Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Psychologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Psychologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
Nauczyciel odpowiedzialny Dariusz Zienkiewicz <Dariusz.Zienkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bożena Dydycz <Bozena.Dydycz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Treści przedmiotu powiązane są z wybranymi zagadnieniami z zakresu filozofii, socjologii, pedagogiki, fizjologii człowieka oraz medycyny.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu psychologii, ze szczególnym uwzględnieniem poznania mechanizmów funkcjonowania człowieka; rozwijanie umiejętności dostrzegania oraz analizy różnorodnych zjawisk psychologicznych; wspomaganie rozwoju umiejętności psychologicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Psychologia jako nauka (rys historyczny psychologii jako nauki, cele i zadania psychologii, najważniejsze szkoły i trendy psychologiczne).2
T-W-2Psychologiczne koncepcje człowieka (koncepcje: behawiorystyczna, psychodynamiczna, humanistyczna, poznawcza).3
T-W-3Metody i techniki badawcze psychologii (obserwacja, wywiad, rozmowa, testy inteligencji, testy projekcyjne, ankieta, eksperyment, analiza wytworów).2
T-W-4Wybrane zagadnienia współczesnej psychologii rozwojowej (cele i zadania psychologii rozwojowej, pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, rodzaje zmian rozwojowych, periodyzacja rozwoju człowieka, czynniki wywierające wpływ na rozwój prenatalny, rozwój psychofizyczny człowieka od narodzin do śmierci).2
T-W-5Czynniki determinujące rozwój i zachowanie człowieka (czynniki biologiczne, środowisko, wychowywanie, edukacja formalna i nieformalna, aktywność własna jednostki).1
T-W-6Zaburzenia rozwojowe (zaburzona analiza i synteza wzrokowa, opóźnienie rozwoju funkcji słuchowych, dysfunkcje myślenia, dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, zaburzona lateralizacja, zaburzenia mowy, zaburzenia emocjonalne, opóźnienie rozwoju ruchowego, wpływ zaburzeń rozwojowych na powodzenia szkolne).2
T-W-7Osobowość człowieka (pojęcie i struktura osobowości oraz czynniki jej rozwoju, temperament, typy ludzi ze względu na zachowanie, potrzeby psychiczne człowieka, równowaga emocjonalna, sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie ze stresem, etapy i czynniki rozwoju samowiedzy).2
T-W-8Wybrane zagadnienia współczesnej psychologii klinicznej (cele i zadania psychologii klinicznej, poglądy na przyczyny zaburzeń psychicznych, zdrowie psychiczne, jednostka zdrowa psychicznie, zaburzenia psychiczne: psychozy, uzależnienia, depresja, anoreksja, upośledzenia umysłowe)1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia (prezentacja)13
A-W-3Udział w konsultacjach2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny).
M-3Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem).
M-4Metody eksponujące (film, prezentacja multimedialna).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta na wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Piseme zaliczenie treści wykładów.
S-3Ocena podsumowująca: Przygotowanie i omówienie prezentacji związanej z tematyką wykładów.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-A9.7_W01
Student zna podstawowe pojęcia z zakresu psychologii (rozwojowej, ogólnej, klinicznej, społecznej), metody i techniki badawcze oraz rys historyczny psychologii jako nauki.
BT_1A_W04C-1T-W-2, T-W-7, T-W-4, T-W-8, T-W-6, T-W-1, T-W-3M-4, M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-A9.7_U01
Student poprawnie posługuje się pojęciami z zakresu psychologii oraz samodzielnie analizuje opracowania dotyczące zagadnień psychologicznych i formułuje na ich podstawie wnioski.
BT_1A_U11C-1T-W-5, T-W-7, T-W-4, T-W-6, T-W-3M-4, M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-A9.7_K01
Student przejawia zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy, jest aktywny poznawczo i wykazuje wrażliwość na potrzeby innych osób.
BT_1A_K04, BT_1A_K05C-1T-W-5, T-W-2, T-W-7, T-W-4, T-W-8, T-W-6, T-W-1, T-W-3M-4, M-1, M-2, M-3S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-A9.7_W01
Student zna podstawowe pojęcia z zakresu psychologii (rozwojowej, ogólnej, klinicznej, społecznej), metody i techniki badawcze oraz rys historyczny psychologii jako nauki.
2,0Student nie zna podstawowych pojęć omawianych w trakcie wykładów i nie jest zainteresowany samodzielnym pogłębianiem wiedzy z zakresu psychologii.
3,0Student przyswoił podstawowy materiał programowy, popełnia jednak wiele błędów i wykazuje niewielkie zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy.
3,5Student przyswoił podstawowy materiał programowy, sporadycznie popełnia błędy i wykazuje zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy.
4,0Student opanował materiał programowy, sporadycznie popełnia błędy, wykazuje duże zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy, podejmuje dyskusję i dzieli się z grupą swoimi przemyśleniami.
4,5Student opanował wszystkie treści programowe, nie popełnia błędów merytorycznych, wykazuje duże zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy, chętnie podejmuje dyskusję i dzieli się swoimi przemyśleniami z grupą.
5,0Student opanował wszystkie treści omawiane w trakcie wykładów oraz wykracza w zakresie wiadomości poza materiał programowy, nie popełnia żadnych błędów merytorycznych w zakresie treści , wykazuje duże zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy, chętnie podejmuje dyskusję i dzieli się swoimi przemyśleniami.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-A9.7_U01
Student poprawnie posługuje się pojęciami z zakresu psychologii oraz samodzielnie analizuje opracowania dotyczące zagadnień psychologicznych i formułuje na ich podstawie wnioski.
2,0Student nie potrafi poprawnie posługiwać się pojęciami z zakresu psychologii i nie jest zainteresowany samodzielnym analizowaniem zagadnień dotyczących tematyki wykładów.
3,0Student posługuje się poprawnie podstawowymi pojęciami z zakresu psychologii, popełnia jednak wiele błędów i wykazuje niewielkie zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy.
3,5Student posługuje się poprawnie wszystkimi poznanymi pojęciami z zakresu psychologii, sporadycznie popełnia błędy i wykazuje zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy.
4,0Student posługuje się poprawnie wszystkimi poznanymi pojęciami z zakresu psychologii, popełnia niewielkie błędy, samodzielnie analizuje opracowania dotyczące zagadnień psychologicznych i próbuje na ich podstawie formułować wnioski.
4,5Student posługuje się poprawnie wszystkimi poznanymi pojęciami z zakresu psychologii, nie popełnia błędów, samodzielnie analizuje opracowania dotyczące zagadnień psychologicznych i na ich podstawie formułuje wnioski. Podejmuje dyskusję i dzieli się z grupą swoimi przemyśleniami.
5,0Student posługuje się poprawnie wszystkimi poznanymi pojęciami z zakresu psychologii omawianymi w trakcie wykładów oraz pojęciami wykraczającymi poza materiał programowy, nie popełnia żadnych błędów merytorycznych w zakresie treści , wykazuje duże zainteresowanie zdobywaniem wiedzy. Chętnie omawia analizowane samodzielnie opracowania, formułuje na ich podstawie wnioski oraz podejmuje dyskusję i dzieli się swoimi przemyśleniami.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-A9.7_K01
Student przejawia zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy, jest aktywny poznawczo i wykazuje wrażliwość na potrzeby innych osób.
2,0Student unika podejmowania samodzielnych działań, nie wykazuje inicjatywy i przejawia obojętną postawę wobec możliwości samokształcenia oraz poleceń osoby prowadzącej zajęcia.
3,0Student nie unika podejmowania samodzielnych działań w zakresie samokształcenia, ale nie podejmuje ich z własnej inicjatywy.
3,5Student nie unika podejmowania samodzielnych działań, ale niechętnie podejmuje je z własnej woli. Dość szybko przystosowuje do procesu dydaktycznego i poleceń wykładowcy. Akceptuje poglądy innych osób, ale sporadycznie zabiera głos w dyskusji i wypowiada się na tematy poruszane w trakcie wykładów.
4,0Student szybko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznych w trakcie wykładów. Podejmuje działania samokształceniowe z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie. Akceptuje poglądy innych osób, często zabiera głos w dyskusji i wypowiada się na tematy poruszane w trakcie zajęć.
4,5Student szybko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznych w trakcie wykładów. Chętnie podejmuje działania samokształceniowe, akceptuje poglądy innych osób, często zabiera głos w dyskusji i wypowiada się na tematy poruszane w trakcie zajęć.
5,0Student bardzo szybko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznych w trakcie wykładów. Chętnie podejmuje działania samokształceniowe, jest dociekliwy poznawczo, akceptuje poglądy innych osób, bardzo często zabiera głos w dyskusji i wypowiada się na tematy poruszane w trakcie zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Kozielecki J., Psychologiczne koncepcje człowieka, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, 2000
  2. Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 1998
  3. Wojcieszke B., Jarymowicz C., Psychologia rozumienia zjawisk społecznych, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1995

Literatura dodatkowa

  1. Aronson E., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, 1997
  2. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 1994
  3. Grzesiuk K., Studia nad komunikacją interpersonalną, Wydawnictwo PTP, Warszawa, 1994
  4. Leary M., Wywieranie wrażenia na innych, o sztuce autoprezentacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 1999

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Psychologia jako nauka (rys historyczny psychologii jako nauki, cele i zadania psychologii, najważniejsze szkoły i trendy psychologiczne).2
T-W-2Psychologiczne koncepcje człowieka (koncepcje: behawiorystyczna, psychodynamiczna, humanistyczna, poznawcza).3
T-W-3Metody i techniki badawcze psychologii (obserwacja, wywiad, rozmowa, testy inteligencji, testy projekcyjne, ankieta, eksperyment, analiza wytworów).2
T-W-4Wybrane zagadnienia współczesnej psychologii rozwojowej (cele i zadania psychologii rozwojowej, pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, rodzaje zmian rozwojowych, periodyzacja rozwoju człowieka, czynniki wywierające wpływ na rozwój prenatalny, rozwój psychofizyczny człowieka od narodzin do śmierci).2
T-W-5Czynniki determinujące rozwój i zachowanie człowieka (czynniki biologiczne, środowisko, wychowywanie, edukacja formalna i nieformalna, aktywność własna jednostki).1
T-W-6Zaburzenia rozwojowe (zaburzona analiza i synteza wzrokowa, opóźnienie rozwoju funkcji słuchowych, dysfunkcje myślenia, dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, zaburzona lateralizacja, zaburzenia mowy, zaburzenia emocjonalne, opóźnienie rozwoju ruchowego, wpływ zaburzeń rozwojowych na powodzenia szkolne).2
T-W-7Osobowość człowieka (pojęcie i struktura osobowości oraz czynniki jej rozwoju, temperament, typy ludzi ze względu na zachowanie, potrzeby psychiczne człowieka, równowaga emocjonalna, sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie ze stresem, etapy i czynniki rozwoju samowiedzy).2
T-W-8Wybrane zagadnienia współczesnej psychologii klinicznej (cele i zadania psychologii klinicznej, poglądy na przyczyny zaburzeń psychicznych, zdrowie psychiczne, jednostka zdrowa psychicznie, zaburzenia psychiczne: psychozy, uzależnienia, depresja, anoreksja, upośledzenia umysłowe)1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia (prezentacja)13
A-W-3Udział w konsultacjach2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-A9.7_W01Student zna podstawowe pojęcia z zakresu psychologii (rozwojowej, ogólnej, klinicznej, społecznej), metody i techniki badawcze oraz rys historyczny psychologii jako nauki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W04Posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych oraz ich znaczenia w naukach rolniczych; zna i rozumie podstawowe uwarunkowania etyczne, prawne, ekonomiczne i inne związane z działalnością naukową, dydaktyczną i wdrożeniową.
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu psychologii, ze szczególnym uwzględnieniem poznania mechanizmów funkcjonowania człowieka; rozwijanie umiejętności dostrzegania oraz analizy różnorodnych zjawisk psychologicznych; wspomaganie rozwoju umiejętności psychologicznych.
Treści programoweT-W-2Psychologiczne koncepcje człowieka (koncepcje: behawiorystyczna, psychodynamiczna, humanistyczna, poznawcza).
T-W-7Osobowość człowieka (pojęcie i struktura osobowości oraz czynniki jej rozwoju, temperament, typy ludzi ze względu na zachowanie, potrzeby psychiczne człowieka, równowaga emocjonalna, sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie ze stresem, etapy i czynniki rozwoju samowiedzy).
T-W-4Wybrane zagadnienia współczesnej psychologii rozwojowej (cele i zadania psychologii rozwojowej, pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, rodzaje zmian rozwojowych, periodyzacja rozwoju człowieka, czynniki wywierające wpływ na rozwój prenatalny, rozwój psychofizyczny człowieka od narodzin do śmierci).
T-W-8Wybrane zagadnienia współczesnej psychologii klinicznej (cele i zadania psychologii klinicznej, poglądy na przyczyny zaburzeń psychicznych, zdrowie psychiczne, jednostka zdrowa psychicznie, zaburzenia psychiczne: psychozy, uzależnienia, depresja, anoreksja, upośledzenia umysłowe)
T-W-6Zaburzenia rozwojowe (zaburzona analiza i synteza wzrokowa, opóźnienie rozwoju funkcji słuchowych, dysfunkcje myślenia, dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, zaburzona lateralizacja, zaburzenia mowy, zaburzenia emocjonalne, opóźnienie rozwoju ruchowego, wpływ zaburzeń rozwojowych na powodzenia szkolne).
T-W-1Psychologia jako nauka (rys historyczny psychologii jako nauki, cele i zadania psychologii, najważniejsze szkoły i trendy psychologiczne).
T-W-3Metody i techniki badawcze psychologii (obserwacja, wywiad, rozmowa, testy inteligencji, testy projekcyjne, ankieta, eksperyment, analiza wytworów).
Metody nauczaniaM-4Metody eksponujące (film, prezentacja multimedialna).
M-1Metody podające (wykład informacyjny).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny).
M-3Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta na wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Piseme zaliczenie treści wykładów.
S-3Ocena podsumowująca: Przygotowanie i omówienie prezentacji związanej z tematyką wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojęć omawianych w trakcie wykładów i nie jest zainteresowany samodzielnym pogłębianiem wiedzy z zakresu psychologii.
3,0Student przyswoił podstawowy materiał programowy, popełnia jednak wiele błędów i wykazuje niewielkie zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy.
3,5Student przyswoił podstawowy materiał programowy, sporadycznie popełnia błędy i wykazuje zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy.
4,0Student opanował materiał programowy, sporadycznie popełnia błędy, wykazuje duże zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy, podejmuje dyskusję i dzieli się z grupą swoimi przemyśleniami.
4,5Student opanował wszystkie treści programowe, nie popełnia błędów merytorycznych, wykazuje duże zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy, chętnie podejmuje dyskusję i dzieli się swoimi przemyśleniami z grupą.
5,0Student opanował wszystkie treści omawiane w trakcie wykładów oraz wykracza w zakresie wiadomości poza materiał programowy, nie popełnia żadnych błędów merytorycznych w zakresie treści , wykazuje duże zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy, chętnie podejmuje dyskusję i dzieli się swoimi przemyśleniami.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-A9.7_U01Student poprawnie posługuje się pojęciami z zakresu psychologii oraz samodzielnie analizuje opracowania dotyczące zagadnień psychologicznych i formułuje na ich podstawie wnioski.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U11Umie zastosować podstawową wiedzę humanistyczną, a także z zakresu prawa, ochrony własności intelektualnej, ekonomii i zarządzania oraz inną przydatną w pracy biotechnologa; analizuje uwarunkowania bioetyczne, społeczne, prawne i ekonomiczne i inne dotyczące osiągnięć współczesnej biotechnologii.
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu psychologii, ze szczególnym uwzględnieniem poznania mechanizmów funkcjonowania człowieka; rozwijanie umiejętności dostrzegania oraz analizy różnorodnych zjawisk psychologicznych; wspomaganie rozwoju umiejętności psychologicznych.
Treści programoweT-W-5Czynniki determinujące rozwój i zachowanie człowieka (czynniki biologiczne, środowisko, wychowywanie, edukacja formalna i nieformalna, aktywność własna jednostki).
T-W-7Osobowość człowieka (pojęcie i struktura osobowości oraz czynniki jej rozwoju, temperament, typy ludzi ze względu na zachowanie, potrzeby psychiczne człowieka, równowaga emocjonalna, sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie ze stresem, etapy i czynniki rozwoju samowiedzy).
T-W-4Wybrane zagadnienia współczesnej psychologii rozwojowej (cele i zadania psychologii rozwojowej, pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, rodzaje zmian rozwojowych, periodyzacja rozwoju człowieka, czynniki wywierające wpływ na rozwój prenatalny, rozwój psychofizyczny człowieka od narodzin do śmierci).
T-W-6Zaburzenia rozwojowe (zaburzona analiza i synteza wzrokowa, opóźnienie rozwoju funkcji słuchowych, dysfunkcje myślenia, dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, zaburzona lateralizacja, zaburzenia mowy, zaburzenia emocjonalne, opóźnienie rozwoju ruchowego, wpływ zaburzeń rozwojowych na powodzenia szkolne).
T-W-3Metody i techniki badawcze psychologii (obserwacja, wywiad, rozmowa, testy inteligencji, testy projekcyjne, ankieta, eksperyment, analiza wytworów).
Metody nauczaniaM-4Metody eksponujące (film, prezentacja multimedialna).
M-1Metody podające (wykład informacyjny).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny).
M-3Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta na wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Piseme zaliczenie treści wykładów.
S-3Ocena podsumowująca: Przygotowanie i omówienie prezentacji związanej z tematyką wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi poprawnie posługiwać się pojęciami z zakresu psychologii i nie jest zainteresowany samodzielnym analizowaniem zagadnień dotyczących tematyki wykładów.
3,0Student posługuje się poprawnie podstawowymi pojęciami z zakresu psychologii, popełnia jednak wiele błędów i wykazuje niewielkie zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy.
3,5Student posługuje się poprawnie wszystkimi poznanymi pojęciami z zakresu psychologii, sporadycznie popełnia błędy i wykazuje zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy.
4,0Student posługuje się poprawnie wszystkimi poznanymi pojęciami z zakresu psychologii, popełnia niewielkie błędy, samodzielnie analizuje opracowania dotyczące zagadnień psychologicznych i próbuje na ich podstawie formułować wnioski.
4,5Student posługuje się poprawnie wszystkimi poznanymi pojęciami z zakresu psychologii, nie popełnia błędów, samodzielnie analizuje opracowania dotyczące zagadnień psychologicznych i na ich podstawie formułuje wnioski. Podejmuje dyskusję i dzieli się z grupą swoimi przemyśleniami.
5,0Student posługuje się poprawnie wszystkimi poznanymi pojęciami z zakresu psychologii omawianymi w trakcie wykładów oraz pojęciami wykraczającymi poza materiał programowy, nie popełnia żadnych błędów merytorycznych w zakresie treści , wykazuje duże zainteresowanie zdobywaniem wiedzy. Chętnie omawia analizowane samodzielnie opracowania, formułuje na ich podstawie wnioski oraz podejmuje dyskusję i dzieli się swoimi przemyśleniami.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-A9.7_K01Student przejawia zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy, jest aktywny poznawczo i wykazuje wrażliwość na potrzeby innych osób.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K04Wykazuje otwartość dla ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o różne źródła informacji naukowej; umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
BT_1A_K05Wykazuje pozytywne przekonania i postawy wobec ludzi, organizmów i środowiska; ma wysoką wrażliwość na ich potrzeby i problemy.
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu psychologii, ze szczególnym uwzględnieniem poznania mechanizmów funkcjonowania człowieka; rozwijanie umiejętności dostrzegania oraz analizy różnorodnych zjawisk psychologicznych; wspomaganie rozwoju umiejętności psychologicznych.
Treści programoweT-W-5Czynniki determinujące rozwój i zachowanie człowieka (czynniki biologiczne, środowisko, wychowywanie, edukacja formalna i nieformalna, aktywność własna jednostki).
T-W-2Psychologiczne koncepcje człowieka (koncepcje: behawiorystyczna, psychodynamiczna, humanistyczna, poznawcza).
T-W-7Osobowość człowieka (pojęcie i struktura osobowości oraz czynniki jej rozwoju, temperament, typy ludzi ze względu na zachowanie, potrzeby psychiczne człowieka, równowaga emocjonalna, sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie ze stresem, etapy i czynniki rozwoju samowiedzy).
T-W-4Wybrane zagadnienia współczesnej psychologii rozwojowej (cele i zadania psychologii rozwojowej, pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, rodzaje zmian rozwojowych, periodyzacja rozwoju człowieka, czynniki wywierające wpływ na rozwój prenatalny, rozwój psychofizyczny człowieka od narodzin do śmierci).
T-W-8Wybrane zagadnienia współczesnej psychologii klinicznej (cele i zadania psychologii klinicznej, poglądy na przyczyny zaburzeń psychicznych, zdrowie psychiczne, jednostka zdrowa psychicznie, zaburzenia psychiczne: psychozy, uzależnienia, depresja, anoreksja, upośledzenia umysłowe)
T-W-6Zaburzenia rozwojowe (zaburzona analiza i synteza wzrokowa, opóźnienie rozwoju funkcji słuchowych, dysfunkcje myślenia, dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, zaburzona lateralizacja, zaburzenia mowy, zaburzenia emocjonalne, opóźnienie rozwoju ruchowego, wpływ zaburzeń rozwojowych na powodzenia szkolne).
T-W-1Psychologia jako nauka (rys historyczny psychologii jako nauki, cele i zadania psychologii, najważniejsze szkoły i trendy psychologiczne).
T-W-3Metody i techniki badawcze psychologii (obserwacja, wywiad, rozmowa, testy inteligencji, testy projekcyjne, ankieta, eksperyment, analiza wytworów).
Metody nauczaniaM-4Metody eksponujące (film, prezentacja multimedialna).
M-1Metody podające (wykład informacyjny).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny).
M-3Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta na wykładach.
S-3Ocena podsumowująca: Przygotowanie i omówienie prezentacji związanej z tematyką wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student unika podejmowania samodzielnych działań, nie wykazuje inicjatywy i przejawia obojętną postawę wobec możliwości samokształcenia oraz poleceń osoby prowadzącej zajęcia.
3,0Student nie unika podejmowania samodzielnych działań w zakresie samokształcenia, ale nie podejmuje ich z własnej inicjatywy.
3,5Student nie unika podejmowania samodzielnych działań, ale niechętnie podejmuje je z własnej woli. Dość szybko przystosowuje do procesu dydaktycznego i poleceń wykładowcy. Akceptuje poglądy innych osób, ale sporadycznie zabiera głos w dyskusji i wypowiada się na tematy poruszane w trakcie wykładów.
4,0Student szybko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznych w trakcie wykładów. Podejmuje działania samokształceniowe z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie. Akceptuje poglądy innych osób, często zabiera głos w dyskusji i wypowiada się na tematy poruszane w trakcie zajęć.
4,5Student szybko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznych w trakcie wykładów. Chętnie podejmuje działania samokształceniowe, akceptuje poglądy innych osób, często zabiera głos w dyskusji i wypowiada się na tematy poruszane w trakcie zajęć.
5,0Student bardzo szybko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznych w trakcie wykładów. Chętnie podejmuje działania samokształceniowe, jest dociekliwy poznawczo, akceptuje poglądy innych osób, bardzo często zabiera głos w dyskusji i wypowiada się na tematy poruszane w trakcie zajęć.