Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Chemia ogólna i organiczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia ogólna i organiczna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Gałczyńska <Malgorzata.Galczynska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Hanna Siwek <Hanna.Siwek@zut.edu.pl>, Małgorzata Włodarczyk <Malgorzata.Wlodarczyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 10 1,00,29zaliczenie
laboratoriaL1 30 2,50,29zaliczenie
wykładyW1 30 2,50,42egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zanajomość podstaw z przedmiotu chemia na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z procesami chemicznymi zachodzącymi w przyrodzie. Przyswojenie przez studentów wiadomości dotyczących własności chemicznych zwiazków nieorganicznych i organicznych. Uzyskanie umiejętności interpretacji zachodzących zjawisk chemicznych.
C-2Zapoznanie studentów z podstawami analizy jakościowej oraz ilościowj. Zapoznanie z przyrządami pomiarowymi stosowanymi do pomiarów podstawowych wielkości chemicznych.
C-3Opanowanie przez studentów podstaw obliczeń stechiometrycznych. Opanowanie przez studentów umiejętnośi wykonywania podstawowych analiz chemicznych i zasad pracy w laboratorium chemicznym oraz umiejętności interpretacji i oceny dokładności uzyskanych wyników.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wzory zwiazków chemicznych. Zapis reakcji chemicznych. Reakcje redoks.3
T-A-2Obliczenia stechiometryczne. Obliczenia dotyczące stężeń roztworów.3
T-A-3Reakcje charaktryzujące własności chemiczne związków organicznych. Reakcje otrzymywania związków organicznych.4
10
laboratoria
T-L-1Analiza jakościowa reakcje charakterystyczne dla kationów i anionów10
T-L-2Analiza ilościowa, kolorymetria, analiza miareczkowa, pehametria.16
T-L-3Reakcje charakteryzujace związki organiczne.4
30
wykłady
T-W-1Budowa atomu - Cząstki elementarne występujące w atomach. Kształty i kierunki orbitali. Elektronowa konfiguracja atomów. Tworzenie jonów. Układ okresowy pierwiastków chemicznych - Charakterystyka okresów, grup i bloków układu okresowego. Okresowość własności chemicznych pierwiastków. Właściwości pierwiastków na podstawie układu okresowego. Metale, niemetale i pierwiastki amfoteryczne.2
T-W-2Zasady nazewnictwa związków nieorganicznych. Wzory sumaryczne i strukturalne. Wiązania chemiczne - Skala elektroujemności pierwiastków. Wiązania: kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe, koordynacyjne i metaliczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe - Siły van der Waalsa. Wiązania wodorowe.3
T-W-3Reakcje chemiczne - Rodzaje reakcji chemicznych – reakcje syntezy, analizy, wymiany, substytucji, addycji, eliminacji, polimeryzacji, przekształcenia tutomerycznego. Kinetyka i statyka reakcji chemicznych - Szybkość reakcji chemicznej. Rząd reakcji. Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej. Katalizatory, enzymy. Równowaga chemiczna. Prawo działania mas. Reguła przekory (reguła Le Chateliera-Brauna).3
T-W-4Roztwory - Mieszaniny heterogeniczne, mieszaniny homgeniczne. Podział roztworów i charakterystyka roztworów wodnych. Sposoby wyrażania stężeń. Zjawiska zachodzące w roztworach - Rozpuszczanie, dyfuzja, osmoza, dysocjacja, hydratacja, hydroliza.Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów - Dysocjacja elektrolitów, stała i stopień dysocjacji. Prawo rozcienczeń Ostwalda.4
T-W-5Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów c d. - Iloczyn jonowy wody. Odczyn roztworu – pH. Wskaźniki. Roztwory buforowe. Iloczyn rozpuszczalności.2
T-W-6Wstęp do elektrochemii - Reakcje utleniania i redukcji. Utleniacz i reduktor. Reakcje dysproporcjonowania. Ogniwa galwaniczne. Potencjał elektrody. Szereg napięciowy metali. Elektroliza. Korozja - czynniki powodujące korozję. Korozja chemiczna. Korozja elektrochemiczna. Ochrona przed korozją.4
T-W-7Wstęp do chemii organicznej – informacje podstawowe. Nazewnictwo związków organicznych. Izomeria w związkach organicznych - izomeria budowy (łańcuchowa, podstawienia i funkcyjna) stereoizomeria (optyczna, geometryczna).2
T-W-8Hybrydyzacja orbitali atomowych. Węglowodory – alifatyczne (alkany, alkeny, alkiny) i cykliczne. Budowa, metody otrzymywania, własności. Węglowodory – aromatyczne, reguła podstawników. Metody otrzymywania, własności. Chlorowcopochodne - mechanizm reakcji podstawienie rodnikowego SR. Mechanizm reakcji przyłączenia nukleofilowego AN. Związki jednofunkcyjne – alkohole, aldehydy, ketony. Metody otrzymywania własności.4
T-W-9Kwasy karboksylowe, estry, tłuszcze. Aminy, aminokwasy, białak. Węglowodany. Związki heterocykliczne6
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w zajeciach10
A-A-2Przygotowanie się do zaliczenia10
A-A-3Wykonywanie podstawowych obliczen stechiometrycznych10
30
laboratoria
A-L-1Udział w zajęciach30
A-L-2Samodzielne studiowanie tematyki cwiczen15
A-L-3Zaliczenie omawianych zagadnień20
A-L-4Konsultacje10
75
wykłady
A-W-1Uczestnictwo studenta w wykładach30
A-W-2Samodzielne studiowanie materiału wykładowego10
A-W-3Przygotowanie sie do zaliczenia materiału25
A-W-4Konsultacje10
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
M-2Samodzielne wykonywanie przez studentów obliczeń stechiometrycznych oraz zapisywanie przebiegu reakcji w postaci równań chemicznych.
M-3Samodzielne wykonywanie przez studentów analiz chemicznych z zakresu analizy jakościowej i ilościowej oraz obliczeń dotyczących tych analiz.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena wyników analiz wykonywanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie materiału omawianego na ćwiczeniach.
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-B1_W01
Student posiada umiejetność opisu zachodzących w przyrodzie reakcji chemicznych za pomocą równań.
BT_1A_W01, BT_1A_W02C-1, C-3T-L-3, T-A-1, T-A-3, T-W-3, T-W-2M-1, M-2S-2
BT_1A_BT-S-B1_W02
Student powinien umieć zinterpretować i wytłumaczyć zachodzący proces chemiczny w przyrodzie określić jego wpływ na środowisko.
BT_1A_W01, BT_1A_W02, BT_1A_W08C-2T-L-3, T-L-1, T-A-2, T-W-4, T-W-3M-3, M-2S-2
BT_1A_BT-S-B1_W03
Student posiada odpowiednie wiadomości pozwalające na ogólną charakterystykę zwiazków nieorganicznych i organicznych. Określić podstawowe ich własności i możliwośćprzeprowadzenia odpowiednich syntez.
BT_1A_W01, BT_1A_W02C-1T-W-5, T-W-8, T-W-4, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-9M-1, M-2S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-B1_U01
Student opanował podstawy obliczeń stechiometrycznych i potrafi je zastosować do interpretacji omawianych zjawisk chemicznych.
BT_1A_U01, BT_1A_U02, BT_1A_U13C-1T-L-3, T-L-2, T-W-5, T-W-7M-2S-2
BT_1A_BT-S-B1_U02
Student opanował podstawowe zasady pracy w laboratorium chemicznym i umie je stosować podczas wykonywania analiz chemicznych
BT_1A_U01, BT_1A_U02C-2, C-3T-L-2, T-L-1, T-A-2, T-A-1, T-A-3M-3S-1
BT_1A_BT-S-B1_U03
Student opanował umiejetśćnosc obsługi aparatury pomiarowej stosowanej w laboratorium chemicznym.
BT_1A_U01, BT_1A_U02C-2, C-1, C-3T-A-2, T-A-3, T-W-4, T-W-2M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-B1_K01
Student nabył umiejetności do wnikliwego analizowania otrzymanych wyników wykonanych analiz.
BT_1A_K03C-2T-L-2, T-L-1, T-A-3M-3S-2, S-3, S-1
BT_1A_BT-S-B1_K02
Student utrwalił umiejętności postępowania zgodnie z zasadami etyki.
BT_1A_K02C-2T-L-2, T-L-1M-2S-1
BT_1A_BT-S-B1_K03
Student utrwalił umiejętności do wyrażania oceny jakości otrzymywanych wyników analiz.
BT_1A_K04C-2T-L-2, T-L-1, T-A-2M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-B1_W01
Student posiada umiejetność opisu zachodzących w przyrodzie reakcji chemicznych za pomocą równań.
2,0
3,0Dostateczna znajomość w zakresie realizowanego materiału z pewnymi niedociągnięciami
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-B1_W02
Student powinien umieć zinterpretować i wytłumaczyć zachodzący proces chemiczny w przyrodzie określić jego wpływ na środowisko.
2,0
3,0Dostateczna znajomość w zakresie realizowanego materiału z pewnymi niedociągnięciami
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-B1_W03
Student posiada odpowiednie wiadomości pozwalające na ogólną charakterystykę zwiazków nieorganicznych i organicznych. Określić podstawowe ich własności i możliwośćprzeprowadzenia odpowiednich syntez.
2,0
3,0Dostateczna znajomość w zakresie realizowanego materiału z pewnymi niedociągnięciami
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-B1_U01
Student opanował podstawy obliczeń stechiometrycznych i potrafi je zastosować do interpretacji omawianych zjawisk chemicznych.
2,0
3,0Umiejętność wykonywania obliczeń stechiometrycznych i analiz chemicznych z pewnymi brakami
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-B1_U02
Student opanował podstawowe zasady pracy w laboratorium chemicznym i umie je stosować podczas wykonywania analiz chemicznych
2,0
3,0Umiejętność wykonywania analiz chemicznych z pewnymi niedociągnięciami
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-B1_U03
Student opanował umiejetśćnosc obsługi aparatury pomiarowej stosowanej w laboratorium chemicznym.
2,0
3,0Umiejętności obsługi aparatury pomiarowej w laboratorium chemicznym z niewielkimi niedociągnięciami
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-B1_K01
Student nabył umiejetności do wnikliwego analizowania otrzymanych wyników wykonanych analiz.
2,0
3,0Dostateczna znajomość w zakresie realizowanego materiału z pewnymi niedociągnięciami
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-B1_K02
Student utrwalił umiejętności postępowania zgodnie z zasadami etyki.
2,0
3,0Dostateczne zdyscyplinowanie w czasie pracy w laboratorium. Wykonywanie poleceń osób prowadzących zajęcia. Dostateczna współpraca w zespole.
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-B1_K03
Student utrwalił umiejętności do wyrażania oceny jakości otrzymywanych wyników analiz.
2,0
3,0Dostateczna znajomość wiedzy w zakresie realizowanego materiału z pewnymi niedociagnieciami
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Jones L., Atkins P.W., Chemia ogólna. T. 1 i 2, PWN, Warszawa, 2011
  2. Fisher J., Arnold J.R.P, Chemia dla biologów. Krótkie wykłady, PWN, Warszawa, 2008
  3. Cox P.A., Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady, PWN, Warszawa, 2006
  4. Morrison R.T., Boyd R.N., Chemia organiczna. T. 1 i 2, PWN, Warszawa, 2009
  5. Patrick G., Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. O`Neill, Chemia środowiska, PWN, Warszawa, 1997

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wzory zwiazków chemicznych. Zapis reakcji chemicznych. Reakcje redoks.3
T-A-2Obliczenia stechiometryczne. Obliczenia dotyczące stężeń roztworów.3
T-A-3Reakcje charaktryzujące własności chemiczne związków organicznych. Reakcje otrzymywania związków organicznych.4
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Analiza jakościowa reakcje charakterystyczne dla kationów i anionów10
T-L-2Analiza ilościowa, kolorymetria, analiza miareczkowa, pehametria.16
T-L-3Reakcje charakteryzujace związki organiczne.4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Budowa atomu - Cząstki elementarne występujące w atomach. Kształty i kierunki orbitali. Elektronowa konfiguracja atomów. Tworzenie jonów. Układ okresowy pierwiastków chemicznych - Charakterystyka okresów, grup i bloków układu okresowego. Okresowość własności chemicznych pierwiastków. Właściwości pierwiastków na podstawie układu okresowego. Metale, niemetale i pierwiastki amfoteryczne.2
T-W-2Zasady nazewnictwa związków nieorganicznych. Wzory sumaryczne i strukturalne. Wiązania chemiczne - Skala elektroujemności pierwiastków. Wiązania: kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe, koordynacyjne i metaliczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe - Siły van der Waalsa. Wiązania wodorowe.3
T-W-3Reakcje chemiczne - Rodzaje reakcji chemicznych – reakcje syntezy, analizy, wymiany, substytucji, addycji, eliminacji, polimeryzacji, przekształcenia tutomerycznego. Kinetyka i statyka reakcji chemicznych - Szybkość reakcji chemicznej. Rząd reakcji. Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej. Katalizatory, enzymy. Równowaga chemiczna. Prawo działania mas. Reguła przekory (reguła Le Chateliera-Brauna).3
T-W-4Roztwory - Mieszaniny heterogeniczne, mieszaniny homgeniczne. Podział roztworów i charakterystyka roztworów wodnych. Sposoby wyrażania stężeń. Zjawiska zachodzące w roztworach - Rozpuszczanie, dyfuzja, osmoza, dysocjacja, hydratacja, hydroliza.Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów - Dysocjacja elektrolitów, stała i stopień dysocjacji. Prawo rozcienczeń Ostwalda.4
T-W-5Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów c d. - Iloczyn jonowy wody. Odczyn roztworu – pH. Wskaźniki. Roztwory buforowe. Iloczyn rozpuszczalności.2
T-W-6Wstęp do elektrochemii - Reakcje utleniania i redukcji. Utleniacz i reduktor. Reakcje dysproporcjonowania. Ogniwa galwaniczne. Potencjał elektrody. Szereg napięciowy metali. Elektroliza. Korozja - czynniki powodujące korozję. Korozja chemiczna. Korozja elektrochemiczna. Ochrona przed korozją.4
T-W-7Wstęp do chemii organicznej – informacje podstawowe. Nazewnictwo związków organicznych. Izomeria w związkach organicznych - izomeria budowy (łańcuchowa, podstawienia i funkcyjna) stereoizomeria (optyczna, geometryczna).2
T-W-8Hybrydyzacja orbitali atomowych. Węglowodory – alifatyczne (alkany, alkeny, alkiny) i cykliczne. Budowa, metody otrzymywania, własności. Węglowodory – aromatyczne, reguła podstawników. Metody otrzymywania, własności. Chlorowcopochodne - mechanizm reakcji podstawienie rodnikowego SR. Mechanizm reakcji przyłączenia nukleofilowego AN. Związki jednofunkcyjne – alkohole, aldehydy, ketony. Metody otrzymywania własności.4
T-W-9Kwasy karboksylowe, estry, tłuszcze. Aminy, aminokwasy, białak. Węglowodany. Związki heterocykliczne6
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w zajeciach10
A-A-2Przygotowanie się do zaliczenia10
A-A-3Wykonywanie podstawowych obliczen stechiometrycznych10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w zajęciach30
A-L-2Samodzielne studiowanie tematyki cwiczen15
A-L-3Zaliczenie omawianych zagadnień20
A-L-4Konsultacje10
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo studenta w wykładach30
A-W-2Samodzielne studiowanie materiału wykładowego10
A-W-3Przygotowanie sie do zaliczenia materiału25
A-W-4Konsultacje10
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B1_W01Student posiada umiejetność opisu zachodzących w przyrodzie reakcji chemicznych za pomocą równań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W01Ma wiedzę ogólną z zakresu matematyki, fizyki oraz nauk pokrewnych dostosowaną do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W02Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie chemii: organicznej, nieorganicznej, fizycznej i analitycznej oraz biologii organizmów żywych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procesami chemicznymi zachodzącymi w przyrodzie. Przyswojenie przez studentów wiadomości dotyczących własności chemicznych zwiazków nieorganicznych i organicznych. Uzyskanie umiejętności interpretacji zachodzących zjawisk chemicznych.
C-3Opanowanie przez studentów podstaw obliczeń stechiometrycznych. Opanowanie przez studentów umiejętnośi wykonywania podstawowych analiz chemicznych i zasad pracy w laboratorium chemicznym oraz umiejętności interpretacji i oceny dokładności uzyskanych wyników.
Treści programoweT-L-3Reakcje charakteryzujace związki organiczne.
T-A-1Wzory zwiazków chemicznych. Zapis reakcji chemicznych. Reakcje redoks.
T-A-3Reakcje charaktryzujące własności chemiczne związków organicznych. Reakcje otrzymywania związków organicznych.
T-W-3Reakcje chemiczne - Rodzaje reakcji chemicznych – reakcje syntezy, analizy, wymiany, substytucji, addycji, eliminacji, polimeryzacji, przekształcenia tutomerycznego. Kinetyka i statyka reakcji chemicznych - Szybkość reakcji chemicznej. Rząd reakcji. Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej. Katalizatory, enzymy. Równowaga chemiczna. Prawo działania mas. Reguła przekory (reguła Le Chateliera-Brauna).
T-W-2Zasady nazewnictwa związków nieorganicznych. Wzory sumaryczne i strukturalne. Wiązania chemiczne - Skala elektroujemności pierwiastków. Wiązania: kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe, koordynacyjne i metaliczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe - Siły van der Waalsa. Wiązania wodorowe.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
M-2Samodzielne wykonywanie przez studentów obliczeń stechiometrycznych oraz zapisywanie przebiegu reakcji w postaci równań chemicznych.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie materiału omawianego na ćwiczeniach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Dostateczna znajomość w zakresie realizowanego materiału z pewnymi niedociągnięciami
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B1_W02Student powinien umieć zinterpretować i wytłumaczyć zachodzący proces chemiczny w przyrodzie określić jego wpływ na środowisko.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W01Ma wiedzę ogólną z zakresu matematyki, fizyki oraz nauk pokrewnych dostosowaną do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W02Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie chemii: organicznej, nieorganicznej, fizycznej i analitycznej oraz biologii organizmów żywych.
BT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawami analizy jakościowej oraz ilościowj. Zapoznanie z przyrządami pomiarowymi stosowanymi do pomiarów podstawowych wielkości chemicznych.
Treści programoweT-L-3Reakcje charakteryzujace związki organiczne.
T-L-1Analiza jakościowa reakcje charakterystyczne dla kationów i anionów
T-A-2Obliczenia stechiometryczne. Obliczenia dotyczące stężeń roztworów.
T-W-4Roztwory - Mieszaniny heterogeniczne, mieszaniny homgeniczne. Podział roztworów i charakterystyka roztworów wodnych. Sposoby wyrażania stężeń. Zjawiska zachodzące w roztworach - Rozpuszczanie, dyfuzja, osmoza, dysocjacja, hydratacja, hydroliza.Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów - Dysocjacja elektrolitów, stała i stopień dysocjacji. Prawo rozcienczeń Ostwalda.
T-W-3Reakcje chemiczne - Rodzaje reakcji chemicznych – reakcje syntezy, analizy, wymiany, substytucji, addycji, eliminacji, polimeryzacji, przekształcenia tutomerycznego. Kinetyka i statyka reakcji chemicznych - Szybkość reakcji chemicznej. Rząd reakcji. Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej. Katalizatory, enzymy. Równowaga chemiczna. Prawo działania mas. Reguła przekory (reguła Le Chateliera-Brauna).
Metody nauczaniaM-3Samodzielne wykonywanie przez studentów analiz chemicznych z zakresu analizy jakościowej i ilościowej oraz obliczeń dotyczących tych analiz.
M-2Samodzielne wykonywanie przez studentów obliczeń stechiometrycznych oraz zapisywanie przebiegu reakcji w postaci równań chemicznych.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie materiału omawianego na ćwiczeniach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Dostateczna znajomość w zakresie realizowanego materiału z pewnymi niedociągnięciami
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B1_W03Student posiada odpowiednie wiadomości pozwalające na ogólną charakterystykę zwiazków nieorganicznych i organicznych. Określić podstawowe ich własności i możliwośćprzeprowadzenia odpowiednich syntez.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W01Ma wiedzę ogólną z zakresu matematyki, fizyki oraz nauk pokrewnych dostosowaną do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W02Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie chemii: organicznej, nieorganicznej, fizycznej i analitycznej oraz biologii organizmów żywych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procesami chemicznymi zachodzącymi w przyrodzie. Przyswojenie przez studentów wiadomości dotyczących własności chemicznych zwiazków nieorganicznych i organicznych. Uzyskanie umiejętności interpretacji zachodzących zjawisk chemicznych.
Treści programoweT-W-5Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów c d. - Iloczyn jonowy wody. Odczyn roztworu – pH. Wskaźniki. Roztwory buforowe. Iloczyn rozpuszczalności.
T-W-8Hybrydyzacja orbitali atomowych. Węglowodory – alifatyczne (alkany, alkeny, alkiny) i cykliczne. Budowa, metody otrzymywania, własności. Węglowodory – aromatyczne, reguła podstawników. Metody otrzymywania, własności. Chlorowcopochodne - mechanizm reakcji podstawienie rodnikowego SR. Mechanizm reakcji przyłączenia nukleofilowego AN. Związki jednofunkcyjne – alkohole, aldehydy, ketony. Metody otrzymywania własności.
T-W-4Roztwory - Mieszaniny heterogeniczne, mieszaniny homgeniczne. Podział roztworów i charakterystyka roztworów wodnych. Sposoby wyrażania stężeń. Zjawiska zachodzące w roztworach - Rozpuszczanie, dyfuzja, osmoza, dysocjacja, hydratacja, hydroliza.Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów - Dysocjacja elektrolitów, stała i stopień dysocjacji. Prawo rozcienczeń Ostwalda.
T-W-1Budowa atomu - Cząstki elementarne występujące w atomach. Kształty i kierunki orbitali. Elektronowa konfiguracja atomów. Tworzenie jonów. Układ okresowy pierwiastków chemicznych - Charakterystyka okresów, grup i bloków układu okresowego. Okresowość własności chemicznych pierwiastków. Właściwości pierwiastków na podstawie układu okresowego. Metale, niemetale i pierwiastki amfoteryczne.
T-W-3Reakcje chemiczne - Rodzaje reakcji chemicznych – reakcje syntezy, analizy, wymiany, substytucji, addycji, eliminacji, polimeryzacji, przekształcenia tutomerycznego. Kinetyka i statyka reakcji chemicznych - Szybkość reakcji chemicznej. Rząd reakcji. Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej. Katalizatory, enzymy. Równowaga chemiczna. Prawo działania mas. Reguła przekory (reguła Le Chateliera-Brauna).
T-W-7Wstęp do chemii organicznej – informacje podstawowe. Nazewnictwo związków organicznych. Izomeria w związkach organicznych - izomeria budowy (łańcuchowa, podstawienia i funkcyjna) stereoizomeria (optyczna, geometryczna).
T-W-9Kwasy karboksylowe, estry, tłuszcze. Aminy, aminokwasy, białak. Węglowodany. Związki heterocykliczne
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
M-2Samodzielne wykonywanie przez studentów obliczeń stechiometrycznych oraz zapisywanie przebiegu reakcji w postaci równań chemicznych.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Dostateczna znajomość w zakresie realizowanego materiału z pewnymi niedociągnięciami
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B1_U01Student opanował podstawy obliczeń stechiometrycznych i potrafi je zastosować do interpretacji omawianych zjawisk chemicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U01Wykorzystuje wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i informatyki, którą stosuje do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie.
BT_1A_U02Umie określić zjawiska i procesy chemiczne, fizyczne oraz biochemiczne w środowisku naturalnym i użytkowanym przez człowieka; potrafi szacować ryzyko i przewidzieć ewentualne niebezpieczeństwo wynikające z zachodzących procesów i zjawisk.
BT_1A_U13Wskazuje metody przeciwdziałania skażeniu środowiska oraz sposoby oznaczania stężeń substancji niebezpiecznych; analizuje wpływ substancji toksycznych na organizmy, posługuje się wiedzą z zakresu zastosowania biotechnologii w ochronie środowiska.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procesami chemicznymi zachodzącymi w przyrodzie. Przyswojenie przez studentów wiadomości dotyczących własności chemicznych zwiazków nieorganicznych i organicznych. Uzyskanie umiejętności interpretacji zachodzących zjawisk chemicznych.
Treści programoweT-L-3Reakcje charakteryzujace związki organiczne.
T-L-2Analiza ilościowa, kolorymetria, analiza miareczkowa, pehametria.
T-W-5Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów c d. - Iloczyn jonowy wody. Odczyn roztworu – pH. Wskaźniki. Roztwory buforowe. Iloczyn rozpuszczalności.
T-W-7Wstęp do chemii organicznej – informacje podstawowe. Nazewnictwo związków organicznych. Izomeria w związkach organicznych - izomeria budowy (łańcuchowa, podstawienia i funkcyjna) stereoizomeria (optyczna, geometryczna).
Metody nauczaniaM-2Samodzielne wykonywanie przez studentów obliczeń stechiometrycznych oraz zapisywanie przebiegu reakcji w postaci równań chemicznych.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie materiału omawianego na ćwiczeniach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętność wykonywania obliczeń stechiometrycznych i analiz chemicznych z pewnymi brakami
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B1_U02Student opanował podstawowe zasady pracy w laboratorium chemicznym i umie je stosować podczas wykonywania analiz chemicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U01Wykorzystuje wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i informatyki, którą stosuje do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie.
BT_1A_U02Umie określić zjawiska i procesy chemiczne, fizyczne oraz biochemiczne w środowisku naturalnym i użytkowanym przez człowieka; potrafi szacować ryzyko i przewidzieć ewentualne niebezpieczeństwo wynikające z zachodzących procesów i zjawisk.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawami analizy jakościowej oraz ilościowj. Zapoznanie z przyrządami pomiarowymi stosowanymi do pomiarów podstawowych wielkości chemicznych.
C-3Opanowanie przez studentów podstaw obliczeń stechiometrycznych. Opanowanie przez studentów umiejętnośi wykonywania podstawowych analiz chemicznych i zasad pracy w laboratorium chemicznym oraz umiejętności interpretacji i oceny dokładności uzyskanych wyników.
Treści programoweT-L-2Analiza ilościowa, kolorymetria, analiza miareczkowa, pehametria.
T-L-1Analiza jakościowa reakcje charakterystyczne dla kationów i anionów
T-A-2Obliczenia stechiometryczne. Obliczenia dotyczące stężeń roztworów.
T-A-1Wzory zwiazków chemicznych. Zapis reakcji chemicznych. Reakcje redoks.
T-A-3Reakcje charaktryzujące własności chemiczne związków organicznych. Reakcje otrzymywania związków organicznych.
Metody nauczaniaM-3Samodzielne wykonywanie przez studentów analiz chemicznych z zakresu analizy jakościowej i ilościowej oraz obliczeń dotyczących tych analiz.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wyników analiz wykonywanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętność wykonywania analiz chemicznych z pewnymi niedociągnięciami
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B1_U03Student opanował umiejetśćnosc obsługi aparatury pomiarowej stosowanej w laboratorium chemicznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U01Wykorzystuje wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i informatyki, którą stosuje do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie.
BT_1A_U02Umie określić zjawiska i procesy chemiczne, fizyczne oraz biochemiczne w środowisku naturalnym i użytkowanym przez człowieka; potrafi szacować ryzyko i przewidzieć ewentualne niebezpieczeństwo wynikające z zachodzących procesów i zjawisk.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawami analizy jakościowej oraz ilościowj. Zapoznanie z przyrządami pomiarowymi stosowanymi do pomiarów podstawowych wielkości chemicznych.
C-1Zapoznanie studentów z procesami chemicznymi zachodzącymi w przyrodzie. Przyswojenie przez studentów wiadomości dotyczących własności chemicznych zwiazków nieorganicznych i organicznych. Uzyskanie umiejętności interpretacji zachodzących zjawisk chemicznych.
C-3Opanowanie przez studentów podstaw obliczeń stechiometrycznych. Opanowanie przez studentów umiejętnośi wykonywania podstawowych analiz chemicznych i zasad pracy w laboratorium chemicznym oraz umiejętności interpretacji i oceny dokładności uzyskanych wyników.
Treści programoweT-A-2Obliczenia stechiometryczne. Obliczenia dotyczące stężeń roztworów.
T-A-3Reakcje charaktryzujące własności chemiczne związków organicznych. Reakcje otrzymywania związków organicznych.
T-W-4Roztwory - Mieszaniny heterogeniczne, mieszaniny homgeniczne. Podział roztworów i charakterystyka roztworów wodnych. Sposoby wyrażania stężeń. Zjawiska zachodzące w roztworach - Rozpuszczanie, dyfuzja, osmoza, dysocjacja, hydratacja, hydroliza.Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów - Dysocjacja elektrolitów, stała i stopień dysocjacji. Prawo rozcienczeń Ostwalda.
T-W-2Zasady nazewnictwa związków nieorganicznych. Wzory sumaryczne i strukturalne. Wiązania chemiczne - Skala elektroujemności pierwiastków. Wiązania: kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe, koordynacyjne i metaliczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe - Siły van der Waalsa. Wiązania wodorowe.
Metody nauczaniaM-3Samodzielne wykonywanie przez studentów analiz chemicznych z zakresu analizy jakościowej i ilościowej oraz obliczeń dotyczących tych analiz.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wyników analiz wykonywanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętności obsługi aparatury pomiarowej w laboratorium chemicznym z niewielkimi niedociągnięciami
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B1_K01Student nabył umiejetności do wnikliwego analizowania otrzymanych wyników wykonanych analiz.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawami analizy jakościowej oraz ilościowj. Zapoznanie z przyrządami pomiarowymi stosowanymi do pomiarów podstawowych wielkości chemicznych.
Treści programoweT-L-2Analiza ilościowa, kolorymetria, analiza miareczkowa, pehametria.
T-L-1Analiza jakościowa reakcje charakterystyczne dla kationów i anionów
T-A-3Reakcje charaktryzujące własności chemiczne związków organicznych. Reakcje otrzymywania związków organicznych.
Metody nauczaniaM-3Samodzielne wykonywanie przez studentów analiz chemicznych z zakresu analizy jakościowej i ilościowej oraz obliczeń dotyczących tych analiz.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie materiału omawianego na ćwiczeniach.
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów.
S-1Ocena formująca: Ocena wyników analiz wykonywanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Dostateczna znajomość w zakresie realizowanego materiału z pewnymi niedociągnięciami
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B1_K02Student utrwalił umiejętności postępowania zgodnie z zasadami etyki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K02Wykazuje zrozumienie podstawowych zasad etyki, ekonomii i prawa; postępuje zgodnie z nimi w swojej działalności.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawami analizy jakościowej oraz ilościowj. Zapoznanie z przyrządami pomiarowymi stosowanymi do pomiarów podstawowych wielkości chemicznych.
Treści programoweT-L-2Analiza ilościowa, kolorymetria, analiza miareczkowa, pehametria.
T-L-1Analiza jakościowa reakcje charakterystyczne dla kationów i anionów
Metody nauczaniaM-2Samodzielne wykonywanie przez studentów obliczeń stechiometrycznych oraz zapisywanie przebiegu reakcji w postaci równań chemicznych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wyników analiz wykonywanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Dostateczne zdyscyplinowanie w czasie pracy w laboratorium. Wykonywanie poleceń osób prowadzących zajęcia. Dostateczna współpraca w zespole.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-B1_K03Student utrwalił umiejętności do wyrażania oceny jakości otrzymywanych wyników analiz.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K04Wykazuje otwartość dla ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o różne źródła informacji naukowej; umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawami analizy jakościowej oraz ilościowj. Zapoznanie z przyrządami pomiarowymi stosowanymi do pomiarów podstawowych wielkości chemicznych.
Treści programoweT-L-2Analiza ilościowa, kolorymetria, analiza miareczkowa, pehametria.
T-L-1Analiza jakościowa reakcje charakterystyczne dla kationów i anionów
T-A-2Obliczenia stechiometryczne. Obliczenia dotyczące stężeń roztworów.
Metody nauczaniaM-2Samodzielne wykonywanie przez studentów obliczeń stechiometrycznych oraz zapisywanie przebiegu reakcji w postaci równań chemicznych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wyników analiz wykonywanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Dostateczna znajomość wiedzy w zakresie realizowanego materiału z pewnymi niedociagnieciami
3,5
4,0
4,5
5,0