Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Biometria:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biometria
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających
Nauczyciel odpowiedzialny Wilhelm Grzesiak <Wilhelm.Grzesiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Renata Pilarczyk <Renata.Pilarczyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,50,42zaliczenie
laboratoriaL2 40 2,00,29zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 20 1,50,29zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy matematyki,

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z narzędziami statystycznymi opisu populacji, z analizą rozkładów cech ciągłych i dyskretnych
C-2Zapoznanie z metodami statystycznymi stosowanymi w zależności od charakteru zagadnienia z nastawieniem na weryfikację hipotez statystycznych oraz analizę współzależności zjawisk w podstawowych analizach biologicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Analiza rozkładów zmiennych skokowych i ciągłych4
T-A-2Obliczanie wskaźników statystycznych. Szeregi rozdzielcze2
T-A-3Estymacja przedziałowa dla średniej, wskaźnika struktury i wariancji2
T-A-4Praktyczne wykorzystanie testów statystycznych do weryfikacji różnych hipotez. Testy dla jedego i dla dwóch parametrów, parametryczne i nieparametryczne.4
T-A-5Analiza wariancji jednoczynnikowa dla zmiennych ciągłych i skokowych4
T-A-6Szacowanie wskaźnika korelacji i regresji prostej4
20
laboratoria
T-L-1Parametry skupienia i dyspersji w opisie zmiennych i cech (obliczanie średniej arytmetycznej, harmonicznej, geometrycznej i częstości, wyznaczanie mody i kwantyli, obliczanie wariancji, odchylenia standardowego i współczynnika zmienności).3
T-L-2Analizowanie rozkładów skokowych na przykładach. Rozkłady Bernoulliego i Poissona.3
T-L-3Rozkład normalny i jego wykorzystanie w praktycznych zagadnieniach (szereg rozdzielczy, histogram, badanie normalności rozkładu, wyznaczanie charakterystyk rozkładu, analiza kształtu rozkładu, obliczanie prawdopodobieństw). Miary asymetrii i koncentracji.3
T-L-4Wyznaczanie przedziałów ufności.2
T-L-5Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja. Testy t-Studenta dla pojedynczej próby, dla dwóch prób niezależnych, dla dwóch prób zależnych).3
T-L-6Nieparametryczne alternatywy dla testu t-Studenta: test U Manna-Whitneya, test Walda-Wolfowitza, Kołmogorowa-Smirnowa oraz test znaków i kolejności par Wilcoxona.3
T-L-7Analiza wariancji jednoczynnikowa (sprawdzanie założeń stosowania analizy wariancji, weryfikacja hipotezy, porównanie kilku wartości średnich za pomocą różnych testów).4
T-L-8Analiza wariancji wieloczynnikowa (źródła zmienności, przykłady dla klasyfikacji podwójnej i potrójnej, szacowanie interakcji).3
T-L-9Analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami.3
T-L-10Nieparametryczne odpowiedniki analizy wariancji: test rang Kruskala-Wallisa i test Friedmana. Test Q Cochrana.3
T-L-11Wykorzystanie testów nieparametrycznych. Testy zgodności i niezależności.3
T-L-12Badanie zależności dwóch cech. Obliczanie współczynnika korelacji prostej, współczynnika korelacji rangowej, współczynnika determinacji.3
T-L-13Analiza regresji (klasyczny model regresji liniowej, konstrukcja modeli i ich wykorzystanie w praktyce, ocena jakości modelu).4
40
wykłady
T-W-1Metody estymacji.2
T-W-2Pojęcia statystyczne do opisu zbiorowości biologicznej. Próby i jej dobór. Zmienna losowa i cecha statystyczna. Rozkłady statystyczne i ich parametry. Wskaźniki statystyczne4
T-W-3Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja. Analiza wariancji i testy post hoc6
T-W-4Analiza współzależności zmiennych. Korelacja i regresja prosta. Korelacja i regresja nieparametryczna. Regresja wieloraka i logistyczna3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach20
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych.10
A-A-3Samodzielne obliczanie zadań. Analizowanie różnych rozkładów, obliczanie prawdopodobieństw, standaryzacja. Określanie przedziału ufności. Ćwiczenie umiejętności przeliczania odpowiednich testów do weryfikacji hipotez statystycznych. Analiza wariancji i analiza sumy rang.10
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń5
45
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach40
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych.5
A-L-3Samodzielna praca i ćwiczenie obsługi programu komputerowego służącego do analiz statystycznych, samodzielne obliczanie zadań.8
A-L-4Przygotowanie do kolokwiów.8
61
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów10
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne przy wykorzystaniu komputera i projektora
M-3metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem komputera, opanowanie programu do rozwiązywania określonych zagadnień statystycznych
M-4metody podające - objaśnianie zagadnień związanych z analizą różnych problemów biometrycznych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca - kolokwium z wykladów i ćwiczeń audytoryjnych
S-2Ocena formująca: Sprawdziany praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego podsumowujące okresowe osiągnięcia studenta

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-B6_W01
definiuje podstawowe pojęcia statystyczne, objaśnia rozkłady zmiennych losowych, rozróżnia wskaźniki statystyczne i ich zastosowanie.
BT_1A_W01C-1T-A-1, T-W-2, T-W-4M-2, M-1S-2, S-1
BT_1A_BT-S-B6_W02
formuuje hipotezy statystyczne, charakteryzuje i dobiera testy statystyczne, analizuje zależności między zmiennymi
BT_1A_W01C-1T-A-4, T-W-3, T-W-1M-3, M-4S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-B6_U01
Dobiera odpowiednie wskaźniki statystyczne, ocenia rozkłady zmiennych,
BT_1A_U01C-1T-A-1, T-A-2, T-L-2, T-L-3, T-L-1, T-L-4M-2, M-1, M-3, M-4S-1
BT_1A_BT-S-B6_U02
formułuje właściwe hipotezy statystyczne, korzysta z odpowiednich testów statystycznych, oblicza i sprawdza ich statystyczną istotność oraz warunki stosowalności
BT_1A_U01C-1T-A-4, T-L-5, T-L-10, T-L-6, T-L-12, T-L-8, T-L-11, T-L-9, T-L-13, T-L-7, T-W-3M-2, M-1, M-3, M-4S-2, S-1
BT_1A_BT-S-B6_U03
obsługuje program komputerowy w kontekście analizy statystycznej i potrafi rozwiązać określone zadanie
BT_1A_U01C-1T-L-2, T-L-3, T-L-5, T-L-10, T-L-6, T-L-12, T-L-8, T-L-1, T-L-11, T-L-9, T-L-4, T-L-13, T-L-7M-3, M-4S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-B6_K01
Wykazuje zrozumienie ogolnych praw statystycznych w biologii oraz zmian zachodzących w populacji i próbie
BT_1A_K04C-1T-A-3, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-W-4M-1, M-3, M-4S-2
BT_1A_BT-S-B6_K02
posiada zdolność do empirycznej weryfikacji zachodzących zjawisk biologicznych przy użyciu warsztatu statystycznego
BT_1A_K01C-1T-A-3, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-W-4M-2, M-1, M-3, M-4S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-B6_W01
definiuje podstawowe pojęcia statystyczne, objaśnia rozkłady zmiennych losowych, rozróżnia wskaźniki statystyczne i ich zastosowanie.
2,0nie potrafi zdefiniowac podstawowych pojęć statystycznych, rozróżnić rozkładów oraz nie potrafi rozróżnic i odpowiednio zastosować wskaźników statystycznych
3,0Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia statystyczne, rozróżnia rozkłady i ich parametry. Potrafi wykorzystać odpowiednie wskaźniki przy opisie statystycznym
3,5potrafi opisać poszczególne rozkłady, definiuje pojęcia statystyczne, potrafi oszacować podstawowe prawdopodobieństwa w rozkładach, wykorzystuje i wskaźniki statystyczne w odpowiednim kontekście
4,0definiuje pojęcia statystyczne, potrafi oszacować bardzie złożone prawdopodobieństwa w zależności od rozkładu, wykorzystuje i wskaźniki statystyczne w odpowiednim kontekście i prawidłowo je oblicza
4,5definiuje pojęcia statystyczne, potrafi oszacować bardzie złożone prawdopodobieństwa w zależności od rozkładu, wykorzystuje i wskaźniki statystyczne w odpowiednim kontekście i prawidłowo je oblicza. Wie jak dobrać odpowiedni wskaźnik w zalezności od rozkładu cechy i jej wielkości
5,0definiuje pojęcia statystyczne, potrafi oszacować bardzie złożone prawdopodobieństwa w zależności od rozkładu, wykorzystuje i wskaźniki statystyczne w odpowiednim kontekście i prawidłowo je oblicza. Wie jak dobrać odpowiedni wskaźnik w zalezności od rozkładu cechy i jej wielkości. Zna podstawowe prawa statystyczne
BT_1A_BT-S-B6_W02
formuuje hipotezy statystyczne, charakteryzuje i dobiera testy statystyczne, analizuje zależności między zmiennymi
2,0nie potrafi sformułowac hipotezy w zależności od kontekstu, nie potrafi dobrac testu do konkretnego zagadnienia, nie zna pojęcia przedzialu ufności
3,0Potrafi sformułowac hipotezę zerową i alternatywną, ogólnie orientuje się w kryteriach doboru testu statystycznego, potrafi zdefiniować przedział ufności.
3,5Potrafi sformułowac hipotezę zerową i alternatywną, orientuje się w kryteriach doboru testu statystycznego w zależności od rodzaju danych i specyfiki proby. Wie jak określić przedział ufności
4,0Potrafi sformułowac hipotezę zerową i alternatywną, orientuje się w kryteriach doboru testu statystycznego w zależności od rodzaju danych i specyfiki proby. Potrafi wyszczególnić zalożenia staosowalności poszczególnych testów.
4,5Potrafi sformułowac hipotezę zerową i alternatywną, orientuje się w kryteriach doboru Potrafi oszacować przedzial ufności dla podstawowych parametrów. Orientuje się w kryteriach doboru testu statystycznego w zależności od rodzaju danych i specyfiki proby. Potrafi wyszczególnić zalożenia staosowalności poszczególnych testów i wykazać który test w danym kontekście jest właściwy. Orientuje sie w błędach popełnianych przy weryfikacji hipotez .
5,0Formułuje bez problemów hipotezę zerową i alternatywną, właściwie interpretuje kryteria doboru testu statystycznego w zależności od rodzaju danych i specyfiki proby. Potrafi wyszczególnić zalożenia staosowalności poszczególnych testów i wykazać który test w danym kontekście jest właściwy. Orientuje sie w błędach popełnianych przy weryfikacji hipotez .Potrafi wykorzystać modele regresyjne w przewidywaniu cech biologicznych. ma świadomośc ograniczeń stosowanych metod i ich zawodności.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-B6_U01
Dobiera odpowiednie wskaźniki statystyczne, ocenia rozkłady zmiennych,
2,0Nie potrafi dobrać odpowiednich wskaźników do opisu danych. Nie potrafi zinterpretować podstawowych rozkładów zmiennych losowych oraz ich parametrów.
3,0Potrafi określić podstawowe wskaźniki statystyczne oraz potrafi je oszacować. Potrafi interpretować rozkłady skokowe i ciągłe.
3,5Potrafi określić podstawowe wskaźniki statystyczne oraz potrafi je oszacować. Potrafi interpretować rozkłady skokowe i ciągłe. Potrafi szacować prawdopodobieństwa w zależności od rozkładu.
4,0Potrafi określić podstawowe wskaźniki statystyczne oraz potrafi je obliczać. Potrafi interpretować rozkłady skokowe i ciągłe. Potrafi szacować prawdopodobieństwa w zależności od rozkładu. Potrafi rozwiązywać zadania związane z rozkładami i ich parametrami.
4,5Potrafi określić wskaźniki statystyczne oraz potrafi je obliczać. wie które wskaźniki zastosować w zależności od zagadnienia. Potrafi interpretować rozkłady skokowe i ciągłe. Potrafi szacować prawdopodobieństwa w zależności od rozkładu. Potrafi rozwiązywać zadania związane z rozkładami i ich parametrami.
5,0Potrafi określić wskaźniki statystyczne oraz potrafi je obliczać. Wie które wskaźniki zastosować w zależności od zagadnienia. Potrafi interpretować rozkłady skokowe i ciągłe. Potrafi szacować prawdopodobieństwa w zależności od rozkładu. Potrafi rozwiązywać zadania związane z rozkładami i ich parametrami. Potrafi ocenić posiadane dane.
BT_1A_BT-S-B6_U02
formułuje właściwe hipotezy statystyczne, korzysta z odpowiednich testów statystycznych, oblicza i sprawdza ich statystyczną istotność oraz warunki stosowalności
2,0Nie umie formułowac hipotezy, nie potrafi zastosowac odpowiedniego testu, ani zinterpretować wyniku.
3,0Potrafi sformułowac hipotezę statystyczną, posłużyć sie odpowiednim testem i ogólnie zinterpretować wynik,
3,5Potrafi sformułowac hipotezę statystyczną, umie zastosować właściwy test i poprawnie zinterpretować wynik.
4,0Potrafi sformułowac hipotezę statystyczną, umie zastosować właściwy test i poprawnie zinterpretować wynik. Wie od czego zależy stosowalność testu.
4,5Potrafi sformułowac hipotezę statystyczną, umie zastosować właściwy test i poprawnie zinterpretować wynik. Wie od czego zależy stosowalność testu. P
5,0Potrafi sformułowac hipotezę statystyczną, umie dobierać właściwy test i poprawnie zinterpretować wynik. Potrafi spotrządzać raport wyników. Wie od czego zależy stosowalność testu. Potrafi ocenić moc testu,
BT_1A_BT-S-B6_U03
obsługuje program komputerowy w kontekście analizy statystycznej i potrafi rozwiązać określone zadanie
2,0Nie potrafi samodzielnie wykorzystywac poszczególnych procedur programu komputerowego do rozwiązywania określonych zadań
3,0W miarę poprawnie stosuje różne procedury komputerowe
3,5Dość dobrz obsługuje program komputerowy, potrafi kalkulować, łączyć i przeliczać dane, sporządzać wykresy, szacować prawdopodobieństwa
4,0Dobrze korzysta z modułów programu. Poprawnie weryfikuje hipotezy, szacuje wskaźniki, wykorzystuje odpowiednie procedury
4,5Bardzo dobrze korzysta z modułów programu. Poprawnie weryfikuje hipotezy, szacuje wskaźniki, wykorzystuje odpowiednie procedury statystyczne
5,0Bardzo dobrze korzysta z modułów programu. Poprawnie weryfikuje hipotezy, szacuje wskaźniki, wykorzystuje odpowiednie procedury statystyczne. Umiejętnie organizuje pracę

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-B6_K01
Wykazuje zrozumienie ogolnych praw statystycznych w biologii oraz zmian zachodzących w populacji i próbie
2,0Nie wykazuej chęci do zrozumienia ogólnych praw statystycznych oraz zmian zachodzących w populacji i próbie
3,0Wykazuje chęci do zrozumienia ogólnych praw statystycznych oraz zmian zachodzących w populacji i próbie.
3,5Wykazuje chęci do zrozumienia ogólnych praw statystycznych oraz zmian zachodzących w populacji i próbie. Jest otwarty na wiedzę i zorientowany na poznanie
4,0Jest chętny do zrozumienia ogólnych praw statystycznych oraz zmian zachodzących w populacji i próbie. Jest otwarty na wiedzę, zorientowany na poznanie i postrzeganie różnych relacji w populacji i próbie.
4,5Jest bardzo chętny do zrozumienia ogólnych praw statystycznych oraz zmian zachodzących w populacji oraz w próbie. Jest otwarty na wiedzę, zorientowany na poznanie i postrzeganie różnych relacji.
5,0Jest bardzo chętny do zrozumienia ogólnych praw statystycznych oraz zmian zachodzących w populacji. Jest otwarty na wiedzę, zorientowany na poznanie i postrzeganie różnych relacji. Zdolny do zastosowania uzyskanej wiedzy w nowych sytuacjach
BT_1A_BT-S-B6_K02
posiada zdolność do empirycznej weryfikacji zachodzących zjawisk biologicznych przy użyciu warsztatu statystycznego
2,0Nie posiada zdolności do empirycznej weryfikacji zachodzących zjawisk biologicznych przy użyciu warsztatu statystycznego
3,0Przejawia otwartośc na empiryczną weryfikację zjawisk biologicznych
3,5Jest otwarty na zachodzące zjawiska, kreatywny w ich analizie i weryfikacji
4,0Jest otwarty na zachodzące zjawiska, kreatywny w ich analizie i weryfikacji. Postrzega relacje między różnymi zjawiskami
4,5Jest otwarty na zachodzące zjawiska, kreatywny w ich analizie i weryfikacji. Postrzega relacje między różnymi zjawiskami. Potrafi wyrażac oceny
5,0Jest otwarty na zachodzące zjawiska, kreatywny w ich analizie i weryfikacji. Postrzega relacje między różnymi zjawiskami. Wyraża oceny, jest zorientowany na eksplorację zachodzących zjawisk

Literatura podstawowa

  1. Greń J., Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa, 1982
  2. Kala R., Statystyka dla przyrodników, Wyd. AR, Poznań, 2002
  3. Stanisz A., Biostatystyka, Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków, 2005
  4. Watała, Biostatystyka-wykorzystanie metod badawczych w naukach biomedycznych, alfa-media press, Bielsko-Biała, 2002
  5. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa, 1997

Literatura dodatkowa

  1. Dobosz M., Wspomagana Komputerowo statystyczna analiza wyników badań, AOW EXIT, Warszawa, 2001
  2. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, StatSoft, Kraków, 2007

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Analiza rozkładów zmiennych skokowych i ciągłych4
T-A-2Obliczanie wskaźników statystycznych. Szeregi rozdzielcze2
T-A-3Estymacja przedziałowa dla średniej, wskaźnika struktury i wariancji2
T-A-4Praktyczne wykorzystanie testów statystycznych do weryfikacji różnych hipotez. Testy dla jedego i dla dwóch parametrów, parametryczne i nieparametryczne.4
T-A-5Analiza wariancji jednoczynnikowa dla zmiennych ciągłych i skokowych4
T-A-6Szacowanie wskaźnika korelacji i regresji prostej4
20

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Parametry skupienia i dyspersji w opisie zmiennych i cech (obliczanie średniej arytmetycznej, harmonicznej, geometrycznej i częstości, wyznaczanie mody i kwantyli, obliczanie wariancji, odchylenia standardowego i współczynnika zmienności).3
T-L-2Analizowanie rozkładów skokowych na przykładach. Rozkłady Bernoulliego i Poissona.3
T-L-3Rozkład normalny i jego wykorzystanie w praktycznych zagadnieniach (szereg rozdzielczy, histogram, badanie normalności rozkładu, wyznaczanie charakterystyk rozkładu, analiza kształtu rozkładu, obliczanie prawdopodobieństw). Miary asymetrii i koncentracji.3
T-L-4Wyznaczanie przedziałów ufności.2
T-L-5Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja. Testy t-Studenta dla pojedynczej próby, dla dwóch prób niezależnych, dla dwóch prób zależnych).3
T-L-6Nieparametryczne alternatywy dla testu t-Studenta: test U Manna-Whitneya, test Walda-Wolfowitza, Kołmogorowa-Smirnowa oraz test znaków i kolejności par Wilcoxona.3
T-L-7Analiza wariancji jednoczynnikowa (sprawdzanie założeń stosowania analizy wariancji, weryfikacja hipotezy, porównanie kilku wartości średnich za pomocą różnych testów).4
T-L-8Analiza wariancji wieloczynnikowa (źródła zmienności, przykłady dla klasyfikacji podwójnej i potrójnej, szacowanie interakcji).3
T-L-9Analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami.3
T-L-10Nieparametryczne odpowiedniki analizy wariancji: test rang Kruskala-Wallisa i test Friedmana. Test Q Cochrana.3
T-L-11Wykorzystanie testów nieparametrycznych. Testy zgodności i niezależności.3
T-L-12Badanie zależności dwóch cech. Obliczanie współczynnika korelacji prostej, współczynnika korelacji rangowej, współczynnika determinacji.3
T-L-13Analiza regresji (klasyczny model regresji liniowej, konstrukcja modeli i ich wykorzystanie w praktyce, ocena jakości modelu).4
40

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Metody estymacji.2
T-W-2Pojęcia statystyczne do opisu zbiorowości biologicznej. Próby i jej dobór. Zmienna losowa i cecha statystyczna. Rozkłady statystyczne i ich parametry. Wskaźniki statystyczne4
T-W-3Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja. Analiza wariancji i testy post hoc6
T-W-4Analiza współzależności zmiennych. Korelacja i regresja prosta. Korelacja i regresja nieparametryczna. Regresja wieloraka i logistyczna3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach20
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych.10
A-A-3Samodzielne obliczanie zadań. Analizowanie różnych rozkładów, obliczanie prawdopodobieństw, standaryzacja. Określanie przedziału ufności. Ćwiczenie umiejętności przeliczania odpowiednich testów do weryfikacji hipotez statystycznych. Analiza wariancji i analiza sumy rang.10
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń5
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach40
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych.5
A-L-3Samodzielna praca i ćwiczenie obsługi programu komputerowego służącego do analiz statystycznych, samodzielne obliczanie zadań.8
A-L-4Przygotowanie do kolokwiów.8
61
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów10
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B6_W01definiuje podstawowe pojęcia statystyczne, objaśnia rozkłady zmiennych losowych, rozróżnia wskaźniki statystyczne i ich zastosowanie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W01Ma wiedzę ogólną z zakresu matematyki, fizyki oraz nauk pokrewnych dostosowaną do kierunku biotechnologia.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z narzędziami statystycznymi opisu populacji, z analizą rozkładów cech ciągłych i dyskretnych
Treści programoweT-A-1Analiza rozkładów zmiennych skokowych i ciągłych
T-W-2Pojęcia statystyczne do opisu zbiorowości biologicznej. Próby i jej dobór. Zmienna losowa i cecha statystyczna. Rozkłady statystyczne i ich parametry. Wskaźniki statystyczne
T-W-4Analiza współzależności zmiennych. Korelacja i regresja prosta. Korelacja i regresja nieparametryczna. Regresja wieloraka i logistyczna
Metody nauczaniaM-2Prezentacje multimedialne przy wykorzystaniu komputera i projektora
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdziany praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego podsumowujące okresowe osiągnięcia studenta
S-1Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca - kolokwium z wykladów i ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi zdefiniowac podstawowych pojęć statystycznych, rozróżnić rozkładów oraz nie potrafi rozróżnic i odpowiednio zastosować wskaźników statystycznych
3,0Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia statystyczne, rozróżnia rozkłady i ich parametry. Potrafi wykorzystać odpowiednie wskaźniki przy opisie statystycznym
3,5potrafi opisać poszczególne rozkłady, definiuje pojęcia statystyczne, potrafi oszacować podstawowe prawdopodobieństwa w rozkładach, wykorzystuje i wskaźniki statystyczne w odpowiednim kontekście
4,0definiuje pojęcia statystyczne, potrafi oszacować bardzie złożone prawdopodobieństwa w zależności od rozkładu, wykorzystuje i wskaźniki statystyczne w odpowiednim kontekście i prawidłowo je oblicza
4,5definiuje pojęcia statystyczne, potrafi oszacować bardzie złożone prawdopodobieństwa w zależności od rozkładu, wykorzystuje i wskaźniki statystyczne w odpowiednim kontekście i prawidłowo je oblicza. Wie jak dobrać odpowiedni wskaźnik w zalezności od rozkładu cechy i jej wielkości
5,0definiuje pojęcia statystyczne, potrafi oszacować bardzie złożone prawdopodobieństwa w zależności od rozkładu, wykorzystuje i wskaźniki statystyczne w odpowiednim kontekście i prawidłowo je oblicza. Wie jak dobrać odpowiedni wskaźnik w zalezności od rozkładu cechy i jej wielkości. Zna podstawowe prawa statystyczne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B6_W02formuuje hipotezy statystyczne, charakteryzuje i dobiera testy statystyczne, analizuje zależności między zmiennymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W01Ma wiedzę ogólną z zakresu matematyki, fizyki oraz nauk pokrewnych dostosowaną do kierunku biotechnologia.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z narzędziami statystycznymi opisu populacji, z analizą rozkładów cech ciągłych i dyskretnych
Treści programoweT-A-4Praktyczne wykorzystanie testów statystycznych do weryfikacji różnych hipotez. Testy dla jedego i dla dwóch parametrów, parametryczne i nieparametryczne.
T-W-3Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja. Analiza wariancji i testy post hoc
T-W-1Metody estymacji.
Metody nauczaniaM-3metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem komputera, opanowanie programu do rozwiązywania określonych zagadnień statystycznych
M-4metody podające - objaśnianie zagadnień związanych z analizą różnych problemów biometrycznych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdziany praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego podsumowujące okresowe osiągnięcia studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi sformułowac hipotezy w zależności od kontekstu, nie potrafi dobrac testu do konkretnego zagadnienia, nie zna pojęcia przedzialu ufności
3,0Potrafi sformułowac hipotezę zerową i alternatywną, ogólnie orientuje się w kryteriach doboru testu statystycznego, potrafi zdefiniować przedział ufności.
3,5Potrafi sformułowac hipotezę zerową i alternatywną, orientuje się w kryteriach doboru testu statystycznego w zależności od rodzaju danych i specyfiki proby. Wie jak określić przedział ufności
4,0Potrafi sformułowac hipotezę zerową i alternatywną, orientuje się w kryteriach doboru testu statystycznego w zależności od rodzaju danych i specyfiki proby. Potrafi wyszczególnić zalożenia staosowalności poszczególnych testów.
4,5Potrafi sformułowac hipotezę zerową i alternatywną, orientuje się w kryteriach doboru Potrafi oszacować przedzial ufności dla podstawowych parametrów. Orientuje się w kryteriach doboru testu statystycznego w zależności od rodzaju danych i specyfiki proby. Potrafi wyszczególnić zalożenia staosowalności poszczególnych testów i wykazać który test w danym kontekście jest właściwy. Orientuje sie w błędach popełnianych przy weryfikacji hipotez .
5,0Formułuje bez problemów hipotezę zerową i alternatywną, właściwie interpretuje kryteria doboru testu statystycznego w zależności od rodzaju danych i specyfiki proby. Potrafi wyszczególnić zalożenia staosowalności poszczególnych testów i wykazać który test w danym kontekście jest właściwy. Orientuje sie w błędach popełnianych przy weryfikacji hipotez .Potrafi wykorzystać modele regresyjne w przewidywaniu cech biologicznych. ma świadomośc ograniczeń stosowanych metod i ich zawodności.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B6_U01Dobiera odpowiednie wskaźniki statystyczne, ocenia rozkłady zmiennych,
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U01Wykorzystuje wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i informatyki, którą stosuje do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z narzędziami statystycznymi opisu populacji, z analizą rozkładów cech ciągłych i dyskretnych
Treści programoweT-A-1Analiza rozkładów zmiennych skokowych i ciągłych
T-A-2Obliczanie wskaźników statystycznych. Szeregi rozdzielcze
T-L-2Analizowanie rozkładów skokowych na przykładach. Rozkłady Bernoulliego i Poissona.
T-L-3Rozkład normalny i jego wykorzystanie w praktycznych zagadnieniach (szereg rozdzielczy, histogram, badanie normalności rozkładu, wyznaczanie charakterystyk rozkładu, analiza kształtu rozkładu, obliczanie prawdopodobieństw). Miary asymetrii i koncentracji.
T-L-1Parametry skupienia i dyspersji w opisie zmiennych i cech (obliczanie średniej arytmetycznej, harmonicznej, geometrycznej i częstości, wyznaczanie mody i kwantyli, obliczanie wariancji, odchylenia standardowego i współczynnika zmienności).
T-L-4Wyznaczanie przedziałów ufności.
Metody nauczaniaM-2Prezentacje multimedialne przy wykorzystaniu komputera i projektora
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-3metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem komputera, opanowanie programu do rozwiązywania określonych zagadnień statystycznych
M-4metody podające - objaśnianie zagadnień związanych z analizą różnych problemów biometrycznych
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca - kolokwium z wykladów i ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi dobrać odpowiednich wskaźników do opisu danych. Nie potrafi zinterpretować podstawowych rozkładów zmiennych losowych oraz ich parametrów.
3,0Potrafi określić podstawowe wskaźniki statystyczne oraz potrafi je oszacować. Potrafi interpretować rozkłady skokowe i ciągłe.
3,5Potrafi określić podstawowe wskaźniki statystyczne oraz potrafi je oszacować. Potrafi interpretować rozkłady skokowe i ciągłe. Potrafi szacować prawdopodobieństwa w zależności od rozkładu.
4,0Potrafi określić podstawowe wskaźniki statystyczne oraz potrafi je obliczać. Potrafi interpretować rozkłady skokowe i ciągłe. Potrafi szacować prawdopodobieństwa w zależności od rozkładu. Potrafi rozwiązywać zadania związane z rozkładami i ich parametrami.
4,5Potrafi określić wskaźniki statystyczne oraz potrafi je obliczać. wie które wskaźniki zastosować w zależności od zagadnienia. Potrafi interpretować rozkłady skokowe i ciągłe. Potrafi szacować prawdopodobieństwa w zależności od rozkładu. Potrafi rozwiązywać zadania związane z rozkładami i ich parametrami.
5,0Potrafi określić wskaźniki statystyczne oraz potrafi je obliczać. Wie które wskaźniki zastosować w zależności od zagadnienia. Potrafi interpretować rozkłady skokowe i ciągłe. Potrafi szacować prawdopodobieństwa w zależności od rozkładu. Potrafi rozwiązywać zadania związane z rozkładami i ich parametrami. Potrafi ocenić posiadane dane.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B6_U02formułuje właściwe hipotezy statystyczne, korzysta z odpowiednich testów statystycznych, oblicza i sprawdza ich statystyczną istotność oraz warunki stosowalności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U01Wykorzystuje wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i informatyki, którą stosuje do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z narzędziami statystycznymi opisu populacji, z analizą rozkładów cech ciągłych i dyskretnych
Treści programoweT-A-4Praktyczne wykorzystanie testów statystycznych do weryfikacji różnych hipotez. Testy dla jedego i dla dwóch parametrów, parametryczne i nieparametryczne.
T-L-5Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja. Testy t-Studenta dla pojedynczej próby, dla dwóch prób niezależnych, dla dwóch prób zależnych).
T-L-10Nieparametryczne odpowiedniki analizy wariancji: test rang Kruskala-Wallisa i test Friedmana. Test Q Cochrana.
T-L-6Nieparametryczne alternatywy dla testu t-Studenta: test U Manna-Whitneya, test Walda-Wolfowitza, Kołmogorowa-Smirnowa oraz test znaków i kolejności par Wilcoxona.
T-L-12Badanie zależności dwóch cech. Obliczanie współczynnika korelacji prostej, współczynnika korelacji rangowej, współczynnika determinacji.
T-L-8Analiza wariancji wieloczynnikowa (źródła zmienności, przykłady dla klasyfikacji podwójnej i potrójnej, szacowanie interakcji).
T-L-11Wykorzystanie testów nieparametrycznych. Testy zgodności i niezależności.
T-L-9Analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami.
T-L-13Analiza regresji (klasyczny model regresji liniowej, konstrukcja modeli i ich wykorzystanie w praktyce, ocena jakości modelu).
T-L-7Analiza wariancji jednoczynnikowa (sprawdzanie założeń stosowania analizy wariancji, weryfikacja hipotezy, porównanie kilku wartości średnich za pomocą różnych testów).
T-W-3Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja. Analiza wariancji i testy post hoc
Metody nauczaniaM-2Prezentacje multimedialne przy wykorzystaniu komputera i projektora
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-3metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem komputera, opanowanie programu do rozwiązywania określonych zagadnień statystycznych
M-4metody podające - objaśnianie zagadnień związanych z analizą różnych problemów biometrycznych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdziany praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego podsumowujące okresowe osiągnięcia studenta
S-1Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca - kolokwium z wykladów i ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie umie formułowac hipotezy, nie potrafi zastosowac odpowiedniego testu, ani zinterpretować wyniku.
3,0Potrafi sformułowac hipotezę statystyczną, posłużyć sie odpowiednim testem i ogólnie zinterpretować wynik,
3,5Potrafi sformułowac hipotezę statystyczną, umie zastosować właściwy test i poprawnie zinterpretować wynik.
4,0Potrafi sformułowac hipotezę statystyczną, umie zastosować właściwy test i poprawnie zinterpretować wynik. Wie od czego zależy stosowalność testu.
4,5Potrafi sformułowac hipotezę statystyczną, umie zastosować właściwy test i poprawnie zinterpretować wynik. Wie od czego zależy stosowalność testu. P
5,0Potrafi sformułowac hipotezę statystyczną, umie dobierać właściwy test i poprawnie zinterpretować wynik. Potrafi spotrządzać raport wyników. Wie od czego zależy stosowalność testu. Potrafi ocenić moc testu,
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B6_U03obsługuje program komputerowy w kontekście analizy statystycznej i potrafi rozwiązać określone zadanie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U01Wykorzystuje wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i informatyki, którą stosuje do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z narzędziami statystycznymi opisu populacji, z analizą rozkładów cech ciągłych i dyskretnych
Treści programoweT-L-2Analizowanie rozkładów skokowych na przykładach. Rozkłady Bernoulliego i Poissona.
T-L-3Rozkład normalny i jego wykorzystanie w praktycznych zagadnieniach (szereg rozdzielczy, histogram, badanie normalności rozkładu, wyznaczanie charakterystyk rozkładu, analiza kształtu rozkładu, obliczanie prawdopodobieństw). Miary asymetrii i koncentracji.
T-L-5Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja. Testy t-Studenta dla pojedynczej próby, dla dwóch prób niezależnych, dla dwóch prób zależnych).
T-L-10Nieparametryczne odpowiedniki analizy wariancji: test rang Kruskala-Wallisa i test Friedmana. Test Q Cochrana.
T-L-6Nieparametryczne alternatywy dla testu t-Studenta: test U Manna-Whitneya, test Walda-Wolfowitza, Kołmogorowa-Smirnowa oraz test znaków i kolejności par Wilcoxona.
T-L-12Badanie zależności dwóch cech. Obliczanie współczynnika korelacji prostej, współczynnika korelacji rangowej, współczynnika determinacji.
T-L-8Analiza wariancji wieloczynnikowa (źródła zmienności, przykłady dla klasyfikacji podwójnej i potrójnej, szacowanie interakcji).
T-L-1Parametry skupienia i dyspersji w opisie zmiennych i cech (obliczanie średniej arytmetycznej, harmonicznej, geometrycznej i częstości, wyznaczanie mody i kwantyli, obliczanie wariancji, odchylenia standardowego i współczynnika zmienności).
T-L-11Wykorzystanie testów nieparametrycznych. Testy zgodności i niezależności.
T-L-9Analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami.
T-L-4Wyznaczanie przedziałów ufności.
T-L-13Analiza regresji (klasyczny model regresji liniowej, konstrukcja modeli i ich wykorzystanie w praktyce, ocena jakości modelu).
T-L-7Analiza wariancji jednoczynnikowa (sprawdzanie założeń stosowania analizy wariancji, weryfikacja hipotezy, porównanie kilku wartości średnich za pomocą różnych testów).
Metody nauczaniaM-3metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem komputera, opanowanie programu do rozwiązywania określonych zagadnień statystycznych
M-4metody podające - objaśnianie zagadnień związanych z analizą różnych problemów biometrycznych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdziany praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego podsumowujące okresowe osiągnięcia studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi samodzielnie wykorzystywac poszczególnych procedur programu komputerowego do rozwiązywania określonych zadań
3,0W miarę poprawnie stosuje różne procedury komputerowe
3,5Dość dobrz obsługuje program komputerowy, potrafi kalkulować, łączyć i przeliczać dane, sporządzać wykresy, szacować prawdopodobieństwa
4,0Dobrze korzysta z modułów programu. Poprawnie weryfikuje hipotezy, szacuje wskaźniki, wykorzystuje odpowiednie procedury
4,5Bardzo dobrze korzysta z modułów programu. Poprawnie weryfikuje hipotezy, szacuje wskaźniki, wykorzystuje odpowiednie procedury statystyczne
5,0Bardzo dobrze korzysta z modułów programu. Poprawnie weryfikuje hipotezy, szacuje wskaźniki, wykorzystuje odpowiednie procedury statystyczne. Umiejętnie organizuje pracę
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B6_K01Wykazuje zrozumienie ogolnych praw statystycznych w biologii oraz zmian zachodzących w populacji i próbie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K04Wykazuje otwartość dla ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o różne źródła informacji naukowej; umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z narzędziami statystycznymi opisu populacji, z analizą rozkładów cech ciągłych i dyskretnych
Treści programoweT-A-3Estymacja przedziałowa dla średniej, wskaźnika struktury i wariancji
T-A-1Analiza rozkładów zmiennych skokowych i ciągłych
T-A-2Obliczanie wskaźników statystycznych. Szeregi rozdzielcze
T-A-4Praktyczne wykorzystanie testów statystycznych do weryfikacji różnych hipotez. Testy dla jedego i dla dwóch parametrów, parametryczne i nieparametryczne.
T-A-5Analiza wariancji jednoczynnikowa dla zmiennych ciągłych i skokowych
T-A-6Szacowanie wskaźnika korelacji i regresji prostej
T-W-3Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja. Analiza wariancji i testy post hoc
T-W-2Pojęcia statystyczne do opisu zbiorowości biologicznej. Próby i jej dobór. Zmienna losowa i cecha statystyczna. Rozkłady statystyczne i ich parametry. Wskaźniki statystyczne
T-W-1Metody estymacji.
T-W-4Analiza współzależności zmiennych. Korelacja i regresja prosta. Korelacja i regresja nieparametryczna. Regresja wieloraka i logistyczna
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-3metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem komputera, opanowanie programu do rozwiązywania określonych zagadnień statystycznych
M-4metody podające - objaśnianie zagadnień związanych z analizą różnych problemów biometrycznych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdziany praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego podsumowujące okresowe osiągnięcia studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie wykazuej chęci do zrozumienia ogólnych praw statystycznych oraz zmian zachodzących w populacji i próbie
3,0Wykazuje chęci do zrozumienia ogólnych praw statystycznych oraz zmian zachodzących w populacji i próbie.
3,5Wykazuje chęci do zrozumienia ogólnych praw statystycznych oraz zmian zachodzących w populacji i próbie. Jest otwarty na wiedzę i zorientowany na poznanie
4,0Jest chętny do zrozumienia ogólnych praw statystycznych oraz zmian zachodzących w populacji i próbie. Jest otwarty na wiedzę, zorientowany na poznanie i postrzeganie różnych relacji w populacji i próbie.
4,5Jest bardzo chętny do zrozumienia ogólnych praw statystycznych oraz zmian zachodzących w populacji oraz w próbie. Jest otwarty na wiedzę, zorientowany na poznanie i postrzeganie różnych relacji.
5,0Jest bardzo chętny do zrozumienia ogólnych praw statystycznych oraz zmian zachodzących w populacji. Jest otwarty na wiedzę, zorientowany na poznanie i postrzeganie różnych relacji. Zdolny do zastosowania uzyskanej wiedzy w nowych sytuacjach
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B6_K02posiada zdolność do empirycznej weryfikacji zachodzących zjawisk biologicznych przy użyciu warsztatu statystycznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K01Rozumie molekularne podstawy procesów biotechnologicznych oraz ma świadomość ich empirycznej poznawalności w oparciu o metody matematyczne i statystyczne.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z narzędziami statystycznymi opisu populacji, z analizą rozkładów cech ciągłych i dyskretnych
Treści programoweT-A-3Estymacja przedziałowa dla średniej, wskaźnika struktury i wariancji
T-A-1Analiza rozkładów zmiennych skokowych i ciągłych
T-A-2Obliczanie wskaźników statystycznych. Szeregi rozdzielcze
T-A-4Praktyczne wykorzystanie testów statystycznych do weryfikacji różnych hipotez. Testy dla jedego i dla dwóch parametrów, parametryczne i nieparametryczne.
T-A-5Analiza wariancji jednoczynnikowa dla zmiennych ciągłych i skokowych
T-A-6Szacowanie wskaźnika korelacji i regresji prostej
T-W-3Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja. Analiza wariancji i testy post hoc
T-W-2Pojęcia statystyczne do opisu zbiorowości biologicznej. Próby i jej dobór. Zmienna losowa i cecha statystyczna. Rozkłady statystyczne i ich parametry. Wskaźniki statystyczne
T-W-1Metody estymacji.
T-W-4Analiza współzależności zmiennych. Korelacja i regresja prosta. Korelacja i regresja nieparametryczna. Regresja wieloraka i logistyczna
Metody nauczaniaM-2Prezentacje multimedialne przy wykorzystaniu komputera i projektora
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-3metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem komputera, opanowanie programu do rozwiązywania określonych zagadnień statystycznych
M-4metody podające - objaśnianie zagadnień związanych z analizą różnych problemów biometrycznych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdziany praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego podsumowujące okresowe osiągnięcia studenta
S-1Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca - kolokwium z wykladów i ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada zdolności do empirycznej weryfikacji zachodzących zjawisk biologicznych przy użyciu warsztatu statystycznego
3,0Przejawia otwartośc na empiryczną weryfikację zjawisk biologicznych
3,5Jest otwarty na zachodzące zjawiska, kreatywny w ich analizie i weryfikacji
4,0Jest otwarty na zachodzące zjawiska, kreatywny w ich analizie i weryfikacji. Postrzega relacje między różnymi zjawiskami
4,5Jest otwarty na zachodzące zjawiska, kreatywny w ich analizie i weryfikacji. Postrzega relacje między różnymi zjawiskami. Potrafi wyrażac oceny
5,0Jest otwarty na zachodzące zjawiska, kreatywny w ich analizie i weryfikacji. Postrzega relacje między różnymi zjawiskami. Wyraża oceny, jest zorientowany na eksplorację zachodzących zjawisk