Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Biofizyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biofizyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Lilla Mielnik <Lilla.Mielnik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 5 0,50,29zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 5 0,50,29zaliczenie
wykładyW2 10 1,00,42zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość materiału z fizyki realizowanego w semestrze 1.
W-2Znajomość materiału dotyczącego właściwości błon biologicznych oraz transportu biernego i czynnego.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z podstawowymi prawami biofizyki i procesami biofizycznymi przebiegającymi w organizmie żywym.
C-2Umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu biofizyki do analizowania i rozwiązywania zagadnień problemowych i zadań rachunkowych
C-3Umiejetność obsługi urządzeń pomiarowych
C-4Umiejetność przeprowadzania pomiarów wielkości fizycznych
C-5Umiejętność analizowania i opracowywania wyników pomiarowych oraz wyciągania na ich podstawie wniosków.
C-6Umiejętność rozwiązywania prostych zadań problemowo-rachunkowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1rozwiązywanie zadań rachunkowo-problemowych obejmujących treści programowe wykładów5
5
laboratoria
T-L-1Wybrane ćwiczenia z zakresu biofizyki układów biologicznych5
5
wykłady
T-W-1Biofizyka tkanki nerwowej. Warunki powstawania i rozprzestrzenianie się potencjałów czynnościowych. Zjawiska zachodzące na synapsach. Biofizyka tkanki mięśniowej. Mechanizm powstawania skurczu w komórkach mięśniowych. Znaczenie biofizycznych właściwości tkanek w biomechanice2
T-W-2Biofizyka zmysłu słuchu. Budowa i funkcjonowanie układu słuchu. Analiza dźwięku w układzie słuchowym. Wytwarzanie dźwięków mowy.2
T-W-3Biofizyka zmysłu wzroku. Układ optyczny oka. Zdolność rozdzielcza oka. Energetyka procesu widzenia.2
T-W-4Biofizyka układu oddechowego. Rola ciśnień wewnątrzopłucnowego i śródpęcherzykowego. Histereza objętościowo-ciśnieniowa. Praca wykonana przez układ oddechowy. Wymiana gazowa.2
T-W-5Biofizyka układu krwionośnego. Budowa układu krążenia. Właściwości biomechaniczne i geometryczne naczyń krwionośnych. Energetyka serca.2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2przygotowanie się do zajęć audytoryjnych4
A-A-3przygotowanie się do kolokwium3
A-A-4konsultacje z nauczycielem3
15
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2przygotowanie do zajęć laboratoryjnych3
A-L-3opracowanie wyników z laboratoriów i napisanie sprawozdań4
A-L-4konsultacje z nauczycielem prowadzącym3
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2czytanie wskazanej literatury10
A-W-3przygotowanie sie do kolokwium zaliczeniowego10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Rozwiązywanie zadań problemowych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie
S-2Ocena formująca: ocena sprawozdań sporządzonych na podstawie wykonanych cwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena formująca: test wyboru
S-4Ocena podsumowująca: test

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-B7_W01
Student rozpoznaje, rozumie i potrafii opisać podstawowe procesy biofizyczne zachodzące w organizmie żywym za pomocą praw fizyki. Jest w stanie przeprowadzić proste oblczenia.
BT_1A_W01C-1, C-6T-A-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-4, M-1S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-B7_U02
Student potrafi pracować w zespole. Potrafi przeprowadzić doświadczenia z fizyki wykorzystując odpowiednie przyrządy. Student potrafi zinterpretować uzyskane wyniki i na ich podstawioe wyciągać wnioski
BT_1A_U01C-3, C-4, C-5T-L-1, T-A-1M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-B7_K01
Student ma świadomość ważności zjawisk biofizycznych przebiegających w środowisku przyrodniczym. Student nabywa świadomości ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Prawidłowo planuje wykonywaną pracę. Potrafi pracować w grupie. Szanuje pracę własną i innych; ma świadomość ważności wykonywanej pracy.
BT_1A_K03C-2, C-5T-L-1, T-A-1M-2, M-3S-4, S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-B7_W01
Student rozpoznaje, rozumie i potrafii opisać podstawowe procesy biofizyczne zachodzące w organizmie żywym za pomocą praw fizyki. Jest w stanie przeprowadzić proste oblczenia.
2,0Nieznajomość obowiązującego materiału.
3,0Dostateczna znajomość treści programowych z zakresu omawaianych zagadnień z biofizyki. Student zna podstawowe wzory, prawa i zasady.
3,5Student w stopniu zadowalającym opanował omawiany zakres materiału z biofizyki. Zna wzory, prawa i zasady fizyczne. Rozwiązuje proste zadania rachunkowe z zakresu biofizyki..
4,0Dobra znajomość realizowanych treści programowych. Rozwiązuje proste zadania rachunkowe z zakresu biofizyki..
4,5Student rozumie i potrafi opisać podstawowe procesy biofizyczne zachodzące w przyrodzie ożywionej. Rozwiązuje zadania rachunkowe z zakresu biofizyki..
5,0Bardzo dobra znajomość relizowanych treści programowych. Student rozpoznaje, rozumie i potrafi opisać podstawowe procesy biofizyczne zachodzące w środowisku ożywionym. Rozwiązuje zadania rachunkowe z zakresu biofizyki..

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-B7_U02
Student potrafi pracować w zespole. Potrafi przeprowadzić doświadczenia z fizyki wykorzystując odpowiednie przyrządy. Student potrafi zinterpretować uzyskane wyniki i na ich podstawioe wyciągać wnioski
2,0Student nIe potrafi samodzielnie i z pomocą przeprowadzić doświadczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem prostych przyrządów pomiarowych. Nie uczestniczy w pracy zespołowej Nie posiada umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń fzyicznych.
3,0Student nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenia, wymaga pomocy innej osoby - biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje własnych inicjatyw. Potrafi poprawnie wykonać sprawozdanie, jednak prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5Student potrafi wykonać pomiary - dość aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, próbuje podejmować własne inicjatywy. Potrafi poprawnie wykonać sprawozdanie, przeprowadzić obliczenia i sformułować proste wnioski.
4,0Student potrafi samodzielnie wykonać pomiary. Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, podejmuje własne inicjatywy, Potrafi dobrze opracować sprawozdanie, przeprowadzić obliczenia i analizę niepewności uzyskanych wyników oraz wyciągnąć podstawowe wnioski.
4,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzać pomiary wielkości fizycznych. Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, potrafi zorganizować działania zespołowe, podejmuje własne inicjatywy, Potrafi dobrze opracować sprawozdanie - potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy.
5,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzać pomiary wielkości fizycznych. Potrafi efektywnie wyjaśniać wyniki i prezentować wnioski płynące z samodzielnej pracy

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-B7_K01
Student ma świadomość ważności zjawisk biofizycznych przebiegających w środowisku przyrodniczym. Student nabywa świadomości ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Prawidłowo planuje wykonywaną pracę. Potrafi pracować w grupie. Szanuje pracę własną i innych; ma świadomość ważności wykonywanej pracy.
2,0Student nie uczestniczy w żaden sposób w pracy grupowej, nie podejmuje żadnych własnych inicjatyw, cechuje się postawą nieodpowiedzialną i brakiem sumienności w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu. Nie ma świadomości ważności procesów biofizycznych zachodzących w przyrodzie ożywionej.
3,0Student biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje żadnych własnych inicjatyw, cechuje się postawą nieodpowiedzialną w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu. Ma nikłą świadomości ważności procesów biofizycznych zachodzących w przyrodzie ożywionej.
3,5Student zaczyna aktywniej uczestniczyć w pracy grupowej, próbuje podejmować własne inicjatywy. Rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy. Szanuje pracę swoją i innych. Wykazuje dostateczną świadomości ważności procesów biofizycznych zachodzących w przyrodzie ożywionej.
4,0Student w stopniu dobrym jest świadomy ważności procesów biofizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy. Aktywnie uczestniczy w pracy zespołowej. Szanuje pracę własną i innych. Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych.
4,5Student w stopniu wyróżniającym jest świadomy ważności procesów biofizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie. Rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Ma świadomość ważności wykonywanej pracy oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
5,0Student w stopniu bardzo dobrym jest świadomy ważności procesów biofizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy. Szanuje pracę swoją i innych. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole. Kieruje pracą zespołową, wykazuje kreatywność. Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

Literatura podstawowa

  1. red. F. Jaroszyk, Biofizyka – podręcznik dla studentów, wyd. lekarskie PZWL, Warszawa
  2. red. M. Bryszewska, W. Leyko, Biofizyka dla biologów, Wyd. PWN, Warszawa
  3. red. D. Gołębiowska, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki i biofizyki dla biotechnologów część I - fizyka, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin

Literatura dodatkowa

  1. K. Dołowy, A. Szewczyk, S. Pikuła, Błony biologiczne, Wyd. Śląsk, Katowice
  2. red. A. Pilawski, Podstawy biofizyki, Wyd. PZWL, Warszawa

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1rozwiązywanie zadań rachunkowo-problemowych obejmujących treści programowe wykładów5
5

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wybrane ćwiczenia z zakresu biofizyki układów biologicznych5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Biofizyka tkanki nerwowej. Warunki powstawania i rozprzestrzenianie się potencjałów czynnościowych. Zjawiska zachodzące na synapsach. Biofizyka tkanki mięśniowej. Mechanizm powstawania skurczu w komórkach mięśniowych. Znaczenie biofizycznych właściwości tkanek w biomechanice2
T-W-2Biofizyka zmysłu słuchu. Budowa i funkcjonowanie układu słuchu. Analiza dźwięku w układzie słuchowym. Wytwarzanie dźwięków mowy.2
T-W-3Biofizyka zmysłu wzroku. Układ optyczny oka. Zdolność rozdzielcza oka. Energetyka procesu widzenia.2
T-W-4Biofizyka układu oddechowego. Rola ciśnień wewnątrzopłucnowego i śródpęcherzykowego. Histereza objętościowo-ciśnieniowa. Praca wykonana przez układ oddechowy. Wymiana gazowa.2
T-W-5Biofizyka układu krwionośnego. Budowa układu krążenia. Właściwości biomechaniczne i geometryczne naczyń krwionośnych. Energetyka serca.2
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2przygotowanie się do zajęć audytoryjnych4
A-A-3przygotowanie się do kolokwium3
A-A-4konsultacje z nauczycielem3
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2przygotowanie do zajęć laboratoryjnych3
A-L-3opracowanie wyników z laboratoriów i napisanie sprawozdań4
A-L-4konsultacje z nauczycielem prowadzącym3
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2czytanie wskazanej literatury10
A-W-3przygotowanie sie do kolokwium zaliczeniowego10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B7_W01Student rozpoznaje, rozumie i potrafii opisać podstawowe procesy biofizyczne zachodzące w organizmie żywym za pomocą praw fizyki. Jest w stanie przeprowadzić proste oblczenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W01Ma wiedzę ogólną z zakresu matematyki, fizyki oraz nauk pokrewnych dostosowaną do kierunku biotechnologia.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawowymi prawami biofizyki i procesami biofizycznymi przebiegającymi w organizmie żywym.
C-6Umiejętność rozwiązywania prostych zadań problemowo-rachunkowych
Treści programoweT-A-1rozwiązywanie zadań rachunkowo-problemowych obejmujących treści programowe wykładów
T-W-1Biofizyka tkanki nerwowej. Warunki powstawania i rozprzestrzenianie się potencjałów czynnościowych. Zjawiska zachodzące na synapsach. Biofizyka tkanki mięśniowej. Mechanizm powstawania skurczu w komórkach mięśniowych. Znaczenie biofizycznych właściwości tkanek w biomechanice
T-W-2Biofizyka zmysłu słuchu. Budowa i funkcjonowanie układu słuchu. Analiza dźwięku w układzie słuchowym. Wytwarzanie dźwięków mowy.
T-W-3Biofizyka zmysłu wzroku. Układ optyczny oka. Zdolność rozdzielcza oka. Energetyka procesu widzenia.
T-W-4Biofizyka układu oddechowego. Rola ciśnień wewnątrzopłucnowego i śródpęcherzykowego. Histereza objętościowo-ciśnieniowa. Praca wykonana przez układ oddechowy. Wymiana gazowa.
T-W-5Biofizyka układu krwionośnego. Budowa układu krążenia. Właściwości biomechaniczne i geometryczne naczyń krwionośnych. Energetyka serca.
Metody nauczaniaM-4Rozwiązywanie zadań problemowych
M-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: test wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nieznajomość obowiązującego materiału.
3,0Dostateczna znajomość treści programowych z zakresu omawaianych zagadnień z biofizyki. Student zna podstawowe wzory, prawa i zasady.
3,5Student w stopniu zadowalającym opanował omawiany zakres materiału z biofizyki. Zna wzory, prawa i zasady fizyczne. Rozwiązuje proste zadania rachunkowe z zakresu biofizyki..
4,0Dobra znajomość realizowanych treści programowych. Rozwiązuje proste zadania rachunkowe z zakresu biofizyki..
4,5Student rozumie i potrafi opisać podstawowe procesy biofizyczne zachodzące w przyrodzie ożywionej. Rozwiązuje zadania rachunkowe z zakresu biofizyki..
5,0Bardzo dobra znajomość relizowanych treści programowych. Student rozpoznaje, rozumie i potrafi opisać podstawowe procesy biofizyczne zachodzące w środowisku ożywionym. Rozwiązuje zadania rachunkowe z zakresu biofizyki..
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B7_U02Student potrafi pracować w zespole. Potrafi przeprowadzić doświadczenia z fizyki wykorzystując odpowiednie przyrządy. Student potrafi zinterpretować uzyskane wyniki i na ich podstawioe wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U01Wykorzystuje wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i informatyki, którą stosuje do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie.
Cel przedmiotuC-3Umiejetność obsługi urządzeń pomiarowych
C-4Umiejetność przeprowadzania pomiarów wielkości fizycznych
C-5Umiejętność analizowania i opracowywania wyników pomiarowych oraz wyciągania na ich podstawie wniosków.
Treści programoweT-L-1Wybrane ćwiczenia z zakresu biofizyki układów biologicznych
T-A-1rozwiązywanie zadań rachunkowo-problemowych obejmujących treści programowe wykładów
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie
S-2Ocena formująca: ocena sprawozdań sporządzonych na podstawie wykonanych cwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nIe potrafi samodzielnie i z pomocą przeprowadzić doświadczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem prostych przyrządów pomiarowych. Nie uczestniczy w pracy zespołowej Nie posiada umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń fzyicznych.
3,0Student nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenia, wymaga pomocy innej osoby - biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje własnych inicjatyw. Potrafi poprawnie wykonać sprawozdanie, jednak prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5Student potrafi wykonać pomiary - dość aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, próbuje podejmować własne inicjatywy. Potrafi poprawnie wykonać sprawozdanie, przeprowadzić obliczenia i sformułować proste wnioski.
4,0Student potrafi samodzielnie wykonać pomiary. Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, podejmuje własne inicjatywy, Potrafi dobrze opracować sprawozdanie, przeprowadzić obliczenia i analizę niepewności uzyskanych wyników oraz wyciągnąć podstawowe wnioski.
4,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzać pomiary wielkości fizycznych. Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, potrafi zorganizować działania zespołowe, podejmuje własne inicjatywy, Potrafi dobrze opracować sprawozdanie - potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy.
5,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzać pomiary wielkości fizycznych. Potrafi efektywnie wyjaśniać wyniki i prezentować wnioski płynące z samodzielnej pracy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B7_K01Student ma świadomość ważności zjawisk biofizycznych przebiegających w środowisku przyrodniczym. Student nabywa świadomości ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Prawidłowo planuje wykonywaną pracę. Potrafi pracować w grupie. Szanuje pracę własną i innych; ma świadomość ważności wykonywanej pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
Cel przedmiotuC-2Umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu biofizyki do analizowania i rozwiązywania zagadnień problemowych i zadań rachunkowych
C-5Umiejętność analizowania i opracowywania wyników pomiarowych oraz wyciągania na ich podstawie wniosków.
Treści programoweT-L-1Wybrane ćwiczenia z zakresu biofizyki układów biologicznych
T-A-1rozwiązywanie zadań rachunkowo-problemowych obejmujących treści programowe wykładów
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: test
S-1Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie
S-2Ocena formująca: ocena sprawozdań sporządzonych na podstawie wykonanych cwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczy w żaden sposób w pracy grupowej, nie podejmuje żadnych własnych inicjatyw, cechuje się postawą nieodpowiedzialną i brakiem sumienności w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu. Nie ma świadomości ważności procesów biofizycznych zachodzących w przyrodzie ożywionej.
3,0Student biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje żadnych własnych inicjatyw, cechuje się postawą nieodpowiedzialną w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu. Ma nikłą świadomości ważności procesów biofizycznych zachodzących w przyrodzie ożywionej.
3,5Student zaczyna aktywniej uczestniczyć w pracy grupowej, próbuje podejmować własne inicjatywy. Rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy. Szanuje pracę swoją i innych. Wykazuje dostateczną świadomości ważności procesów biofizycznych zachodzących w przyrodzie ożywionej.
4,0Student w stopniu dobrym jest świadomy ważności procesów biofizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy. Aktywnie uczestniczy w pracy zespołowej. Szanuje pracę własną i innych. Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych.
4,5Student w stopniu wyróżniającym jest świadomy ważności procesów biofizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie. Rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Ma świadomość ważności wykonywanej pracy oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
5,0Student w stopniu bardzo dobrym jest świadomy ważności procesów biofizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy. Szanuje pracę swoją i innych. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole. Kieruje pracą zespołową, wykazuje kreatywność. Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.