Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Biotechnologia w hodowli zwierząt:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biotechnologia w hodowli zwierząt
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Danuta Szczerbińska <Danuta.Szczerbinska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bożena Chuda-Mickiewicz <Bozena.Chuda-Mickiewicz@zut.edu.pl>, Ewa Czerniawska-Piątkowska <Ewa.Czerniawska-Piatkowska@zut.edu.pl>, Danuta Szczerbińska <Danuta.Szczerbinska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,59zaliczenie
laboratoriaL6 40 3,00,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu genetyki, anatomii oraz rozrodu i fizjologii zwierząt

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania najnowszych osiągnięć biotechnologii w hodowli bydła i świń, w drobiarstwie oraz pszczelnictwie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Markery genetyczne stosowane w hodowli bydła. Genetyczne warianty białek mleka oraz możliwości ich wykorzystania w praktyce. Obliczanie frekwencji układów polimorficznych wybranych genów bydła.8
T-L-2Markery genetyczne cech opasowych i rzeźnych bydła. Polimorfizm wybranych genów i ich związek z jakością wołowiny.4
T-L-3Analiza polimorfizmu wybranych genów dużych i małych przeżuwaczy oraz ich wpływ na cech użytkowe.4
T-L-4Analiza składników odżywczych w mięsie wieprzowym w aspekcie czynników wpływających na ich modyfikację.2
T-L-5Wykorzystanie świń jako zwierząt modelowych w profilaktyce chorób u ludzi. Alaliza profilu lipidowego surowicy świń w odniesieniu do człowieka.3
T-L-6Zakładanie hodowli in vitro zarodków przepiórczych w skorupach zastępczych jaj kurzych.4
T-L-7Wypreparowanie pęcherzyków jajnikowych przepiórki japońskiej, rozpoznawanie pęcherzyków hierarchicznych i ustalanie kolejności owulacji. Oznaczanie poszczególnych odcinków jajowodu, w aspekcie pozyskiwania komórek rozrodczych do badań biotechnologicznych.3
T-L-8Pozyskiwanie zarodków blastodermalnych z jaj przepiórczych. Rozpraszanie komórek blastodermalnych i ich identyfikacja pod mikroskopem.4
T-L-9Optymalny wiek matek i trutni w inseminacji. Sposoby przetrzymywania matek pszczelich przed i po sztucznym unasienieniu. Czynniki decydujące o stopniu wypełnienia zbiorniczka nasiennego plemnikami matek sztucznie unasienianych.8
40
wykłady
T-W-1Możliwość zastosowania GMO w produkcji żywności. Kariotyp bydła domowego i najważniejsze nieprawidłowości. Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na jakość i przydatność technologiczną mleka.5
T-W-2Wykorzystanie badań molekularnych w doskonaleniu cech użytkowych trzody chlewnej. Charakterystyka najważniejszych cech użytkowych swiń w odniesieniu do poszczególnych ras.3
T-W-3Kierunki zmian jakości wieprzowiny i możliwości jej poprawy w aspekcie chorób cywiliacyjnych i oczekiwań konsumentów.2
T-W-4Zastosowanie biotechnologii w drobiarstwie. Główne kierunki i czynniki warunkujące rozwój badań z zakresu biotechnologii rozrodu ptaków. Charakterystyka genomu kury. Owulacja i zapłodnienie in vitro u ptaków. Hodowla in vitro u ptaków. Metody otrzymywania chimer u ptaków.3
T-W-5Technologia sztucznego unasieniania pszczół. Wady i zalety sztucznego unasieniania matek pszczelich.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.40
A-L-2Konsultacje.10
A-L-3Czytanie wskazanej literatury.7
A-L-4Przygotowanie projektów na wskazane tematy.15
A-L-5Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych8
A-L-6Przygotowanie się do kolokwiów.10
90
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury fachowej7
A-W-3Przygotowanie się do sprawdzianu wiadomości8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2pokaz
M-3ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwiun sprawdzające wiadomości z przedmiotu
S-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_W01
Zna procedury zakładania hodowli in vitro i pozyskiwania komórek blastodermalnych zarodków ptaków.
BT_1A_W08C-1T-L-8, T-L-7, T-L-6M-3S-2
BT_1A_BT-S-C15_W01
Opisuje możliwości zastosowania biotechnologii w hodowli bydła i świń w drobiarstwie oraz pszczelnictwie.
BT_1A_W10, BT_1A_W13C-1T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-L-1M-1, M-3S-1, S-2
BT_1A_BT-S-C24_W01
Zna czynniki genetyczne i żywieniowe wpływające na jakość mięsa świń.
BT_1A_W13C-1T-W-3, T-L-4M-1, M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_U01
Posiada umiejętność prowadzenia hodowli in vitro zarodków przepiórek w skorupach zastępczych, potrafi wyizolować komórki blastodermalne i rozpoznaje je pod mikroskopem. Posiada umiejętność rozróżniania kariotypów zwierząt gospodarskich i wskazuje najważniejsze ich nieprawidłowości. Umiejętność oceny jakości mleka.
BT_1A_U05, BT_1A_U10C-1T-W-1, T-L-8, T-L-7, T-L-6M-2, M-3S-2
BT_1A_BT-S-C24_U01
Posiada umiejętnosć analizy profilu lipidowego surowicy świń.
BT_1A_U08C-1T-L-5M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S1-C12_K01
Student przejawia aktywny udział w pracy grupowej jako członek i jako lider.
BT_1A_K03, BT_1A_K04C-1T-L-8, T-L-7, T-L-6M-2, M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_W01
Zna procedury zakładania hodowli in vitro i pozyskiwania komórek blastodermalnych zarodków ptaków.
2,0Nie wie co to jest hodowla in vitro i w jakim celu się ją zakłada. Nie ma żadnych wiadomości na temat komórek blastodermalnych i mozliwości ich wykorzystania w transgenezie
3,0Wie co to jest hodowla in vitro i jakie ma znaczenie w biotechnologii ptaków. Zna wybrane procedury zakładania hodowli in vitro.
3,5Wie co to jest hodowla in vitro i jakie ma znaczenie w biotechnologii ptaków. Zna procedury zakładania hodowli in vitro i potrafi podać ich podstawową chrakterystykę.
4,0Wie co to jest hodowla in vitro i jakie ma znaczenie w biotechnologii zwierząt. Zna procedury zakładania hodowli in vitro i pozyskiwania komórek blastodermalnych zarodków ptaków oraz możliwości ich wykorzystania w czasie transgenezy.
4,5Wie co to jest hodowla in vitro i jakie ma znaczenie w biotechnologii zwierząt. Zna procedury zakładania hodowli in vitro i pozyskiwania komórek blastodermalnych zarodków ptaków oraz możliwości ich wykorzystania w czasie transgenezy. Charakteryzuje genom kury.
5,0Wie co to jest hodowla in vitro i jakie ma znaczenie w biotechnologii zwierząt. Zna procedury zakładania hodowli in vitro i pozyskiwania komórek blastodermalnych zarodków ptaków oraz możliwości ich wykorzystania w czasie transgenezy. Charakteryzuje genom kury. Opisuje owulację i zapłodnienie in vitro u ptaków. Zna metody otrzymywania chimer u ptaków.
BT_1A_BT-S-C15_W01
Opisuje możliwości zastosowania biotechnologii w hodowli bydła i świń w drobiarstwie oraz pszczelnictwie.
2,0Nie ma żadnych wiadomości na temat możliwości zastosowania biotechnologii w hodowli bydła i świń, w drobiarstwie oraz pszczelnictwie.
3,0Potrafi podać ogólną charakterystykę zagadnień związanych z zastosowaniem biotechnologii w hodowli bydła i świń, w drobiarstwie i pszczelnictwie.
3,5Potrafi podać ogólną charakterystykę zagadnień związanych z zastosowaniem biotechnologii w hodowli zwierząt. Umie wymienić główne kierunki rozwoju badań z zakresu biotechnologii rozrodu zwierząt.
4,0Potrafi podać charakterystykę zagadnień związanych z zastosowaniem biotechnologii w hodowli na podstawie wybranych gatunków zwierząt. Umie wskazać główne kierunki badań z zakresu biotechnologii rozrodu zwierząt.
4,5Potrafi podać szczegółową charakterystykę zagadnień związanych z zastosowaniem biotechnologii w hodowli bydła i świń, w drobiarstwie i pszczelnictwie. Umie wskazać główne kierunki badań z zakresu biotechnologii rozrodu zwierząt i ogólnie scharakteryzować czynniki warunkujące ich rozwój .
5,0Potrafi podać szczegółową charakterystykę zagadnień związanych z zastosowaniem biotechnologii w hodowli bydła i świń, w drobiarstwie i pszczelnictwie. Umie wskazać główne kierunki badań z zakresu biotechnologii rozrodu zwierząt i we wnikliwy sposób opisać czynniki warunkujące ich rozwój .
BT_1A_BT-S-C24_W01
Zna czynniki genetyczne i żywieniowe wpływające na jakość mięsa świń.
2,0Student nie potrafi wymienić czynników genetycznych i środowiskowych wpływających na jakość mięsa świń.
3,0Student wymienia czynniki genetyczne i żywieniowe wpływające na jakośc mięsa świń.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_U01
Posiada umiejętność prowadzenia hodowli in vitro zarodków przepiórek w skorupach zastępczych, potrafi wyizolować komórki blastodermalne i rozpoznaje je pod mikroskopem. Posiada umiejętność rozróżniania kariotypów zwierząt gospodarskich i wskazuje najważniejsze ich nieprawidłowości. Umiejętność oceny jakości mleka.
2,0Nie potrafi wykonać zadań związanych z założeniem hodowli in vitro zarodków przepiórek ani też przeprowadzić procedury pozyskiwania i rozpraszania komórek blastodermalnych
3,0Wykonuje ale tylko z pomocą nauczyciela zadania związane z założeniem hodowli in vitro zarodków przepiórek w skorupach zastępczych. Nie stosuje wiedzy zdobytej podczas wykładów i audytoriów, prowadzi obserwację załozonych hodowli i opisuje je w krótkim sprawozdaniu, popełniając błędy merytoryczne. Z pomocą nauczyciela potrafi wyizolować komórki blastodermalne i zastosować procedurę ich rozpraszania ale nie jest w stanie samodzielnie rozpoznać ich pod mikroskopem. Umiejętność oceny jakości mleka (TOK) i interpretacja wyników. Umiejętność obliczania frekwencji genów i genotypów wybranych ras bydła.
3,5Wykonuje ale tylko z pomocą pomocą nauczyciela zadania związane z założeniem hodowli in vitro zarodków przepiórek w skorupach zastępczych, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas wykładów i audytoriów, prowadzi obserwację załozonych hodowli i opisuje je w krótkim sprawozdaniu. Z pomocą nauczyciela izoluje komórki blastodermalne i stosuje procedurę ich rozpraszania, ale ma pewne problemy z rozpoznaniem ich pod mikroskopem
4,0Z niewielką pomocą nauczyciela zakłada hodowlę in vitro zarodków przepiórek w skorupach zastępczych wykorzystując wiedzę zdobytą podczas wykładów i audytoriów, prowadzi obserwację załozonych hodowli i opisuje je skrupulatnie w formie sprawozdania. Potrafi z niewielką pomocą nauczyciela wyizolować komórki blastodermalne, stosuje procedurę ich rozpraszania, ma niewielkie problemy z rozpoznaniem ich pod mikroskopem
4,5Z niewielką pomocą nauczyciela zakłada hodowlę in vitro zarodków przepiórek w skorupach zastępczych wykorzystując wiedzę zdobytą podczas wykładów i audytoriów, wnikliwie i z dużym zaangażowaniem prowadzi obserwację załozonych hodowli i opisuje je skrupulatnie w formie sprawozdania. Potrafi samodzielnie wyizolować komórki blastodermalne, stosuje procedurę ich rozpraszania a nastepnie bezbłędnie rozpoznaje pod mikroskopem
5,0Potrafi samodzielnie założyć hodowlę in vitro zarodków przepiórek w skorupach zastępczych wykorzystując wiedzę zdobytą podczas wykładów i audytoriów, wnikliwie i z dużym zaangażowaniem prowadzi obserwację załozonych hodowli i opisuje je skrupulatnie w formie obszernego sprawozdania. Potrafi samodzielnie wyizolować komórki blastodermalne, stosuje procedurę ich rozpraszania a nastepnie bezbłędnie rozpoznaje pod mikroskopem
BT_1A_BT-S-C24_U01
Posiada umiejętnosć analizy profilu lipidowego surowicy świń.
2,0
3,0Potrafi przeprowadzić analizę wskaźników profilu lipidowego na podstawie metodyki.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S1-C12_K01
Student przejawia aktywny udział w pracy grupowej jako członek i jako lider.
2,0
3,0Student jest chętny do przeprowadzenia zadań, ale wykazuje przy tym małą aktywność i kreatywność
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. praca zbiorowa pod red. L. Zwierzchowskiego, K. Jaszczaka, Biotechnologia zwierząt, PWN, Warszawa, 1997
  2. praca zbiorowa pod red. M. Maleszewskiego, Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt, wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2007
  3. praca zbiorowa pod red. T. Krzymowskiego, Biologia rozwoju zwierząt, wyd. UWM w Olsztynie, lsztyn, 2007
  4. Bielańska-Osuchowska Zofia, Zarys organogenezy, PWN, Warszawa, 2004

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Markery genetyczne stosowane w hodowli bydła. Genetyczne warianty białek mleka oraz możliwości ich wykorzystania w praktyce. Obliczanie frekwencji układów polimorficznych wybranych genów bydła.8
T-L-2Markery genetyczne cech opasowych i rzeźnych bydła. Polimorfizm wybranych genów i ich związek z jakością wołowiny.4
T-L-3Analiza polimorfizmu wybranych genów dużych i małych przeżuwaczy oraz ich wpływ na cech użytkowe.4
T-L-4Analiza składników odżywczych w mięsie wieprzowym w aspekcie czynników wpływających na ich modyfikację.2
T-L-5Wykorzystanie świń jako zwierząt modelowych w profilaktyce chorób u ludzi. Alaliza profilu lipidowego surowicy świń w odniesieniu do człowieka.3
T-L-6Zakładanie hodowli in vitro zarodków przepiórczych w skorupach zastępczych jaj kurzych.4
T-L-7Wypreparowanie pęcherzyków jajnikowych przepiórki japońskiej, rozpoznawanie pęcherzyków hierarchicznych i ustalanie kolejności owulacji. Oznaczanie poszczególnych odcinków jajowodu, w aspekcie pozyskiwania komórek rozrodczych do badań biotechnologicznych.3
T-L-8Pozyskiwanie zarodków blastodermalnych z jaj przepiórczych. Rozpraszanie komórek blastodermalnych i ich identyfikacja pod mikroskopem.4
T-L-9Optymalny wiek matek i trutni w inseminacji. Sposoby przetrzymywania matek pszczelich przed i po sztucznym unasienieniu. Czynniki decydujące o stopniu wypełnienia zbiorniczka nasiennego plemnikami matek sztucznie unasienianych.8
40

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Możliwość zastosowania GMO w produkcji żywności. Kariotyp bydła domowego i najważniejsze nieprawidłowości. Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na jakość i przydatność technologiczną mleka.5
T-W-2Wykorzystanie badań molekularnych w doskonaleniu cech użytkowych trzody chlewnej. Charakterystyka najważniejszych cech użytkowych swiń w odniesieniu do poszczególnych ras.3
T-W-3Kierunki zmian jakości wieprzowiny i możliwości jej poprawy w aspekcie chorób cywiliacyjnych i oczekiwań konsumentów.2
T-W-4Zastosowanie biotechnologii w drobiarstwie. Główne kierunki i czynniki warunkujące rozwój badań z zakresu biotechnologii rozrodu ptaków. Charakterystyka genomu kury. Owulacja i zapłodnienie in vitro u ptaków. Hodowla in vitro u ptaków. Metody otrzymywania chimer u ptaków.3
T-W-5Technologia sztucznego unasieniania pszczół. Wady i zalety sztucznego unasieniania matek pszczelich.2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.40
A-L-2Konsultacje.10
A-L-3Czytanie wskazanej literatury.7
A-L-4Przygotowanie projektów na wskazane tematy.15
A-L-5Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych8
A-L-6Przygotowanie się do kolokwiów.10
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury fachowej7
A-W-3Przygotowanie się do sprawdzianu wiadomości8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_W01Zna procedury zakładania hodowli in vitro i pozyskiwania komórek blastodermalnych zarodków ptaków.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania najnowszych osiągnięć biotechnologii w hodowli bydła i świń, w drobiarstwie oraz pszczelnictwie.
Treści programoweT-L-8Pozyskiwanie zarodków blastodermalnych z jaj przepiórczych. Rozpraszanie komórek blastodermalnych i ich identyfikacja pod mikroskopem.
T-L-7Wypreparowanie pęcherzyków jajnikowych przepiórki japońskiej, rozpoznawanie pęcherzyków hierarchicznych i ustalanie kolejności owulacji. Oznaczanie poszczególnych odcinków jajowodu, w aspekcie pozyskiwania komórek rozrodczych do badań biotechnologicznych.
T-L-6Zakładanie hodowli in vitro zarodków przepiórczych w skorupach zastępczych jaj kurzych.
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie wie co to jest hodowla in vitro i w jakim celu się ją zakłada. Nie ma żadnych wiadomości na temat komórek blastodermalnych i mozliwości ich wykorzystania w transgenezie
3,0Wie co to jest hodowla in vitro i jakie ma znaczenie w biotechnologii ptaków. Zna wybrane procedury zakładania hodowli in vitro.
3,5Wie co to jest hodowla in vitro i jakie ma znaczenie w biotechnologii ptaków. Zna procedury zakładania hodowli in vitro i potrafi podać ich podstawową chrakterystykę.
4,0Wie co to jest hodowla in vitro i jakie ma znaczenie w biotechnologii zwierząt. Zna procedury zakładania hodowli in vitro i pozyskiwania komórek blastodermalnych zarodków ptaków oraz możliwości ich wykorzystania w czasie transgenezy.
4,5Wie co to jest hodowla in vitro i jakie ma znaczenie w biotechnologii zwierząt. Zna procedury zakładania hodowli in vitro i pozyskiwania komórek blastodermalnych zarodków ptaków oraz możliwości ich wykorzystania w czasie transgenezy. Charakteryzuje genom kury.
5,0Wie co to jest hodowla in vitro i jakie ma znaczenie w biotechnologii zwierząt. Zna procedury zakładania hodowli in vitro i pozyskiwania komórek blastodermalnych zarodków ptaków oraz możliwości ich wykorzystania w czasie transgenezy. Charakteryzuje genom kury. Opisuje owulację i zapłodnienie in vitro u ptaków. Zna metody otrzymywania chimer u ptaków.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C15_W01Opisuje możliwości zastosowania biotechnologii w hodowli bydła i świń w drobiarstwie oraz pszczelnictwie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W10Wykazuje ogólną wiedzę związaną z wykorzystaniem procesów i metod biotechnologicznych w różnych gałęziach nauki i przemysłu.
BT_1A_W13Ma wiedzę na temat wpływu biotechnologii na funkcjonowanie i rozwój produkcji zwierzęcej i roślinnej.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania najnowszych osiągnięć biotechnologii w hodowli bydła i świń, w drobiarstwie oraz pszczelnictwie.
Treści programoweT-W-1Możliwość zastosowania GMO w produkcji żywności. Kariotyp bydła domowego i najważniejsze nieprawidłowości. Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na jakość i przydatność technologiczną mleka.
T-W-4Zastosowanie biotechnologii w drobiarstwie. Główne kierunki i czynniki warunkujące rozwój badań z zakresu biotechnologii rozrodu ptaków. Charakterystyka genomu kury. Owulacja i zapłodnienie in vitro u ptaków. Hodowla in vitro u ptaków. Metody otrzymywania chimer u ptaków.
T-W-2Wykorzystanie badań molekularnych w doskonaleniu cech użytkowych trzody chlewnej. Charakterystyka najważniejszych cech użytkowych swiń w odniesieniu do poszczególnych ras.
T-L-1Markery genetyczne stosowane w hodowli bydła. Genetyczne warianty białek mleka oraz możliwości ich wykorzystania w praktyce. Obliczanie frekwencji układów polimorficznych wybranych genów bydła.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwiun sprawdzające wiadomości z przedmiotu
S-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma żadnych wiadomości na temat możliwości zastosowania biotechnologii w hodowli bydła i świń, w drobiarstwie oraz pszczelnictwie.
3,0Potrafi podać ogólną charakterystykę zagadnień związanych z zastosowaniem biotechnologii w hodowli bydła i świń, w drobiarstwie i pszczelnictwie.
3,5Potrafi podać ogólną charakterystykę zagadnień związanych z zastosowaniem biotechnologii w hodowli zwierząt. Umie wymienić główne kierunki rozwoju badań z zakresu biotechnologii rozrodu zwierząt.
4,0Potrafi podać charakterystykę zagadnień związanych z zastosowaniem biotechnologii w hodowli na podstawie wybranych gatunków zwierząt. Umie wskazać główne kierunki badań z zakresu biotechnologii rozrodu zwierząt.
4,5Potrafi podać szczegółową charakterystykę zagadnień związanych z zastosowaniem biotechnologii w hodowli bydła i świń, w drobiarstwie i pszczelnictwie. Umie wskazać główne kierunki badań z zakresu biotechnologii rozrodu zwierząt i ogólnie scharakteryzować czynniki warunkujące ich rozwój .
5,0Potrafi podać szczegółową charakterystykę zagadnień związanych z zastosowaniem biotechnologii w hodowli bydła i świń, w drobiarstwie i pszczelnictwie. Umie wskazać główne kierunki badań z zakresu biotechnologii rozrodu zwierząt i we wnikliwy sposób opisać czynniki warunkujące ich rozwój .
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C24_W01Zna czynniki genetyczne i żywieniowe wpływające na jakość mięsa świń.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W13Ma wiedzę na temat wpływu biotechnologii na funkcjonowanie i rozwój produkcji zwierzęcej i roślinnej.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania najnowszych osiągnięć biotechnologii w hodowli bydła i świń, w drobiarstwie oraz pszczelnictwie.
Treści programoweT-W-3Kierunki zmian jakości wieprzowiny i możliwości jej poprawy w aspekcie chorób cywiliacyjnych i oczekiwań konsumentów.
T-L-4Analiza składników odżywczych w mięsie wieprzowym w aspekcie czynników wpływających na ich modyfikację.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wymienić czynników genetycznych i środowiskowych wpływających na jakość mięsa świń.
3,0Student wymienia czynniki genetyczne i żywieniowe wpływające na jakośc mięsa świń.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_U01Posiada umiejętność prowadzenia hodowli in vitro zarodków przepiórek w skorupach zastępczych, potrafi wyizolować komórki blastodermalne i rozpoznaje je pod mikroskopem. Posiada umiejętność rozróżniania kariotypów zwierząt gospodarskich i wskazuje najważniejsze ich nieprawidłowości. Umiejętność oceny jakości mleka.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U05Posługuje się podstawowymi zagadnieniami z zakresu budowy, struktury i funkcji komórek organizmów zwierzęcych i roślinnych; potrafi wskazać metody badawcze jakimi mogą być analizowane procesy zachodzące w komórkach; potrafi założyć wybrane hodowle komórkowe i tkankowe.
BT_1A_U10Posługuje się kluczowymi pojęciami z zakresu biotechnologii; zna i ocenia znaczenie biotechnologii w różnych dziedzinach życia oraz w tworzeniu nowych i pozyskiwaniu istniejących substancji biologicznie aktywnych; zna podstawe zagadnienia z farmakologii i farmakokinetyki leków; potrafi zaprojektować linie biotechnologiczne oraz wykorzystywać różne urządzenia i aparaturę badawczą w biotechnologii; ocenia zagrożenia wynikające z osiągnięć biotechnologii; analizuje zagadnienia związane z biobezpieczeństwem.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania najnowszych osiągnięć biotechnologii w hodowli bydła i świń, w drobiarstwie oraz pszczelnictwie.
Treści programoweT-W-1Możliwość zastosowania GMO w produkcji żywności. Kariotyp bydła domowego i najważniejsze nieprawidłowości. Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na jakość i przydatność technologiczną mleka.
T-L-8Pozyskiwanie zarodków blastodermalnych z jaj przepiórczych. Rozpraszanie komórek blastodermalnych i ich identyfikacja pod mikroskopem.
T-L-7Wypreparowanie pęcherzyków jajnikowych przepiórki japońskiej, rozpoznawanie pęcherzyków hierarchicznych i ustalanie kolejności owulacji. Oznaczanie poszczególnych odcinków jajowodu, w aspekcie pozyskiwania komórek rozrodczych do badań biotechnologicznych.
T-L-6Zakładanie hodowli in vitro zarodków przepiórczych w skorupach zastępczych jaj kurzych.
Metody nauczaniaM-2pokaz
M-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi wykonać zadań związanych z założeniem hodowli in vitro zarodków przepiórek ani też przeprowadzić procedury pozyskiwania i rozpraszania komórek blastodermalnych
3,0Wykonuje ale tylko z pomocą nauczyciela zadania związane z założeniem hodowli in vitro zarodków przepiórek w skorupach zastępczych. Nie stosuje wiedzy zdobytej podczas wykładów i audytoriów, prowadzi obserwację załozonych hodowli i opisuje je w krótkim sprawozdaniu, popełniając błędy merytoryczne. Z pomocą nauczyciela potrafi wyizolować komórki blastodermalne i zastosować procedurę ich rozpraszania ale nie jest w stanie samodzielnie rozpoznać ich pod mikroskopem. Umiejętność oceny jakości mleka (TOK) i interpretacja wyników. Umiejętność obliczania frekwencji genów i genotypów wybranych ras bydła.
3,5Wykonuje ale tylko z pomocą pomocą nauczyciela zadania związane z założeniem hodowli in vitro zarodków przepiórek w skorupach zastępczych, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas wykładów i audytoriów, prowadzi obserwację załozonych hodowli i opisuje je w krótkim sprawozdaniu. Z pomocą nauczyciela izoluje komórki blastodermalne i stosuje procedurę ich rozpraszania, ale ma pewne problemy z rozpoznaniem ich pod mikroskopem
4,0Z niewielką pomocą nauczyciela zakłada hodowlę in vitro zarodków przepiórek w skorupach zastępczych wykorzystując wiedzę zdobytą podczas wykładów i audytoriów, prowadzi obserwację załozonych hodowli i opisuje je skrupulatnie w formie sprawozdania. Potrafi z niewielką pomocą nauczyciela wyizolować komórki blastodermalne, stosuje procedurę ich rozpraszania, ma niewielkie problemy z rozpoznaniem ich pod mikroskopem
4,5Z niewielką pomocą nauczyciela zakłada hodowlę in vitro zarodków przepiórek w skorupach zastępczych wykorzystując wiedzę zdobytą podczas wykładów i audytoriów, wnikliwie i z dużym zaangażowaniem prowadzi obserwację załozonych hodowli i opisuje je skrupulatnie w formie sprawozdania. Potrafi samodzielnie wyizolować komórki blastodermalne, stosuje procedurę ich rozpraszania a nastepnie bezbłędnie rozpoznaje pod mikroskopem
5,0Potrafi samodzielnie założyć hodowlę in vitro zarodków przepiórek w skorupach zastępczych wykorzystując wiedzę zdobytą podczas wykładów i audytoriów, wnikliwie i z dużym zaangażowaniem prowadzi obserwację załozonych hodowli i opisuje je skrupulatnie w formie obszernego sprawozdania. Potrafi samodzielnie wyizolować komórki blastodermalne, stosuje procedurę ich rozpraszania a nastepnie bezbłędnie rozpoznaje pod mikroskopem
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C24_U01Posiada umiejętnosć analizy profilu lipidowego surowicy świń.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U08Dobiera i wykorzystuje metody, techniki i urządzenia rutynowo stosowane w laboratoriach badawczych i diagnostycznych; posługuje się nimi przy rozwiązywaniu problemów w zakresie produkcji żywności, ochrony zdrowia zwierząt i ochrony środowiska przyrodniczego.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania najnowszych osiągnięć biotechnologii w hodowli bydła i świń, w drobiarstwie oraz pszczelnictwie.
Treści programoweT-L-5Wykorzystanie świń jako zwierząt modelowych w profilaktyce chorób u ludzi. Alaliza profilu lipidowego surowicy świń w odniesieniu do człowieka.
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi przeprowadzić analizę wskaźników profilu lipidowego na podstawie metodyki.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S1-C12_K01Student przejawia aktywny udział w pracy grupowej jako członek i jako lider.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
BT_1A_K04Wykazuje otwartość dla ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o różne źródła informacji naukowej; umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania najnowszych osiągnięć biotechnologii w hodowli bydła i świń, w drobiarstwie oraz pszczelnictwie.
Treści programoweT-L-8Pozyskiwanie zarodków blastodermalnych z jaj przepiórczych. Rozpraszanie komórek blastodermalnych i ich identyfikacja pod mikroskopem.
T-L-7Wypreparowanie pęcherzyków jajnikowych przepiórki japońskiej, rozpoznawanie pęcherzyków hierarchicznych i ustalanie kolejności owulacji. Oznaczanie poszczególnych odcinków jajowodu, w aspekcie pozyskiwania komórek rozrodczych do badań biotechnologicznych.
T-L-6Zakładanie hodowli in vitro zarodków przepiórczych w skorupach zastępczych jaj kurzych.
Metody nauczaniaM-2pokaz
M-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest chętny do przeprowadzenia zadań, ale wykazuje przy tym małą aktywność i kreatywność
3,5
4,0
4,5
5,0