Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Biotechnologia w ochronie środowiska:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biotechnologia w ochronie środowiska
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Anita Kołodziej-Skalska <Anita.Kolodziej@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Arkadiusz Pietruszka <Arkadiusz.Pietruszka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL4 15 1,00,29zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 5 0,50,29zaliczenie
wykładyW4 15 1,50,42zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu mikrobiologii, ochrony środowiska, biochemii i chemii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu biotechnologii środowiska (organizmy uczestniczące w procesach biodegradacji, mikrobiologiczne procesy rozkładu i syntezy materii) oraz wykorzystania biologicznych procesów do: oczyszczania ścieków i gazów odlotowych, usuwania ropopochodnych, uzdatniania wody do picia, stabilizacji osadów ściekowych i utylizacji odpadów.
C-2Zapoznanie studentów ze wskaźnikami charakteryzującymi zanieczyszczenia ścieków oraz metodami oznaczeń laboratoryjnych pozwalających na określenie efektywności procesu oczyszczania ścieków.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wskaźniki charakteryzujące zanieczyszczenia ścieków.2
T-A-2Wykorzystanie roślin do oczyszczania ścieków.2
T-A-3zaliczenie zajęć audytoryjnych1
5
laboratoria
T-L-1Oznaczenie Biochemicznego Zapotrzebowania na Tlen (BZT) metodą bezpośrednią.4
T-L-2Ocena zawartości związków organicznych w wodzie i ściekch. Oznaczenie Chemicznego Zapotrzebowania na Tlen (ChZT) metodą nadmanganianową.2
T-L-3Analiza chemiczna związków azotu i fosforu w wodzie i ściekach.4
T-L-4Ocena i charakterystyka mikroorganizmów osadu czynnego.2
T-L-5Ocena właściwości osadów ściekowych w aspekcie ich zagospodarowania.2
T-L-6Zaliczenie zajęć laboratoryjnych1
15
wykłady
T-W-1Ogólna charakterystyka metod biotechnologicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska.Zastosowanie mikroorganizmów w biotechnologii środowiskowej i ochronie środowiska.2
T-W-2Biotechnologie oczyszczania ścieków w warunkach sterowanych (z zastosowaniem osadu czynnego i złóż biologicznych).2
T-W-3Usuwanie pierwiastków biogennych (N i P) ze ścieków metodami mikrobiologicznymi.2
T-W-4Biologiczne metody stabilizacji oraz zagospodarowanie osadów ściekowych.2
T-W-5Bioremediacja gleby z substancji ropopochodnych.2
T-W-6Zastosowanie procesów biotechnologicznych do produkcji odnawialnych źródeł energii2
T-W-7Wykorzystanie metod biotechnologicznych do oczyszczania powietrza i gazów odlotowych oraz w uzdatnianiu wody do picia.2
T-W-8Zaliczenie wykładów1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach.5
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia10
15
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie sprawozdania.15
A-L-2Przygotowanie do zajęć i zaliczenia ćwiczeń.15
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów.12
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów.18
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.
M-3Cwiczenia audytoryjne
M-4Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena umiejętności wykonywania analiz laboratoryjnych, obsługi aparatury, wyciągania wniosków z wyników przeprowadzonych analiz.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne części wykładowej oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_W01
Student ma podstawową wiedzę z zakresu biotechnologii środowiska oraz potrafi wymienić i opisać procesy biologicznego oczyszczania ścieków i gazów, usuwania ropopochodnych, uzdatniania wody do picia, stabilizacji osadów ściekowych i utylizacji odpadów oraz definiuje wskaźniki charakteryzujące zanieczyszczenia ścieków oraz zna metody oznaczeń chemicznych wybranych wskaźników.
BT_1A_W08, BT_1A_W10, BT_1A_W14C-1T-W-1, T-W-8, T-W-7, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-5, T-A-2M-1, M-3, M-4S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_U01
Student interpretuje procesy zachodzące podczas mikrobiologicznego usuwania wybranych zanieczyszczeń oraz dobiera i wykorzystuje metody biologicznego oczyszczania ścieków i gazów, usuwania ropopochodnych, uzdatniania wody do picia, stabilizacji osadów ściekowych i utylizacji odpadów.
BT_1A_U13C-1T-W-1, T-W-8, T-W-7, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-5, T-A-2M-1, M-3, M-4S-2
BT_1A_??_U02
Student potrafi zastosować odpowiednie metody laboratoryjne do oznaczeń podstawowych zanieczyszczeń w ściekach i oszacować stopień redukcji tych zanieczyszczeń podczas mikrobiologicznego oczyszczania.
BT_1A_U13C-2T-A-1, T-L-2, T-L-3, T-L-1M-2, M-4S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_K01
Ma świadomość zagrożenia środowiska i posiada zdolność do odpowiedzialnego działania na rzecz środowiska naturalnego wykorzystując odpowiednie metody biotechnologiczne do jego ochrony i bioremediacji.
BT_1A_K03, BT_1A_K05C-1, C-2T-W-1, T-W-8, T-W-7, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-5, T-A-2, T-A-1, T-L-2, T-L-3, T-L-1M-1, M-2, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_W01
Student ma podstawową wiedzę z zakresu biotechnologii środowiska oraz potrafi wymienić i opisać procesy biologicznego oczyszczania ścieków i gazów, usuwania ropopochodnych, uzdatniania wody do picia, stabilizacji osadów ściekowych i utylizacji odpadów oraz definiuje wskaźniki charakteryzujące zanieczyszczenia ścieków oraz zna metody oznaczeń chemicznych wybranych wskaźników.
2,0Student nie zna podstawowej wiedzy z zakresu biotechnologii środowiska oraz nie potrafi opisać procesów biologicznego oczyszczania ścieków i gazów, usuwania ropopochodnych, uzdatniania wody pitnej, stabilizacji osadów ściekowych i utylizacji odpadów.
3,0Student zna podstawową wiedzę z zakresu biotechnologii środowiska oraz w stopniu dostatecznym potrafi opisać procesy biologicznego oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych i utylizacji odpadów.
3,5Student zna podstawową wiedzę z zakresu biotechnologii środowiska oraz w stopniu dostatecznym potrafi opisać procesy biologicznego oczyszczania ścieków i gazów, uzdatniania wody do picia, stabilizacji osadów ściekowych i utylizacji odpadów.
4,0Student zna podstawową wiedzę z zakresu biotechnologii środowiska oraz w stopniu dobrym potrafi opisać procesy biologicznego oczyszczania ścieków i gazów, uzdatniania wody do picia,usuwania ropopochodnych, stabilizacji osadów ściekowych i utylizacji odpadów.
4,5Student zna podstawową wiedzę z zakresu biotechnologii środowiska oraz w stopniu dobrym potrafi opisać procesy biologicznego oczyszczania ścieków i gazów, uzdatniania wody do picia,usuwania ropopochodnych, stabilizacji osadów ściekowych i utylizacji odpadów oraz bierze udział w dyskusji.
5,0Student zna podstawową wiedzę z zakresu biotechnologii środowiska oraz w stopniu bardzo dobrym potrafi opisać procesy biologicznego oczyszczania ścieków i gazów, uzdatniania wody do picia, usuwania ropopochodnych, stabilizacji osadów ściekowych i utylizacji odpadów oraz aktywnie uczestniczy w dyskusji.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_U01
Student interpretuje procesy zachodzące podczas mikrobiologicznego usuwania wybranych zanieczyszczeń oraz dobiera i wykorzystuje metody biologicznego oczyszczania ścieków i gazów, usuwania ropopochodnych, uzdatniania wody do picia, stabilizacji osadów ściekowych i utylizacji odpadów.
2,0Student nie potrafi interpretować procesów zachodzących podczas mikrobiologicznego usuwania wybranych zanieczyszczeń oraz nie potrafi dobierać i wykorzystywać metod biologicznego oczyszczania ścieków i gazów, usuwania ropopochodnych, uzdatniania wody do picia, stabilizacji osadów ściekowych i utylizacji odpadów.
3,0Student w stopniu dostatecznym nterpretuje procesy zachodzące podczas mikrobiologicznego usuwania wybranych zanieczyszczeń oraz potrafi dobierać i wykorzystywać niektóre poznane metody biologiczne w ochronie środowiska.
3,5Student w stopniu dostatecznym nterpretuje procesy zachodzące podczas mikrobiologicznego usuwania wybranych zanieczyszczeń oraz potrafi dobierać i wykorzystywać większość poznanych metod biologicznych w ochronie środowiska
4,0Student dobrze interpretuje procesy zachodzące podczas mikrobiologicznego usuwania wybranych zanieczyszczeń oraz potrafi dobierać i wykorzystywać większość poznanych metod biologicznych w ochronie środowiska.
4,5Student dobrze interpretuje procesy zachodzące podczas mikrobiologicznego usuwania wybranych zanieczyszczeń oraz potrafi dobierać i wykorzystywać większość poznanych metod biologicznych w ochronie środowiska. Potrafi dyskutować na dany temat.
5,0Student znakomicie interpretuje procesy zachodzące podczas mikrobiologicznego usuwania wybranych zanieczyszczeń oraz potrafi doskonale dobierać i wykorzystywać poznane metody biologiczne w ochronie środowiska. Potrafi dyskutować na dany temat.
BT_1A_??_U02
Student potrafi zastosować odpowiednie metody laboratoryjne do oznaczeń podstawowych zanieczyszczeń w ściekach i oszacować stopień redukcji tych zanieczyszczeń podczas mikrobiologicznego oczyszczania.
2,0Student nie potrafi przeprowadzić analiz chemicznych podstawowych zanieczyszczeń w ściekach i nie potrafi oszacować stopnia redukcji tych zanieczyszczeń podczas mikrobiologicznego oczyszczania.
3,0Student potrafi przeprowadzić analizy chemiczne podstawowych zanieczyszczeń w ściekach.
3,5Student potrafi przeprowadzić analizy chemiczne podstawowych zanieczyszczeń w ściekach i prezentuje uzyskane wyniki
4,0Student potrafi przeprowadzić analizy chemiczne podstawowych zanieczyszczeń w ściekach i interpretuje uzyskane wyniki
4,5Student potrafi przeprowadzić analizy chemiczne podstawowych zanieczyszczeń w ściekach i potrafi oszacować stopień redukcji tych zanieczyszczeń podczas mikrobiologicznego oczyszczania.
5,0Student potrafi przeprowadzić analizy chemiczne podstawowych zanieczyszczeń w ściekach, potrafi oszacować stopień redukcji tych zanieczyszczeń podczas mikrobiologicznego oczyszczania. Interpretuje i wyciąga wnioski z uzyskanych wyników.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_K01
Ma świadomość zagrożenia środowiska i posiada zdolność do odpowiedzialnego działania na rzecz środowiska naturalnego wykorzystując odpowiednie metody biotechnologiczne do jego ochrony i bioremediacji.
2,0Nie ma świadomości zagrożenia środowiska i nie posiada zdolności wykorzystania odpowiednich metod biotechnologicznych do ochrony i bioremediacji środowiska naturalnego.
3,0Ma umiarkowaną świadomość zagrożenia środowiska ale nie posiada zdolności wykorzystania odpowiednich metod biotechnologicznych do ochrony i bioremediacji środowiska naturalnego.
3,5Ma dostateczną świadomość zagrożenia środowiska i posiada dostateczną zdolność wykorzystania odpowiednich metod biotechnologicznych do ochrony i bioremediacji środowiska naturalnego.
4,0Ma dodrą świadomość zagrożenia środowiska i posiada umiarkowaną zdolność wykorzystania odpowiednich metod biotechnologicznych do ochrony i bioremediacji środowiska naturalnego.
4,5Ma dobrą świadomość zagrożenia środowiska i posiada dobrą zdolność wykorzystania odpowiednich metod biotechnologicznych do ochrony i bioremediacji środowiska naturalnego.
5,0Ma bardzo dobrą świadomość zagrożenia środowiska i posiada bardzoa dobrą zdolność wykorzystania odpowiednich metod biotechnologicznych do ochrony i bioremediacji środowiska naturalnego oraz wyraża swoje opinie w danym temacie.

Literatura podstawowa

  1. Klimiuk E., Łebkowska M., Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN, Warszawa, 2004
  2. Łomotowki J., Szpindor A., Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków, Arkady, 2002
  3. Nawrocki J., Biłozora S., Uzdatnianie wody – procesy chemiczne i biologiczne, PWN, Warszawa, 2000
  4. Baran S., Turski R., Ćwiczenia specjalistyczne z utylizacji odpadów i ścieków, AR, Lublin, 1996
  5. Błaszczyk M., Mikroorganizmy w ochronie środowiska, PWN, Warszawa, 2007
  6. Szklaeczyk M., Biologiczne oczyszczanie gazów odlotowych, Wrocław, 1991
  7. Surgała J., Zanieczyszczenia naftowe w gruncie- Biodegradacja produktów naftowych., Oficyna Wydawnicza P Wrocław, Warszawa, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Buraczewski S., Biotechnologia osadu czynnego, PWN, Warszawa, 1996
  2. Kowalik P., Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa, 2001
  3. Krzywy E., Przyrodnicze zagospodarowanie ścieków i osadów, Wyd. AR, Szczecin, 1999

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wskaźniki charakteryzujące zanieczyszczenia ścieków.2
T-A-2Wykorzystanie roślin do oczyszczania ścieków.2
T-A-3zaliczenie zajęć audytoryjnych1
5

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Oznaczenie Biochemicznego Zapotrzebowania na Tlen (BZT) metodą bezpośrednią.4
T-L-2Ocena zawartości związków organicznych w wodzie i ściekch. Oznaczenie Chemicznego Zapotrzebowania na Tlen (ChZT) metodą nadmanganianową.2
T-L-3Analiza chemiczna związków azotu i fosforu w wodzie i ściekach.4
T-L-4Ocena i charakterystyka mikroorganizmów osadu czynnego.2
T-L-5Ocena właściwości osadów ściekowych w aspekcie ich zagospodarowania.2
T-L-6Zaliczenie zajęć laboratoryjnych1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ogólna charakterystyka metod biotechnologicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska.Zastosowanie mikroorganizmów w biotechnologii środowiskowej i ochronie środowiska.2
T-W-2Biotechnologie oczyszczania ścieków w warunkach sterowanych (z zastosowaniem osadu czynnego i złóż biologicznych).2
T-W-3Usuwanie pierwiastków biogennych (N i P) ze ścieków metodami mikrobiologicznymi.2
T-W-4Biologiczne metody stabilizacji oraz zagospodarowanie osadów ściekowych.2
T-W-5Bioremediacja gleby z substancji ropopochodnych.2
T-W-6Zastosowanie procesów biotechnologicznych do produkcji odnawialnych źródeł energii2
T-W-7Wykorzystanie metod biotechnologicznych do oczyszczania powietrza i gazów odlotowych oraz w uzdatnianiu wody do picia.2
T-W-8Zaliczenie wykładów1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach.5
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia10
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie sprawozdania.15
A-L-2Przygotowanie do zajęć i zaliczenia ćwiczeń.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów.12
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów.18
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_W01Student ma podstawową wiedzę z zakresu biotechnologii środowiska oraz potrafi wymienić i opisać procesy biologicznego oczyszczania ścieków i gazów, usuwania ropopochodnych, uzdatniania wody do picia, stabilizacji osadów ściekowych i utylizacji odpadów oraz definiuje wskaźniki charakteryzujące zanieczyszczenia ścieków oraz zna metody oznaczeń chemicznych wybranych wskaźników.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W10Wykazuje ogólną wiedzę związaną z wykorzystaniem procesów i metod biotechnologicznych w różnych gałęziach nauki i przemysłu.
BT_1A_W14Ma wiedzę na temat różnorodności, funkcjonowania oraz znaczenia mikroorganizmów dla człowieka i środowiska przyrodniczego.
Cel przedmiotuC-1Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu biotechnologii środowiska (organizmy uczestniczące w procesach biodegradacji, mikrobiologiczne procesy rozkładu i syntezy materii) oraz wykorzystania biologicznych procesów do: oczyszczania ścieków i gazów odlotowych, usuwania ropopochodnych, uzdatniania wody do picia, stabilizacji osadów ściekowych i utylizacji odpadów.
Treści programoweT-W-1Ogólna charakterystyka metod biotechnologicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska.Zastosowanie mikroorganizmów w biotechnologii środowiskowej i ochronie środowiska.
T-W-8Zaliczenie wykładów
T-W-7Wykorzystanie metod biotechnologicznych do oczyszczania powietrza i gazów odlotowych oraz w uzdatnianiu wody do picia.
T-W-4Biologiczne metody stabilizacji oraz zagospodarowanie osadów ściekowych.
T-W-2Biotechnologie oczyszczania ścieków w warunkach sterowanych (z zastosowaniem osadu czynnego i złóż biologicznych).
T-W-3Usuwanie pierwiastków biogennych (N i P) ze ścieków metodami mikrobiologicznymi.
T-W-6Zastosowanie procesów biotechnologicznych do produkcji odnawialnych źródeł energii
T-W-5Bioremediacja gleby z substancji ropopochodnych.
T-A-2Wykorzystanie roślin do oczyszczania ścieków.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny w postaci prezentacji multimedialnej
M-3Cwiczenia audytoryjne
M-4Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne części wykładowej oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowej wiedzy z zakresu biotechnologii środowiska oraz nie potrafi opisać procesów biologicznego oczyszczania ścieków i gazów, usuwania ropopochodnych, uzdatniania wody pitnej, stabilizacji osadów ściekowych i utylizacji odpadów.
3,0Student zna podstawową wiedzę z zakresu biotechnologii środowiska oraz w stopniu dostatecznym potrafi opisać procesy biologicznego oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych i utylizacji odpadów.
3,5Student zna podstawową wiedzę z zakresu biotechnologii środowiska oraz w stopniu dostatecznym potrafi opisać procesy biologicznego oczyszczania ścieków i gazów, uzdatniania wody do picia, stabilizacji osadów ściekowych i utylizacji odpadów.
4,0Student zna podstawową wiedzę z zakresu biotechnologii środowiska oraz w stopniu dobrym potrafi opisać procesy biologicznego oczyszczania ścieków i gazów, uzdatniania wody do picia,usuwania ropopochodnych, stabilizacji osadów ściekowych i utylizacji odpadów.
4,5Student zna podstawową wiedzę z zakresu biotechnologii środowiska oraz w stopniu dobrym potrafi opisać procesy biologicznego oczyszczania ścieków i gazów, uzdatniania wody do picia,usuwania ropopochodnych, stabilizacji osadów ściekowych i utylizacji odpadów oraz bierze udział w dyskusji.
5,0Student zna podstawową wiedzę z zakresu biotechnologii środowiska oraz w stopniu bardzo dobrym potrafi opisać procesy biologicznego oczyszczania ścieków i gazów, uzdatniania wody do picia, usuwania ropopochodnych, stabilizacji osadów ściekowych i utylizacji odpadów oraz aktywnie uczestniczy w dyskusji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_U01Student interpretuje procesy zachodzące podczas mikrobiologicznego usuwania wybranych zanieczyszczeń oraz dobiera i wykorzystuje metody biologicznego oczyszczania ścieków i gazów, usuwania ropopochodnych, uzdatniania wody do picia, stabilizacji osadów ściekowych i utylizacji odpadów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U13Wskazuje metody przeciwdziałania skażeniu środowiska oraz sposoby oznaczania stężeń substancji niebezpiecznych; analizuje wpływ substancji toksycznych na organizmy, posługuje się wiedzą z zakresu zastosowania biotechnologii w ochronie środowiska.
Cel przedmiotuC-1Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu biotechnologii środowiska (organizmy uczestniczące w procesach biodegradacji, mikrobiologiczne procesy rozkładu i syntezy materii) oraz wykorzystania biologicznych procesów do: oczyszczania ścieków i gazów odlotowych, usuwania ropopochodnych, uzdatniania wody do picia, stabilizacji osadów ściekowych i utylizacji odpadów.
Treści programoweT-W-1Ogólna charakterystyka metod biotechnologicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska.Zastosowanie mikroorganizmów w biotechnologii środowiskowej i ochronie środowiska.
T-W-8Zaliczenie wykładów
T-W-7Wykorzystanie metod biotechnologicznych do oczyszczania powietrza i gazów odlotowych oraz w uzdatnianiu wody do picia.
T-W-4Biologiczne metody stabilizacji oraz zagospodarowanie osadów ściekowych.
T-W-2Biotechnologie oczyszczania ścieków w warunkach sterowanych (z zastosowaniem osadu czynnego i złóż biologicznych).
T-W-3Usuwanie pierwiastków biogennych (N i P) ze ścieków metodami mikrobiologicznymi.
T-W-6Zastosowanie procesów biotechnologicznych do produkcji odnawialnych źródeł energii
T-W-5Bioremediacja gleby z substancji ropopochodnych.
T-A-2Wykorzystanie roślin do oczyszczania ścieków.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny w postaci prezentacji multimedialnej
M-3Cwiczenia audytoryjne
M-4Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne części wykładowej oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi interpretować procesów zachodzących podczas mikrobiologicznego usuwania wybranych zanieczyszczeń oraz nie potrafi dobierać i wykorzystywać metod biologicznego oczyszczania ścieków i gazów, usuwania ropopochodnych, uzdatniania wody do picia, stabilizacji osadów ściekowych i utylizacji odpadów.
3,0Student w stopniu dostatecznym nterpretuje procesy zachodzące podczas mikrobiologicznego usuwania wybranych zanieczyszczeń oraz potrafi dobierać i wykorzystywać niektóre poznane metody biologiczne w ochronie środowiska.
3,5Student w stopniu dostatecznym nterpretuje procesy zachodzące podczas mikrobiologicznego usuwania wybranych zanieczyszczeń oraz potrafi dobierać i wykorzystywać większość poznanych metod biologicznych w ochronie środowiska
4,0Student dobrze interpretuje procesy zachodzące podczas mikrobiologicznego usuwania wybranych zanieczyszczeń oraz potrafi dobierać i wykorzystywać większość poznanych metod biologicznych w ochronie środowiska.
4,5Student dobrze interpretuje procesy zachodzące podczas mikrobiologicznego usuwania wybranych zanieczyszczeń oraz potrafi dobierać i wykorzystywać większość poznanych metod biologicznych w ochronie środowiska. Potrafi dyskutować na dany temat.
5,0Student znakomicie interpretuje procesy zachodzące podczas mikrobiologicznego usuwania wybranych zanieczyszczeń oraz potrafi doskonale dobierać i wykorzystywać poznane metody biologiczne w ochronie środowiska. Potrafi dyskutować na dany temat.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_U02Student potrafi zastosować odpowiednie metody laboratoryjne do oznaczeń podstawowych zanieczyszczeń w ściekach i oszacować stopień redukcji tych zanieczyszczeń podczas mikrobiologicznego oczyszczania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U13Wskazuje metody przeciwdziałania skażeniu środowiska oraz sposoby oznaczania stężeń substancji niebezpiecznych; analizuje wpływ substancji toksycznych na organizmy, posługuje się wiedzą z zakresu zastosowania biotechnologii w ochronie środowiska.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów ze wskaźnikami charakteryzującymi zanieczyszczenia ścieków oraz metodami oznaczeń laboratoryjnych pozwalających na określenie efektywności procesu oczyszczania ścieków.
Treści programoweT-A-1Wskaźniki charakteryzujące zanieczyszczenia ścieków.
T-L-2Ocena zawartości związków organicznych w wodzie i ściekch. Oznaczenie Chemicznego Zapotrzebowania na Tlen (ChZT) metodą nadmanganianową.
T-L-3Analiza chemiczna związków azotu i fosforu w wodzie i ściekach.
T-L-1Oznaczenie Biochemicznego Zapotrzebowania na Tlen (BZT) metodą bezpośrednią.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne.
M-4Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena umiejętności wykonywania analiz laboratoryjnych, obsługi aparatury, wyciągania wniosków z wyników przeprowadzonych analiz.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi przeprowadzić analiz chemicznych podstawowych zanieczyszczeń w ściekach i nie potrafi oszacować stopnia redukcji tych zanieczyszczeń podczas mikrobiologicznego oczyszczania.
3,0Student potrafi przeprowadzić analizy chemiczne podstawowych zanieczyszczeń w ściekach.
3,5Student potrafi przeprowadzić analizy chemiczne podstawowych zanieczyszczeń w ściekach i prezentuje uzyskane wyniki
4,0Student potrafi przeprowadzić analizy chemiczne podstawowych zanieczyszczeń w ściekach i interpretuje uzyskane wyniki
4,5Student potrafi przeprowadzić analizy chemiczne podstawowych zanieczyszczeń w ściekach i potrafi oszacować stopień redukcji tych zanieczyszczeń podczas mikrobiologicznego oczyszczania.
5,0Student potrafi przeprowadzić analizy chemiczne podstawowych zanieczyszczeń w ściekach, potrafi oszacować stopień redukcji tych zanieczyszczeń podczas mikrobiologicznego oczyszczania. Interpretuje i wyciąga wnioski z uzyskanych wyników.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_K01Ma świadomość zagrożenia środowiska i posiada zdolność do odpowiedzialnego działania na rzecz środowiska naturalnego wykorzystując odpowiednie metody biotechnologiczne do jego ochrony i bioremediacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
BT_1A_K05Wykazuje pozytywne przekonania i postawy wobec ludzi, organizmów i środowiska; ma wysoką wrażliwość na ich potrzeby i problemy.
Cel przedmiotuC-1Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu biotechnologii środowiska (organizmy uczestniczące w procesach biodegradacji, mikrobiologiczne procesy rozkładu i syntezy materii) oraz wykorzystania biologicznych procesów do: oczyszczania ścieków i gazów odlotowych, usuwania ropopochodnych, uzdatniania wody do picia, stabilizacji osadów ściekowych i utylizacji odpadów.
C-2Zapoznanie studentów ze wskaźnikami charakteryzującymi zanieczyszczenia ścieków oraz metodami oznaczeń laboratoryjnych pozwalających na określenie efektywności procesu oczyszczania ścieków.
Treści programoweT-W-1Ogólna charakterystyka metod biotechnologicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska.Zastosowanie mikroorganizmów w biotechnologii środowiskowej i ochronie środowiska.
T-W-8Zaliczenie wykładów
T-W-7Wykorzystanie metod biotechnologicznych do oczyszczania powietrza i gazów odlotowych oraz w uzdatnianiu wody do picia.
T-W-4Biologiczne metody stabilizacji oraz zagospodarowanie osadów ściekowych.
T-W-2Biotechnologie oczyszczania ścieków w warunkach sterowanych (z zastosowaniem osadu czynnego i złóż biologicznych).
T-W-3Usuwanie pierwiastków biogennych (N i P) ze ścieków metodami mikrobiologicznymi.
T-W-6Zastosowanie procesów biotechnologicznych do produkcji odnawialnych źródeł energii
T-W-5Bioremediacja gleby z substancji ropopochodnych.
T-A-2Wykorzystanie roślin do oczyszczania ścieków.
T-A-1Wskaźniki charakteryzujące zanieczyszczenia ścieków.
T-L-2Ocena zawartości związków organicznych w wodzie i ściekch. Oznaczenie Chemicznego Zapotrzebowania na Tlen (ChZT) metodą nadmanganianową.
T-L-3Analiza chemiczna związków azotu i fosforu w wodzie i ściekach.
T-L-1Oznaczenie Biochemicznego Zapotrzebowania na Tlen (BZT) metodą bezpośrednią.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.
M-4Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena umiejętności wykonywania analiz laboratoryjnych, obsługi aparatury, wyciągania wniosków z wyników przeprowadzonych analiz.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne części wykładowej oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma świadomości zagrożenia środowiska i nie posiada zdolności wykorzystania odpowiednich metod biotechnologicznych do ochrony i bioremediacji środowiska naturalnego.
3,0Ma umiarkowaną świadomość zagrożenia środowiska ale nie posiada zdolności wykorzystania odpowiednich metod biotechnologicznych do ochrony i bioremediacji środowiska naturalnego.
3,5Ma dostateczną świadomość zagrożenia środowiska i posiada dostateczną zdolność wykorzystania odpowiednich metod biotechnologicznych do ochrony i bioremediacji środowiska naturalnego.
4,0Ma dodrą świadomość zagrożenia środowiska i posiada umiarkowaną zdolność wykorzystania odpowiednich metod biotechnologicznych do ochrony i bioremediacji środowiska naturalnego.
4,5Ma dobrą świadomość zagrożenia środowiska i posiada dobrą zdolność wykorzystania odpowiednich metod biotechnologicznych do ochrony i bioremediacji środowiska naturalnego.
5,0Ma bardzo dobrą świadomość zagrożenia środowiska i posiada bardzoa dobrą zdolność wykorzystania odpowiednich metod biotechnologicznych do ochrony i bioremediacji środowiska naturalnego oraz wyraża swoje opinie w danym temacie.