Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Fizjologia zwierząt:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Fizjologia zwierząt
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki
Nauczyciel odpowiedzialny Wiesław Skrzypczak <Wieslaw.Skrzypczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Alicja Dratwa-Chałupnik <Alicja.Dratwa-Chalupnik@zut.edu.pl>, Agnieszka Herosimczyk <Agnieszka.Herosimczyk@zut.edu.pl>, Adam Lepczyński <Adam.Lepczynski@zut.edu.pl>, Katarzyna Michałek <Katarzyna.Michalek@zut.edu.pl>, Małgorzata Ożgo <Malgorzata.Ozgo@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 30 3,00,41zaliczenie
wykładyW3 20 2,00,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu biologii komórki.
W-2Podstawowa wiedza z zakresu anatomii zwierząt.
W-3Podstawowa wiedza z zakresu biochemii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z funkcją głównych narządów i układów organizmu.
C-2Zapoznanie studentów w zakresie odrębności fizjologicznych poszczególnych układów i narządów u wybranych gatunków zwierzat.
C-3Zapoznanie z podstawowymi metodami laboratoryjnymi pozwalajacymi analizować funkcję wybranych narzadów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Budowa i rola neuronu; synapsy; łuk odruchowy i jego elementy; czas odruchu; właściwości ośrodków nerwowych: sumowanie, promieniowanie, hamowanie, działanie następcze; odruchy bezwarunkowe; mechanizm powstawania odruchów warunkowych. Mechanizm i energetyka skurczu mięśni szkieletowych. Zmęczenie mięśni – przyczyny i objawy. Różnice we właściwościach fizjologicznych mięśni szkieletowych i gładkich. 1. Badanie odruchów bezwarunkowych u człowieka. 2. Analiza łuków odruchowych w odruchach warunkowych. 3. Obserwacja skurczu pojedynczego oraz skurczu tężcowego zupełnego i niezupełnego mięśnia szkieletowego żaby 4. Badanie zależności między siłą bodźca a siłą skurczu mięśnia łydkowego żaby3
T-L-2Objętość, skład i rola krwi. Hemostaza. Czynniki oddziałujące na proces krzepnięcia. Wskaźnik hematokrytowy. Podział i rola leukocytów. Bariery ochronne organizmu. Zjawiska odpornościowe: odporność wrodzona i nabyta, nieswoista i swoista, czynna i bierna. 1. Oznaczanie wskaźnika hematokrytowego 2. Badanie szybkości opadania krwinek 3. Badanie wpływu jonów wapnia na proces krzepnięcia krwi 4. Oznaczanie oporności osmotycznej krwinek3
T-L-3Budowa serca. Podstawowe właściwości mięśnia sercowego. Automatyzm i cykl pracy serca, rola zastawek. Nerwowa i humoralna regulacja pracy serca. Regulacja stanu naczyń krwionośnych i ciśnienia krwi, rozkład ciśnienia w układzie krążenia. Budowa i rola naczyń włosowatych. 1. Osłuchiwanie tonów serca u człowieka. 2. Obserwacja uderzenia koniuszkowego u człowieka. 3. Badanie tętna u człowieka. 4. Pomiar ciśnienia krwi u człowieka. 5. Wpływ wysiłku fizycznego na tętno i ciśnienie krwi. 6. Obserwacja mikrokrążenia.3
T-L-4Skład i rola śliny. Regulacja wydzielania śliny. Różnice gatunkowe w składzie śliny. Trawienie w jamie gębowej. Procesy trawienne w żołądku jednokomorowym. Skład i rola soku żołądkowego. Regulacja wydzielania soku żołądkowego. Procesy trawienne w żołądku wielokomorowym przeżuwaczy. Procesy trawienne w jelitach. Skład i rola soku trzustkowego. Regulacja wydzielania soku trzustkowego. Skład i rola żółci. Procesy wchłaniania w jelicie cienkim. 1.Analiza jakościowa składu śliny. 2.Badanie etapów rozkładu skrobi przez amylazę ślinową. 3.Badanie aktywności amylazy ślinowej w różnych warunkach środowiska. 4.Obserwacja pierwotniaków żwacza pod mikroskopem. 5. Wykazanie właściwości proteolitycznych soku trzustkowego. 6.Wykazanie amylolitycznych właściwości soku trzustkowego. 7.Wykazanie lipolitycznych właściwości soku trzustkowego. 8. Badanie aktywności podpuszczk. 9. Wykazanie emulgującego (obniżającego napięcie powierzchniowe) działania żółci.6
T-L-5Rola nerek w organizmie. Budowa makro i mikroskopowa nerek. Właściwości fizyczne moczu różnych gatunków zwierząt. Składniki patologiczne w moczu. Mechanizm powstawania moczu w nerkach. Filtracja kłębkowa. Wchłanianie i wydzielanie kanalikowe. Skład moczu pierwotnego i ostatecznego. Mechanizm zagęszczania i rozcieńczania moczu. Hormonalna regulacja czynności nerek (wazopresyna, układ RAA, ANP). Autoregulacja przepływu krwi przez nerki. Klirens, diureza, wielkość filtracji kłębkowej (GFR). Ładunek przesączony. 1. Obserwacja pod mikroskopem preparatów nerki. 2. Obserwacja pod mikroskopem akwaporyny 2 (AQP2). 3. Badanie właściwości fizycznych moczu różnych gatunków zwierząt 4. Badanie wpływu obciążenia organizmu wodą na wielkość diurezy oraz ciężar właściwy i molarność moczu 5. Test na zawartość składników patologicznych w moczu6
T-L-6Mechanizm wdechu i wydechu. Wentylacja płuc. Wymiana gazów w płucach i tkankach. Powietrze przestrzeni martwej. Pojemność życiowa i całkowita płuc. Regulacja oddychan 1. Mechanizm wentylacji płuc – preparat Dondersa. 2. Pomiar pojemności życiowej płuc u człowieka i jej składowych przy użyciu spirometru. 3. Zapisywanie ruchów oddechowych klatki piersiowej przy użyciu torakografu.3
T-L-7Bilans cieplny ustroju. Źródła ciepła w organizmie, efektory oddawania ciepła. Nerwowa i behawioralna regulacja temperatury, Bilans cieplny u kręgowców. Termoregulacja noworodka. Hipotermia, hipertermia, gorączka. 1. Badanie wpływu ukrwienia skóry człowieka na jej temperaturę 2. Badanie wpływu parowania wody i konwekcji na temperaturę powierzchni ciała u człowieka 3. Badanie wpływu wysiłku fizycznego na temperaturę ciała człowieka3
T-L-8Budowa i czynność zmysłu wzroku, słuchu, równowagi, dotyku. 1. Lokalizacja plamki ślepej – doświadczenie Mariotta 2. Różnicowanie kolorów przez człowieka 3. Określanie progu słuchu u człowieka 4. Różnicowanie dźwięków dochodzących do obu uszu człowieka 5. Badanie zmysłu równowagi u człowieka3
30
wykłady
T-W-1Organizm a środowisko. Organizm jako układ otwarty, równowaga wewnętrzna, stany dalekie od równowagi, struktury dysypatywne. Podstawowe mechanizmy regulacji fizjologicznych - sprzężenia zwrotne. Układ nerwowy. Molekularne podstawy pobudliwości, pobudzenie i hamowanie, fizjologia receptorów - odbiór i kodowanie informacji, procesy przetwarzania informacji w ośrodkowym układzie nerwowym, efektory (fizjologia mięśni), odruchy.3
T-W-2Krwiotworzenie, ogólna rola krwi w organizmie, elementy morfotyczne krwi i ich rola. Osocze krwi, hemostaza. Bramy i bariery ochronne organizmu.3
T-W-3Fizjologia serca i naczyń krwionośnych, hemodynamika wybranych obszarów naczyniowych (krążenie wątrobowe, mózgowe, wieńcowe, nerkowe i .in.). Nerwowa i humoralna regulacja pracy serca i ciśnienia krwi.2
T-W-4Przystosowanie przewodu pokarmowego do trawienia i wchłaniania, motoryka przewodu pokarmowego, soki trawienne, trawienie w jamie ustnej i żołądku. Trawienie w jelitach. Fizjologia wątroby i trzustki, wchłanianie jelitowe, rola składników mineralnych i witamin.4
T-W-5Fizjologia układu wydalniczego. Rola nerek, mechanizm wytwarzania moczu.Wybrane mechanizmy nerkowej regulacji homeostazy wodno-elektrolitowej. Autoregulacja, wpływ układu nerwowego na czynność nerek, regulacja hormonalna (układ RAA, wazporesyna, przedsionkowe czynniki natriuretyczne, prostaglandyny i in.).4
T-W-6Fizjologia oddychania. Wentylacja płuc, mechanizm wymiany gazów w płucach i tkankach, regulacja oddychania.2
T-W-7Mechanizmy kontroli i regulacji temperatury ciała. Bilans cieplny, źródła ciepła, efektory termoregulacji, rola podwzgórza. Zaburzenia regulacji temperatury ciała.2
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach30
A-L-2Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych.15
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń w formie pisemnej.30
A-L-4Konsultacje15
90
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach20
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów10
A-W-3Przygotowanie do pisemnego zaliczenia tematyki wykładów.20
A-W-4Konsultacje10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Prezentacja multimedialna z wykorzystaniem komputera i projektora multimedialnego.
M-3Praca w grupach.
M-4Dyskusja dydaktyczna.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń - kolokwia cząstkowe
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń - samodzielne pisemne opracowanie zagadnień problematycznych
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych - średnia ocena z zaliczenia kolokwiów cząstkowych i pisemnego opracowania zagadnień problematycznych
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - egzamin pisemny

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C14_W01
Student zna i opisuje główne zasady funkcjonowania organizmu na poziomie wybranych tkanek i narządów, a także cechy je różnicujace u wybranych gatunków zwierząt.
BT_1A_W08, BT_1A_W05, BT_1A_W06C-2, C-1T-L-6, T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-5, T-L-4, T-L-8, T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-W-4M-4, M-2, M-3, M-1S-1, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C9_U01
Potrafi wykorzystać wiedzę w celu poprawnego interpretowania procesów zachodzących w żywym organizmie. Wykonuje podstawowe doświadczenia laboratoryjne in-vitro umożliwiające interpretację zjawisk fizjologicznych zachodzacych na poziomie wybranych tkanek i układów organizmu zwierzat.
BT_1A_U05, BT_1A_U07, BT_1A_U08C-2, C-3, C-1T-L-6, T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-5, T-L-7, T-L-4, T-L-8M-4, M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C9_K01
Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, wykazujac współdziałanie jako członek zespołu. Jest zaangażowany w dyskusję dotyczącą wybranych funkcji i procesów dotyczacych tkanek i układów organizmu zwierzat, w oparciu o wiedzę zdobytą z dostępnych źródeł.
BT_1A_K04C-2, C-3, C-1T-L-6, T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-5, T-L-4M-4, M-2, M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C14_W01
Student zna i opisuje główne zasady funkcjonowania organizmu na poziomie wybranych tkanek i narządów, a także cechy je różnicujace u wybranych gatunków zwierząt.
2,0
3,0- w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C9_U01
Potrafi wykorzystać wiedzę w celu poprawnego interpretowania procesów zachodzących w żywym organizmie. Wykonuje podstawowe doświadczenia laboratoryjne in-vitro umożliwiające interpretację zjawisk fizjologicznych zachodzacych na poziomie wybranych tkanek i układów organizmu zwierzat.
2,0Student: nie potrafi poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów przygotowanie zleconej pracy, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: radzi sobie, z dużą pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy
3,5Student: potrafi poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: samodzielnie radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem wykonania zleconej pracy
4,5Student: samodzielnie rozwiązuje postawione problemy i radzi sobie z trudnościami związanymi z procesem wykonania zleconej pracy
5,0Student: samodzielnie rozwiązuje postawione problemy i radzi sobie w pełni z trudnościami związanymi z procesem wykonania zleconej pracy; swobodnie porusza się w danej tematyce i prawidłowo wykorzystuje materiały źródłowe

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C9_K01
Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, wykazujac współdziałanie jako członek zespołu. Jest zaangażowany w dyskusję dotyczącą wybranych funkcji i procesów dotyczacych tkanek i układów organizmu zwierzat, w oparciu o wiedzę zdobytą z dostępnych źródeł.
2,0
3,0Student słabo rozwija aktywność w pogłębianiu swojej wiedzy w oparciu o rózne źródła informacji naukowej. W ograniczony sposób uczestniczy w dyskusji o wybranych procesach fizjologicznych. Wykazuje ograniczone zaangażowanie w pracę w grupach
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Krzymowski T., Fizjologia zwierząt., PWRiL, 2005
  2. von Engelhardt W., Fizjologia zwierząt domowych, tom. 1, 2, Galaktyka, Łódź, 2011
  3. Dusza L., Fizjologia zwierząt z elementami anatomii., Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Schmidt-Nielsen K., Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska., Naukowe PWN, Warszawa, 2008

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Budowa i rola neuronu; synapsy; łuk odruchowy i jego elementy; czas odruchu; właściwości ośrodków nerwowych: sumowanie, promieniowanie, hamowanie, działanie następcze; odruchy bezwarunkowe; mechanizm powstawania odruchów warunkowych. Mechanizm i energetyka skurczu mięśni szkieletowych. Zmęczenie mięśni – przyczyny i objawy. Różnice we właściwościach fizjologicznych mięśni szkieletowych i gładkich. 1. Badanie odruchów bezwarunkowych u człowieka. 2. Analiza łuków odruchowych w odruchach warunkowych. 3. Obserwacja skurczu pojedynczego oraz skurczu tężcowego zupełnego i niezupełnego mięśnia szkieletowego żaby 4. Badanie zależności między siłą bodźca a siłą skurczu mięśnia łydkowego żaby3
T-L-2Objętość, skład i rola krwi. Hemostaza. Czynniki oddziałujące na proces krzepnięcia. Wskaźnik hematokrytowy. Podział i rola leukocytów. Bariery ochronne organizmu. Zjawiska odpornościowe: odporność wrodzona i nabyta, nieswoista i swoista, czynna i bierna. 1. Oznaczanie wskaźnika hematokrytowego 2. Badanie szybkości opadania krwinek 3. Badanie wpływu jonów wapnia na proces krzepnięcia krwi 4. Oznaczanie oporności osmotycznej krwinek3
T-L-3Budowa serca. Podstawowe właściwości mięśnia sercowego. Automatyzm i cykl pracy serca, rola zastawek. Nerwowa i humoralna regulacja pracy serca. Regulacja stanu naczyń krwionośnych i ciśnienia krwi, rozkład ciśnienia w układzie krążenia. Budowa i rola naczyń włosowatych. 1. Osłuchiwanie tonów serca u człowieka. 2. Obserwacja uderzenia koniuszkowego u człowieka. 3. Badanie tętna u człowieka. 4. Pomiar ciśnienia krwi u człowieka. 5. Wpływ wysiłku fizycznego na tętno i ciśnienie krwi. 6. Obserwacja mikrokrążenia.3
T-L-4Skład i rola śliny. Regulacja wydzielania śliny. Różnice gatunkowe w składzie śliny. Trawienie w jamie gębowej. Procesy trawienne w żołądku jednokomorowym. Skład i rola soku żołądkowego. Regulacja wydzielania soku żołądkowego. Procesy trawienne w żołądku wielokomorowym przeżuwaczy. Procesy trawienne w jelitach. Skład i rola soku trzustkowego. Regulacja wydzielania soku trzustkowego. Skład i rola żółci. Procesy wchłaniania w jelicie cienkim. 1.Analiza jakościowa składu śliny. 2.Badanie etapów rozkładu skrobi przez amylazę ślinową. 3.Badanie aktywności amylazy ślinowej w różnych warunkach środowiska. 4.Obserwacja pierwotniaków żwacza pod mikroskopem. 5. Wykazanie właściwości proteolitycznych soku trzustkowego. 6.Wykazanie amylolitycznych właściwości soku trzustkowego. 7.Wykazanie lipolitycznych właściwości soku trzustkowego. 8. Badanie aktywności podpuszczk. 9. Wykazanie emulgującego (obniżającego napięcie powierzchniowe) działania żółci.6
T-L-5Rola nerek w organizmie. Budowa makro i mikroskopowa nerek. Właściwości fizyczne moczu różnych gatunków zwierząt. Składniki patologiczne w moczu. Mechanizm powstawania moczu w nerkach. Filtracja kłębkowa. Wchłanianie i wydzielanie kanalikowe. Skład moczu pierwotnego i ostatecznego. Mechanizm zagęszczania i rozcieńczania moczu. Hormonalna regulacja czynności nerek (wazopresyna, układ RAA, ANP). Autoregulacja przepływu krwi przez nerki. Klirens, diureza, wielkość filtracji kłębkowej (GFR). Ładunek przesączony. 1. Obserwacja pod mikroskopem preparatów nerki. 2. Obserwacja pod mikroskopem akwaporyny 2 (AQP2). 3. Badanie właściwości fizycznych moczu różnych gatunków zwierząt 4. Badanie wpływu obciążenia organizmu wodą na wielkość diurezy oraz ciężar właściwy i molarność moczu 5. Test na zawartość składników patologicznych w moczu6
T-L-6Mechanizm wdechu i wydechu. Wentylacja płuc. Wymiana gazów w płucach i tkankach. Powietrze przestrzeni martwej. Pojemność życiowa i całkowita płuc. Regulacja oddychan 1. Mechanizm wentylacji płuc – preparat Dondersa. 2. Pomiar pojemności życiowej płuc u człowieka i jej składowych przy użyciu spirometru. 3. Zapisywanie ruchów oddechowych klatki piersiowej przy użyciu torakografu.3
T-L-7Bilans cieplny ustroju. Źródła ciepła w organizmie, efektory oddawania ciepła. Nerwowa i behawioralna regulacja temperatury, Bilans cieplny u kręgowców. Termoregulacja noworodka. Hipotermia, hipertermia, gorączka. 1. Badanie wpływu ukrwienia skóry człowieka na jej temperaturę 2. Badanie wpływu parowania wody i konwekcji na temperaturę powierzchni ciała u człowieka 3. Badanie wpływu wysiłku fizycznego na temperaturę ciała człowieka3
T-L-8Budowa i czynność zmysłu wzroku, słuchu, równowagi, dotyku. 1. Lokalizacja plamki ślepej – doświadczenie Mariotta 2. Różnicowanie kolorów przez człowieka 3. Określanie progu słuchu u człowieka 4. Różnicowanie dźwięków dochodzących do obu uszu człowieka 5. Badanie zmysłu równowagi u człowieka3
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Organizm a środowisko. Organizm jako układ otwarty, równowaga wewnętrzna, stany dalekie od równowagi, struktury dysypatywne. Podstawowe mechanizmy regulacji fizjologicznych - sprzężenia zwrotne. Układ nerwowy. Molekularne podstawy pobudliwości, pobudzenie i hamowanie, fizjologia receptorów - odbiór i kodowanie informacji, procesy przetwarzania informacji w ośrodkowym układzie nerwowym, efektory (fizjologia mięśni), odruchy.3
T-W-2Krwiotworzenie, ogólna rola krwi w organizmie, elementy morfotyczne krwi i ich rola. Osocze krwi, hemostaza. Bramy i bariery ochronne organizmu.3
T-W-3Fizjologia serca i naczyń krwionośnych, hemodynamika wybranych obszarów naczyniowych (krążenie wątrobowe, mózgowe, wieńcowe, nerkowe i .in.). Nerwowa i humoralna regulacja pracy serca i ciśnienia krwi.2
T-W-4Przystosowanie przewodu pokarmowego do trawienia i wchłaniania, motoryka przewodu pokarmowego, soki trawienne, trawienie w jamie ustnej i żołądku. Trawienie w jelitach. Fizjologia wątroby i trzustki, wchłanianie jelitowe, rola składników mineralnych i witamin.4
T-W-5Fizjologia układu wydalniczego. Rola nerek, mechanizm wytwarzania moczu.Wybrane mechanizmy nerkowej regulacji homeostazy wodno-elektrolitowej. Autoregulacja, wpływ układu nerwowego na czynność nerek, regulacja hormonalna (układ RAA, wazporesyna, przedsionkowe czynniki natriuretyczne, prostaglandyny i in.).4
T-W-6Fizjologia oddychania. Wentylacja płuc, mechanizm wymiany gazów w płucach i tkankach, regulacja oddychania.2
T-W-7Mechanizmy kontroli i regulacji temperatury ciała. Bilans cieplny, źródła ciepła, efektory termoregulacji, rola podwzgórza. Zaburzenia regulacji temperatury ciała.2
20

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach30
A-L-2Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych.15
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń w formie pisemnej.30
A-L-4Konsultacje15
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach20
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów10
A-W-3Przygotowanie do pisemnego zaliczenia tematyki wykładów.20
A-W-4Konsultacje10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C14_W01Student zna i opisuje główne zasady funkcjonowania organizmu na poziomie wybranych tkanek i narządów, a także cechy je różnicujace u wybranych gatunków zwierząt.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W05Ma ogólną wiedzę z zakresu budowy organizmów żywych oraz zna podstawy biochemiczne, molekularne i komórkowe funkcjonowania organizmów.
BT_1A_W06Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu analizy procesów molekularnych, enzymatycznych i fizjologicznych organizmów żywych.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów w zakresie odrębności fizjologicznych poszczególnych układów i narządów u wybranych gatunków zwierzat.
C-1Zapoznanie studentów z funkcją głównych narządów i układów organizmu.
Treści programoweT-L-6Mechanizm wdechu i wydechu. Wentylacja płuc. Wymiana gazów w płucach i tkankach. Powietrze przestrzeni martwej. Pojemność życiowa i całkowita płuc. Regulacja oddychan 1. Mechanizm wentylacji płuc – preparat Dondersa. 2. Pomiar pojemności życiowej płuc u człowieka i jej składowych przy użyciu spirometru. 3. Zapisywanie ruchów oddechowych klatki piersiowej przy użyciu torakografu.
T-L-1Budowa i rola neuronu; synapsy; łuk odruchowy i jego elementy; czas odruchu; właściwości ośrodków nerwowych: sumowanie, promieniowanie, hamowanie, działanie następcze; odruchy bezwarunkowe; mechanizm powstawania odruchów warunkowych. Mechanizm i energetyka skurczu mięśni szkieletowych. Zmęczenie mięśni – przyczyny i objawy. Różnice we właściwościach fizjologicznych mięśni szkieletowych i gładkich. 1. Badanie odruchów bezwarunkowych u człowieka. 2. Analiza łuków odruchowych w odruchach warunkowych. 3. Obserwacja skurczu pojedynczego oraz skurczu tężcowego zupełnego i niezupełnego mięśnia szkieletowego żaby 4. Badanie zależności między siłą bodźca a siłą skurczu mięśnia łydkowego żaby
T-L-3Budowa serca. Podstawowe właściwości mięśnia sercowego. Automatyzm i cykl pracy serca, rola zastawek. Nerwowa i humoralna regulacja pracy serca. Regulacja stanu naczyń krwionośnych i ciśnienia krwi, rozkład ciśnienia w układzie krążenia. Budowa i rola naczyń włosowatych. 1. Osłuchiwanie tonów serca u człowieka. 2. Obserwacja uderzenia koniuszkowego u człowieka. 3. Badanie tętna u człowieka. 4. Pomiar ciśnienia krwi u człowieka. 5. Wpływ wysiłku fizycznego na tętno i ciśnienie krwi. 6. Obserwacja mikrokrążenia.
T-L-2Objętość, skład i rola krwi. Hemostaza. Czynniki oddziałujące na proces krzepnięcia. Wskaźnik hematokrytowy. Podział i rola leukocytów. Bariery ochronne organizmu. Zjawiska odpornościowe: odporność wrodzona i nabyta, nieswoista i swoista, czynna i bierna. 1. Oznaczanie wskaźnika hematokrytowego 2. Badanie szybkości opadania krwinek 3. Badanie wpływu jonów wapnia na proces krzepnięcia krwi 4. Oznaczanie oporności osmotycznej krwinek
T-L-5Rola nerek w organizmie. Budowa makro i mikroskopowa nerek. Właściwości fizyczne moczu różnych gatunków zwierząt. Składniki patologiczne w moczu. Mechanizm powstawania moczu w nerkach. Filtracja kłębkowa. Wchłanianie i wydzielanie kanalikowe. Skład moczu pierwotnego i ostatecznego. Mechanizm zagęszczania i rozcieńczania moczu. Hormonalna regulacja czynności nerek (wazopresyna, układ RAA, ANP). Autoregulacja przepływu krwi przez nerki. Klirens, diureza, wielkość filtracji kłębkowej (GFR). Ładunek przesączony. 1. Obserwacja pod mikroskopem preparatów nerki. 2. Obserwacja pod mikroskopem akwaporyny 2 (AQP2). 3. Badanie właściwości fizycznych moczu różnych gatunków zwierząt 4. Badanie wpływu obciążenia organizmu wodą na wielkość diurezy oraz ciężar właściwy i molarność moczu 5. Test na zawartość składników patologicznych w moczu
T-L-4Skład i rola śliny. Regulacja wydzielania śliny. Różnice gatunkowe w składzie śliny. Trawienie w jamie gębowej. Procesy trawienne w żołądku jednokomorowym. Skład i rola soku żołądkowego. Regulacja wydzielania soku żołądkowego. Procesy trawienne w żołądku wielokomorowym przeżuwaczy. Procesy trawienne w jelitach. Skład i rola soku trzustkowego. Regulacja wydzielania soku trzustkowego. Skład i rola żółci. Procesy wchłaniania w jelicie cienkim. 1.Analiza jakościowa składu śliny. 2.Badanie etapów rozkładu skrobi przez amylazę ślinową. 3.Badanie aktywności amylazy ślinowej w różnych warunkach środowiska. 4.Obserwacja pierwotniaków żwacza pod mikroskopem. 5. Wykazanie właściwości proteolitycznych soku trzustkowego. 6.Wykazanie amylolitycznych właściwości soku trzustkowego. 7.Wykazanie lipolitycznych właściwości soku trzustkowego. 8. Badanie aktywności podpuszczk. 9. Wykazanie emulgującego (obniżającego napięcie powierzchniowe) działania żółci.
T-L-8Budowa i czynność zmysłu wzroku, słuchu, równowagi, dotyku. 1. Lokalizacja plamki ślepej – doświadczenie Mariotta 2. Różnicowanie kolorów przez człowieka 3. Określanie progu słuchu u człowieka 4. Różnicowanie dźwięków dochodzących do obu uszu człowieka 5. Badanie zmysłu równowagi u człowieka
T-W-3Fizjologia serca i naczyń krwionośnych, hemodynamika wybranych obszarów naczyniowych (krążenie wątrobowe, mózgowe, wieńcowe, nerkowe i .in.). Nerwowa i humoralna regulacja pracy serca i ciśnienia krwi.
T-W-1Organizm a środowisko. Organizm jako układ otwarty, równowaga wewnętrzna, stany dalekie od równowagi, struktury dysypatywne. Podstawowe mechanizmy regulacji fizjologicznych - sprzężenia zwrotne. Układ nerwowy. Molekularne podstawy pobudliwości, pobudzenie i hamowanie, fizjologia receptorów - odbiór i kodowanie informacji, procesy przetwarzania informacji w ośrodkowym układzie nerwowym, efektory (fizjologia mięśni), odruchy.
T-W-2Krwiotworzenie, ogólna rola krwi w organizmie, elementy morfotyczne krwi i ich rola. Osocze krwi, hemostaza. Bramy i bariery ochronne organizmu.
T-W-5Fizjologia układu wydalniczego. Rola nerek, mechanizm wytwarzania moczu.Wybrane mechanizmy nerkowej regulacji homeostazy wodno-elektrolitowej. Autoregulacja, wpływ układu nerwowego na czynność nerek, regulacja hormonalna (układ RAA, wazporesyna, przedsionkowe czynniki natriuretyczne, prostaglandyny i in.).
T-W-7Mechanizmy kontroli i regulacji temperatury ciała. Bilans cieplny, źródła ciepła, efektory termoregulacji, rola podwzgórza. Zaburzenia regulacji temperatury ciała.
T-W-6Fizjologia oddychania. Wentylacja płuc, mechanizm wymiany gazów w płucach i tkankach, regulacja oddychania.
T-W-4Przystosowanie przewodu pokarmowego do trawienia i wchłaniania, motoryka przewodu pokarmowego, soki trawienne, trawienie w jamie ustnej i żołądku. Trawienie w jelitach. Fizjologia wątroby i trzustki, wchłanianie jelitowe, rola składników mineralnych i witamin.
Metody nauczaniaM-4Dyskusja dydaktyczna.
M-2Prezentacja multimedialna z wykorzystaniem komputera i projektora multimedialnego.
M-3Praca w grupach.
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń - kolokwia cząstkowe
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0- w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C9_U01Potrafi wykorzystać wiedzę w celu poprawnego interpretowania procesów zachodzących w żywym organizmie. Wykonuje podstawowe doświadczenia laboratoryjne in-vitro umożliwiające interpretację zjawisk fizjologicznych zachodzacych na poziomie wybranych tkanek i układów organizmu zwierzat.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U05Posługuje się podstawowymi zagadnieniami z zakresu budowy, struktury i funkcji komórek organizmów zwierzęcych i roślinnych; potrafi wskazać metody badawcze jakimi mogą być analizowane procesy zachodzące w komórkach; potrafi założyć wybrane hodowle komórkowe i tkankowe.
BT_1A_U07Umie omówić budowę, położenie i funkcje poszczególnych tkanek, narządów i układów organizmów żywych; potrafi właściwie interpretować procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie roślin i zwierząt.
BT_1A_U08Dobiera i wykorzystuje metody, techniki i urządzenia rutynowo stosowane w laboratoriach badawczych i diagnostycznych; posługuje się nimi przy rozwiązywaniu problemów w zakresie produkcji żywności, ochrony zdrowia zwierząt i ochrony środowiska przyrodniczego.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów w zakresie odrębności fizjologicznych poszczególnych układów i narządów u wybranych gatunków zwierzat.
C-3Zapoznanie z podstawowymi metodami laboratoryjnymi pozwalajacymi analizować funkcję wybranych narzadów.
C-1Zapoznanie studentów z funkcją głównych narządów i układów organizmu.
Treści programoweT-L-6Mechanizm wdechu i wydechu. Wentylacja płuc. Wymiana gazów w płucach i tkankach. Powietrze przestrzeni martwej. Pojemność życiowa i całkowita płuc. Regulacja oddychan 1. Mechanizm wentylacji płuc – preparat Dondersa. 2. Pomiar pojemności życiowej płuc u człowieka i jej składowych przy użyciu spirometru. 3. Zapisywanie ruchów oddechowych klatki piersiowej przy użyciu torakografu.
T-L-1Budowa i rola neuronu; synapsy; łuk odruchowy i jego elementy; czas odruchu; właściwości ośrodków nerwowych: sumowanie, promieniowanie, hamowanie, działanie następcze; odruchy bezwarunkowe; mechanizm powstawania odruchów warunkowych. Mechanizm i energetyka skurczu mięśni szkieletowych. Zmęczenie mięśni – przyczyny i objawy. Różnice we właściwościach fizjologicznych mięśni szkieletowych i gładkich. 1. Badanie odruchów bezwarunkowych u człowieka. 2. Analiza łuków odruchowych w odruchach warunkowych. 3. Obserwacja skurczu pojedynczego oraz skurczu tężcowego zupełnego i niezupełnego mięśnia szkieletowego żaby 4. Badanie zależności między siłą bodźca a siłą skurczu mięśnia łydkowego żaby
T-L-3Budowa serca. Podstawowe właściwości mięśnia sercowego. Automatyzm i cykl pracy serca, rola zastawek. Nerwowa i humoralna regulacja pracy serca. Regulacja stanu naczyń krwionośnych i ciśnienia krwi, rozkład ciśnienia w układzie krążenia. Budowa i rola naczyń włosowatych. 1. Osłuchiwanie tonów serca u człowieka. 2. Obserwacja uderzenia koniuszkowego u człowieka. 3. Badanie tętna u człowieka. 4. Pomiar ciśnienia krwi u człowieka. 5. Wpływ wysiłku fizycznego na tętno i ciśnienie krwi. 6. Obserwacja mikrokrążenia.
T-L-2Objętość, skład i rola krwi. Hemostaza. Czynniki oddziałujące na proces krzepnięcia. Wskaźnik hematokrytowy. Podział i rola leukocytów. Bariery ochronne organizmu. Zjawiska odpornościowe: odporność wrodzona i nabyta, nieswoista i swoista, czynna i bierna. 1. Oznaczanie wskaźnika hematokrytowego 2. Badanie szybkości opadania krwinek 3. Badanie wpływu jonów wapnia na proces krzepnięcia krwi 4. Oznaczanie oporności osmotycznej krwinek
T-L-5Rola nerek w organizmie. Budowa makro i mikroskopowa nerek. Właściwości fizyczne moczu różnych gatunków zwierząt. Składniki patologiczne w moczu. Mechanizm powstawania moczu w nerkach. Filtracja kłębkowa. Wchłanianie i wydzielanie kanalikowe. Skład moczu pierwotnego i ostatecznego. Mechanizm zagęszczania i rozcieńczania moczu. Hormonalna regulacja czynności nerek (wazopresyna, układ RAA, ANP). Autoregulacja przepływu krwi przez nerki. Klirens, diureza, wielkość filtracji kłębkowej (GFR). Ładunek przesączony. 1. Obserwacja pod mikroskopem preparatów nerki. 2. Obserwacja pod mikroskopem akwaporyny 2 (AQP2). 3. Badanie właściwości fizycznych moczu różnych gatunków zwierząt 4. Badanie wpływu obciążenia organizmu wodą na wielkość diurezy oraz ciężar właściwy i molarność moczu 5. Test na zawartość składników patologicznych w moczu
T-L-7Bilans cieplny ustroju. Źródła ciepła w organizmie, efektory oddawania ciepła. Nerwowa i behawioralna regulacja temperatury, Bilans cieplny u kręgowców. Termoregulacja noworodka. Hipotermia, hipertermia, gorączka. 1. Badanie wpływu ukrwienia skóry człowieka na jej temperaturę 2. Badanie wpływu parowania wody i konwekcji na temperaturę powierzchni ciała u człowieka 3. Badanie wpływu wysiłku fizycznego na temperaturę ciała człowieka
T-L-4Skład i rola śliny. Regulacja wydzielania śliny. Różnice gatunkowe w składzie śliny. Trawienie w jamie gębowej. Procesy trawienne w żołądku jednokomorowym. Skład i rola soku żołądkowego. Regulacja wydzielania soku żołądkowego. Procesy trawienne w żołądku wielokomorowym przeżuwaczy. Procesy trawienne w jelitach. Skład i rola soku trzustkowego. Regulacja wydzielania soku trzustkowego. Skład i rola żółci. Procesy wchłaniania w jelicie cienkim. 1.Analiza jakościowa składu śliny. 2.Badanie etapów rozkładu skrobi przez amylazę ślinową. 3.Badanie aktywności amylazy ślinowej w różnych warunkach środowiska. 4.Obserwacja pierwotniaków żwacza pod mikroskopem. 5. Wykazanie właściwości proteolitycznych soku trzustkowego. 6.Wykazanie amylolitycznych właściwości soku trzustkowego. 7.Wykazanie lipolitycznych właściwości soku trzustkowego. 8. Badanie aktywności podpuszczk. 9. Wykazanie emulgującego (obniżającego napięcie powierzchniowe) działania żółci.
T-L-8Budowa i czynność zmysłu wzroku, słuchu, równowagi, dotyku. 1. Lokalizacja plamki ślepej – doświadczenie Mariotta 2. Różnicowanie kolorów przez człowieka 3. Określanie progu słuchu u człowieka 4. Różnicowanie dźwięków dochodzących do obu uszu człowieka 5. Badanie zmysłu równowagi u człowieka
Metody nauczaniaM-4Dyskusja dydaktyczna.
M-2Prezentacja multimedialna z wykorzystaniem komputera i projektora multimedialnego.
M-3Praca w grupach.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń - samodzielne pisemne opracowanie zagadnień problematycznych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: nie potrafi poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów przygotowanie zleconej pracy, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: radzi sobie, z dużą pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy
3,5Student: potrafi poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: samodzielnie radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem wykonania zleconej pracy
4,5Student: samodzielnie rozwiązuje postawione problemy i radzi sobie z trudnościami związanymi z procesem wykonania zleconej pracy
5,0Student: samodzielnie rozwiązuje postawione problemy i radzi sobie w pełni z trudnościami związanymi z procesem wykonania zleconej pracy; swobodnie porusza się w danej tematyce i prawidłowo wykorzystuje materiały źródłowe
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C9_K01Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, wykazujac współdziałanie jako członek zespołu. Jest zaangażowany w dyskusję dotyczącą wybranych funkcji i procesów dotyczacych tkanek i układów organizmu zwierzat, w oparciu o wiedzę zdobytą z dostępnych źródeł.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K04Wykazuje otwartość dla ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o różne źródła informacji naukowej; umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów w zakresie odrębności fizjologicznych poszczególnych układów i narządów u wybranych gatunków zwierzat.
C-3Zapoznanie z podstawowymi metodami laboratoryjnymi pozwalajacymi analizować funkcję wybranych narzadów.
C-1Zapoznanie studentów z funkcją głównych narządów i układów organizmu.
Treści programoweT-L-6Mechanizm wdechu i wydechu. Wentylacja płuc. Wymiana gazów w płucach i tkankach. Powietrze przestrzeni martwej. Pojemność życiowa i całkowita płuc. Regulacja oddychan 1. Mechanizm wentylacji płuc – preparat Dondersa. 2. Pomiar pojemności życiowej płuc u człowieka i jej składowych przy użyciu spirometru. 3. Zapisywanie ruchów oddechowych klatki piersiowej przy użyciu torakografu.
T-L-1Budowa i rola neuronu; synapsy; łuk odruchowy i jego elementy; czas odruchu; właściwości ośrodków nerwowych: sumowanie, promieniowanie, hamowanie, działanie następcze; odruchy bezwarunkowe; mechanizm powstawania odruchów warunkowych. Mechanizm i energetyka skurczu mięśni szkieletowych. Zmęczenie mięśni – przyczyny i objawy. Różnice we właściwościach fizjologicznych mięśni szkieletowych i gładkich. 1. Badanie odruchów bezwarunkowych u człowieka. 2. Analiza łuków odruchowych w odruchach warunkowych. 3. Obserwacja skurczu pojedynczego oraz skurczu tężcowego zupełnego i niezupełnego mięśnia szkieletowego żaby 4. Badanie zależności między siłą bodźca a siłą skurczu mięśnia łydkowego żaby
T-L-3Budowa serca. Podstawowe właściwości mięśnia sercowego. Automatyzm i cykl pracy serca, rola zastawek. Nerwowa i humoralna regulacja pracy serca. Regulacja stanu naczyń krwionośnych i ciśnienia krwi, rozkład ciśnienia w układzie krążenia. Budowa i rola naczyń włosowatych. 1. Osłuchiwanie tonów serca u człowieka. 2. Obserwacja uderzenia koniuszkowego u człowieka. 3. Badanie tętna u człowieka. 4. Pomiar ciśnienia krwi u człowieka. 5. Wpływ wysiłku fizycznego na tętno i ciśnienie krwi. 6. Obserwacja mikrokrążenia.
T-L-2Objętość, skład i rola krwi. Hemostaza. Czynniki oddziałujące na proces krzepnięcia. Wskaźnik hematokrytowy. Podział i rola leukocytów. Bariery ochronne organizmu. Zjawiska odpornościowe: odporność wrodzona i nabyta, nieswoista i swoista, czynna i bierna. 1. Oznaczanie wskaźnika hematokrytowego 2. Badanie szybkości opadania krwinek 3. Badanie wpływu jonów wapnia na proces krzepnięcia krwi 4. Oznaczanie oporności osmotycznej krwinek
T-L-5Rola nerek w organizmie. Budowa makro i mikroskopowa nerek. Właściwości fizyczne moczu różnych gatunków zwierząt. Składniki patologiczne w moczu. Mechanizm powstawania moczu w nerkach. Filtracja kłębkowa. Wchłanianie i wydzielanie kanalikowe. Skład moczu pierwotnego i ostatecznego. Mechanizm zagęszczania i rozcieńczania moczu. Hormonalna regulacja czynności nerek (wazopresyna, układ RAA, ANP). Autoregulacja przepływu krwi przez nerki. Klirens, diureza, wielkość filtracji kłębkowej (GFR). Ładunek przesączony. 1. Obserwacja pod mikroskopem preparatów nerki. 2. Obserwacja pod mikroskopem akwaporyny 2 (AQP2). 3. Badanie właściwości fizycznych moczu różnych gatunków zwierząt 4. Badanie wpływu obciążenia organizmu wodą na wielkość diurezy oraz ciężar właściwy i molarność moczu 5. Test na zawartość składników patologicznych w moczu
T-L-4Skład i rola śliny. Regulacja wydzielania śliny. Różnice gatunkowe w składzie śliny. Trawienie w jamie gębowej. Procesy trawienne w żołądku jednokomorowym. Skład i rola soku żołądkowego. Regulacja wydzielania soku żołądkowego. Procesy trawienne w żołądku wielokomorowym przeżuwaczy. Procesy trawienne w jelitach. Skład i rola soku trzustkowego. Regulacja wydzielania soku trzustkowego. Skład i rola żółci. Procesy wchłaniania w jelicie cienkim. 1.Analiza jakościowa składu śliny. 2.Badanie etapów rozkładu skrobi przez amylazę ślinową. 3.Badanie aktywności amylazy ślinowej w różnych warunkach środowiska. 4.Obserwacja pierwotniaków żwacza pod mikroskopem. 5. Wykazanie właściwości proteolitycznych soku trzustkowego. 6.Wykazanie amylolitycznych właściwości soku trzustkowego. 7.Wykazanie lipolitycznych właściwości soku trzustkowego. 8. Badanie aktywności podpuszczk. 9. Wykazanie emulgującego (obniżającego napięcie powierzchniowe) działania żółci.
Metody nauczaniaM-4Dyskusja dydaktyczna.
M-2Prezentacja multimedialna z wykorzystaniem komputera i projektora multimedialnego.
M-3Praca w grupach.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń - samodzielne pisemne opracowanie zagadnień problematycznych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student słabo rozwija aktywność w pogłębianiu swojej wiedzy w oparciu o rózne źródła informacji naukowej. W ograniczony sposób uczestniczy w dyskusji o wybranych procesach fizjologicznych. Wykazuje ograniczone zaangażowanie w pracę w grupach
3,5
4,0
4,5
5,0