Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Inżynieria genetyczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Inżynieria genetyczna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Genetyki
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Dybus <Andrzej.Dybus@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Jędrzejczak-Silicka <mjedrzejczak@zut.edu.pl>, Iwona Szatkowska <Iwona.Szatkowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 30 2,50,41zaliczenie
wykładyW5 30 2,50,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu genetyki, biologii molekularnej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z technikami wykorzystywanymi w tworzeniu organizmów modyfikowanych genetycznie.
C-2Zapoznanie studenta z metodami analizy DNA.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zasady BHP w laboratorium inżynierii genetycznej. Pozyskiwanie DNA do klonowania.2
T-L-2Ocena ilościowa i jakościowa preparatów kwasów nukleinowych.2
T-L-3Synteza DNA in vitro. Optymalizacja metody, odmiany.4
T-L-4Enzymy restrykcyjne - hydroliza DNA insteru i wektora. Mapy restrykcyjne DNA.4
T-L-5Oczyszczanie kwasów nukleinowych po reakcjach enzymatycznych.2
T-L-6Ligacja insertu i wektora.2
T-L-7Transformacja komórek kompetentnych mieszaniną ligacyjną.2
T-L-8Selekcja klonów zrekombinowanych. Przygotowanie hodowli płynnych.2
T-L-9Izolacja DNA plazmidowego.2
T-L-10Analiza restrykcyjna DNA plazmidów zrekombinowanych. Elektroforeza fragmentów restrykcyjnych.2
T-L-11Diagnostyka molekularna chorób genetycznych.2
T-L-12Analiza uszkodzeń DNA.2
T-L-13Analiza ekspresji transgenów (rt PCR).2
30
wykłady
T-W-1Inżynieria genetyczna – definicja, główne cele modyfikacji genetycznych w ujęciu modelowym i praktycznym, odbiór społeczny.2
T-W-2Genom pro- i eukariontów jako podstawowe narzędzie w inżynierii genetycznej - struktura, organizacja, podstawowe funkcje. Nukleosom a nukleoid.4
T-W-3Charakterystyka molekularna i biochemiczna enzymów wykorzystywanych w rekombinacji i klonowaniu DNA.4
T-W-4Podstawowe techniki wykorzystywane w inżynierii genetycznej.4
T-W-5Ogólna charakterystyka wektorów wykorzystywanych w inżynierii genetycznej. Wektory plazmidowe2
T-W-6Bakteriofagi jako wektory egzogennego DNA - właściwości, cykl życiowy, modyfikacje genomu dla przyjęcia insertu. Kosmidy.2
T-W-7Sztuczne chromosomy jako nośniki egzogennego DNA - BACs, YACs, MACs, SATACs - pojemność, stabilność, zalety i wady.2
T-W-8Promotory w konstruktach genowych.2
T-W-9Geny reporterowe i markery selekcyjne jako istotny element w wizualizacji i selekcji rekombinowanych komórek.2
T-W-10Analiza integracji i ekspresji transgenów.4
T-W-11Biblioteki genowe i genomowe - tworzenie, przeszukiwanie.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych.30
A-L-2Czytanie wskazanej literatury przedmiotu.20
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeń.25
75
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Czytanie wskazanej literatury przedmiotu.10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia treści wykładów.25
A-W-4Konsultacje10
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Opis.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne.
M-4Metoda projektów.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń.
S-2Ocena formująca: Pisemne zaliczenie wykładów.
S-3Ocena formująca: Ocena projektu.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_W01
Definiuje metody wykorzystywane w modyfikacjach genetycznych organizmów.
BT_1A_W07, BT_1A_W08, BT_1A_W16C-1, C-2T-W-11, T-W-4, T-W-2, T-W-10, T-W-1, T-W-5, T-W-3, T-W-9, T-L-13, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-1, T-L-2, T-L-5, T-L-9, T-L-10, T-L-11, T-L-12, T-L-3, T-L-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3
BT_1A_??_W02
Charakteryzuje techniki wykorzystywane w analizie kwasów nukleinowych.
BT_1A_W08, BT_1A_W16C-2T-W-11, T-W-4, T-W-2, T-W-10, T-W-1, T-W-5, T-W-3, T-W-9, T-L-13, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-1, T-L-2, T-L-5, T-L-9, T-L-10, T-L-11, T-L-12, T-L-3, T-L-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_U01
Potrafi przygotować in silico wektor zrekombinowany do modyfikacji organizmu.
BT_1A_U12C-1T-W-11, T-W-4, T-W-2, T-W-10, T-W-1, T-W-5, T-W-3, T-W-9, T-L-13, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-1, T-L-2, T-L-5, T-L-9, T-L-10, T-L-11, T-L-12, T-L-3, T-L-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-3
BT_1A_??_U02
Potrafi opracować test molekularny w celu diagnostyki zmian w sekwencji kwasów nukleinowych.
BT_1A_U08, BT_1A_U06C-2T-W-11, T-W-4, T-W-2, T-W-10, T-W-1, T-W-5, T-W-3, T-W-9, T-L-13, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-1, T-L-2, T-L-5, T-L-9, T-L-10, T-L-11, T-L-12, T-L-3, T-L-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S1-C10_K01
Student jest świadomy możliwości wpływania na cechy fenotypowe organizmów wykorzystywanych w biotechnologii za pośrednictwem różnych metod inżynierii genetycznej
BT_1A_K06C-1, C-2T-W-4, T-W-1, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-5, T-L-10, T-L-3, T-L-4M-1, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_W01
Definiuje metody wykorzystywane w modyfikacjach genetycznych organizmów.
2,0
3,0Student poprawnie wykorzystuje wybrane metody do modyfikacji genetycznych organizmów
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_??_W02
Charakteryzuje techniki wykorzystywane w analizie kwasów nukleinowych.
2,0
3,0Student wykorzystuje niektóre techniki do analizy kwasów nukleinowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_U01
Potrafi przygotować in silico wektor zrekombinowany do modyfikacji organizmu.
2,0
3,0Student potrafi zaprezentować zaprojektowany in silico wektor do modyfikacji organizmu, bez jego efektywnej analizy
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_??_U02
Potrafi opracować test molekularny w celu diagnostyki zmian w sekwencji kwasów nukleinowych.
2,0
3,0Student prezentuje opracowanie wybranego testu molekularnego do analizy zmian w sekwencji nukleotydowej bez umiejętności jego efektywnej analizy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S1-C10_K01
Student jest świadomy możliwości wpływania na cechy fenotypowe organizmów wykorzystywanych w biotechnologii za pośrednictwem różnych metod inżynierii genetycznej
2,0
3,0Student ma niewielką świadomość możliwości wpływania na cechy fenotypowe organizmów wykorzystywanych w biotechnologii za pośrednictwem różnych metod inżynierii genetycznej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Michael R. Green, Joseph Sambrook, Molecular Cloning: A Laboratory Manual (Fourth Edition), 2012
  2. Terry A. Brown., Genomy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012
  3. Jerzy Buchowicz, Biotechnologia molekularna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Colin Ratledge, Bjørn Kristiansen, Podstawy biotechnologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011
  2. Słomski R. (red.), Analiza DNA – teoria i praktyka, Wydawnictwo UP, Poznań, 2008

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zasady BHP w laboratorium inżynierii genetycznej. Pozyskiwanie DNA do klonowania.2
T-L-2Ocena ilościowa i jakościowa preparatów kwasów nukleinowych.2
T-L-3Synteza DNA in vitro. Optymalizacja metody, odmiany.4
T-L-4Enzymy restrykcyjne - hydroliza DNA insteru i wektora. Mapy restrykcyjne DNA.4
T-L-5Oczyszczanie kwasów nukleinowych po reakcjach enzymatycznych.2
T-L-6Ligacja insertu i wektora.2
T-L-7Transformacja komórek kompetentnych mieszaniną ligacyjną.2
T-L-8Selekcja klonów zrekombinowanych. Przygotowanie hodowli płynnych.2
T-L-9Izolacja DNA plazmidowego.2
T-L-10Analiza restrykcyjna DNA plazmidów zrekombinowanych. Elektroforeza fragmentów restrykcyjnych.2
T-L-11Diagnostyka molekularna chorób genetycznych.2
T-L-12Analiza uszkodzeń DNA.2
T-L-13Analiza ekspresji transgenów (rt PCR).2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Inżynieria genetyczna – definicja, główne cele modyfikacji genetycznych w ujęciu modelowym i praktycznym, odbiór społeczny.2
T-W-2Genom pro- i eukariontów jako podstawowe narzędzie w inżynierii genetycznej - struktura, organizacja, podstawowe funkcje. Nukleosom a nukleoid.4
T-W-3Charakterystyka molekularna i biochemiczna enzymów wykorzystywanych w rekombinacji i klonowaniu DNA.4
T-W-4Podstawowe techniki wykorzystywane w inżynierii genetycznej.4
T-W-5Ogólna charakterystyka wektorów wykorzystywanych w inżynierii genetycznej. Wektory plazmidowe2
T-W-6Bakteriofagi jako wektory egzogennego DNA - właściwości, cykl życiowy, modyfikacje genomu dla przyjęcia insertu. Kosmidy.2
T-W-7Sztuczne chromosomy jako nośniki egzogennego DNA - BACs, YACs, MACs, SATACs - pojemność, stabilność, zalety i wady.2
T-W-8Promotory w konstruktach genowych.2
T-W-9Geny reporterowe i markery selekcyjne jako istotny element w wizualizacji i selekcji rekombinowanych komórek.2
T-W-10Analiza integracji i ekspresji transgenów.4
T-W-11Biblioteki genowe i genomowe - tworzenie, przeszukiwanie.2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych.30
A-L-2Czytanie wskazanej literatury przedmiotu.20
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeń.25
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Czytanie wskazanej literatury przedmiotu.10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia treści wykładów.25
A-W-4Konsultacje10
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_W01Definiuje metody wykorzystywane w modyfikacjach genetycznych organizmów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W07Ma ugruntowaną wiedzę na temat budowy, funkcji oraz analizy komputerowej genów i genomów, metod dziedziczenia, jak również wpływu czynników genetycznych na kształtowanie środowiska.
BT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W16Ma ogólną wiedzę z zakresu technik modyfikacji struktur kwasów nukleinowych oraz wykorzystania organizmów żywych w biotechnologii.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z technikami wykorzystywanymi w tworzeniu organizmów modyfikowanych genetycznie.
C-2Zapoznanie studenta z metodami analizy DNA.
Treści programoweT-W-11Biblioteki genowe i genomowe - tworzenie, przeszukiwanie.
T-W-4Podstawowe techniki wykorzystywane w inżynierii genetycznej.
T-W-2Genom pro- i eukariontów jako podstawowe narzędzie w inżynierii genetycznej - struktura, organizacja, podstawowe funkcje. Nukleosom a nukleoid.
T-W-10Analiza integracji i ekspresji transgenów.
T-W-1Inżynieria genetyczna – definicja, główne cele modyfikacji genetycznych w ujęciu modelowym i praktycznym, odbiór społeczny.
T-W-5Ogólna charakterystyka wektorów wykorzystywanych w inżynierii genetycznej. Wektory plazmidowe
T-W-3Charakterystyka molekularna i biochemiczna enzymów wykorzystywanych w rekombinacji i klonowaniu DNA.
T-W-9Geny reporterowe i markery selekcyjne jako istotny element w wizualizacji i selekcji rekombinowanych komórek.
T-L-13Analiza ekspresji transgenów (rt PCR).
T-L-6Ligacja insertu i wektora.
T-L-7Transformacja komórek kompetentnych mieszaniną ligacyjną.
T-L-8Selekcja klonów zrekombinowanych. Przygotowanie hodowli płynnych.
T-L-1Zasady BHP w laboratorium inżynierii genetycznej. Pozyskiwanie DNA do klonowania.
T-L-2Ocena ilościowa i jakościowa preparatów kwasów nukleinowych.
T-L-5Oczyszczanie kwasów nukleinowych po reakcjach enzymatycznych.
T-L-9Izolacja DNA plazmidowego.
T-L-10Analiza restrykcyjna DNA plazmidów zrekombinowanych. Elektroforeza fragmentów restrykcyjnych.
T-L-11Diagnostyka molekularna chorób genetycznych.
T-L-12Analiza uszkodzeń DNA.
T-L-3Synteza DNA in vitro. Optymalizacja metody, odmiany.
T-L-4Enzymy restrykcyjne - hydroliza DNA insteru i wektora. Mapy restrykcyjne DNA.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Opis.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne.
M-4Metoda projektów.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń.
S-2Ocena formująca: Pisemne zaliczenie wykładów.
S-3Ocena formująca: Ocena projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student poprawnie wykorzystuje wybrane metody do modyfikacji genetycznych organizmów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_W02Charakteryzuje techniki wykorzystywane w analizie kwasów nukleinowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W16Ma ogólną wiedzę z zakresu technik modyfikacji struktur kwasów nukleinowych oraz wykorzystania organizmów żywych w biotechnologii.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z metodami analizy DNA.
Treści programoweT-W-11Biblioteki genowe i genomowe - tworzenie, przeszukiwanie.
T-W-4Podstawowe techniki wykorzystywane w inżynierii genetycznej.
T-W-2Genom pro- i eukariontów jako podstawowe narzędzie w inżynierii genetycznej - struktura, organizacja, podstawowe funkcje. Nukleosom a nukleoid.
T-W-10Analiza integracji i ekspresji transgenów.
T-W-1Inżynieria genetyczna – definicja, główne cele modyfikacji genetycznych w ujęciu modelowym i praktycznym, odbiór społeczny.
T-W-5Ogólna charakterystyka wektorów wykorzystywanych w inżynierii genetycznej. Wektory plazmidowe
T-W-3Charakterystyka molekularna i biochemiczna enzymów wykorzystywanych w rekombinacji i klonowaniu DNA.
T-W-9Geny reporterowe i markery selekcyjne jako istotny element w wizualizacji i selekcji rekombinowanych komórek.
T-L-13Analiza ekspresji transgenów (rt PCR).
T-L-6Ligacja insertu i wektora.
T-L-7Transformacja komórek kompetentnych mieszaniną ligacyjną.
T-L-8Selekcja klonów zrekombinowanych. Przygotowanie hodowli płynnych.
T-L-1Zasady BHP w laboratorium inżynierii genetycznej. Pozyskiwanie DNA do klonowania.
T-L-2Ocena ilościowa i jakościowa preparatów kwasów nukleinowych.
T-L-5Oczyszczanie kwasów nukleinowych po reakcjach enzymatycznych.
T-L-9Izolacja DNA plazmidowego.
T-L-10Analiza restrykcyjna DNA plazmidów zrekombinowanych. Elektroforeza fragmentów restrykcyjnych.
T-L-11Diagnostyka molekularna chorób genetycznych.
T-L-12Analiza uszkodzeń DNA.
T-L-3Synteza DNA in vitro. Optymalizacja metody, odmiany.
T-L-4Enzymy restrykcyjne - hydroliza DNA insteru i wektora. Mapy restrykcyjne DNA.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Opis.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne.
M-4Metoda projektów.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń.
S-2Ocena formująca: Pisemne zaliczenie wykładów.
S-3Ocena formująca: Ocena projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykorzystuje niektóre techniki do analizy kwasów nukleinowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_U01Potrafi przygotować in silico wektor zrekombinowany do modyfikacji organizmu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U12Wykorzystuje narzędzia informatyczne oraz biologiczne bazy danych w badaniach biotechnologicznych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z technikami wykorzystywanymi w tworzeniu organizmów modyfikowanych genetycznie.
Treści programoweT-W-11Biblioteki genowe i genomowe - tworzenie, przeszukiwanie.
T-W-4Podstawowe techniki wykorzystywane w inżynierii genetycznej.
T-W-2Genom pro- i eukariontów jako podstawowe narzędzie w inżynierii genetycznej - struktura, organizacja, podstawowe funkcje. Nukleosom a nukleoid.
T-W-10Analiza integracji i ekspresji transgenów.
T-W-1Inżynieria genetyczna – definicja, główne cele modyfikacji genetycznych w ujęciu modelowym i praktycznym, odbiór społeczny.
T-W-5Ogólna charakterystyka wektorów wykorzystywanych w inżynierii genetycznej. Wektory plazmidowe
T-W-3Charakterystyka molekularna i biochemiczna enzymów wykorzystywanych w rekombinacji i klonowaniu DNA.
T-W-9Geny reporterowe i markery selekcyjne jako istotny element w wizualizacji i selekcji rekombinowanych komórek.
T-L-13Analiza ekspresji transgenów (rt PCR).
T-L-6Ligacja insertu i wektora.
T-L-7Transformacja komórek kompetentnych mieszaniną ligacyjną.
T-L-8Selekcja klonów zrekombinowanych. Przygotowanie hodowli płynnych.
T-L-1Zasady BHP w laboratorium inżynierii genetycznej. Pozyskiwanie DNA do klonowania.
T-L-2Ocena ilościowa i jakościowa preparatów kwasów nukleinowych.
T-L-5Oczyszczanie kwasów nukleinowych po reakcjach enzymatycznych.
T-L-9Izolacja DNA plazmidowego.
T-L-10Analiza restrykcyjna DNA plazmidów zrekombinowanych. Elektroforeza fragmentów restrykcyjnych.
T-L-11Diagnostyka molekularna chorób genetycznych.
T-L-12Analiza uszkodzeń DNA.
T-L-3Synteza DNA in vitro. Optymalizacja metody, odmiany.
T-L-4Enzymy restrykcyjne - hydroliza DNA insteru i wektora. Mapy restrykcyjne DNA.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Opis.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne.
M-4Metoda projektów.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń.
S-3Ocena formująca: Ocena projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi zaprezentować zaprojektowany in silico wektor do modyfikacji organizmu, bez jego efektywnej analizy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_U02Potrafi opracować test molekularny w celu diagnostyki zmian w sekwencji kwasów nukleinowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U08Dobiera i wykorzystuje metody, techniki i urządzenia rutynowo stosowane w laboratoriach badawczych i diagnostycznych; posługuje się nimi przy rozwiązywaniu problemów w zakresie produkcji żywności, ochrony zdrowia zwierząt i ochrony środowiska przyrodniczego.
BT_1A_U06Identyfikuje i analizuje mechanizmy determinujące funkcje życiowe, ontogenezę, procesy dziedziczenia, mechanizmy ewolucyjne organizmów oraz czynniki mutagenne.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z metodami analizy DNA.
Treści programoweT-W-11Biblioteki genowe i genomowe - tworzenie, przeszukiwanie.
T-W-4Podstawowe techniki wykorzystywane w inżynierii genetycznej.
T-W-2Genom pro- i eukariontów jako podstawowe narzędzie w inżynierii genetycznej - struktura, organizacja, podstawowe funkcje. Nukleosom a nukleoid.
T-W-10Analiza integracji i ekspresji transgenów.
T-W-1Inżynieria genetyczna – definicja, główne cele modyfikacji genetycznych w ujęciu modelowym i praktycznym, odbiór społeczny.
T-W-5Ogólna charakterystyka wektorów wykorzystywanych w inżynierii genetycznej. Wektory plazmidowe
T-W-3Charakterystyka molekularna i biochemiczna enzymów wykorzystywanych w rekombinacji i klonowaniu DNA.
T-W-9Geny reporterowe i markery selekcyjne jako istotny element w wizualizacji i selekcji rekombinowanych komórek.
T-L-13Analiza ekspresji transgenów (rt PCR).
T-L-6Ligacja insertu i wektora.
T-L-7Transformacja komórek kompetentnych mieszaniną ligacyjną.
T-L-8Selekcja klonów zrekombinowanych. Przygotowanie hodowli płynnych.
T-L-1Zasady BHP w laboratorium inżynierii genetycznej. Pozyskiwanie DNA do klonowania.
T-L-2Ocena ilościowa i jakościowa preparatów kwasów nukleinowych.
T-L-5Oczyszczanie kwasów nukleinowych po reakcjach enzymatycznych.
T-L-9Izolacja DNA plazmidowego.
T-L-10Analiza restrykcyjna DNA plazmidów zrekombinowanych. Elektroforeza fragmentów restrykcyjnych.
T-L-11Diagnostyka molekularna chorób genetycznych.
T-L-12Analiza uszkodzeń DNA.
T-L-3Synteza DNA in vitro. Optymalizacja metody, odmiany.
T-L-4Enzymy restrykcyjne - hydroliza DNA insteru i wektora. Mapy restrykcyjne DNA.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Opis.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne.
M-4Metoda projektów.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń.
S-2Ocena formująca: Pisemne zaliczenie wykładów.
S-3Ocena formująca: Ocena projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student prezentuje opracowanie wybranego testu molekularnego do analizy zmian w sekwencji nukleotydowej bez umiejętności jego efektywnej analizy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S1-C10_K01Student jest świadomy możliwości wpływania na cechy fenotypowe organizmów wykorzystywanych w biotechnologii za pośrednictwem różnych metod inżynierii genetycznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K06Ma świadomość uwarunkowań biologicznych i technologicznych podstawowych procesów biotechnologicznych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z technikami wykorzystywanymi w tworzeniu organizmów modyfikowanych genetycznie.
C-2Zapoznanie studenta z metodami analizy DNA.
Treści programoweT-W-4Podstawowe techniki wykorzystywane w inżynierii genetycznej.
T-W-1Inżynieria genetyczna – definicja, główne cele modyfikacji genetycznych w ujęciu modelowym i praktycznym, odbiór społeczny.
T-L-6Ligacja insertu i wektora.
T-L-7Transformacja komórek kompetentnych mieszaniną ligacyjną.
T-L-8Selekcja klonów zrekombinowanych. Przygotowanie hodowli płynnych.
T-L-5Oczyszczanie kwasów nukleinowych po reakcjach enzymatycznych.
T-L-10Analiza restrykcyjna DNA plazmidów zrekombinowanych. Elektroforeza fragmentów restrykcyjnych.
T-L-3Synteza DNA in vitro. Optymalizacja metody, odmiany.
T-L-4Enzymy restrykcyjne - hydroliza DNA insteru i wektora. Mapy restrykcyjne DNA.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń.
S-2Ocena formująca: Pisemne zaliczenie wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma niewielką świadomość możliwości wpływania na cechy fenotypowe organizmów wykorzystywanych w biotechnologii za pośrednictwem różnych metod inżynierii genetycznej.
3,5
4,0
4,5
5,0