Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Bioimmobilizacja w procesach biotechnologicznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Bioimmobilizacja w procesach biotechnologicznych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Nauczyciel odpowiedzialny Artur Bartkowiak <Artur-Bartkowiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Mizielińska <Malgorzata.Mizielinska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 17 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW7 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza podstawowa z zakresu podstaw biotechnologii, biologii, mikrobiologii, chemii i fizyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z procesem unieruchamiania mikroorganizmów, immobilizacji enzymów; uświadomienie konieczności ochrony komórek przed zakażeniami, przypadkowymi zmianami warunków procesów, zmianami składu pożywki; uświadomienie, że immobilazacja może umożliwić wielokrotne wykorzystanie hodowli mikroorganizmów w bioreaktorze (w przypadku hodowli stacjonarnej oraz zwiększenie efektywności procesów zachodzących w bioreaktorach, zwłaszcza w przypadku hodowli ciągłych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Omówienie zasad BHP1
T-A-2Dobór nośników do immobilizacji i sprawdzenie ich toksyczności względem komórek immobilizowanych3
T-A-3Immobilizacja mikroorganizmów w nośnikach hydrożelowych. Metody immobilizacji4
T-A-4Immobilizacja mikroorganizmów w nośnikach spienionych, nośnikach kompozytowych. Adhezja mikroorganizmów4
T-A-5Immobilizacja mikroorganizmów na nośnikach mineralnych3
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie - definicje i pojęcia z zakresu immobilizacji mikroorganizmów i zwiazków aktywnych. Biofilm2
T-W-2Immobilizacja komórek i enzymów na powierzchni nośnika. Rodzaje i dobór nośników i ich oddziiaływanie na unieruchamiane mikroorganizmy.2
T-W-3Sieciowanie przestrzenne komórek i flokulacja2
T-W-4Bioenkapsulacja - unieruchamianie biologicznie aktywnych czynników w hydrożelowych kropelkach lub mikrokapsułkach.2
T-W-5Metody bioenkapsulacji. Metody powlekania mikrokapsuł3
T-W-6Biopolimery wykorzystywane podczas immobilizacji wewnątrz nośnika.2
T-W-7Zastosowanie bioimmobilizacji w hodowlach stacjonarnych i ciągłych - zalety i wady.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2opanowanie materiału, przygotowanie do kolokwium15
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury5
A-W-3Samodzielne powtarzanie i uzupełnianie wiedzy z tenatyki przedmiotu.10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie końcowe

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O14.3_W01
Wykazuje ogólną wiedzę związaną z wykorzystaniem technik immobilizacji komórek i związków aktywnych w procesach biotechnologicznych w różnych gałęziach nauki i przemysłu
BT_1A_W10C-1T-W-4, T-W-3, T-W-6, T-W-2, T-W-1, T-W-5, T-W-7M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O14.3_U01
Posługuje się specjalistyczną terminologią z zakresu bioimmobilizacji w formie werbalnej i pisemnej; immobilizacji enzymów oraz komórek mikroorganizmów na powierzchni nośnika; mikroenkapsulacji mikroorganizmów za pomocą ekstruzji i koekstruzji; wyszukiwania, rozumienia, analizy i wykorzystywania przydatnych informacji pochodzących z różnych źródeł.
BT_1A_U10C-1T-W-4, T-W-3, T-W-6, T-W-2, T-W-1, T-W-5, T-W-7M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O14.3_K01
Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
BT_1A_K06, BT_1A_K04, BT_1A_K01C-1T-W-4, T-W-3, T-W-6, T-W-2, T-W-1, T-W-5, T-W-7M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O14.3_W01
Wykazuje ogólną wiedzę związaną z wykorzystaniem technik immobilizacji komórek i związków aktywnych w procesach biotechnologicznych w różnych gałęziach nauki i przemysłu
2,0Student nie potrafi wykorzystać prezentowanego podczas wykładów materiału teoretycznego, nie zna jego podstaw, nie potrafi porównywać zagadnień w nim zawartych.
3,0Student potrafi wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, a także identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu.
3,5Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot,a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru
4,0Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
4,5Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
5,0Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi dyskutować o prezentowanych zagadnieniach. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O14.3_U01
Posługuje się specjalistyczną terminologią z zakresu bioimmobilizacji w formie werbalnej i pisemnej; immobilizacji enzymów oraz komórek mikroorganizmów na powierzchni nośnika; mikroenkapsulacji mikroorganizmów za pomocą ekstruzji i koekstruzji; wyszukiwania, rozumienia, analizy i wykorzystywania przydatnych informacji pochodzących z różnych źródeł.
2,0Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdania, w którym zapisane zostaną wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym potrafi zapisać wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie efektywnie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń).
5,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a także potrafi zapisać reakcje do przeprowadzonych ćwiczeń.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O14.3_K01
Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
2,0student nie potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium,nie potrafi współpracować w grupie
3,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium, potrafi współpracować w grupie
3,5student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (z niewielką pomocą potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie
4,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie
4,5student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować swoją pracę
5,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować pracę w grupie

Literatura podstawowa

  1. Bonin S., Mikroorganizmy immobilizowane, Agro. Przemysł, 2008, 6
  2. Bugarski B., Li Q., Goosen D., Poncelet R.J., Mechanism of Droplet Formation, AICh Journal, 1994
  3. Chang T.M.S., Semipermable Microcapsules, Science, 1964, 23 (46)
  4. Poncelet D., Lencki C., Beaulieu J.P., Helle R.J., Neufeld A., Production of alginate beads by emulsification/Internal Gelation I Methodology, Applied Microbiology and Biotechnology, 1992, 38

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Omówienie zasad BHP1
T-A-2Dobór nośników do immobilizacji i sprawdzenie ich toksyczności względem komórek immobilizowanych3
T-A-3Immobilizacja mikroorganizmów w nośnikach hydrożelowych. Metody immobilizacji4
T-A-4Immobilizacja mikroorganizmów w nośnikach spienionych, nośnikach kompozytowych. Adhezja mikroorganizmów4
T-A-5Immobilizacja mikroorganizmów na nośnikach mineralnych3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie - definicje i pojęcia z zakresu immobilizacji mikroorganizmów i zwiazków aktywnych. Biofilm2
T-W-2Immobilizacja komórek i enzymów na powierzchni nośnika. Rodzaje i dobór nośników i ich oddziiaływanie na unieruchamiane mikroorganizmy.2
T-W-3Sieciowanie przestrzenne komórek i flokulacja2
T-W-4Bioenkapsulacja - unieruchamianie biologicznie aktywnych czynników w hydrożelowych kropelkach lub mikrokapsułkach.2
T-W-5Metody bioenkapsulacji. Metody powlekania mikrokapsuł3
T-W-6Biopolimery wykorzystywane podczas immobilizacji wewnątrz nośnika.2
T-W-7Zastosowanie bioimmobilizacji w hodowlach stacjonarnych i ciągłych - zalety i wady.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2opanowanie materiału, przygotowanie do kolokwium15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury5
A-W-3Samodzielne powtarzanie i uzupełnianie wiedzy z tenatyki przedmiotu.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O14.3_W01Wykazuje ogólną wiedzę związaną z wykorzystaniem technik immobilizacji komórek i związków aktywnych w procesach biotechnologicznych w różnych gałęziach nauki i przemysłu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W10Wykazuje ogólną wiedzę związaną z wykorzystaniem procesów i metod biotechnologicznych w różnych gałęziach nauki i przemysłu.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procesem unieruchamiania mikroorganizmów, immobilizacji enzymów; uświadomienie konieczności ochrony komórek przed zakażeniami, przypadkowymi zmianami warunków procesów, zmianami składu pożywki; uświadomienie, że immobilazacja może umożliwić wielokrotne wykorzystanie hodowli mikroorganizmów w bioreaktorze (w przypadku hodowli stacjonarnej oraz zwiększenie efektywności procesów zachodzących w bioreaktorach, zwłaszcza w przypadku hodowli ciągłych.
Treści programoweT-W-4Bioenkapsulacja - unieruchamianie biologicznie aktywnych czynników w hydrożelowych kropelkach lub mikrokapsułkach.
T-W-3Sieciowanie przestrzenne komórek i flokulacja
T-W-6Biopolimery wykorzystywane podczas immobilizacji wewnątrz nośnika.
T-W-2Immobilizacja komórek i enzymów na powierzchni nośnika. Rodzaje i dobór nośników i ich oddziiaływanie na unieruchamiane mikroorganizmy.
T-W-1Wprowadzenie - definicje i pojęcia z zakresu immobilizacji mikroorganizmów i zwiazków aktywnych. Biofilm
T-W-5Metody bioenkapsulacji. Metody powlekania mikrokapsuł
T-W-7Zastosowanie bioimmobilizacji w hodowlach stacjonarnych i ciągłych - zalety i wady.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie końcowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać prezentowanego podczas wykładów materiału teoretycznego, nie zna jego podstaw, nie potrafi porównywać zagadnień w nim zawartych.
3,0Student potrafi wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, a także identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu.
3,5Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot,a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru
4,0Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
4,5Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
5,0Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi dyskutować o prezentowanych zagadnieniach. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O14.3_U01Posługuje się specjalistyczną terminologią z zakresu bioimmobilizacji w formie werbalnej i pisemnej; immobilizacji enzymów oraz komórek mikroorganizmów na powierzchni nośnika; mikroenkapsulacji mikroorganizmów za pomocą ekstruzji i koekstruzji; wyszukiwania, rozumienia, analizy i wykorzystywania przydatnych informacji pochodzących z różnych źródeł.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U10Posługuje się kluczowymi pojęciami z zakresu biotechnologii; zna i ocenia znaczenie biotechnologii w różnych dziedzinach życia oraz w tworzeniu nowych i pozyskiwaniu istniejących substancji biologicznie aktywnych; zna podstawe zagadnienia z farmakologii i farmakokinetyki leków; potrafi zaprojektować linie biotechnologiczne oraz wykorzystywać różne urządzenia i aparaturę badawczą w biotechnologii; ocenia zagrożenia wynikające z osiągnięć biotechnologii; analizuje zagadnienia związane z biobezpieczeństwem.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procesem unieruchamiania mikroorganizmów, immobilizacji enzymów; uświadomienie konieczności ochrony komórek przed zakażeniami, przypadkowymi zmianami warunków procesów, zmianami składu pożywki; uświadomienie, że immobilazacja może umożliwić wielokrotne wykorzystanie hodowli mikroorganizmów w bioreaktorze (w przypadku hodowli stacjonarnej oraz zwiększenie efektywności procesów zachodzących w bioreaktorach, zwłaszcza w przypadku hodowli ciągłych.
Treści programoweT-W-4Bioenkapsulacja - unieruchamianie biologicznie aktywnych czynników w hydrożelowych kropelkach lub mikrokapsułkach.
T-W-3Sieciowanie przestrzenne komórek i flokulacja
T-W-6Biopolimery wykorzystywane podczas immobilizacji wewnątrz nośnika.
T-W-2Immobilizacja komórek i enzymów na powierzchni nośnika. Rodzaje i dobór nośników i ich oddziiaływanie na unieruchamiane mikroorganizmy.
T-W-1Wprowadzenie - definicje i pojęcia z zakresu immobilizacji mikroorganizmów i zwiazków aktywnych. Biofilm
T-W-5Metody bioenkapsulacji. Metody powlekania mikrokapsuł
T-W-7Zastosowanie bioimmobilizacji w hodowlach stacjonarnych i ciągłych - zalety i wady.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdania, w którym zapisane zostaną wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym potrafi zapisać wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie efektywnie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń).
5,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a także potrafi zapisać reakcje do przeprowadzonych ćwiczeń.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O14.3_K01Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K06Ma świadomość uwarunkowań biologicznych i technologicznych podstawowych procesów biotechnologicznych.
BT_1A_K04Wykazuje otwartość dla ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o różne źródła informacji naukowej; umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
BT_1A_K01Rozumie molekularne podstawy procesów biotechnologicznych oraz ma świadomość ich empirycznej poznawalności w oparciu o metody matematyczne i statystyczne.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procesem unieruchamiania mikroorganizmów, immobilizacji enzymów; uświadomienie konieczności ochrony komórek przed zakażeniami, przypadkowymi zmianami warunków procesów, zmianami składu pożywki; uświadomienie, że immobilazacja może umożliwić wielokrotne wykorzystanie hodowli mikroorganizmów w bioreaktorze (w przypadku hodowli stacjonarnej oraz zwiększenie efektywności procesów zachodzących w bioreaktorach, zwłaszcza w przypadku hodowli ciągłych.
Treści programoweT-W-4Bioenkapsulacja - unieruchamianie biologicznie aktywnych czynników w hydrożelowych kropelkach lub mikrokapsułkach.
T-W-3Sieciowanie przestrzenne komórek i flokulacja
T-W-6Biopolimery wykorzystywane podczas immobilizacji wewnątrz nośnika.
T-W-2Immobilizacja komórek i enzymów na powierzchni nośnika. Rodzaje i dobór nośników i ich oddziiaływanie na unieruchamiane mikroorganizmy.
T-W-1Wprowadzenie - definicje i pojęcia z zakresu immobilizacji mikroorganizmów i zwiazków aktywnych. Biofilm
T-W-5Metody bioenkapsulacji. Metody powlekania mikrokapsuł
T-W-7Zastosowanie bioimmobilizacji w hodowlach stacjonarnych i ciągłych - zalety i wady.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie końcowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium,nie potrafi współpracować w grupie
3,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium, potrafi współpracować w grupie
3,5student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (z niewielką pomocą potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie
4,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie
4,5student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować swoją pracę
5,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować pracę w grupie