Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Wykrywanie związków biologicznie czynnych w żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wykrywanie związków biologicznie czynnych w żywności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Toksykologii
Nauczyciel odpowiedzialny Mikołaj Protasowicki <Mikolaj.Protasowicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Artur Ciemniak <Artur.Ciemniak@zut.edu.pl>, Zdzisław Domiszewski <Zdzislaw.Domiszewski@zut.edu.pl>, Monika Rajkowska-Myśliwiec <Monika.Rajkowska@zut.edu.pl>, Agata Witczak <Agata.Witczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 20 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 30 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL7 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość treści przedmiotów: Toksykologia żywności, Biochemia, Analiza instrumentalna żywności, Higiena i bezpieczeństwo żywności

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy w zakresie metodologii toksykologicznych badań żywności oraz zagadnień związanych z występującymi w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego substancjami szkodliwymi i truciznami w aspekcie zagrożenie zdrowia konsumenta.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Praktyczne poznanie metod wydzielania, wykrywania i oznaczania związków biologicznie czynnych w żywności.8
T-L-2Testy toksyczności: ostrej, podostrej i przewlekłej.4
T-L-3Biomarkery pozwalające na szacowanie stopnia skażenia żywności oraz metody ich analizy.2
T-L-4Krótkie prezentacje prac kontrolnych, zaliczenia1
15
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia i definicje związane z problematyką przedmiotu. Zasady projektowania i organizacji badań – strategia badawcza.6
T-W-2Zasady pobierania materiałów biologicznych do badań oraz metody ich zabezpieczania. Narzędzia i procedury badawcze związane z wydzielaniem grup związków biologicznie czynnych z żywności oraz ich dobór.8
T-W-3Prowadzenie analizy toksykologicznej ukierunkowanej na konkretną substancję oraz zasady postępowania przy poszukiwaniu substancji nieznanej.6
T-W-4Biotesty alternatywą analiz chemicznych.6
T-W-5Biokoncentracja, biokumulacja i biomagnifikacja jako element szacowania skutków zanieczyszczenia żywności oraz zagrożenia konsumentów.4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie się do zajęć5
A-L-3przygotowanie pracy kontrolnej i jej prezentacji5
A-L-4konsultacje i przygotowanie się do zaliczeń5
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2studiowanie literatury naukowej15
A-W-3konsultacje5
A-W-4przygotowanie się do zaliczenia10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3dyskusja związana z wykładem
M-4metoda przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
S-3Ocena formująca: zaliczenie końcowe ustne lub pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO16-32_W01
Zna główne zalety i wady metod analizy najważniejszych grup związków biologicznie czynnych obecnych w żywności. Ma wiedzę w zakresie zasad przygotowania próbek do analizy. Ma wiedzę na temat różnych metod badania związków biologicznie czynnych.
ZBiJŻ_1A_W05, ZBiJŻ_1A_W10R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03C-1T-L-2, T-L-3, T-W-3, T-W-1, T-L-4, T-L-1, T-W-5, T-W-4, T-W-2M-2, M-4, M-3, M-1S-3, S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO16-32_U01
Prawidłowo wybiera metody wykrywania i oznaczania związków biologicznie czynnych w żywności. Umie samodzielnie izolować i przygotowywać próbki związków biologicznie czynnych. Umie samodzielnie planować analizy, wykonywać proste oznaczenia a pod nadzorem opiekuna przeprowadzać zaawansowane oznaczenia. Potrafi interpretować wyniki analizy, formułować wnioski i opinie na temat badanej żywności oraz przedstawić je w języku polskim i/lub obcym w formie pisemnej i ustnej. Umie pozyskiwać dostępne informacje, opracować wyniki swoich badań korzystając z technik informatycznych.
ZBiJŻ_1A_U05, ZBiJŻ_1A_U01, ZBiJŻ_1A_U11, ZBiJŻ_1A_U09R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-1T-L-3, T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-L-1, T-W-3, T-L-4, T-L-2M-3, M-2, M-1, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO16-32_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia, wyznacza cele i je realizuje, w pracy stosuje zasady etyki, ma swiadomość ryzyka i odpowiedzialności za realizowane zadania jest kreatywny i potrafi popularyzować nabytą wiedzę
ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K02, ZBiJŻ_1A_K03, ZBiJŻ_1A_K04, ZBiJŻ_1A_K05R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-2, T-L-2, T-L-1, T-W-1, T-W-3, T-L-3, T-W-4, T-W-5, T-L-4M-3, M-1, M-2, M-4S-2, S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO16-32_W01
Zna główne zalety i wady metod analizy najważniejszych grup związków biologicznie czynnych obecnych w żywności. Ma wiedzę w zakresie zasad przygotowania próbek do analizy. Ma wiedzę na temat różnych metod badania związków biologicznie czynnych.
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie przedmiotu
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO16-32_U01
Prawidłowo wybiera metody wykrywania i oznaczania związków biologicznie czynnych w żywności. Umie samodzielnie izolować i przygotowywać próbki związków biologicznie czynnych. Umie samodzielnie planować analizy, wykonywać proste oznaczenia a pod nadzorem opiekuna przeprowadzać zaawansowane oznaczenia. Potrafi interpretować wyniki analizy, formułować wnioski i opinie na temat badanej żywności oraz przedstawić je w języku polskim i/lub obcym w formie pisemnej i ustnej. Umie pozyskiwać dostępne informacje, opracować wyniki swoich badań korzystając z technik informatycznych.
2,0Student nie potrafi wyszukiwać i prezentować informacji literaturowych oraz wyników swoich badań
3,0Student potrafi wyszukiwać i prezentować informacje literaturowe oraz umie przedstawić wyniki swoich badań w swietle dotychczas publikowanych rezultatów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO16-32_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia, wyznacza cele i je realizuje, w pracy stosuje zasady etyki, ma swiadomość ryzyka i odpowiedzialności za realizowane zadania jest kreatywny i potrafi popularyzować nabytą wiedzę
2,0Student nie spełnia warunków
3,0Student spełnia wymagania w zakresie kompetencji, jest krytyczny i kreatywny
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Seńczuk W. (red.), Toksykologia współczesna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2006, I
  2. Kołodziejczyk A., Naturalne związki organiczne, PWN, Warszawa, 2003
  3. Sikorski Z.E. (red), Chemia Żywności, WNT, Warszawa, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Nikonorow M., B. Urbanek-Karłowska, Toksykologia zywnosci, PZWL, Warszawa, 1987
  2. Czasopisma:, Czasopisma: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna; Przemysł Spożywczy; Roczniki Państwowego Zakładu Higieny; Medycyna Weterynaryjna; Acta Scientiarum Polonorum - Technologia Alimentaria; Environmental and Health Perspectives

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Praktyczne poznanie metod wydzielania, wykrywania i oznaczania związków biologicznie czynnych w żywności.8
T-L-2Testy toksyczności: ostrej, podostrej i przewlekłej.4
T-L-3Biomarkery pozwalające na szacowanie stopnia skażenia żywności oraz metody ich analizy.2
T-L-4Krótkie prezentacje prac kontrolnych, zaliczenia1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia i definicje związane z problematyką przedmiotu. Zasady projektowania i organizacji badań – strategia badawcza.6
T-W-2Zasady pobierania materiałów biologicznych do badań oraz metody ich zabezpieczania. Narzędzia i procedury badawcze związane z wydzielaniem grup związków biologicznie czynnych z żywności oraz ich dobór.8
T-W-3Prowadzenie analizy toksykologicznej ukierunkowanej na konkretną substancję oraz zasady postępowania przy poszukiwaniu substancji nieznanej.6
T-W-4Biotesty alternatywą analiz chemicznych.6
T-W-5Biokoncentracja, biokumulacja i biomagnifikacja jako element szacowania skutków zanieczyszczenia żywności oraz zagrożenia konsumentów.4
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie się do zajęć5
A-L-3przygotowanie pracy kontrolnej i jej prezentacji5
A-L-4konsultacje i przygotowanie się do zaliczeń5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2studiowanie literatury naukowej15
A-W-3konsultacje5
A-W-4przygotowanie się do zaliczenia10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO16-32_W01Zna główne zalety i wady metod analizy najważniejszych grup związków biologicznie czynnych obecnych w żywności. Ma wiedzę w zakresie zasad przygotowania próbek do analizy. Ma wiedzę na temat różnych metod badania związków biologicznie czynnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W05Ma wiedzę dotyczącą czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych (mikroorganizmów, parazytów i szkodników) występujących w żywności, nowoczesnych metod ich wykrywania, wpływu tych czynników na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
ZBiJŻ_1A_W10Ma wiedzę o związkach chemicznych, w tym toksycznych, obecnych w środowisku i żywności oraz o przemianach tych związków, procesach zanieczyszczenia i metodach ich oznaczania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy w zakresie metodologii toksykologicznych badań żywności oraz zagadnień związanych z występującymi w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego substancjami szkodliwymi i truciznami w aspekcie zagrożenie zdrowia konsumenta.
Treści programoweT-L-2Testy toksyczności: ostrej, podostrej i przewlekłej.
T-L-3Biomarkery pozwalające na szacowanie stopnia skażenia żywności oraz metody ich analizy.
T-W-3Prowadzenie analizy toksykologicznej ukierunkowanej na konkretną substancję oraz zasady postępowania przy poszukiwaniu substancji nieznanej.
T-W-1Podstawowe pojęcia i definicje związane z problematyką przedmiotu. Zasady projektowania i organizacji badań – strategia badawcza.
T-L-4Krótkie prezentacje prac kontrolnych, zaliczenia
T-L-1Praktyczne poznanie metod wydzielania, wykrywania i oznaczania związków biologicznie czynnych w żywności.
T-W-5Biokoncentracja, biokumulacja i biomagnifikacja jako element szacowania skutków zanieczyszczenia żywności oraz zagrożenia konsumentów.
T-W-4Biotesty alternatywą analiz chemicznych.
T-W-2Zasady pobierania materiałów biologicznych do badań oraz metody ich zabezpieczania. Narzędzia i procedury badawcze związane z wydzielaniem grup związków biologicznie czynnych z żywności oraz ich dobór.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-4metoda przypadków
M-3dyskusja związana z wykładem
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: zaliczenie końcowe ustne lub pisemne
S-1Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie przedmiotu
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO16-32_U01Prawidłowo wybiera metody wykrywania i oznaczania związków biologicznie czynnych w żywności. Umie samodzielnie izolować i przygotowywać próbki związków biologicznie czynnych. Umie samodzielnie planować analizy, wykonywać proste oznaczenia a pod nadzorem opiekuna przeprowadzać zaawansowane oznaczenia. Potrafi interpretować wyniki analizy, formułować wnioski i opinie na temat badanej żywności oraz przedstawić je w języku polskim i/lub obcym w formie pisemnej i ustnej. Umie pozyskiwać dostępne informacje, opracować wyniki swoich badań korzystając z technik informatycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U05Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych oraz posiada zdolność samodzielnego planowania własnej kariery
ZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
ZBiJŻ_1A_U11Stosuje podstawowe technologie informatyczne przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Umie przeprowadzić analizy statystyczne wyników eksperymentów
ZBiJŻ_1A_U09Posiada umiejętność wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w języku polskim i językach obcych. Potrafi dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy w zakresie metodologii toksykologicznych badań żywności oraz zagadnień związanych z występującymi w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego substancjami szkodliwymi i truciznami w aspekcie zagrożenie zdrowia konsumenta.
Treści programoweT-L-3Biomarkery pozwalające na szacowanie stopnia skażenia żywności oraz metody ich analizy.
T-W-1Podstawowe pojęcia i definicje związane z problematyką przedmiotu. Zasady projektowania i organizacji badań – strategia badawcza.
T-W-4Biotesty alternatywą analiz chemicznych.
T-W-2Zasady pobierania materiałów biologicznych do badań oraz metody ich zabezpieczania. Narzędzia i procedury badawcze związane z wydzielaniem grup związków biologicznie czynnych z żywności oraz ich dobór.
T-W-5Biokoncentracja, biokumulacja i biomagnifikacja jako element szacowania skutków zanieczyszczenia żywności oraz zagrożenia konsumentów.
T-L-1Praktyczne poznanie metod wydzielania, wykrywania i oznaczania związków biologicznie czynnych w żywności.
T-W-3Prowadzenie analizy toksykologicznej ukierunkowanej na konkretną substancję oraz zasady postępowania przy poszukiwaniu substancji nieznanej.
T-L-4Krótkie prezentacje prac kontrolnych, zaliczenia
T-L-2Testy toksyczności: ostrej, podostrej i przewlekłej.
Metody nauczaniaM-3dyskusja związana z wykładem
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny
M-4metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
S-3Ocena formująca: zaliczenie końcowe ustne lub pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wyszukiwać i prezentować informacji literaturowych oraz wyników swoich badań
3,0Student potrafi wyszukiwać i prezentować informacje literaturowe oraz umie przedstawić wyniki swoich badań w swietle dotychczas publikowanych rezultatów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO16-32_K01Student rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia, wyznacza cele i je realizuje, w pracy stosuje zasady etyki, ma swiadomość ryzyka i odpowiedzialności za realizowane zadania jest kreatywny i potrafi popularyzować nabytą wiedzę
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K02Ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności płci, poglądów i kultur.
ZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
ZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
ZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy w zakresie metodologii toksykologicznych badań żywności oraz zagadnień związanych z występującymi w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego substancjami szkodliwymi i truciznami w aspekcie zagrożenie zdrowia konsumenta.
Treści programoweT-W-2Zasady pobierania materiałów biologicznych do badań oraz metody ich zabezpieczania. Narzędzia i procedury badawcze związane z wydzielaniem grup związków biologicznie czynnych z żywności oraz ich dobór.
T-L-2Testy toksyczności: ostrej, podostrej i przewlekłej.
T-L-1Praktyczne poznanie metod wydzielania, wykrywania i oznaczania związków biologicznie czynnych w żywności.
T-W-1Podstawowe pojęcia i definicje związane z problematyką przedmiotu. Zasady projektowania i organizacji badań – strategia badawcza.
T-W-3Prowadzenie analizy toksykologicznej ukierunkowanej na konkretną substancję oraz zasady postępowania przy poszukiwaniu substancji nieznanej.
T-L-3Biomarkery pozwalające na szacowanie stopnia skażenia żywności oraz metody ich analizy.
T-W-4Biotesty alternatywą analiz chemicznych.
T-W-5Biokoncentracja, biokumulacja i biomagnifikacja jako element szacowania skutków zanieczyszczenia żywności oraz zagrożenia konsumentów.
T-L-4Krótkie prezentacje prac kontrolnych, zaliczenia
Metody nauczaniaM-3dyskusja związana z wykładem
M-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-4metoda przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
S-1Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-3Ocena formująca: zaliczenie końcowe ustne lub pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie spełnia warunków
3,0Student spełnia wymagania w zakresie kompetencji, jest krytyczny i kreatywny
3,5
4,0
4,5
5,0