Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Biotechnologia w przemyśle spożywczym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biotechnologia w przemyśle spożywczym
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii
Nauczyciel odpowiedzialny Tadeusz Karamucki <Tadeusz.Karamucki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Jakubowska <Malgorzata-Jakubowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 15 1,00,29zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 10 1,00,29zaliczenie
wykładyW3 15 1,00,42zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu chemii, biochemi i mikrobiologiii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zastosowaniem i wykorzystaniem technologii fermentacyjnych oraz enzymów w przemyśle spożywczym.
C-2Kształtowanie u studentów umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności przeprowadzania, prostych oznaczeń laboratoryjnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Podstawowe procesy fermentacyjne w przemyśle spożywczym.3
T-A-2Zastosowanie enzymów w przemyśle spożywczym.4
T-A-3Enzymatyczne i chemiczne modyfikacje składników żywności3
10
laboratoria
T-L-1Określenie zawartości cukrów redukującuch w roztworach mono i disacharydów. Przeprowadzenie oceny stopnia hydrolizy sacharozy i laktozy oraz porównanie właściwości uzyskanych hydrolizatów.6
T-L-2Ocena jakości mleka surowego oraz wybranych mlecznych napojów fermentowanych.6
T-L-3Ocena jakości wybranych produktów przemysłu owocowo-warzywnego utrwalonych przez fermentację mlekową.3
15
wykłady
T-W-1Technologie fermentacyjne w przemyśle winiarskim.2
T-W-2Technologie fermentacyjne w przemyśle piwowarskim.2
T-W-3Technologie fermentacyjne w przemyśle spirytusowym.2
T-W-4Technologie fermentacyjne w przemyśle mleczarskim (sery).3
T-W-5Technologie fermentacyjne w przemyśle mleczarskim (mleczne napoje fermentowane).2
T-W-6Technologie fermentacyjne w przemyśle mięsnym.2
T-W-7Technologie fermentacyjne w przemyśle piekarniczym i owocowo-warzywnym.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Studiowanie literatury z przedmiotu10
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych5
A-A-4Konsultacje3
A-A-5Zaliczenie pisemne2
30
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Studiowanie literatury związanej z tematyką ćwiczeń.12
A-L-3Konsultacje3
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie tematyki wykładów5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów5
A-W-4Konsultacje3
A-W-5Zaliczenie pisemne2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem komputera i rzutnika
M-2Opis, objaśnienie, prelekcja.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z ćwiczeń audytoryjnych.
S-3Ocena formująca: Na poszczególnych ćwiczeniach laboratoryjnych ocena (w skali 0-5 pkt) poprawności wykonanych analiz i interpretacji otrzymanych wyników.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie sumy punktów z odbytych ćwiczeń.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_W01
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania technologii fermentacyjnych oraz enzymów w przemyśle spożywczym.
BT_1A_W10C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-W-5, T-W-4, T-A-2, T-A-1, T-A-3M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_U01
Posiada umiejętność pracy w zespole, wykonywania podstawowych oznaczeń laboratoryjnych oraz prawidłowo analizuje i interpretuje otrzymane wyniki.
BT_1A_U10C-2T-L-3, T-L-2, T-L-1M-3, M-2S-3, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_K01
Ma świadomość celowości i znaczenia wykorzystania procesów fermentacyjnych i enzymów w przemyśle spożywczym.
BT_1A_K06C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-W-5, T-W-4, T-A-2, T-A-1, T-A-3M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_W01
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania technologii fermentacyjnych oraz enzymów w przemyśle spożywczym.
2,0Niedostateczna wiedza z zakresu realizowanego materiału. Nie zna podstawowych pojęć. Popełnia liczne błędy.
3,0Dostateczna wiedza z zakresu realizowanego materiału z dużymi niedociągnięciami. Popełnia liczne błędy. Słabo interesuje go samodzielne zdobywanie wiedzy.
3,5Dostateczna wiedza z zakresu realizowanego materiału. Popełnia nieliczne błędy. Słabe zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy.
4,0Dobre opanowanie realizowanego materiału. Popełnia nieliczne błędy. Ma swoje przemyślenia w zakesie tematyki przedmiotu.
4,5Bardzo dobre opanowanie realizowanego materiału z niewielkimi niedociągnięciami. Duże zainteresowanie tematyką przedmiotu i samodzielnym zdobywaniem wiedzy z jej zakresu. Ma własne przemyślenia i potrafi o nich dyskutować.
5,0Bardzo dobre opanowanie realizowanego materiału. Wiedza wykraczająca poza treści programowe. Duże zainteresowanie tematyką przedmiotu. Ma własne przemyślenia w tym zakresie i potrafi o nich dyskutować.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_U01
Posiada umiejętność pracy w zespole, wykonywania podstawowych oznaczeń laboratoryjnych oraz prawidłowo analizuje i interpretuje otrzymane wyniki.
2,0Nie potrafi pracować w zespole. Nie potrafi wykonać podstawowych oznaczeń laboratoryjnych, ani prawidłowo przeanalizować i zinterpretować otrzymanych rezultatów.
3,0Nie zawsze potrafi pracować w zespole i w dostatecznym stopniu wykonać podstawowe oznaczenia laboratoryjne, z trudem analizuje i nie zawsze prawidłowo interpretuje otrzymane wyniki.
3,5Potrafi pracować w zespole i w dostatecznym stopniu wykonać podstawowe oznaczenia laboratoryjne oraz przeanalizować i zinterpretować otrzymane wyniki.
4,0Potrafi dobrze współpracować w zespole i wykonać podstawowe oznaczenia laboratoryjne oraz poprawnie przeanalizować i zinterpretować uzyskane wyniki, ale z niewielkimi zastrzeżeniami.
4,5Potrafi bardzo dobrze współpracować w zespole, wykonywać podstawowe oznaczenia laboratoryjne oraz prawidłowo i bez zastrzeżeń analizowć i interpretować otrzymane wyniki.
5,0Potrafi bardzo dobrze współpracować w zespole, bardzo sprawnie wykonywać podstawowe oznaczenia laboratoryjne oraz analizować i prawidłowo interpretować otrzymane wyniki oraz dyskutować o nich.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_K01
Ma świadomość celowości i znaczenia wykorzystania procesów fermentacyjnych i enzymów w przemyśle spożywczym.
2,0Nie ma świadomości celowości i znaczenia wykorzystania procesów fermentacyjnych oraz enzymów w przemyśle spożywczym.
3,0Posiada słabo rozwiniętą świadomość celowości i znaczenia procesów fermentacyjnych oraz enzymów w przemyśle spożywczym.
3,5Posiada dość dobrze rozwiniętą świadomość celowości i znaczenia wykorzystania procesów fermentacyjnych oraz enzymów w przemyśle spożywczym.
4,0Posiada dobrą świadomość celowości wykorzystania procesów fermentacyjnych oraz enzymów w przemyśle spozywczym, choć nie zawsze właściwie interpretuje ich znaczenie.
4,5Ma dobrą świadomość celowości wykorzystania procesów fermentacyjnych w przemyśle spożywczym lecz i właściwie interpretuje ich znaczenie.
5,0Ma bardzo dobrze rozwiniętą świadomość celowości oraz znaczenia wykorzystania procesów fermentacyjnych i enzymów w przemyśle spożywczym.

Literatura podstawowa

  1. Praca zbiorowa pod redakcją W. Bednarskiego i A. Repsa, Biotechnologia żywności, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003, wyd. II
  2. LIbudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z., Mikrobiologia techniczna tom 1 i 2., PWN, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A., Ogólna technologia żywności, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1997, wyd. VI
  2. Bednarski W., Ogólna technologia żywności cz. 1, Wydawnictwo ART, Olsztyn, 1996, Wyd. III
  3. Bednarski W., Ogólna technologia żywności cz.2, Wydawnictwo ATR, Olsztyn, 1996, Wyd. III
  4. Ziajka S., Mleczarstwo. Zagadnienia wybrane., ART, Olsztyn, 1997
  5. Praca zbiorowa pod red. Sikorskiego Z.E., Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności., WNT, Warszawa, 1996
  6. Pijanowski, Zarys chemii i technologii mleczarstwa., PWRiL, Olsztyn, 1997
  7. Praca pod red. Kijowskiego J. i Sikory T., Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności., WNT, Warszawa, 2003
  8. Biller E., Technologia żywności., SGGW, Warszawa, 2005

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Podstawowe procesy fermentacyjne w przemyśle spożywczym.3
T-A-2Zastosowanie enzymów w przemyśle spożywczym.4
T-A-3Enzymatyczne i chemiczne modyfikacje składników żywności3
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Określenie zawartości cukrów redukującuch w roztworach mono i disacharydów. Przeprowadzenie oceny stopnia hydrolizy sacharozy i laktozy oraz porównanie właściwości uzyskanych hydrolizatów.6
T-L-2Ocena jakości mleka surowego oraz wybranych mlecznych napojów fermentowanych.6
T-L-3Ocena jakości wybranych produktów przemysłu owocowo-warzywnego utrwalonych przez fermentację mlekową.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Technologie fermentacyjne w przemyśle winiarskim.2
T-W-2Technologie fermentacyjne w przemyśle piwowarskim.2
T-W-3Technologie fermentacyjne w przemyśle spirytusowym.2
T-W-4Technologie fermentacyjne w przemyśle mleczarskim (sery).3
T-W-5Technologie fermentacyjne w przemyśle mleczarskim (mleczne napoje fermentowane).2
T-W-6Technologie fermentacyjne w przemyśle mięsnym.2
T-W-7Technologie fermentacyjne w przemyśle piekarniczym i owocowo-warzywnym.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Studiowanie literatury z przedmiotu10
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych5
A-A-4Konsultacje3
A-A-5Zaliczenie pisemne2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Studiowanie literatury związanej z tematyką ćwiczeń.12
A-L-3Konsultacje3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie tematyki wykładów5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów5
A-W-4Konsultacje3
A-W-5Zaliczenie pisemne2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_W01Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania technologii fermentacyjnych oraz enzymów w przemyśle spożywczym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W10Wykazuje ogólną wiedzę związaną z wykorzystaniem procesów i metod biotechnologicznych w różnych gałęziach nauki i przemysłu.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zastosowaniem i wykorzystaniem technologii fermentacyjnych oraz enzymów w przemyśle spożywczym.
Treści programoweT-W-1Technologie fermentacyjne w przemyśle winiarskim.
T-W-2Technologie fermentacyjne w przemyśle piwowarskim.
T-W-3Technologie fermentacyjne w przemyśle spirytusowym.
T-W-6Technologie fermentacyjne w przemyśle mięsnym.
T-W-7Technologie fermentacyjne w przemyśle piekarniczym i owocowo-warzywnym.
T-W-5Technologie fermentacyjne w przemyśle mleczarskim (mleczne napoje fermentowane).
T-W-4Technologie fermentacyjne w przemyśle mleczarskim (sery).
T-A-2Zastosowanie enzymów w przemyśle spożywczym.
T-A-1Podstawowe procesy fermentacyjne w przemyśle spożywczym.
T-A-3Enzymatyczne i chemiczne modyfikacje składników żywności
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem komputera i rzutnika
M-2Opis, objaśnienie, prelekcja.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z ćwiczeń audytoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Niedostateczna wiedza z zakresu realizowanego materiału. Nie zna podstawowych pojęć. Popełnia liczne błędy.
3,0Dostateczna wiedza z zakresu realizowanego materiału z dużymi niedociągnięciami. Popełnia liczne błędy. Słabo interesuje go samodzielne zdobywanie wiedzy.
3,5Dostateczna wiedza z zakresu realizowanego materiału. Popełnia nieliczne błędy. Słabe zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy.
4,0Dobre opanowanie realizowanego materiału. Popełnia nieliczne błędy. Ma swoje przemyślenia w zakesie tematyki przedmiotu.
4,5Bardzo dobre opanowanie realizowanego materiału z niewielkimi niedociągnięciami. Duże zainteresowanie tematyką przedmiotu i samodzielnym zdobywaniem wiedzy z jej zakresu. Ma własne przemyślenia i potrafi o nich dyskutować.
5,0Bardzo dobre opanowanie realizowanego materiału. Wiedza wykraczająca poza treści programowe. Duże zainteresowanie tematyką przedmiotu. Ma własne przemyślenia w tym zakresie i potrafi o nich dyskutować.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_U01Posiada umiejętność pracy w zespole, wykonywania podstawowych oznaczeń laboratoryjnych oraz prawidłowo analizuje i interpretuje otrzymane wyniki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U10Posługuje się kluczowymi pojęciami z zakresu biotechnologii; zna i ocenia znaczenie biotechnologii w różnych dziedzinach życia oraz w tworzeniu nowych i pozyskiwaniu istniejących substancji biologicznie aktywnych; zna podstawe zagadnienia z farmakologii i farmakokinetyki leków; potrafi zaprojektować linie biotechnologiczne oraz wykorzystywać różne urządzenia i aparaturę badawczą w biotechnologii; ocenia zagrożenia wynikające z osiągnięć biotechnologii; analizuje zagadnienia związane z biobezpieczeństwem.
Cel przedmiotuC-2Kształtowanie u studentów umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności przeprowadzania, prostych oznaczeń laboratoryjnych.
Treści programoweT-L-3Ocena jakości wybranych produktów przemysłu owocowo-warzywnego utrwalonych przez fermentację mlekową.
T-L-2Ocena jakości mleka surowego oraz wybranych mlecznych napojów fermentowanych.
T-L-1Określenie zawartości cukrów redukującuch w roztworach mono i disacharydów. Przeprowadzenie oceny stopnia hydrolizy sacharozy i laktozy oraz porównanie właściwości uzyskanych hydrolizatów.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-2Opis, objaśnienie, prelekcja.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Na poszczególnych ćwiczeniach laboratoryjnych ocena (w skali 0-5 pkt) poprawności wykonanych analiz i interpretacji otrzymanych wyników.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie sumy punktów z odbytych ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi pracować w zespole. Nie potrafi wykonać podstawowych oznaczeń laboratoryjnych, ani prawidłowo przeanalizować i zinterpretować otrzymanych rezultatów.
3,0Nie zawsze potrafi pracować w zespole i w dostatecznym stopniu wykonać podstawowe oznaczenia laboratoryjne, z trudem analizuje i nie zawsze prawidłowo interpretuje otrzymane wyniki.
3,5Potrafi pracować w zespole i w dostatecznym stopniu wykonać podstawowe oznaczenia laboratoryjne oraz przeanalizować i zinterpretować otrzymane wyniki.
4,0Potrafi dobrze współpracować w zespole i wykonać podstawowe oznaczenia laboratoryjne oraz poprawnie przeanalizować i zinterpretować uzyskane wyniki, ale z niewielkimi zastrzeżeniami.
4,5Potrafi bardzo dobrze współpracować w zespole, wykonywać podstawowe oznaczenia laboratoryjne oraz prawidłowo i bez zastrzeżeń analizowć i interpretować otrzymane wyniki.
5,0Potrafi bardzo dobrze współpracować w zespole, bardzo sprawnie wykonywać podstawowe oznaczenia laboratoryjne oraz analizować i prawidłowo interpretować otrzymane wyniki oraz dyskutować o nich.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_K01Ma świadomość celowości i znaczenia wykorzystania procesów fermentacyjnych i enzymów w przemyśle spożywczym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K06Ma świadomość uwarunkowań biologicznych i technologicznych podstawowych procesów biotechnologicznych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zastosowaniem i wykorzystaniem technologii fermentacyjnych oraz enzymów w przemyśle spożywczym.
Treści programoweT-W-1Technologie fermentacyjne w przemyśle winiarskim.
T-W-2Technologie fermentacyjne w przemyśle piwowarskim.
T-W-3Technologie fermentacyjne w przemyśle spirytusowym.
T-W-6Technologie fermentacyjne w przemyśle mięsnym.
T-W-7Technologie fermentacyjne w przemyśle piekarniczym i owocowo-warzywnym.
T-W-5Technologie fermentacyjne w przemyśle mleczarskim (mleczne napoje fermentowane).
T-W-4Technologie fermentacyjne w przemyśle mleczarskim (sery).
T-A-2Zastosowanie enzymów w przemyśle spożywczym.
T-A-1Podstawowe procesy fermentacyjne w przemyśle spożywczym.
T-A-3Enzymatyczne i chemiczne modyfikacje składników żywności
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem komputera i rzutnika
M-2Opis, objaśnienie, prelekcja.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z ćwiczeń audytoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma świadomości celowości i znaczenia wykorzystania procesów fermentacyjnych oraz enzymów w przemyśle spożywczym.
3,0Posiada słabo rozwiniętą świadomość celowości i znaczenia procesów fermentacyjnych oraz enzymów w przemyśle spożywczym.
3,5Posiada dość dobrze rozwiniętą świadomość celowości i znaczenia wykorzystania procesów fermentacyjnych oraz enzymów w przemyśle spożywczym.
4,0Posiada dobrą świadomość celowości wykorzystania procesów fermentacyjnych oraz enzymów w przemyśle spozywczym, choć nie zawsze właściwie interpretuje ich znaczenie.
4,5Ma dobrą świadomość celowości wykorzystania procesów fermentacyjnych w przemyśle spożywczym lecz i właściwie interpretuje ich znaczenie.
5,0Ma bardzo dobrze rozwiniętą świadomość celowości oraz znaczenia wykorzystania procesów fermentacyjnych i enzymów w przemyśle spożywczym.