Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Biosensory komórkowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biosensory komórkowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Jędrzejczak-Silicka <mjedrzejczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 14 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 10 1,00,59zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 20 2,00,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy z biologii komóki, hodowli komórkowych i tkankowych, biologii molekularnej, biofizyki i biochemii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przedstawienie najważniejszych pojęć w konstrukcji i funkcji biosensorów komórkowych.
C-2Prezentacja metod, w których komórki eukariotyczne, również modyfikowane genetycznie, pełnią rolę biosensorów.
C-3Przedstawienie dziedzin życia i nauki, w których zastosowanie znajdują biosensory.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Znaczenie biosensorów w medycynie oraz biosensory w przemyśle spożywczym.6
T-A-2Zastosowanie biosensorów w ochronie środowiska.3
T-A-3Lizaty komórkowe jako narzędzie do badań biomedycznych.3
T-A-4Układy typu Lab-on-a-Chip – projektowanie i konstrukcja.3
T-A-5Zastosowanie układów typu Lab-on-a-Chip.3
T-A-6Perspektywy rozwoju biosensorów.1
T-A-7Zaliczenie treści wykładów i audytoriów.1
20
wykłady
T-W-1Budowa biosensorów, rodzaje biosensorów.2
T-W-2Działanie biosensorów, elementy przetwornikowe biosensorów i parametry ich pracy.2
T-W-3Elektrochemiczne systemy detekcji.2
T-W-4Optyczne systemy detekcji.2
T-W-5Sensory chemiczne do wykrywania bioanalitów.1
T-W-6Przykłady zastosowań biosensorów.1
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych.20
A-A-2Analiza wskazanej literatury.18
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia treści zajęć audytoryjnych.20
A-A-4konsultacje2
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.10
A-W-2Studiowanie literatury fachowej.10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia treści wykładów.10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wyjaśnienie.
M-3Dyskusja dydaktyczna.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści wykładów i ćwiczeń audytoryjnych w formie pisemnej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O15.1_W01
Student zna pojęcie biosensorów i biosensorów komórkowych. Potrafi przedstawić ich ogólną budowę i funkcjonowanie.
BT_1A_W16C-1, C-3T-A-4, T-A-3, T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-5M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O15.1_U01
Strudent ma umiejętności wyjąsnienie zasad działania biosensorów i wskazania dziedzin, w których się je wykorzystuje.
BT_1A_U05C-2T-A-5, T-A-2, T-A-1, T-W-6M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O15.1_K01
Ma świadomość możliwości wykorzystania podstawowych procesów biologicznych w monitorowaniu parametrów środkowiska/ orgaznizmów żywych.
BT_1A_K06C-3T-A-5, T-A-2, T-A-1, T-A-6, T-W-6M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O15.1_W01
Student zna pojęcie biosensorów i biosensorów komórkowych. Potrafi przedstawić ich ogólną budowę i funkcjonowanie.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy. Przyswoił zasadnicze treści programowe, ale popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O15.1_U01
Strudent ma umiejętności wyjąsnienie zasad działania biosensorów i wskazania dziedzin, w których się je wykorzystuje.
2,0
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O15.1_K01
Ma świadomość możliwości wykorzystania podstawowych procesów biologicznych w monitorowaniu parametrów środkowiska/ orgaznizmów żywych.
2,0
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kalinowski S., Elektrochemia membran lipidowych. Od błon komórkowych do biosensorów., Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2004
  2. Brzózka Z., Wróblewski W., Sensory chemiczne., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1999
  3. Bednarski W., Reps A., Biotechnologia żywności., Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Brzózka Z., Mikrobioanalityka., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Znaczenie biosensorów w medycynie oraz biosensory w przemyśle spożywczym.6
T-A-2Zastosowanie biosensorów w ochronie środowiska.3
T-A-3Lizaty komórkowe jako narzędzie do badań biomedycznych.3
T-A-4Układy typu Lab-on-a-Chip – projektowanie i konstrukcja.3
T-A-5Zastosowanie układów typu Lab-on-a-Chip.3
T-A-6Perspektywy rozwoju biosensorów.1
T-A-7Zaliczenie treści wykładów i audytoriów.1
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Budowa biosensorów, rodzaje biosensorów.2
T-W-2Działanie biosensorów, elementy przetwornikowe biosensorów i parametry ich pracy.2
T-W-3Elektrochemiczne systemy detekcji.2
T-W-4Optyczne systemy detekcji.2
T-W-5Sensory chemiczne do wykrywania bioanalitów.1
T-W-6Przykłady zastosowań biosensorów.1
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych.20
A-A-2Analiza wskazanej literatury.18
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia treści zajęć audytoryjnych.20
A-A-4konsultacje2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.10
A-W-2Studiowanie literatury fachowej.10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia treści wykładów.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O15.1_W01Student zna pojęcie biosensorów i biosensorów komórkowych. Potrafi przedstawić ich ogólną budowę i funkcjonowanie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W16Ma ogólną wiedzę z zakresu technik modyfikacji struktur kwasów nukleinowych oraz wykorzystania organizmów żywych w biotechnologii.
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie najważniejszych pojęć w konstrukcji i funkcji biosensorów komórkowych.
C-3Przedstawienie dziedzin życia i nauki, w których zastosowanie znajdują biosensory.
Treści programoweT-A-4Układy typu Lab-on-a-Chip – projektowanie i konstrukcja.
T-A-3Lizaty komórkowe jako narzędzie do badań biomedycznych.
T-W-3Elektrochemiczne systemy detekcji.
T-W-4Optyczne systemy detekcji.
T-W-1Budowa biosensorów, rodzaje biosensorów.
T-W-5Sensory chemiczne do wykrywania bioanalitów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści wykładów i ćwiczeń audytoryjnych w formie pisemnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy. Przyswoił zasadnicze treści programowe, ale popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O15.1_U01Strudent ma umiejętności wyjąsnienie zasad działania biosensorów i wskazania dziedzin, w których się je wykorzystuje.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U05Posługuje się podstawowymi zagadnieniami z zakresu budowy, struktury i funkcji komórek organizmów zwierzęcych i roślinnych; potrafi wskazać metody badawcze jakimi mogą być analizowane procesy zachodzące w komórkach; potrafi założyć wybrane hodowle komórkowe i tkankowe.
Cel przedmiotuC-2Prezentacja metod, w których komórki eukariotyczne, również modyfikowane genetycznie, pełnią rolę biosensorów.
Treści programoweT-A-5Zastosowanie układów typu Lab-on-a-Chip.
T-A-2Zastosowanie biosensorów w ochronie środowiska.
T-A-1Znaczenie biosensorów w medycynie oraz biosensory w przemyśle spożywczym.
T-W-6Przykłady zastosowań biosensorów.
Metody nauczaniaM-2Wyjaśnienie.
M-3Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści wykładów i ćwiczeń audytoryjnych w formie pisemnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O15.1_K01Ma świadomość możliwości wykorzystania podstawowych procesów biologicznych w monitorowaniu parametrów środkowiska/ orgaznizmów żywych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K06Ma świadomość uwarunkowań biologicznych i technologicznych podstawowych procesów biotechnologicznych.
Cel przedmiotuC-3Przedstawienie dziedzin życia i nauki, w których zastosowanie znajdują biosensory.
Treści programoweT-A-5Zastosowanie układów typu Lab-on-a-Chip.
T-A-2Zastosowanie biosensorów w ochronie środowiska.
T-A-1Znaczenie biosensorów w medycynie oraz biosensory w przemyśle spożywczym.
T-A-6Perspektywy rozwoju biosensorów.
T-W-6Przykłady zastosowań biosensorów.
Metody nauczaniaM-2Wyjaśnienie.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści wykładów i ćwiczeń audytoryjnych w formie pisemnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,5
4,0
4,5
5,0