Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Ekologia mikroorganizmów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekologia mikroorganizmów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii
Nauczyciel odpowiedzialny Jolanta Karakulska <Jolanta.Karakulska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 20 2,00,41zaliczenie
wykładyW4 10 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość biologii na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie studentów z problematyką ekologiczną dotycząca drobnoustrojów zasiedlających różne środowiska i ekosystemy, zarówno naturalne, jak i zmienione przez człowieka.
C-2Zapoznanie studentów z ekologiczną rolą drobnoustrojów w utrzymaniu homeostazy w układach mikrobiocenotycznych w różnych systemach, a także z ich rolą w utrzymaniu zdrowotności ludzi, zwierząt i roślin.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wzajemne stosunki pomiędzy bakteriami; oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie.4
T-A-2Bakterie a rośliny; flora fizjologiczna roślin a pasożytnictwo, bakterie chorobotwórcze dla roślin. Oporność roślin na zakażenie.4
T-A-3Bakterie a zwierzęta; komensalizm i pasożytnictwo; pasożytnictwo antagonistyczne, odporność przeciwzakaźna.4
T-A-4Antagonizmy istniejące pomiędzy pasożytami zwierząt i człowieka.4
T-A-5Możliwości zdobywania energii przez mikroorganizmy.4
20
wykłady
T-W-1Drobnoustroje jako czynniki kształtujące środowisko. Procesy geochemiczne kształtujące środowisko i udział w nich bakterii.2
T-W-2Udział bakterii w przemianach i cyklach obiegu pierwiastków: obieg węgla, obieg tlenu, obieg azotu, obieg siarki, obieg fosforu. Udział bakterii w powstawaniu złóż mineralnych. Niszczące działanie drobnoustrojów na minerały.2
T-W-3Czynniki środowiska naturalnego podlegające rozkładowi biologicznemu.2
T-W-4Zanieczyszczenia nie ulegające rozkładowi biologicznemu.2
T-W-5Zasiedlanie nowych zdegradowanych stanowisk.2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach20
A-A-2Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń.15
A-A-3Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.10
A-A-4Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń.15
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.10
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów.10
A-W-3Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.5
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów.5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy studentów na zajęciach audytoryjnych.
S-2Ocena formująca: Ocena wykonania zadań projektowych na zadany temat.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej części wykładowej i audytoryjnej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_W01
Student charakteryzuje drobnoustroje zasiedlające różne środowiska i ekosystemy, zarówno naturalne, jak i zmienione przez człowieka
BT_1A_W05, BT_1A_W14C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-2, M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_U01
Student umie ocenić rolę drobnoustrojów jako czynników kształtujących środowisko.
BT_1A_U04, BT_1A_U13C-1, C-2T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-2, M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O5.2_K01
Student uznaje mikrobiologiczne podłoże zmian zachodzących w środowisku naturalnym oraz zmienionym przez człowieka.
BT_1A_K06, BT_1A_K04C-1, C-2T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_W01
Student charakteryzuje drobnoustroje zasiedlające różne środowiska i ekosystemy, zarówno naturalne, jak i zmienione przez człowieka
2,0Student nie charakteryzuje drobnoustrojów zasiedlających różne środowiska i ekosystemy, zarówno naturalne, jak i zmienione przez człowieka
3,0Student wykazuje minimum wiedzy na temat drobnoustrojów zasiedlających różne środowiska i ekosystemy, zarówno naturalne, jak i zmienione przez człowieka; w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student objaśnia rolę drobnoustrojów zasiedlających różne środowiska i ekosystemy, zarówno naturalne, jak i zmienione przez człowiekaw stopniu zadowalającym, w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
4,0Student szczegółowo objaśnia rolę drobnoustrojów zasiedlających różne środowiska i ekosystemy, zarówno naturalne, jak i zmienione przez człowieka; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
4,5Student wyczerpująco objaśnia rolę drobnoustrojów zasiedlających różne środowiska i ekosystemy, zarówno naturalne, jak i zmienione przez człowieka; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
5,0Student wykazuje dogłębną wiedzę na temat drobnoustrojów zasiedlających różne środowiska i ekosystemy, zarówno naturalne, jak i zmienione przez człowieka; w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_U01
Student umie ocenić rolę drobnoustrojów jako czynników kształtujących środowisko.
2,0Student nie umie ocenić roli drobnoustrojów jako czynników kształtujących środowisko
3,0Student potrafi w dostateczny sposób ocenić rolę drobnoustrojów jako czynników kształtujących środowisko
3,5Student potrafi na średnim poziomie ocenić rolę drobnoustrojów jako czynników kształtujących środowisko
4,0Student potrafi na dobrym poziomie ocenić rolę drobnoustrojów jako czynników kształtujących środowisko
4,5Student potrafi dobrze ocenić rolę drobnoustrojów jako czynników kształtujących środowisko
5,0Student potrafi bardzo dobrze ocenić rolę drobnoustrojów jako czynników kształtujących środowisko

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O5.2_K01
Student uznaje mikrobiologiczne podłoże zmian zachodzących w środowisku naturalnym oraz zmienionym przez człowieka.
2,0Student nie uznaje mikrobiologicznego podłoże zmian zachodzących w środowisku naturalnym oraz zmienionym przez człowieka
3,0Student uznaje mikrobiologiczne podłoże zmian zachodzących w środowisku naturalnym oraz zmienionym przez człowieka w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0Student uznaje mikrobiologiczne podłoże zmian zachodzących w środowisku naturalnym oraz zmienionym przez człowieka

Literatura podstawowa

  1. Alexander M., Ekologia mikroorganizmów, PWN, Warszawa, 1979
  2. Richard B.W., Wstęp do ekologii gleby, PWN, Warszawa, 1985
  3. Odum E., Ekologia, PWRiL, Warszawa, 1994
  4. Prończuk T., Ekologia rolnicza, PWRiL, Warszawa, 1987
  5. Harborne J.B., Ekologia biochemiczna, PWN, Warszawa, 1997
  6. Oleszek W., Głowniak K., Leszczyński B., Biochemiczne oddziaływania środowiskowe, Akademia Medyczna, Lublin, 2001

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wzajemne stosunki pomiędzy bakteriami; oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie.4
T-A-2Bakterie a rośliny; flora fizjologiczna roślin a pasożytnictwo, bakterie chorobotwórcze dla roślin. Oporność roślin na zakażenie.4
T-A-3Bakterie a zwierzęta; komensalizm i pasożytnictwo; pasożytnictwo antagonistyczne, odporność przeciwzakaźna.4
T-A-4Antagonizmy istniejące pomiędzy pasożytami zwierząt i człowieka.4
T-A-5Możliwości zdobywania energii przez mikroorganizmy.4
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Drobnoustroje jako czynniki kształtujące środowisko. Procesy geochemiczne kształtujące środowisko i udział w nich bakterii.2
T-W-2Udział bakterii w przemianach i cyklach obiegu pierwiastków: obieg węgla, obieg tlenu, obieg azotu, obieg siarki, obieg fosforu. Udział bakterii w powstawaniu złóż mineralnych. Niszczące działanie drobnoustrojów na minerały.2
T-W-3Czynniki środowiska naturalnego podlegające rozkładowi biologicznemu.2
T-W-4Zanieczyszczenia nie ulegające rozkładowi biologicznemu.2
T-W-5Zasiedlanie nowych zdegradowanych stanowisk.2
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach20
A-A-2Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń.15
A-A-3Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.10
A-A-4Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń.15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.10
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów.10
A-W-3Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.5
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_W01Student charakteryzuje drobnoustroje zasiedlające różne środowiska i ekosystemy, zarówno naturalne, jak i zmienione przez człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W05Ma ogólną wiedzę z zakresu budowy organizmów żywych oraz zna podstawy biochemiczne, molekularne i komórkowe funkcjonowania organizmów.
BT_1A_W14Ma wiedzę na temat różnorodności, funkcjonowania oraz znaczenia mikroorganizmów dla człowieka i środowiska przyrodniczego.
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studentów z problematyką ekologiczną dotycząca drobnoustrojów zasiedlających różne środowiska i ekosystemy, zarówno naturalne, jak i zmienione przez człowieka.
C-2Zapoznanie studentów z ekologiczną rolą drobnoustrojów w utrzymaniu homeostazy w układach mikrobiocenotycznych w różnych systemach, a także z ich rolą w utrzymaniu zdrowotności ludzi, zwierząt i roślin.
Treści programoweT-W-1Drobnoustroje jako czynniki kształtujące środowisko. Procesy geochemiczne kształtujące środowisko i udział w nich bakterii.
T-W-2Udział bakterii w przemianach i cyklach obiegu pierwiastków: obieg węgla, obieg tlenu, obieg azotu, obieg siarki, obieg fosforu. Udział bakterii w powstawaniu złóż mineralnych. Niszczące działanie drobnoustrojów na minerały.
T-W-3Czynniki środowiska naturalnego podlegające rozkładowi biologicznemu.
T-W-4Zanieczyszczenia nie ulegające rozkładowi biologicznemu.
T-W-5Zasiedlanie nowych zdegradowanych stanowisk.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy studentów na zajęciach audytoryjnych.
S-2Ocena formująca: Ocena wykonania zadań projektowych na zadany temat.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej części wykładowej i audytoryjnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie charakteryzuje drobnoustrojów zasiedlających różne środowiska i ekosystemy, zarówno naturalne, jak i zmienione przez człowieka
3,0Student wykazuje minimum wiedzy na temat drobnoustrojów zasiedlających różne środowiska i ekosystemy, zarówno naturalne, jak i zmienione przez człowieka; w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student objaśnia rolę drobnoustrojów zasiedlających różne środowiska i ekosystemy, zarówno naturalne, jak i zmienione przez człowiekaw stopniu zadowalającym, w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
4,0Student szczegółowo objaśnia rolę drobnoustrojów zasiedlających różne środowiska i ekosystemy, zarówno naturalne, jak i zmienione przez człowieka; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
4,5Student wyczerpująco objaśnia rolę drobnoustrojów zasiedlających różne środowiska i ekosystemy, zarówno naturalne, jak i zmienione przez człowieka; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
5,0Student wykazuje dogłębną wiedzę na temat drobnoustrojów zasiedlających różne środowiska i ekosystemy, zarówno naturalne, jak i zmienione przez człowieka; w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_U01Student umie ocenić rolę drobnoustrojów jako czynników kształtujących środowisko.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U04Posługuje się wiedzą z zakresu mikrobiologii i immunologii; analizuje mechanizmy warunkujące zjadliwość drobnoustrojów, potrafi scharakteryzować wybrane choroby zakaźne; analizuje funkcjonowanie układu odpornościowego; posiada umiejętność hodowli drobnoustrojów i stosowania odpowiednich technik diagnostycznych.
BT_1A_U13Wskazuje metody przeciwdziałania skażeniu środowiska oraz sposoby oznaczania stężeń substancji niebezpiecznych; analizuje wpływ substancji toksycznych na organizmy, posługuje się wiedzą z zakresu zastosowania biotechnologii w ochronie środowiska.
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studentów z problematyką ekologiczną dotycząca drobnoustrojów zasiedlających różne środowiska i ekosystemy, zarówno naturalne, jak i zmienione przez człowieka.
C-2Zapoznanie studentów z ekologiczną rolą drobnoustrojów w utrzymaniu homeostazy w układach mikrobiocenotycznych w różnych systemach, a także z ich rolą w utrzymaniu zdrowotności ludzi, zwierząt i roślin.
Treści programoweT-A-1Wzajemne stosunki pomiędzy bakteriami; oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie.
T-A-2Bakterie a rośliny; flora fizjologiczna roślin a pasożytnictwo, bakterie chorobotwórcze dla roślin. Oporność roślin na zakażenie.
T-A-3Bakterie a zwierzęta; komensalizm i pasożytnictwo; pasożytnictwo antagonistyczne, odporność przeciwzakaźna.
T-A-4Antagonizmy istniejące pomiędzy pasożytami zwierząt i człowieka.
T-A-5Możliwości zdobywania energii przez mikroorganizmy.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy studentów na zajęciach audytoryjnych.
S-2Ocena formująca: Ocena wykonania zadań projektowych na zadany temat.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej części wykładowej i audytoryjnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie ocenić roli drobnoustrojów jako czynników kształtujących środowisko
3,0Student potrafi w dostateczny sposób ocenić rolę drobnoustrojów jako czynników kształtujących środowisko
3,5Student potrafi na średnim poziomie ocenić rolę drobnoustrojów jako czynników kształtujących środowisko
4,0Student potrafi na dobrym poziomie ocenić rolę drobnoustrojów jako czynników kształtujących środowisko
4,5Student potrafi dobrze ocenić rolę drobnoustrojów jako czynników kształtujących środowisko
5,0Student potrafi bardzo dobrze ocenić rolę drobnoustrojów jako czynników kształtujących środowisko
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O5.2_K01Student uznaje mikrobiologiczne podłoże zmian zachodzących w środowisku naturalnym oraz zmienionym przez człowieka.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K06Ma świadomość uwarunkowań biologicznych i technologicznych podstawowych procesów biotechnologicznych.
BT_1A_K04Wykazuje otwartość dla ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o różne źródła informacji naukowej; umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studentów z problematyką ekologiczną dotycząca drobnoustrojów zasiedlających różne środowiska i ekosystemy, zarówno naturalne, jak i zmienione przez człowieka.
C-2Zapoznanie studentów z ekologiczną rolą drobnoustrojów w utrzymaniu homeostazy w układach mikrobiocenotycznych w różnych systemach, a także z ich rolą w utrzymaniu zdrowotności ludzi, zwierząt i roślin.
Treści programoweT-A-1Wzajemne stosunki pomiędzy bakteriami; oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie.
T-A-2Bakterie a rośliny; flora fizjologiczna roślin a pasożytnictwo, bakterie chorobotwórcze dla roślin. Oporność roślin na zakażenie.
T-A-3Bakterie a zwierzęta; komensalizm i pasożytnictwo; pasożytnictwo antagonistyczne, odporność przeciwzakaźna.
T-A-4Antagonizmy istniejące pomiędzy pasożytami zwierząt i człowieka.
T-A-5Możliwości zdobywania energii przez mikroorganizmy.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy studentów na zajęciach audytoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uznaje mikrobiologicznego podłoże zmian zachodzących w środowisku naturalnym oraz zmienionym przez człowieka
3,0Student uznaje mikrobiologiczne podłoże zmian zachodzących w środowisku naturalnym oraz zmienionym przez człowieka w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0Student uznaje mikrobiologiczne podłoże zmian zachodzących w środowisku naturalnym oraz zmienionym przez człowieka