Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Informatyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Informatyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających
Nauczyciel odpowiedzialny Daniel Zaborski <Daniel.Zaborski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 10 1,00,59zaliczenie
laboratoriaL1 20 2,00,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw informatyki ze szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z podstawami budowy komputera, funkcjonowania systemów operacyjnych, Internetu, baz danych i zasadami programowania oraz ukształtowanie umiejętności praktycznej obsługi komputera, w tym tworzenia prostych stron internetowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Laboratorium komputerowe: podstawy obsługi komputera i systemu operacyjnego1
T-L-2Edytor tekstu: edycja i formatowanie tekstu, zarządzanie dokumentem, formuły matematyczne, praca z długim dokumentem, przygotowanie publikacji w edytorze pakietu biurowego5
T-L-3Arkusz kalkulacyjny: tworzenie formuł, proste obliczenia statystyczne, wykresy, funkcje logiczne, daty, tekstu, analiza danych - baza danych w arkuszu, narzędzia analizy danych6
T-L-4Grafika prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej4
T-L-5Tworzenie strony internetowej: struktura dokumentu HTML, tworzenie strony tytułowej, wprowadzanie tabel, zagnieżdżanie znaczników HTML, wstawianie multimediów, tworzenie mapy odsyłaczy, definiowanie stylu strony4
20
wykłady
T-W-1Pojęcia wstępne i zarys historii informatyki. Reprezentacja informacji w komputerze2
T-W-2Architektura i rodzaje komputerów. Systemy operacyjne2
T-W-3Oprogramowanie użytkowe. Programowanie i algorytmy. Języki programowania2
T-W-4Sieci komputerowe. Internet: struktura i protokoły, przegląd usług2
T-W-5Grafika komputerowa i multimedia. Bazy danych2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach20
A-L-2Wykonanie prezentacji multimedialnej oraz utworzenie strony internetowej na zadany temat na zaliczenie20
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia praktycznego16
A-L-4Zaliczenie praktyczne4
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach10
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów9
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia9
A-W-4Zaliczenie wykładów2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne przy wykorzystaniu komputera i projektora
M-3Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem komputera
M-4Metoda projektów (przygotowanie prezentacji multimedialnej i strony internetowej na zaliczenie)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie praktyczne ćwiczeń laboratoryjnych (przy komputerze)
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie przygotowanej prezenatcji multimedialnej i strony internetowej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-A1_W01
Student opisuje budowę komputera, objaśnia binarny sposób kodowania informacji w komputerze, definiuje system operacyjny i opisuje jego budowę, definiuje algorytm i rozróżnia jego podstawowe rodzaje, określa, czym jest język programowania, wymienia główne rodzaje sieci komputerowych, tłumaczy funkcjonowanie Internetu, charakteryzuje sposoby zapisu dźwięku i obrazu w komputerze, charakteryzuje zasady funkcjonowania baz danych
BT_1A_W19C-1T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-5, T-W-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-A1_U01
Student obsługuje system operacyjny MS Windows, wykorzystuje funkcje edycji i formatowania tekstu oraz zarządzania dokumentem w edytorze tekstu, wstawia formuły matematyczne do dokumentu
BT_1A_U01C-1T-L-2, T-L-1M-3S-2
BT_1A_BT-S-A1_U02
Student obsługuje arkusz kalkulacyjny, w tym stosuje formuły, przeprowadza proste obliczenia statystyczne, tworzy wykresy, wykorzystuje arkusz do gromadzenia i przetwarzania większych zbiorów danych
BT_1A_U01C-1T-L-3M-3S-2
BT_1A_BT-S-A1_U03
Student stosuje narzędzia grafiki prezentacyjnej, tworzy proste strony internetowe
BT_1A_U01C-1T-L-5, T-L-4M-3, M-4S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-A1_K01
Student jest świadom korzyści i zagrożeń płynących z użytkowania Internetu, rozumie prawno-etyczne aspekty gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji w bazach danych, przestrzega praw własności intelektualnej przy korzystaniu z oprogramowania, utworów muzycznych i filmowych w formie elektronicznej
BT_1A_K02C-1T-W-4, T-W-3, T-W-5M-3, M-4, M-1, M-2S-2
BT_1A_BT-S-A1_K02
Student wykorzystuje Internet jako źródło informacji naukowej, jest zdolny do efektywnej pracy indywidualnej w oparciu o otrzymane materiały dydaktyczne
BT_1A_K04C-1T-L-5, T-W-4M-3, M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-A1_W01
Student opisuje budowę komputera, objaśnia binarny sposób kodowania informacji w komputerze, definiuje system operacyjny i opisuje jego budowę, definiuje algorytm i rozróżnia jego podstawowe rodzaje, określa, czym jest język programowania, wymienia główne rodzaje sieci komputerowych, tłumaczy funkcjonowanie Internetu, charakteryzuje sposoby zapisu dźwięku i obrazu w komputerze, charakteryzuje zasady funkcjonowania baz danych
2,0
3,0Student wymienia główne części komputera, określa, czym jest procesor i pamięć operacyjna, podaje przykłady urządzeń pamięci masowej, wymienia podstawowe systemy liczbowe, definiuje podstawowe pojęcia w zakresie systemów operacyjnych, algorytmiki, języków programowania, funkcjonowania sieci komputerowych oraz Internetu, wyjaśnia różnicę między zapisem analogowym i cyfrowym, wymienia podstawowe formaty zapisu dźwięku i obrazu, definiuje pojęcie bazy danych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-A1_U01
Student obsługuje system operacyjny MS Windows, wykorzystuje funkcje edycji i formatowania tekstu oraz zarządzania dokumentem w edytorze tekstu, wstawia formuły matematyczne do dokumentu
2,0
3,0Student stosuje podstawowe funkcje formatowania tekstu w edytorze tekstu, tworzy i formatuje tabele, listy i konspekty, wykorzystuje style i nagłówki przy formatowaniu długiego dokumentu, umieszcza grafikę w dokumencie tekstowym, tworzy i formatuje indeksy oraz spisy, wstawia i edytuje formuły matematyczne w edytorze tekstu
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-A1_U02
Student obsługuje arkusz kalkulacyjny, w tym stosuje formuły, przeprowadza proste obliczenia statystyczne, tworzy wykresy, wykorzystuje arkusz do gromadzenia i przetwarzania większych zbiorów danych
2,0
3,0Student poprawnie wprowadza dane do arkusza kalkulacyjnego, stosuje podstawowe formuły matematyczne, logiczne, daty, tekstu, prezentuje dane w formie wykresów, wylicza podstawowe wskaźniki statystyczne, zarządza danymi za pomocą podstawowych funkcji baz danych
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-A1_U03
Student stosuje narzędzia grafiki prezentacyjnej, tworzy proste strony internetowe
2,0
3,0Student przygotowuje prezentację z wykorzystaniem podstawowych funkcji programu do grafiki prezentacyjnej, stosuje podstawowe znaczniki HTML przy tworzeniu strony WWW za pomocą wybranego edytora
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-A1_K01
Student jest świadom korzyści i zagrożeń płynących z użytkowania Internetu, rozumie prawno-etyczne aspekty gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji w bazach danych, przestrzega praw własności intelektualnej przy korzystaniu z oprogramowania, utworów muzycznych i filmowych w formie elektronicznej
2,0
3,0Student wymienia najważniejsze korzyści i zagrożenia płynące z użytkowania Internetu, prawno-etyczne aspekty gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji w bazach danych, prawa własności intelektualnej przy korzystaniu z oprogramowania, utworów muzycznych i filmowych w formie elektronicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-A1_K02
Student wykorzystuje Internet jako źródło informacji naukowej, jest zdolny do efektywnej pracy indywidualnej w oparciu o otrzymane materiały dydaktyczne
2,0
3,0Student wykorzystuje zawarte w Internecie informacje przy przygotowaniu prezentacji multimedialnej, wykonuje zadania w oparciu o otrzymane materiały dydaktyczne
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Brookshear GJ, Informatyka w ogólnym zarysie, PWN, Warszawa, 2003
  2. Sokół M, OpenOffice.ux.pl 2.0 ćwiczenia praktyczne, HELION, Gliwice, 2006
  3. Buszman W, Prosto do celu: HTML - ćwiczenia, RM, Warszawa, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Sikorski W, Wykłady z podstaw informatyki, WITKOM (Salma Press), Warszawa, 2009
  2. Maleika W, Wstęp do informatyki, PS, Szczecin, 2006

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Laboratorium komputerowe: podstawy obsługi komputera i systemu operacyjnego1
T-L-2Edytor tekstu: edycja i formatowanie tekstu, zarządzanie dokumentem, formuły matematyczne, praca z długim dokumentem, przygotowanie publikacji w edytorze pakietu biurowego5
T-L-3Arkusz kalkulacyjny: tworzenie formuł, proste obliczenia statystyczne, wykresy, funkcje logiczne, daty, tekstu, analiza danych - baza danych w arkuszu, narzędzia analizy danych6
T-L-4Grafika prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej4
T-L-5Tworzenie strony internetowej: struktura dokumentu HTML, tworzenie strony tytułowej, wprowadzanie tabel, zagnieżdżanie znaczników HTML, wstawianie multimediów, tworzenie mapy odsyłaczy, definiowanie stylu strony4
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcia wstępne i zarys historii informatyki. Reprezentacja informacji w komputerze2
T-W-2Architektura i rodzaje komputerów. Systemy operacyjne2
T-W-3Oprogramowanie użytkowe. Programowanie i algorytmy. Języki programowania2
T-W-4Sieci komputerowe. Internet: struktura i protokoły, przegląd usług2
T-W-5Grafika komputerowa i multimedia. Bazy danych2
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach20
A-L-2Wykonanie prezentacji multimedialnej oraz utworzenie strony internetowej na zadany temat na zaliczenie20
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia praktycznego16
A-L-4Zaliczenie praktyczne4
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach10
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów9
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia9
A-W-4Zaliczenie wykładów2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-A1_W01Student opisuje budowę komputera, objaśnia binarny sposób kodowania informacji w komputerze, definiuje system operacyjny i opisuje jego budowę, definiuje algorytm i rozróżnia jego podstawowe rodzaje, określa, czym jest język programowania, wymienia główne rodzaje sieci komputerowych, tłumaczy funkcjonowanie Internetu, charakteryzuje sposoby zapisu dźwięku i obrazu w komputerze, charakteryzuje zasady funkcjonowania baz danych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W19Ma podstawową wiedzę z zakresu informatyki, programów komputerowych oraz biologicznych baz danych wykorzystywanych w biotechnologii.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawami budowy komputera, funkcjonowania systemów operacyjnych, Internetu, baz danych i zasadami programowania oraz ukształtowanie umiejętności praktycznej obsługi komputera, w tym tworzenia prostych stron internetowych
Treści programoweT-W-2Architektura i rodzaje komputerów. Systemy operacyjne
T-W-4Sieci komputerowe. Internet: struktura i protokoły, przegląd usług
T-W-3Oprogramowanie użytkowe. Programowanie i algorytmy. Języki programowania
T-W-5Grafika komputerowa i multimedia. Bazy danych
T-W-1Pojęcia wstępne i zarys historii informatyki. Reprezentacja informacji w komputerze
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne przy wykorzystaniu komputera i projektora
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wymienia główne części komputera, określa, czym jest procesor i pamięć operacyjna, podaje przykłady urządzeń pamięci masowej, wymienia podstawowe systemy liczbowe, definiuje podstawowe pojęcia w zakresie systemów operacyjnych, algorytmiki, języków programowania, funkcjonowania sieci komputerowych oraz Internetu, wyjaśnia różnicę między zapisem analogowym i cyfrowym, wymienia podstawowe formaty zapisu dźwięku i obrazu, definiuje pojęcie bazy danych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-A1_U01Student obsługuje system operacyjny MS Windows, wykorzystuje funkcje edycji i formatowania tekstu oraz zarządzania dokumentem w edytorze tekstu, wstawia formuły matematyczne do dokumentu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U01Wykorzystuje wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i informatyki, którą stosuje do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawami budowy komputera, funkcjonowania systemów operacyjnych, Internetu, baz danych i zasadami programowania oraz ukształtowanie umiejętności praktycznej obsługi komputera, w tym tworzenia prostych stron internetowych
Treści programoweT-L-2Edytor tekstu: edycja i formatowanie tekstu, zarządzanie dokumentem, formuły matematyczne, praca z długim dokumentem, przygotowanie publikacji w edytorze pakietu biurowego
T-L-1Laboratorium komputerowe: podstawy obsługi komputera i systemu operacyjnego
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem komputera
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie praktyczne ćwiczeń laboratoryjnych (przy komputerze)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student stosuje podstawowe funkcje formatowania tekstu w edytorze tekstu, tworzy i formatuje tabele, listy i konspekty, wykorzystuje style i nagłówki przy formatowaniu długiego dokumentu, umieszcza grafikę w dokumencie tekstowym, tworzy i formatuje indeksy oraz spisy, wstawia i edytuje formuły matematyczne w edytorze tekstu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-A1_U02Student obsługuje arkusz kalkulacyjny, w tym stosuje formuły, przeprowadza proste obliczenia statystyczne, tworzy wykresy, wykorzystuje arkusz do gromadzenia i przetwarzania większych zbiorów danych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U01Wykorzystuje wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i informatyki, którą stosuje do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawami budowy komputera, funkcjonowania systemów operacyjnych, Internetu, baz danych i zasadami programowania oraz ukształtowanie umiejętności praktycznej obsługi komputera, w tym tworzenia prostych stron internetowych
Treści programoweT-L-3Arkusz kalkulacyjny: tworzenie formuł, proste obliczenia statystyczne, wykresy, funkcje logiczne, daty, tekstu, analiza danych - baza danych w arkuszu, narzędzia analizy danych
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem komputera
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie praktyczne ćwiczeń laboratoryjnych (przy komputerze)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student poprawnie wprowadza dane do arkusza kalkulacyjnego, stosuje podstawowe formuły matematyczne, logiczne, daty, tekstu, prezentuje dane w formie wykresów, wylicza podstawowe wskaźniki statystyczne, zarządza danymi za pomocą podstawowych funkcji baz danych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-A1_U03Student stosuje narzędzia grafiki prezentacyjnej, tworzy proste strony internetowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U01Wykorzystuje wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i informatyki, którą stosuje do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawami budowy komputera, funkcjonowania systemów operacyjnych, Internetu, baz danych i zasadami programowania oraz ukształtowanie umiejętności praktycznej obsługi komputera, w tym tworzenia prostych stron internetowych
Treści programoweT-L-5Tworzenie strony internetowej: struktura dokumentu HTML, tworzenie strony tytułowej, wprowadzanie tabel, zagnieżdżanie znaczników HTML, wstawianie multimediów, tworzenie mapy odsyłaczy, definiowanie stylu strony
T-L-4Grafika prezentacyjna - przygotowanie prezentacji multimedialnej
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem komputera
M-4Metoda projektów (przygotowanie prezentacji multimedialnej i strony internetowej na zaliczenie)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie przygotowanej prezenatcji multimedialnej i strony internetowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student przygotowuje prezentację z wykorzystaniem podstawowych funkcji programu do grafiki prezentacyjnej, stosuje podstawowe znaczniki HTML przy tworzeniu strony WWW za pomocą wybranego edytora
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-A1_K01Student jest świadom korzyści i zagrożeń płynących z użytkowania Internetu, rozumie prawno-etyczne aspekty gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji w bazach danych, przestrzega praw własności intelektualnej przy korzystaniu z oprogramowania, utworów muzycznych i filmowych w formie elektronicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K02Wykazuje zrozumienie podstawowych zasad etyki, ekonomii i prawa; postępuje zgodnie z nimi w swojej działalności.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawami budowy komputera, funkcjonowania systemów operacyjnych, Internetu, baz danych i zasadami programowania oraz ukształtowanie umiejętności praktycznej obsługi komputera, w tym tworzenia prostych stron internetowych
Treści programoweT-W-4Sieci komputerowe. Internet: struktura i protokoły, przegląd usług
T-W-3Oprogramowanie użytkowe. Programowanie i algorytmy. Języki programowania
T-W-5Grafika komputerowa i multimedia. Bazy danych
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem komputera
M-4Metoda projektów (przygotowanie prezentacji multimedialnej i strony internetowej na zaliczenie)
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne przy wykorzystaniu komputera i projektora
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie praktyczne ćwiczeń laboratoryjnych (przy komputerze)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wymienia najważniejsze korzyści i zagrożenia płynące z użytkowania Internetu, prawno-etyczne aspekty gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji w bazach danych, prawa własności intelektualnej przy korzystaniu z oprogramowania, utworów muzycznych i filmowych w formie elektronicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-A1_K02Student wykorzystuje Internet jako źródło informacji naukowej, jest zdolny do efektywnej pracy indywidualnej w oparciu o otrzymane materiały dydaktyczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K04Wykazuje otwartość dla ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o różne źródła informacji naukowej; umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawami budowy komputera, funkcjonowania systemów operacyjnych, Internetu, baz danych i zasadami programowania oraz ukształtowanie umiejętności praktycznej obsługi komputera, w tym tworzenia prostych stron internetowych
Treści programoweT-L-5Tworzenie strony internetowej: struktura dokumentu HTML, tworzenie strony tytułowej, wprowadzanie tabel, zagnieżdżanie znaczników HTML, wstawianie multimediów, tworzenie mapy odsyłaczy, definiowanie stylu strony
T-W-4Sieci komputerowe. Internet: struktura i protokoły, przegląd usług
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem komputera
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne przy wykorzystaniu komputera i projektora
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie praktyczne ćwiczeń laboratoryjnych (przy komputerze)
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykorzystuje zawarte w Internecie informacje przy przygotowaniu prezentacji multimedialnej, wykonuje zadania w oparciu o otrzymane materiały dydaktyczne
3,5
4,0
4,5
5,0