Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Żywność i żywienie a zdrowie człowieka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Żywność i żywienie a zdrowie człowieka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Anita Kołodziej-Skalska <Anita.Kolodziej@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Wioletta Biel <Wioletta.Biel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW4 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu fizjologii żywienia człowieka i biotechnologii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie podstawowej wiedzy na temat żywności i żywienia, jej składu chemicznego determinującego zdrowotną jakość żywności oraz wpływu na życie i zdrowie człowieka. Zaznajomienie studentów z rolą składników odżywczych w profilaktyce zdrowia oraz prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu organizmu.
C-2Przekazanie podstawowej wiedzy o technikach i osiągnięciach technologii, w tym biotechnologii, żywności oraz suplementów diety.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przemiana materii. Określanie podstawowej i całkowitej przemiany materii. Określanie wydatku energetycznego podczas aktywności fizycznej.2
T-A-2Wartość odżywcza. Metody oceny jakości białka. Wartość odżywczej białka wybranych produktów spożywczych oraz określanie efektu uzupełniania się białek różnych produktów.5
T-A-3Bezpieczeństwo stosowania substancji dodatkowych do żywności, czyli rzeczywiste i domniemane zagrożenie zdrowia konsumenta w Polsce oraz możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych.2
T-A-4Konserwanty żywności na przykładzie azotanów V i azotanów III - właściwości, przemiany w organizmie żywym, surowcach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, produktach spożywczych, toksykologia tych związków.2
T-A-5Normy żywienia człowieka. Ocena gęstości odżywczej produktów spożywczych.2
T-A-6Dietetyka, zasady żywienia człowieka chorego. Diety alternatywne i diety w stanach chorobowych.2
15
wykłady
T-W-1Współczesne trendy w żywieniu człowieka i profilaktyce żywieniowej. Podstawowe pojęcia związane z racjonalnym żywieniem.Pojęcie zdrowia oraz jego uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i związane ze stylem życia.4
T-W-2Wpływ wybranych składników diety i dodatków do żywności na metabolizm człowieka, możliwości intelektualne, stany emocjonalne oraz samopoczucie.3
T-W-3Wpływ procesów technologicznych na kształtowanie cech produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem ich wartości odżywczej oraz cech sensorycznych.2
T-W-4Węglowodany w żywieniu człowieka a otyłość. Węglowodany a indeks i ładunek glikemiczny.3
T-W-5Omówienie produktów żywnościowych specjalnego przeznaczenia oraz przyszłościowych kierunków w zapobieganiu i leczeniu dietetycznym chorób.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnicwo i przygotowanie do dyskusji na ćwiczeniach.15
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń15
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykładów15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia audytoryjne
M-3Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności na ćwiczeniach audytoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów i ćwiczeń

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O3.1_W01
Student zna i charakteryzuje podstawowe składniki odżywcze oraz zna ich rolę w funkcjonowaniu organizmu i rozumie ich znaczenie dla zdrowia człowieka. Student rozumie związek pomiędzy racjonalnym żywieniem a prawidłowym rozwojem organizmu oraz stanem zdrowia człowieka.
BT_1A_W18, BT_1A_W13C-1T-W-1, T-W-4, T-W-2M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O3.1_U01
Student wyróżnia i opisuje różne składniki i cechy żywności. Posiada umiejętność interaktywnego spojrzenia na zagadnienia żywności oraz żywienia a zdrowia, w odniesieniu do zagrożeń zdrowotnych i jej wpływu na prawidłowy rozwój, funkcjonowanie organizmu i zdrowie człowieka.
BT_1A_U14, BT_1A_U15C-2, C-1T-W-5, T-W-3, T-W-2M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O3.1_K01
Ma świadomość znaczenia racjonalnego żywienia dla zdrowia człowieka oraz zagrożeń wynikających z nieprawidłowego żywienia. Rozumie potrzebę zastosowania osiągnięć biotechnologii w przemyśle spożywczym.
BT_1A_K03C-2, C-1T-A-3, T-A-4, T-A-6M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O3.1_W01
Student zna i charakteryzuje podstawowe składniki odżywcze oraz zna ich rolę w funkcjonowaniu organizmu i rozumie ich znaczenie dla zdrowia człowieka. Student rozumie związek pomiędzy racjonalnym żywieniem a prawidłowym rozwojem organizmu oraz stanem zdrowia człowieka.
2,0Student nie zna i nie potrafi opisać podstawowych składników odżywczych, nie zna ich roli w funkcjonowaniu organizmu, nie rozumie ich znaczenie dla zdrowia człowieka i związku pomiędzy racjonalnym żywieniem a prawidłowym rozwojem organizmu oraz stanem zdrowia człowieka.
3,0Student w stopniu dostatecznym zna i charakteryzuje podstawowe składniki odżywcze, ale nie zna ich roli w funkcjonowaniu organizmu, nie rozumie ich znaczenie dla zdrowia człowieka i związku pomiędzy racjonalnym żywieniem a prawidłowym rozwojem organizmu oraz stanem zdrowia człowieka.
3,5Student w stopniu dostatecznym zna i charakteryzuje podstawowe składniki odżywcze ich rolę w funkcjonowaniu organizmu, ale nie rozumie ich znaczenie dla zdrowia człowieka i związku pomiędzy racjonalnym żywieniem a prawidłowym rozwojem organizmu oraz stanem zdrowia człowieka.
4,0Student dobrze zna i charakteryzuje podstawowe składniki odżywcze ich rolę w funkcjonowaniu organizmu oraz w stopniu dobrym rozumie ich znaczenie dla zdrowia człowieka i związek pomiędzy racjonalnym żywieniem a prawidłowym rozwojem organizmu oraz stanem zdrowia człowieka.
4,5Student dobrze zna i charakteryzuje podstawowe składniki odżywcze ich rolę w funkcjonowaniu organizmu oraz w stopniu dobrym rozumie ich znaczenie dla zdrowia człowieka i związek pomiędzy racjonalnym żywieniem a prawidłowym rozwojem organizmu oraz stanem zdrowia człowieka. Bierze udział w dyskusji.
5,0Student znakomicie zna i charakteryzuje podstawowe składniki odżywcze ich rolę w funkcjonowaniu organizmu oraz bardzo dobrze rozumie ich znaczenie dla zdrowia człowieka i związek pomiędzy racjonalnym żywieniem a prawidłowym rozwojem organizmu oraz stanem zdrowia człowieka. Bierze udział w dyskusji.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O3.1_U01
Student wyróżnia i opisuje różne składniki i cechy żywności. Posiada umiejętność interaktywnego spojrzenia na zagadnienia żywności oraz żywienia a zdrowia, w odniesieniu do zagrożeń zdrowotnych i jej wpływu na prawidłowy rozwój, funkcjonowanie organizmu i zdrowie człowieka.
2,0Student nie potrafi wyróżnić i opisać składników i cech żywności, nie posiada umiejętności interaktywnego spojrzenia na zagadnienia żywności oraz żywienia a zdrowia, w odniesieniu do zagrożeń zdrowotnych i jej wpływu na prawidłowy rozwój, funkcjonowanie organizmu i zdrowie człowieka.
3,0Student wyróżnia i opisuje niektóre składniki i cechy żywności, ale nie posiada umiejętności interaktywnego spojrzenia na zagadnienia żywności oraz żywienia a zdrowia, w odniesieniu do zagrożeń zdrowotnych i jej wpływu na prawidłowy rozwój, funkcjonowanie organizmu i zdrowie człowieka.
3,5Student wyróżnia i opisuje większość poznanych składników i cech żywności, ale nie posiada umiejętności interaktywnego spojrzenia na zagadnienia żywności oraz żywienia a zdrowia, w odniesieniu do zagrożeń zdrowotnych i jej wpływu na prawidłowy rozwój, funkcjonowanie organizmu i zdrowie człowieka.
4,0Student wyróżnia i opisuje wszystkie poznane składniki i cechy żywności oraz posiada dostateczną umiejętność interaktywnego spojrzenia na zagadnienia żywności oraz żywienia a zdrowia, w odniesieniu do zagrożeń zdrowotnych i jej wpływu na prawidłowy rozwój, funkcjonowanie organizmu i zdrowie człowieka.
4,5Student wyróżnia i opisuje składniki i cechy żywności oraz posiada dobrą umiejętność interaktywnego spojrzenia na zagadnienia żywności oraz żywienia a zdrowia, w odniesieniu do zagrożeń zdrowotnych i jej wpływu na prawidłowy rozwój, funkcjonowanie organizmu i zdrowie człowieka.
5,0Student wyróżnia i opisuje składniki i cechy żywności oraz posiada doskonałą umiejętność interaktywnego spojrzenia na zagadnienia żywności oraz żywienia a zdrowia, w odniesieniu do zagrożeń zdrowotnych i jej wpływu na prawidłowy rozwój, funkcjonowanie organizmu i zdrowie człowieka.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O3.1_K01
Ma świadomość znaczenia racjonalnego żywienia dla zdrowia człowieka oraz zagrożeń wynikających z nieprawidłowego żywienia. Rozumie potrzebę zastosowania osiągnięć biotechnologii w przemyśle spożywczym.
2,0Nie ma świadomości znaczenia racjonalnego żywienia dla zdrowia człowieka oraz zagrożeń wynikających z nieprawidłowego żywienia, nie rozumie potrzeby zastosowania osiągnięć biotechnologii w przemyśle spożywczym.
3,0Ma dostateczną świadomość znaczenia racjonalnego żywienia dla zdrowia człowieka oraz zagrożeń wynikających z nieprawidłowego żywienia, ale nie rozumie potrzeby zastosowania osiągnięć biotechnologii w przemyśle spożywczym.
3,5Ma dostateczną świadomość znaczenia racjonalnego żywienia dla zdrowia człowieka oraz zagrożeń wynikających z nieprawidłowego żywienia, w stopniu dostatecznym rozumie potrzebę zastosowania osiągnięć biotechnologii w przemyśle spożywczym.
4,0Ma dobrą świadomość znaczenia racjonalnego żywienia dla zdrowia człowieka oraz zagrożeń wynikających z nieprawidłowego żywienia, dobrze rozumie potrzebę zastosowania osiągnięć biotechnologii w przemyśle spożywczym.
4,5Ma dobrą świadomość znaczenia racjonalnego żywienia dla zdrowia człowieka oraz zagrożeń wynikających z nieprawidłowego żywienia, dobrze rozumie potrzebę zastosowania osiągnięć biotechnologii w przemyśle spożywczym. Wyraża opinię w danym temacie.
5,0Ma bardzo dobrą świadomość znaczenia racjonalnego żywienia dla zdrowia człowieka oraz zagrożeń wynikających z nieprawidłowego żywienia, doskonale rozumie potrzebę zastosowania osiągnięć biotechnologii w przemyśle spożywczym. Wyraża opinię w danym temacie.

Literatura podstawowa

  1. Ziemlański Ś., Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy, PZWL, Warszawa, 2001
  2. KellerJ., S., Podstawy Fizjologii Żywienia Człowieka, SGGW, Warszawa, 2000
  3. Bednarski W., Repsa A., Biotechnologia żywności, Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003
  4. Gawęcki J., Roszkowski W., Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, PWN, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Miller G., Senjen R., Out of the Laboratory and on to aur Plater: Nanotechnology in Food and Agriculture, 2008, Raport organizacji Friends of the Earth
  2. Friedrich M., Składniki mineralne w żywieniu ludzi i zwierząt, Akademia Rolnicza, Szczecin, 2002
  3. Świderski F., Żywność wygodna i żywność funkcjonalna., WNT, Warszawa, 2003

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przemiana materii. Określanie podstawowej i całkowitej przemiany materii. Określanie wydatku energetycznego podczas aktywności fizycznej.2
T-A-2Wartość odżywcza. Metody oceny jakości białka. Wartość odżywczej białka wybranych produktów spożywczych oraz określanie efektu uzupełniania się białek różnych produktów.5
T-A-3Bezpieczeństwo stosowania substancji dodatkowych do żywności, czyli rzeczywiste i domniemane zagrożenie zdrowia konsumenta w Polsce oraz możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych.2
T-A-4Konserwanty żywności na przykładzie azotanów V i azotanów III - właściwości, przemiany w organizmie żywym, surowcach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, produktach spożywczych, toksykologia tych związków.2
T-A-5Normy żywienia człowieka. Ocena gęstości odżywczej produktów spożywczych.2
T-A-6Dietetyka, zasady żywienia człowieka chorego. Diety alternatywne i diety w stanach chorobowych.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Współczesne trendy w żywieniu człowieka i profilaktyce żywieniowej. Podstawowe pojęcia związane z racjonalnym żywieniem.Pojęcie zdrowia oraz jego uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i związane ze stylem życia.4
T-W-2Wpływ wybranych składników diety i dodatków do żywności na metabolizm człowieka, możliwości intelektualne, stany emocjonalne oraz samopoczucie.3
T-W-3Wpływ procesów technologicznych na kształtowanie cech produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem ich wartości odżywczej oraz cech sensorycznych.2
T-W-4Węglowodany w żywieniu człowieka a otyłość. Węglowodany a indeks i ładunek glikemiczny.3
T-W-5Omówienie produktów żywnościowych specjalnego przeznaczenia oraz przyszłościowych kierunków w zapobieganiu i leczeniu dietetycznym chorób.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnicwo i przygotowanie do dyskusji na ćwiczeniach.15
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykładów15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O3.1_W01Student zna i charakteryzuje podstawowe składniki odżywcze oraz zna ich rolę w funkcjonowaniu organizmu i rozumie ich znaczenie dla zdrowia człowieka. Student rozumie związek pomiędzy racjonalnym żywieniem a prawidłowym rozwojem organizmu oraz stanem zdrowia człowieka.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W18Ma wiedzę z zakresu zasad racjonalnego żywienia oraz zdrowego trybu życia; zna procedury pozyskiwania i przetwarzania różnych produktów żywnościowych.
BT_1A_W13Ma wiedzę na temat wpływu biotechnologii na funkcjonowanie i rozwój produkcji zwierzęcej i roślinnej.
Cel przedmiotuC-1Przekazanie podstawowej wiedzy na temat żywności i żywienia, jej składu chemicznego determinującego zdrowotną jakość żywności oraz wpływu na życie i zdrowie człowieka. Zaznajomienie studentów z rolą składników odżywczych w profilaktyce zdrowia oraz prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu organizmu.
Treści programoweT-W-1Współczesne trendy w żywieniu człowieka i profilaktyce żywieniowej. Podstawowe pojęcia związane z racjonalnym żywieniem.Pojęcie zdrowia oraz jego uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i związane ze stylem życia.
T-W-4Węglowodany w żywieniu człowieka a otyłość. Węglowodany a indeks i ładunek glikemiczny.
T-W-2Wpływ wybranych składników diety i dodatków do żywności na metabolizm człowieka, możliwości intelektualne, stany emocjonalne oraz samopoczucie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów i ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna i nie potrafi opisać podstawowych składników odżywczych, nie zna ich roli w funkcjonowaniu organizmu, nie rozumie ich znaczenie dla zdrowia człowieka i związku pomiędzy racjonalnym żywieniem a prawidłowym rozwojem organizmu oraz stanem zdrowia człowieka.
3,0Student w stopniu dostatecznym zna i charakteryzuje podstawowe składniki odżywcze, ale nie zna ich roli w funkcjonowaniu organizmu, nie rozumie ich znaczenie dla zdrowia człowieka i związku pomiędzy racjonalnym żywieniem a prawidłowym rozwojem organizmu oraz stanem zdrowia człowieka.
3,5Student w stopniu dostatecznym zna i charakteryzuje podstawowe składniki odżywcze ich rolę w funkcjonowaniu organizmu, ale nie rozumie ich znaczenie dla zdrowia człowieka i związku pomiędzy racjonalnym żywieniem a prawidłowym rozwojem organizmu oraz stanem zdrowia człowieka.
4,0Student dobrze zna i charakteryzuje podstawowe składniki odżywcze ich rolę w funkcjonowaniu organizmu oraz w stopniu dobrym rozumie ich znaczenie dla zdrowia człowieka i związek pomiędzy racjonalnym żywieniem a prawidłowym rozwojem organizmu oraz stanem zdrowia człowieka.
4,5Student dobrze zna i charakteryzuje podstawowe składniki odżywcze ich rolę w funkcjonowaniu organizmu oraz w stopniu dobrym rozumie ich znaczenie dla zdrowia człowieka i związek pomiędzy racjonalnym żywieniem a prawidłowym rozwojem organizmu oraz stanem zdrowia człowieka. Bierze udział w dyskusji.
5,0Student znakomicie zna i charakteryzuje podstawowe składniki odżywcze ich rolę w funkcjonowaniu organizmu oraz bardzo dobrze rozumie ich znaczenie dla zdrowia człowieka i związek pomiędzy racjonalnym żywieniem a prawidłowym rozwojem organizmu oraz stanem zdrowia człowieka. Bierze udział w dyskusji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O3.1_U01Student wyróżnia i opisuje różne składniki i cechy żywności. Posiada umiejętność interaktywnego spojrzenia na zagadnienia żywności oraz żywienia a zdrowia, w odniesieniu do zagrożeń zdrowotnych i jej wpływu na prawidłowy rozwój, funkcjonowanie organizmu i zdrowie człowieka.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U14Posługuje się zasadami racjonalnego żywienia oraz zdrowego trybu życia; analizuje procedury pozyskiwania i otrzymywania różnych produktów żywnościowych, w tym z wykorzystaniem mikroorganizmów.
BT_1A_U15Planuje, organizuje i realizuje proste zadania badawcze, indywidualnie i w zespole, pod kierunkiem opiekuna; interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski; systematycznie aktualizuje swoją wiedzę i wykorzystuje ją przy rozwiazywaniu określonych problemów; ma zdolność upowszechniania zdobytej wiedzy w środowisku zawodowym i naukowym; samodzielnie przygotowuje opracowanie naukowe.
Cel przedmiotuC-2Przekazanie podstawowej wiedzy o technikach i osiągnięciach technologii, w tym biotechnologii, żywności oraz suplementów diety.
C-1Przekazanie podstawowej wiedzy na temat żywności i żywienia, jej składu chemicznego determinującego zdrowotną jakość żywności oraz wpływu na życie i zdrowie człowieka. Zaznajomienie studentów z rolą składników odżywczych w profilaktyce zdrowia oraz prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu organizmu.
Treści programoweT-W-5Omówienie produktów żywnościowych specjalnego przeznaczenia oraz przyszłościowych kierunków w zapobieganiu i leczeniu dietetycznym chorób.
T-W-3Wpływ procesów technologicznych na kształtowanie cech produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem ich wartości odżywczej oraz cech sensorycznych.
T-W-2Wpływ wybranych składników diety i dodatków do żywności na metabolizm człowieka, możliwości intelektualne, stany emocjonalne oraz samopoczucie.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności na ćwiczeniach audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wyróżnić i opisać składników i cech żywności, nie posiada umiejętności interaktywnego spojrzenia na zagadnienia żywności oraz żywienia a zdrowia, w odniesieniu do zagrożeń zdrowotnych i jej wpływu na prawidłowy rozwój, funkcjonowanie organizmu i zdrowie człowieka.
3,0Student wyróżnia i opisuje niektóre składniki i cechy żywności, ale nie posiada umiejętności interaktywnego spojrzenia na zagadnienia żywności oraz żywienia a zdrowia, w odniesieniu do zagrożeń zdrowotnych i jej wpływu na prawidłowy rozwój, funkcjonowanie organizmu i zdrowie człowieka.
3,5Student wyróżnia i opisuje większość poznanych składników i cech żywności, ale nie posiada umiejętności interaktywnego spojrzenia na zagadnienia żywności oraz żywienia a zdrowia, w odniesieniu do zagrożeń zdrowotnych i jej wpływu na prawidłowy rozwój, funkcjonowanie organizmu i zdrowie człowieka.
4,0Student wyróżnia i opisuje wszystkie poznane składniki i cechy żywności oraz posiada dostateczną umiejętność interaktywnego spojrzenia na zagadnienia żywności oraz żywienia a zdrowia, w odniesieniu do zagrożeń zdrowotnych i jej wpływu na prawidłowy rozwój, funkcjonowanie organizmu i zdrowie człowieka.
4,5Student wyróżnia i opisuje składniki i cechy żywności oraz posiada dobrą umiejętność interaktywnego spojrzenia na zagadnienia żywności oraz żywienia a zdrowia, w odniesieniu do zagrożeń zdrowotnych i jej wpływu na prawidłowy rozwój, funkcjonowanie organizmu i zdrowie człowieka.
5,0Student wyróżnia i opisuje składniki i cechy żywności oraz posiada doskonałą umiejętność interaktywnego spojrzenia na zagadnienia żywności oraz żywienia a zdrowia, w odniesieniu do zagrożeń zdrowotnych i jej wpływu na prawidłowy rozwój, funkcjonowanie organizmu i zdrowie człowieka.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O3.1_K01Ma świadomość znaczenia racjonalnego żywienia dla zdrowia człowieka oraz zagrożeń wynikających z nieprawidłowego żywienia. Rozumie potrzebę zastosowania osiągnięć biotechnologii w przemyśle spożywczym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
Cel przedmiotuC-2Przekazanie podstawowej wiedzy o technikach i osiągnięciach technologii, w tym biotechnologii, żywności oraz suplementów diety.
C-1Przekazanie podstawowej wiedzy na temat żywności i żywienia, jej składu chemicznego determinującego zdrowotną jakość żywności oraz wpływu na życie i zdrowie człowieka. Zaznajomienie studentów z rolą składników odżywczych w profilaktyce zdrowia oraz prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu organizmu.
Treści programoweT-A-3Bezpieczeństwo stosowania substancji dodatkowych do żywności, czyli rzeczywiste i domniemane zagrożenie zdrowia konsumenta w Polsce oraz możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych.
T-A-4Konserwanty żywności na przykładzie azotanów V i azotanów III - właściwości, przemiany w organizmie żywym, surowcach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, produktach spożywczych, toksykologia tych związków.
T-A-6Dietetyka, zasady żywienia człowieka chorego. Diety alternatywne i diety w stanach chorobowych.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności na ćwiczeniach audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma świadomości znaczenia racjonalnego żywienia dla zdrowia człowieka oraz zagrożeń wynikających z nieprawidłowego żywienia, nie rozumie potrzeby zastosowania osiągnięć biotechnologii w przemyśle spożywczym.
3,0Ma dostateczną świadomość znaczenia racjonalnego żywienia dla zdrowia człowieka oraz zagrożeń wynikających z nieprawidłowego żywienia, ale nie rozumie potrzeby zastosowania osiągnięć biotechnologii w przemyśle spożywczym.
3,5Ma dostateczną świadomość znaczenia racjonalnego żywienia dla zdrowia człowieka oraz zagrożeń wynikających z nieprawidłowego żywienia, w stopniu dostatecznym rozumie potrzebę zastosowania osiągnięć biotechnologii w przemyśle spożywczym.
4,0Ma dobrą świadomość znaczenia racjonalnego żywienia dla zdrowia człowieka oraz zagrożeń wynikających z nieprawidłowego żywienia, dobrze rozumie potrzebę zastosowania osiągnięć biotechnologii w przemyśle spożywczym.
4,5Ma dobrą świadomość znaczenia racjonalnego żywienia dla zdrowia człowieka oraz zagrożeń wynikających z nieprawidłowego żywienia, dobrze rozumie potrzebę zastosowania osiągnięć biotechnologii w przemyśle spożywczym. Wyraża opinię w danym temacie.
5,0Ma bardzo dobrą świadomość znaczenia racjonalnego żywienia dla zdrowia człowieka oraz zagrożeń wynikających z nieprawidłowego żywienia, doskonale rozumie potrzebę zastosowania osiągnięć biotechnologii w przemyśle spożywczym. Wyraża opinię w danym temacie.