji zarodków, klonowania zwierząt i regulacji płci, podaje możliwości wykorzystania komórek macierzystych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C12_U01
Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w kontroli i sterowaniu procesami rozrodczymi u zwierząt, wykonuje podstawowe czynnosci dotyczące oceny i przygotowania gamet do dalszego wykorzystania w biotechnice rozrodu
2,0
3,0Student wyjaśnia znaczenie zachodzących procesów w narządach rozrodczych dla funkcjonowania całego układu rozrodczego i płodności zwierzęcia. Ocenia aktualną fazę cyklu płciowego i dobiera przy pomocy prowadzącego odpowiednią metodę regulacji cyklu rujowego. Określa podstawowe warunki przygotowania i przeprowadzenia oceny jakości nasienia i zarodków, analizuje i interpretuje otrzymane wyniki wybranych wskaźników oceny szacunkowej i szczegółowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C12_K01
Student zdaje sobie sprawę ze znaczenia osiągnięć biotechnologii rozrodu dla rozwoju innych dyscyplin naukowych oraz dalszego postępu w zakresie wykorzystania gamet w różnych dziedzinach.
2,0
3,0Student ma świadomość znaczenia dotychczasowych osiągnięć z zakresu rozrodu zwierząt dla rozwoju innych dyscyplin naukowych oraz dalszego postepu w zakresie wykorzystania gamet w róznych dziedzinach.
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-C12_K02
Student ma świadomość znaczenia wiedzy dotyczącej biotechnologii rozrodu w medycynie i hodowli zwierzat, wykazuje zaangażowanie i kreatywność w pracy zespołowej.
2,0
3,0Student ma świadmość znaczenia zdobytej wiedzy i przejawia zaangażowanie w pracy zespołowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bielański A., Tischner M., Biotechnologia rozrodu zwierząt gospodarskich, Universitas, Kraków, 1993
  2. Zwierzchowski L., Jaszczak K., Modliński J.A. (red.), Biotechnologia zwierząt, PWN, Warszawa, 1997
  3. Krzymowski T. (red.), Biologia rozrodu zwierząt T. 1: Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy, WUWM, Olsztyn, 2007
  4. Strzeżek J. (red.), Biologia rozrodu zwierząt T. 2: Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca, WUWM, Olsztyn, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Rosłanowski K. (red.), Leksykon rozrodu zwierząt, AR Poznań, Poznań, 1996
  2. Wierzbowski S. (red.), Andrologia, Platan, Kraków, 1999

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Ciąża (objawy, rozpoznawanie, czas trwania). Czynniki wpływające na przebieg ciąży. Postępowanie z ciężarną samicą.3
T-A-2Znaczenie transplantacji zarodków. Przygotowanie hormonalne samicy do transplantacji zarodków.2
5

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Budowa morfologiczna i typy jajników ssaków. Fazy czynnościowe jajnika (cykl jajnikowy). Folikulogeneza. Budowa histologiczna narządów układu rozrodczego samicy na przykładzie wybranych gatunków zwierząt. Wzrost, dojrzewanie oocytów.6
T-L-2Topografia żeńskiego narządu rozrodczego na przykładzie wybranych gatunków zwierząt. Struktura morfologiczna narządów rozrodczych żeńskich. Poród (fazy porodu, przebieg porodu, wyznaczanie terminu porodu, pomoc porodowa, indukcja porodu).5
T-L-3Topografia męskiego narządu rozrodczego na przykładzie wybranych gatunków zwierząt. Budowa morfologiczna narządów rozrodczych męskich.5
T-L-4Spermatogeneza i spermiogeneza. Zmiany czynnościowe w nabłonku nasieniotwórczym oraz w czasie dojrzewania plemników. Właściwości nasienia samców zwierząt gospodarskich.4
T-L-5Unasienianie samic zwierząt gospodarskich. Metody pobierania nasienia. Konserwacja nasienia samców zwierząt gospodarskich. Próby czynnościowe w ocenie nasienia konserwowanego w stanie płynnym i mrożonym. Ocena nasienia (ocena szacunkowa i szczegółowa).5
25

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Historia, rozwój i stan obecny w zakresie biotechnologii w rozrodzie zwierząt.2
T-W-2Znaczenie i zastosowanie inseminacji oraz transplantacja zarodków w hodowli zwierząt.2
T-W-3Hormonalne podstawy regulacji procesów rozrodczych u zwierząt gospodarskich.Sezonowość w rozrodzie. Metody i znaczenie synchronizacji rui.3
T-W-4Możliwości regulacji cyklu rujowego.2
T-W-5Nasienie - właściwości oraz procesy zachodzące przed zapłodnieniem.2
T-W-6Dojrzewanie komórki jajowej, możliwości hodowli w środowisku pozaustrojowym oraz konserwacja zarodków.2
T-W-7Wybrane aspekty z zakresu inżynierii komórkowej i klonowania ssaków.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.5
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.15
A-A-3Przygotowanie się do zajęć10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.25
A-L-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.5
A-L-3Konsultacje8
A-L-4Zaliczenie zajęć2
A-L-5Przygotowanie się do zajęć5
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Studiowanie fachowej literatury.10
A-W-3Udział w konsultacjach.8
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia wykładów.12
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C12_W01Student zna osiągnięcia z zakresu biotechnologii rozrodu zwierząt. Opisuje i objaśnia przebieg procesów rozrodczych zachodzących w organizmach samicy i samca.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W10Wykazuje ogólną wiedzę związaną z wykorzystaniem procesów i metod biotechnologicznych w różnych gałęziach nauki i przemysłu.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z przebiegiem procesów rozrodczych zachodzących w organizmie samicy i samca oraz możliwością ich regulacji.
Treści programoweT-W-1Historia, rozwój i stan obecny w zakresie biotechnologii w rozrodzie zwierząt.
T-W-3Hormonalne podstawy regulacji procesów rozrodczych u zwierząt gospodarskich.Sezonowość w rozrodzie. Metody i znaczenie synchronizacji rui.
T-W-6Dojrzewanie komórki jajowej, możliwości hodowli w środowisku pozaustrojowym oraz konserwacja zarodków.
T-L-2Topografia żeńskiego narządu rozrodczego na przykładzie wybranych gatunków zwierząt. Struktura morfologiczna narządów rozrodczych żeńskich. Poród (fazy porodu, przebieg porodu, wyznaczanie terminu porodu, pomoc porodowa, indukcja porodu).
T-L-3Topografia męskiego narządu rozrodczego na przykładzie wybranych gatunków zwierząt. Budowa morfologiczna narządów rozrodczych męskich.
T-L-1Budowa morfologiczna i typy jajników ssaków. Fazy czynnościowe jajnika (cykl jajnikowy). Folikulogeneza. Budowa histologiczna narządów układu rozrodczego samicy na przykładzie wybranych gatunków zwierząt. Wzrost, dojrzewanie oocytów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z zastosowaniem technik multimedialnych.
M-2Pokaz, ćwiczenia laboratoryjne (preparatyka, obserwacja makro- i mikroskopowa).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola poprawności pracy na zajęciach laboratoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Kolowium końcowe obejmująca zakres treści programowych wykładów.
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe obejmujące zakres treści programowych ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą przebiegu procesów rozrodczych, zna najważniejsze ogniwa w regulacji tych procesów i przy pomocy prowadzącego potrafi niektóre z nich objaśnić. W zakresie stosunku do wiedzy wykazuje przeciętne, podstawowe zainteresowanie. Zna najważniejsze metody biotechnologiczne stosowane w rozrodzie zwierząt i możliwości ich wykorzystania. Przy prezentacji wiedzy nie popełnia większych błędów.
3,5.
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C12_W02Student zna metody wywoływania i synchronizacji rui. Zna podstawy hormonalnego przygotowania samic w programie przenoszenia zarodków, mechanizm porodu i sposoby jego indukcji. Zna sposoby konserwacji nasienia i techniki inseminacji zwierząt
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W10Wykazuje ogólną wiedzę związaną z wykorzystaniem procesów i metod biotechnologicznych w różnych gałęziach nauki i przemysłu.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z przebiegiem procesów rozrodczych zachodzących w organizmie samicy i samca oraz możliwością ich regulacji.
Treści programoweT-A-2Znaczenie transplantacji zarodków. Przygotowanie hormonalne samicy do transplantacji zarodków.
T-A-1Ciąża (objawy, rozpoznawanie, czas trwania). Czynniki wpływające na przebieg ciąży. Postępowanie z ciężarną samicą.
T-W-5Nasienie - właściwości oraz procesy zachodzące przed zapłodnieniem.
T-W-4Możliwości regulacji cyklu rujowego.
T-W-2Znaczenie i zastosowanie inseminacji oraz transplantacja zarodków w hodowli zwierząt.
T-W-7Wybrane aspekty z zakresu inżynierii komórkowej i klonowania ssaków.
T-L-5Unasienianie samic zwierząt gospodarskich. Metody pobierania nasienia. Konserwacja nasienia samców zwierząt gospodarskich. Próby czynnościowe w ocenie nasienia konserwowanego w stanie płynnym i mrożonym. Ocena nasienia (ocena szacunkowa i szczegółowa).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z zastosowaniem technik multimedialnych.
M-2Pokaz, ćwiczenia laboratoryjne (preparatyka, obserwacja makro- i mikroskopowa).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola poprawności pracy na zajęciach laboratoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Kolowium końcowe obejmująca zakres treści programowych wykładów.
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe obejmujące zakres treści programowych ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student podaje podstawowe metody regulacji cyklu rujowego i synchronizacji porodów oraz stymulacji procesów rozrodczych u samców. Zna metody pobierania i oceny jakości nasienia.Opisuje metody konserwacji nasienia i zarodków, inseminacji zwierząt, transplantacji zarodków, klonowania zwierząt i regulacji płci, podaje możliwości wykorzystania komórek macierzystych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C12_U01Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w kontroli i sterowaniu procesami rozrodczymi u zwierząt, wykonuje podstawowe czynnosci dotyczące oceny i przygotowania gamet do dalszego wykorzystania w biotechnice rozrodu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U07Umie omówić budowę, położenie i funkcje poszczególnych tkanek, narządów i układów organizmów żywych; potrafi właściwie interpretować procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie roślin i zwierząt.
BT_1A_U15Planuje, organizuje i realizuje proste zadania badawcze, indywidualnie i w zespole, pod kierunkiem opiekuna; interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski; systematycznie aktualizuje swoją wiedzę i wykorzystuje ją przy rozwiazywaniu określonych problemów; ma zdolność upowszechniania zdobytej wiedzy w środowisku zawodowym i naukowym; samodzielnie przygotowuje opracowanie naukowe.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z przebiegiem procesów rozrodczych zachodzących w organizmie samicy i samca oraz możliwością ich regulacji.
Treści programoweT-A-2Znaczenie transplantacji zarodków. Przygotowanie hormonalne samicy do transplantacji zarodków.
T-A-1Ciąża (objawy, rozpoznawanie, czas trwania). Czynniki wpływające na przebieg ciąży. Postępowanie z ciężarną samicą.
T-W-4Możliwości regulacji cyklu rujowego.
T-W-2Znaczenie i zastosowanie inseminacji oraz transplantacja zarodków w hodowli zwierząt.
T-W-3Hormonalne podstawy regulacji procesów rozrodczych u zwierząt gospodarskich.Sezonowość w rozrodzie. Metody i znaczenie synchronizacji rui.
T-L-2Topografia żeńskiego narządu rozrodczego na przykładzie wybranych gatunków zwierząt. Struktura morfologiczna narządów rozrodczych żeńskich. Poród (fazy porodu, przebieg porodu, wyznaczanie terminu porodu, pomoc porodowa, indukcja porodu).
T-L-3Topografia męskiego narządu rozrodczego na przykładzie wybranych gatunków zwierząt. Budowa morfologiczna narządów rozrodczych męskich.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z zastosowaniem technik multimedialnych.
M-2Pokaz, ćwiczenia laboratoryjne (preparatyka, obserwacja makro- i mikroskopowa).
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolowium końcowe obejmująca zakres treści programowych wykładów.
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe obejmujące zakres treści programowych ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wyjaśnia znaczenie zachodzących procesów w narządach rozrodczych dla funkcjonowania całego układu rozrodczego i płodności zwierzęcia. Ocenia aktualną fazę cyklu płciowego i dobiera przy pomocy prowadzącego odpowiednią metodę regulacji cyklu rujowego. Określa podstawowe warunki przygotowania i przeprowadzenia oceny jakości nasienia i zarodków, analizuje i interpretuje otrzymane wyniki wybranych wskaźników oceny szacunkowej i szczegółowej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C12_K01Student zdaje sobie sprawę ze znaczenia osiągnięć biotechnologii rozrodu dla rozwoju innych dyscyplin naukowych oraz dalszego postępu w zakresie wykorzystania gamet w różnych dziedzinach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K05Wykazuje pozytywne przekonania i postawy wobec ludzi, organizmów i środowiska; ma wysoką wrażliwość na ich potrzeby i problemy.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z przebiegiem procesów rozrodczych zachodzących w organizmie samicy i samca oraz możliwością ich regulacji.
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami pobierania i oceny gamet w aspekcie wykorzystania ich w dalszych procedurach biotechnologicznych/embriologii eksperymentalnej.
Treści programoweT-A-2Znaczenie transplantacji zarodków. Przygotowanie hormonalne samicy do transplantacji zarodków.
T-W-5Nasienie - właściwości oraz procesy zachodzące przed zapłodnieniem.
T-W-4Możliwości regulacji cyklu rujowego.
T-W-3Hormonalne podstawy regulacji procesów rozrodczych u zwierząt gospodarskich.Sezonowość w rozrodzie. Metody i znaczenie synchronizacji rui.
T-W-6Dojrzewanie komórki jajowej, możliwości hodowli w środowisku pozaustrojowym oraz konserwacja zarodków.
T-L-2Topografia żeńskiego narządu rozrodczego na przykładzie wybranych gatunków zwierząt. Struktura morfologiczna narządów rozrodczych żeńskich. Poród (fazy porodu, przebieg porodu, wyznaczanie terminu porodu, pomoc porodowa, indukcja porodu).
T-L-3Topografia męskiego narządu rozrodczego na przykładzie wybranych gatunków zwierząt. Budowa morfologiczna narządów rozrodczych męskich.
T-L-1Budowa morfologiczna i typy jajników ssaków. Fazy czynnościowe jajnika (cykl jajnikowy). Folikulogeneza. Budowa histologiczna narządów układu rozrodczego samicy na przykładzie wybranych gatunków zwierząt. Wzrost, dojrzewanie oocytów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z zastosowaniem technik multimedialnych.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolowium końcowe obejmująca zakres treści programowych wykładów.
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe obejmujące zakres treści programowych ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość znaczenia dotychczasowych osiągnięć z zakresu rozrodu zwierząt dla rozwoju innych dyscyplin naukowych oraz dalszego postepu w zakresie wykorzystania gamet w róznych dziedzinach.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C12_K02Student ma świadomość znaczenia wiedzy dotyczącej biotechnologii rozrodu w medycynie i hodowli zwierzat, wykazuje zaangażowanie i kreatywność w pracy zespołowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K05Wykazuje pozytywne przekonania i postawy wobec ludzi, organizmów i środowiska; ma wysoką wrażliwość na ich potrzeby i problemy.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z przebiegiem procesów rozrodczych zachodzących w organizmie samicy i samca oraz możliwością ich regulacji.
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami pobierania i oceny gamet w aspekcie wykorzystania ich w dalszych procedurach biotechnologicznych/embriologii eksperymentalnej.
Treści programoweT-A-1Ciąża (objawy, rozpoznawanie, czas trwania). Czynniki wpływające na przebieg ciąży. Postępowanie z ciężarną samicą.
T-W-1Historia, rozwój i stan obecny w zakresie biotechnologii w rozrodzie zwierząt.
T-W-2Znaczenie i zastosowanie inseminacji oraz transplantacja zarodków w hodowli zwierząt.
T-W-7Wybrane aspekty z zakresu inżynierii komórkowej i klonowania ssaków.
T-L-5Unasienianie samic zwierząt gospodarskich. Metody pobierania nasienia. Konserwacja nasienia samców zwierząt gospodarskich. Próby czynnościowe w ocenie nasienia konserwowanego w stanie płynnym i mrożonym. Ocena nasienia (ocena szacunkowa i szczegółowa).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z zastosowaniem technik multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola poprawności pracy na zajęciach laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadmość znaczenia zdobytej wiedzy i przejawia zaangażowanie w pracy zespołowej.
3,5
4,0
4,5
5,0