Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy biotechnologii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy biotechnologii
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Jan Udała <Jan.Udala@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dariusz Gączarzewicz <dariusz.gaczarzewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 20 1,00,59zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 10 1,00,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z głównymi obszarami działalności biotechnologii i jej uwarunkowaniami prawnymi i etycznymi
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami wykorzystywanymi w procesach biotechnologicznych i bezpieczeństwem ich zastosowania
C-3Kształtowanie u studentów postawy zrozumienia znaczenia i potrzeby wykorzystania osiągnięć biotechnologicznych we współczesnym świecie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wybrane metody biologii molekularnej wykorzystywane w pracy biotechnologa.2
T-A-2Bioreaktory-zwierzeta gospodarskie jako żywe bioreaktory.2
T-A-3Klonowanie i transgeneza, zapłodnienie in vitro u ludzi i zwierząt-nadzieje i obawy, opinie własne.2
T-A-4Pozytywne i negatywne aspekty współczesnej biotechnologii. Opinia publiczna a biotechnologia - przygotowanie ankiet, przeprowadzenie i ich analiza.2
T-A-5Zastosowanie biotechnologii w procesie uzyskiwania surowców ze źródeł odnawialnych.2
10
wykłady
T-W-1Rozwój współczesnej biotechnologii i nauki wchodzące w jej zakres.2
T-W-2Czynniki wpływajace na rozwój biotechnologii2
T-W-3Biotechnologia w rolnictwie i ochronie środowiska - osiągnięcia i kierunki rozwoju2
T-W-4Wybrane osiągniecia, kierunki rozwoju i aktualne trendy badań w biotechnologii w hodowli zwierzat2
T-W-5Biotechnologia w medycynie i farmacji2
T-W-6Żywność genetycznie modyfikowana-aspekty praktyczne i etyczne, stan obecny i perspektywy wykorzystania w Polsce i na świecie,2
T-W-7Biobezpieczeństwo-stosowanie, transport i wykorzystanie żywych modyfikowanych organizmów (LMO). Zasady bezpiecznej pracy z GMO.2
T-W-8Biokatalizatory - źródła i doskonalenie biokatalizatorów. Konwencjonalne i niekonwencjonalne procesy biotechnologiczne.2
T-W-9Wybrane zagadnienia z zakresu działań legislacyjnych i regulacji prawnych w biotechnologii.2
T-W-10Nanotechnologia i nanobiotechnologia2
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Przygotowanie prezentacji5
A-A-3Zaliczenie końcowe ćwiczeń2
A-A-4Konsultacje2
A-A-5Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń7
A-A-6Przygotowanie się do zajęć4
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Czytanie i studiowanie piśmiennictwa2
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia wykładów6
A-W-4Konsultacje1
A-W-5Zaliczenie wykładów1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z zastosowaniem technik multimedialnych
M-2Metoda przypadków i dyskusja panelowa
M-3pokaz z objaśnieniem

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: - kontrola przygotowania do zajęć
S-2Ocena formująca: - kontrola aktywności na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: - kolokwium cząstkowe i końcowe z treści programowych ćwiczeń audytoryjnych w formie testu jednokrotnego wyboru lub opisowej
S-4Ocena podsumowująca: - zaliczenie końcowe wykładów podsumowujące treści programowe w formie testu jednokrotnego wyboru lub opisowej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_null_W01
Zna mozliwości wykorzystania podstawowych metod konwencjonalnych i biologii moolekularnej w biotechnologii oraz przygotowania i przebiegu procesu biotechnologicznego
BT_1A_W10C-3, C-1, C-2T-A-2, T-A-1, T-W-8, T-W-3, T-W-5M-3, M-1, M-2S-4, S-2, S-3
BT_1A_null_W02
Student zna historię tradycyjnej i współczesnej biotechnologii, główne obszary jej działalności oraz wyjaśnia wpływ osiągnięć z zakresu biotechnologii na rozwój nauki, społeczeństwa i gospodarki
BT_1A_W10C-3, C-1, C-2T-A-3, T-A-5, T-A-4, T-W-6, T-W-9, T-W-7, T-W-1M-3, M-1, M-2S-4, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_null_U01
Student potrafi przedstawić źródła i metody doskonalenia biokatalizatorów, oceniać znaczenie osiągnięć z zakresu biotechnologii w rozwoju poszczególnych działów gospodarki i obszarów nauki
BT_1A_U10C-3, C-1, C-2T-A-2, T-A-1, T-W-8, T-W-3M-3, M-1, M-2S-4, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_null_K01
Student ma świadomość wpływu pozytywnych i negatywnych efektów oddziaływania biotechnologii na rozwój gospodarki, nauki i społeczeństwa
BT_1A_K06, BT_1A_K03C-3T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-3, T-W-5, T-W-7, T-W-1M-2S-2
BT_1A_null_K02
Student wykazuje zaangażowanie i kreatywność w pracy zespołowej i ma świadomość jej wpływu na wyniki pracy całej grupy
BT_1A_K03C-3T-A-3, T-A-2, T-A-5, T-A-4, T-A-1M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_null_W01
Zna mozliwości wykorzystania podstawowych metod konwencjonalnych i biologii moolekularnej w biotechnologii oraz przygotowania i przebiegu procesu biotechnologicznego
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą metod konwencjonalnych w biotechnologii; zna zasadnicze etapy procesu biotechnologicznego i częściowo je objaśnia, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje podstawowe zainteresowanie.
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_null_W02
Student zna historię tradycyjnej i współczesnej biotechnologii, główne obszary jej działalności oraz wyjaśnia wpływ osiągnięć z zakresu biotechnologii na rozwój nauki, społeczeństwa i gospodarki
2,0
3,0Student zna najważniejsze osiągnięcia jakie miały wpływ na rozwój biotechnologii, zna jej główne obszary działalności, wie jaki może być wpływ niektórych osiągnięć na rozwój różnych sfer życia i działalności człowieka.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_null_U01
Student potrafi przedstawić źródła i metody doskonalenia biokatalizatorów, oceniać znaczenie osiągnięć z zakresu biotechnologii w rozwoju poszczególnych działów gospodarki i obszarów nauki
2,0
3,0Student potrafi wyjaśnić znaczenie procesu biotechnologicznego, przy pomocy prowadzącego analizuje i kojarzy fakty dotyczące źródeł biokatalizatorów, potrafi wskazać najważniejsze obszary i działy gospodarki, w których można wykorzystać biokatalizatory, potrafi wskazać możliwości wykorzystania osiągnięć biotechnologii w ochronie środowiska i pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz zinterpretować możliwości biotechnologicznego wykorzystania zwierząt.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_null_K01
Student ma świadomość wpływu pozytywnych i negatywnych efektów oddziaływania biotechnologii na rozwój gospodarki, nauki i społeczeństwa
2,0
3,0Student ma świadomość znaczenia osiągnięć współczesnej biotechnologii i możliwości jej oddziaływania na różne sfery życia i otaczające środowisko ale wymaga pomocy i ukierunkowania w toku myślenia i interpretacji faktów
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_null_K02
Student wykazuje zaangażowanie i kreatywność w pracy zespołowej i ma świadomość jej wpływu na wyniki pracy całej grupy
2,0
3,0Student podejmuje działania z własnej woli, pomaga organizować pracę i rozdzielać zadania wśród członków grupy, dostosowuje się do danej sytuacji mając w pewnym stopniu świadomość znaczenia pracy kolektywnej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bednarski W., Repsa A. (red), Biotechnologia Żywności, Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003
  2. Zwierzchowski L., Jaszczak K., Modliński A., Biotechnologia Zwierząt, PWN, Warszawa, 1997
  3. Bielański A., Tischner M., Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych, Drukol s.c., Kraków, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Singleton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie, PWN, Warszawa, 2000
  2. Twardowski T (red.)., Biotechnologia - kwartalnik, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań, 2011, również lata poprzednie

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wybrane metody biologii molekularnej wykorzystywane w pracy biotechnologa.2
T-A-2Bioreaktory-zwierzeta gospodarskie jako żywe bioreaktory.2
T-A-3Klonowanie i transgeneza, zapłodnienie in vitro u ludzi i zwierząt-nadzieje i obawy, opinie własne.2
T-A-4Pozytywne i negatywne aspekty współczesnej biotechnologii. Opinia publiczna a biotechnologia - przygotowanie ankiet, przeprowadzenie i ich analiza.2
T-A-5Zastosowanie biotechnologii w procesie uzyskiwania surowców ze źródeł odnawialnych.2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rozwój współczesnej biotechnologii i nauki wchodzące w jej zakres.2
T-W-2Czynniki wpływajace na rozwój biotechnologii2
T-W-3Biotechnologia w rolnictwie i ochronie środowiska - osiągnięcia i kierunki rozwoju2
T-W-4Wybrane osiągniecia, kierunki rozwoju i aktualne trendy badań w biotechnologii w hodowli zwierzat2
T-W-5Biotechnologia w medycynie i farmacji2
T-W-6Żywność genetycznie modyfikowana-aspekty praktyczne i etyczne, stan obecny i perspektywy wykorzystania w Polsce i na świecie,2
T-W-7Biobezpieczeństwo-stosowanie, transport i wykorzystanie żywych modyfikowanych organizmów (LMO). Zasady bezpiecznej pracy z GMO.2
T-W-8Biokatalizatory - źródła i doskonalenie biokatalizatorów. Konwencjonalne i niekonwencjonalne procesy biotechnologiczne.2
T-W-9Wybrane zagadnienia z zakresu działań legislacyjnych i regulacji prawnych w biotechnologii.2
T-W-10Nanotechnologia i nanobiotechnologia2
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Przygotowanie prezentacji5
A-A-3Zaliczenie końcowe ćwiczeń2
A-A-4Konsultacje2
A-A-5Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń7
A-A-6Przygotowanie się do zajęć4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Czytanie i studiowanie piśmiennictwa2
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia wykładów6
A-W-4Konsultacje1
A-W-5Zaliczenie wykładów1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_null_W01Zna mozliwości wykorzystania podstawowych metod konwencjonalnych i biologii moolekularnej w biotechnologii oraz przygotowania i przebiegu procesu biotechnologicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W10Wykazuje ogólną wiedzę związaną z wykorzystaniem procesów i metod biotechnologicznych w różnych gałęziach nauki i przemysłu.
Cel przedmiotuC-3Kształtowanie u studentów postawy zrozumienia znaczenia i potrzeby wykorzystania osiągnięć biotechnologicznych we współczesnym świecie
C-1Zapoznanie studentów z głównymi obszarami działalności biotechnologii i jej uwarunkowaniami prawnymi i etycznymi
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami wykorzystywanymi w procesach biotechnologicznych i bezpieczeństwem ich zastosowania
Treści programoweT-A-2Bioreaktory-zwierzeta gospodarskie jako żywe bioreaktory.
T-A-1Wybrane metody biologii molekularnej wykorzystywane w pracy biotechnologa.
T-W-8Biokatalizatory - źródła i doskonalenie biokatalizatorów. Konwencjonalne i niekonwencjonalne procesy biotechnologiczne.
T-W-3Biotechnologia w rolnictwie i ochronie środowiska - osiągnięcia i kierunki rozwoju
T-W-5Biotechnologia w medycynie i farmacji
Metody nauczaniaM-3pokaz z objaśnieniem
M-1wykład informacyjny z zastosowaniem technik multimedialnych
M-2Metoda przypadków i dyskusja panelowa
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: - zaliczenie końcowe wykładów podsumowujące treści programowe w formie testu jednokrotnego wyboru lub opisowej
S-2Ocena formująca: - kontrola aktywności na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: - kolokwium cząstkowe i końcowe z treści programowych ćwiczeń audytoryjnych w formie testu jednokrotnego wyboru lub opisowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą metod konwencjonalnych w biotechnologii; zna zasadnicze etapy procesu biotechnologicznego i częściowo je objaśnia, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje podstawowe zainteresowanie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_null_W02Student zna historię tradycyjnej i współczesnej biotechnologii, główne obszary jej działalności oraz wyjaśnia wpływ osiągnięć z zakresu biotechnologii na rozwój nauki, społeczeństwa i gospodarki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W10Wykazuje ogólną wiedzę związaną z wykorzystaniem procesów i metod biotechnologicznych w różnych gałęziach nauki i przemysłu.
Cel przedmiotuC-3Kształtowanie u studentów postawy zrozumienia znaczenia i potrzeby wykorzystania osiągnięć biotechnologicznych we współczesnym świecie
C-1Zapoznanie studentów z głównymi obszarami działalności biotechnologii i jej uwarunkowaniami prawnymi i etycznymi
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami wykorzystywanymi w procesach biotechnologicznych i bezpieczeństwem ich zastosowania
Treści programoweT-A-3Klonowanie i transgeneza, zapłodnienie in vitro u ludzi i zwierząt-nadzieje i obawy, opinie własne.
T-A-5Zastosowanie biotechnologii w procesie uzyskiwania surowców ze źródeł odnawialnych.
T-A-4Pozytywne i negatywne aspekty współczesnej biotechnologii. Opinia publiczna a biotechnologia - przygotowanie ankiet, przeprowadzenie i ich analiza.
T-W-6Żywność genetycznie modyfikowana-aspekty praktyczne i etyczne, stan obecny i perspektywy wykorzystania w Polsce i na świecie,
T-W-9Wybrane zagadnienia z zakresu działań legislacyjnych i regulacji prawnych w biotechnologii.
T-W-7Biobezpieczeństwo-stosowanie, transport i wykorzystanie żywych modyfikowanych organizmów (LMO). Zasady bezpiecznej pracy z GMO.
T-W-1Rozwój współczesnej biotechnologii i nauki wchodzące w jej zakres.
Metody nauczaniaM-3pokaz z objaśnieniem
M-1wykład informacyjny z zastosowaniem technik multimedialnych
M-2Metoda przypadków i dyskusja panelowa
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: - zaliczenie końcowe wykładów podsumowujące treści programowe w formie testu jednokrotnego wyboru lub opisowej
S-2Ocena formująca: - kontrola aktywności na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: - kolokwium cząstkowe i końcowe z treści programowych ćwiczeń audytoryjnych w formie testu jednokrotnego wyboru lub opisowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna najważniejsze osiągnięcia jakie miały wpływ na rozwój biotechnologii, zna jej główne obszary działalności, wie jaki może być wpływ niektórych osiągnięć na rozwój różnych sfer życia i działalności człowieka.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_null_U01Student potrafi przedstawić źródła i metody doskonalenia biokatalizatorów, oceniać znaczenie osiągnięć z zakresu biotechnologii w rozwoju poszczególnych działów gospodarki i obszarów nauki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U10Posługuje się kluczowymi pojęciami z zakresu biotechnologii; zna i ocenia znaczenie biotechnologii w różnych dziedzinach życia oraz w tworzeniu nowych i pozyskiwaniu istniejących substancji biologicznie aktywnych; zna podstawe zagadnienia z farmakologii i farmakokinetyki leków; potrafi zaprojektować linie biotechnologiczne oraz wykorzystywać różne urządzenia i aparaturę badawczą w biotechnologii; ocenia zagrożenia wynikające z osiągnięć biotechnologii; analizuje zagadnienia związane z biobezpieczeństwem.
Cel przedmiotuC-3Kształtowanie u studentów postawy zrozumienia znaczenia i potrzeby wykorzystania osiągnięć biotechnologicznych we współczesnym świecie
C-1Zapoznanie studentów z głównymi obszarami działalności biotechnologii i jej uwarunkowaniami prawnymi i etycznymi
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami wykorzystywanymi w procesach biotechnologicznych i bezpieczeństwem ich zastosowania
Treści programoweT-A-2Bioreaktory-zwierzeta gospodarskie jako żywe bioreaktory.
T-A-1Wybrane metody biologii molekularnej wykorzystywane w pracy biotechnologa.
T-W-8Biokatalizatory - źródła i doskonalenie biokatalizatorów. Konwencjonalne i niekonwencjonalne procesy biotechnologiczne.
T-W-3Biotechnologia w rolnictwie i ochronie środowiska - osiągnięcia i kierunki rozwoju
Metody nauczaniaM-3pokaz z objaśnieniem
M-1wykład informacyjny z zastosowaniem technik multimedialnych
M-2Metoda przypadków i dyskusja panelowa
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: - zaliczenie końcowe wykładów podsumowujące treści programowe w formie testu jednokrotnego wyboru lub opisowej
S-2Ocena formująca: - kontrola aktywności na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: - kolokwium cząstkowe i końcowe z treści programowych ćwiczeń audytoryjnych w formie testu jednokrotnego wyboru lub opisowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wyjaśnić znaczenie procesu biotechnologicznego, przy pomocy prowadzącego analizuje i kojarzy fakty dotyczące źródeł biokatalizatorów, potrafi wskazać najważniejsze obszary i działy gospodarki, w których można wykorzystać biokatalizatory, potrafi wskazać możliwości wykorzystania osiągnięć biotechnologii w ochronie środowiska i pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz zinterpretować możliwości biotechnologicznego wykorzystania zwierząt.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_null_K01Student ma świadomość wpływu pozytywnych i negatywnych efektów oddziaływania biotechnologii na rozwój gospodarki, nauki i społeczeństwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K06Ma świadomość uwarunkowań biologicznych i technologicznych podstawowych procesów biotechnologicznych.
BT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
Cel przedmiotuC-3Kształtowanie u studentów postawy zrozumienia znaczenia i potrzeby wykorzystania osiągnięć biotechnologicznych we współczesnym świecie
Treści programoweT-W-6Żywność genetycznie modyfikowana-aspekty praktyczne i etyczne, stan obecny i perspektywy wykorzystania w Polsce i na świecie,
T-W-8Biokatalizatory - źródła i doskonalenie biokatalizatorów. Konwencjonalne i niekonwencjonalne procesy biotechnologiczne.
T-W-9Wybrane zagadnienia z zakresu działań legislacyjnych i regulacji prawnych w biotechnologii.
T-W-3Biotechnologia w rolnictwie i ochronie środowiska - osiągnięcia i kierunki rozwoju
T-W-5Biotechnologia w medycynie i farmacji
T-W-7Biobezpieczeństwo-stosowanie, transport i wykorzystanie żywych modyfikowanych organizmów (LMO). Zasady bezpiecznej pracy z GMO.
T-W-1Rozwój współczesnej biotechnologii i nauki wchodzące w jej zakres.
Metody nauczaniaM-2Metoda przypadków i dyskusja panelowa
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: - kontrola aktywności na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość znaczenia osiągnięć współczesnej biotechnologii i możliwości jej oddziaływania na różne sfery życia i otaczające środowisko ale wymaga pomocy i ukierunkowania w toku myślenia i interpretacji faktów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_null_K02Student wykazuje zaangażowanie i kreatywność w pracy zespołowej i ma świadomość jej wpływu na wyniki pracy całej grupy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
Cel przedmiotuC-3Kształtowanie u studentów postawy zrozumienia znaczenia i potrzeby wykorzystania osiągnięć biotechnologicznych we współczesnym świecie
Treści programoweT-A-3Klonowanie i transgeneza, zapłodnienie in vitro u ludzi i zwierząt-nadzieje i obawy, opinie własne.
T-A-2Bioreaktory-zwierzeta gospodarskie jako żywe bioreaktory.
T-A-5Zastosowanie biotechnologii w procesie uzyskiwania surowców ze źródeł odnawialnych.
T-A-4Pozytywne i negatywne aspekty współczesnej biotechnologii. Opinia publiczna a biotechnologia - przygotowanie ankiet, przeprowadzenie i ich analiza.
T-A-1Wybrane metody biologii molekularnej wykorzystywane w pracy biotechnologa.
Metody nauczaniaM-2Metoda przypadków i dyskusja panelowa
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: - kontrola aktywności na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student podejmuje działania z własnej woli, pomaga organizować pracę i rozdzielać zadania wśród członków grupy, dostosowuje się do danej sytuacji mając w pewnym stopniu świadomość znaczenia pracy kolektywnej
3,5
4,0
4,5
5,0