Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Substancje biologicznie czynne a bezpieczeństwo żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Substancje biologicznie czynne a bezpieczeństwo żywności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Toksykologii
Nauczyciel odpowiedzialny Mikołaj Protasowicki <Mikolaj.Protasowicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Artur Bartkowiak <Artur-Bartkowiak@zut.edu.pl>, Artur Ciemniak <Artur.Ciemniak@zut.edu.pl>, Monika Rajkowska-Myśliwiec <Monika.Rajkowska@zut.edu.pl>, Agata Witczak <Agata.Witczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 20 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 30 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL7 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość treści przedmiotów: Toksykologia żywności, Biochemia, Analiza instrumentalna żywności, Higiena i bezpieczeństwo żywności

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy w zakresie zagadnień związanych z występującymi w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego substancjami szkodliwymi i truciznami

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zasady bhp w pracy z substancjami niebezpiecznymi.2
T-L-2Metody instrumentalne stosowane w analizie jakościowej i ilościowej substancji biologicznie czynnych2
T-L-3Wykrywanie obecności substancji biologicznie czynnych oraz analiza ilościowa tych związków w surowcach i produktach spożywczych.8
T-L-4Oszacowanie wyników wykonanych analiz w aspekcie zagrożenia zdrowia potencjalnego konsumenta.1
T-L-5Krótkie prezentacje prac kontrolnych, zaliczenia2
15
wykłady
T-W-1Rola toksyn w organizmie roślin i zwierząt. Organizmy toksyczne i jadowite.4
T-W-2Charakterystyka trucizn roślinnych, w tym antyodżywczych.8
T-W-3Charakterystyka trucizn zwierzęcych.8
T-W-4Substancje szkodliwe powstające w procesie produkcji i przechowywania.8
T-W-5Zagrożenia zdrowia ludzkiego w wyniku kontaktu, ze szczególnym uwzględnieniem drogi pokarmowej i możliwości przeciwdziałania.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie się do zajęć5
A-L-3przygotowanie pracy kontrolnej i jej prezentacji5
A-L-4konsultacje i przygotowanie się do zaliczeń5
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2studiowanie literatury naukowej15
A-W-3konsultacje5
A-W-4przygotowanie się do zaliczenia10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3dyskusja związana z wykładem
M-4metoda przypadków
M-5odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
S-3Ocena formująca: zaliczenie końcowe ustne lub pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO16-31_W01
Student ma wiedzę dotyczącą substancji biologicznie aktywnych obecnych w surowcach roślinnych i zwierzęcych, które stanowią bazę do produkcji żywności, zna przyczyny ich obecności w tych produktach oraz drogi ich przemieszczania się w łańcuchach troficznych. Ma wiedzę w zakresie zasad przygotowywania próbek do analizy oraz metod analitycznych.
ZBiJŻ_1A_W05, ZBiJŻ_1A_W10R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03C-1T-W-2, T-W-5, T-L-3, T-W-1, T-L-2, T-L-5, T-L-1, T-W-4, T-W-3, T-L-4M-1, M-5, M-4, M-2, M-3S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO16-31_U01
Prawidłowo wybiera metody wykrywania i oznaczania związków biologicznie czynnych w żywności. Umie samodzielnie izolować i przygotowywać próbki. Umie samodzielnie planować analizy, wykonywać samodzielnie proste oznaczenia, a pod nadzorem opiekuna przeprowadzać analizy zaawansowane. Potrafi interpretować wyniki analizy, formułować wnioski i opinie na temat badanej żywności oraz przedstawić je w języku polskim i/lub obcym w formie pisemnej i ustnej. Umie pozyskiwać dostępne informacje, opracować wyniki swoich badań korzystając z technik informatycznych.
ZBiJŻ_1A_U01, ZBiJŻ_1A_U05, ZBiJŻ_1A_U09, ZBiJŻ_1A_U10, ZBiJŻ_1A_U11, ZBiJŻ_1A_U12R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-1T-L-1, T-L-4, T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-L-2, T-L-3, T-L-5, T-W-4, T-W-2M-4, M-1, M-2, M-5, M-3S-3, S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO16-31_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia, wyznacza cele i je realizuje, w pracy stosuje zasady etyki, ma swiadomość ryzyka i odpowiedzialności za realizowane zadania jest kreatywny i potrafi popularyzować nabytą wiedzę
ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K02, ZBiJŻ_1A_K03, ZBiJŻ_1A_K04, ZBiJŻ_1A_K05R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-5, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-L-4, T-W-1, T-L-2, T-W-5, T-L-1, T-L-3M-5, M-2, M-3, M-4, M-1S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO16-31_W01
Student ma wiedzę dotyczącą substancji biologicznie aktywnych obecnych w surowcach roślinnych i zwierzęcych, które stanowią bazę do produkcji żywności, zna przyczyny ich obecności w tych produktach oraz drogi ich przemieszczania się w łańcuchach troficznych. Ma wiedzę w zakresie zasad przygotowywania próbek do analizy oraz metod analitycznych.
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie przedmiotu
3,0Student posiada wiedzę w zakresie przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO16-31_U01
Prawidłowo wybiera metody wykrywania i oznaczania związków biologicznie czynnych w żywności. Umie samodzielnie izolować i przygotowywać próbki. Umie samodzielnie planować analizy, wykonywać samodzielnie proste oznaczenia, a pod nadzorem opiekuna przeprowadzać analizy zaawansowane. Potrafi interpretować wyniki analizy, formułować wnioski i opinie na temat badanej żywności oraz przedstawić je w języku polskim i/lub obcym w formie pisemnej i ustnej. Umie pozyskiwać dostępne informacje, opracować wyniki swoich badań korzystając z technik informatycznych.
2,0Student nie potrafi wyszukiwać i prezentować informacji literaturowych oraz wyników swoich badań
3,0Student potrafi wyszukiwać i prezentować informacje literaturowych oraz umie przedstawić wyniki swoich badań w świetle dotychczas publikowanych rezultatów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO16-31_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia, wyznacza cele i je realizuje, w pracy stosuje zasady etyki, ma swiadomość ryzyka i odpowiedzialności za realizowane zadania jest kreatywny i potrafi popularyzować nabytą wiedzę
2,0Student nie spełnia wymagań w zakresie kompetencji
3,0Student spełnia wymagania w zakresie kompetencji, jest krytyczny i kreatywny
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Burkhard B., Dietze P., Rosliny trujace, Wyd. Bellona, Warszawa, 2008
  2. Seńczuk W. (red.), Toksykologia współczesna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2006
  3. Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2001
  4. Grajek W. (red.), Przeciwutleniacze w żywności. Aspekty zdrowotne i technologiczne, WNT, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Nikonorow M., B. Urbanek-Karłowska, Toksykologia żywności. PZWL, Warszawa 1987., PZWL, Warszawa, 1987
  2. Sikorski Z.E. (red.), Chemia żywności. Skład, przemiany i właściwości żywności, WNT, Warszawa, 2006
  3. Dąbrowski W.M., Z.E. Sikorski, Toxins in Food, CRC Press, Boca Raton, London, New York, Washington, D.C., 2005
  4. Czasopisma:, Environmental Toxicology and Chemistry; Żywność. Nauka. Technologia. Jakość; Food Science and Technology

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zasady bhp w pracy z substancjami niebezpiecznymi.2
T-L-2Metody instrumentalne stosowane w analizie jakościowej i ilościowej substancji biologicznie czynnych2
T-L-3Wykrywanie obecności substancji biologicznie czynnych oraz analiza ilościowa tych związków w surowcach i produktach spożywczych.8
T-L-4Oszacowanie wyników wykonanych analiz w aspekcie zagrożenia zdrowia potencjalnego konsumenta.1
T-L-5Krótkie prezentacje prac kontrolnych, zaliczenia2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rola toksyn w organizmie roślin i zwierząt. Organizmy toksyczne i jadowite.4
T-W-2Charakterystyka trucizn roślinnych, w tym antyodżywczych.8
T-W-3Charakterystyka trucizn zwierzęcych.8
T-W-4Substancje szkodliwe powstające w procesie produkcji i przechowywania.8
T-W-5Zagrożenia zdrowia ludzkiego w wyniku kontaktu, ze szczególnym uwzględnieniem drogi pokarmowej i możliwości przeciwdziałania.2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie się do zajęć5
A-L-3przygotowanie pracy kontrolnej i jej prezentacji5
A-L-4konsultacje i przygotowanie się do zaliczeń5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2studiowanie literatury naukowej15
A-W-3konsultacje5
A-W-4przygotowanie się do zaliczenia10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO16-31_W01Student ma wiedzę dotyczącą substancji biologicznie aktywnych obecnych w surowcach roślinnych i zwierzęcych, które stanowią bazę do produkcji żywności, zna przyczyny ich obecności w tych produktach oraz drogi ich przemieszczania się w łańcuchach troficznych. Ma wiedzę w zakresie zasad przygotowywania próbek do analizy oraz metod analitycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W05Ma wiedzę dotyczącą czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych (mikroorganizmów, parazytów i szkodników) występujących w żywności, nowoczesnych metod ich wykrywania, wpływu tych czynników na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
ZBiJŻ_1A_W10Ma wiedzę o związkach chemicznych, w tym toksycznych, obecnych w środowisku i żywności oraz o przemianach tych związków, procesach zanieczyszczenia i metodach ich oznaczania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy w zakresie zagadnień związanych z występującymi w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego substancjami szkodliwymi i truciznami
Treści programoweT-W-2Charakterystyka trucizn roślinnych, w tym antyodżywczych.
T-W-5Zagrożenia zdrowia ludzkiego w wyniku kontaktu, ze szczególnym uwzględnieniem drogi pokarmowej i możliwości przeciwdziałania.
T-L-3Wykrywanie obecności substancji biologicznie czynnych oraz analiza ilościowa tych związków w surowcach i produktach spożywczych.
T-W-1Rola toksyn w organizmie roślin i zwierząt. Organizmy toksyczne i jadowite.
T-L-2Metody instrumentalne stosowane w analizie jakościowej i ilościowej substancji biologicznie czynnych
T-L-5Krótkie prezentacje prac kontrolnych, zaliczenia
T-L-1Zasady bhp w pracy z substancjami niebezpiecznymi.
T-W-4Substancje szkodliwe powstające w procesie produkcji i przechowywania.
T-W-3Charakterystyka trucizn zwierzęcych.
T-L-4Oszacowanie wyników wykonanych analiz w aspekcie zagrożenia zdrowia potencjalnego konsumenta.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-5odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
M-4metoda przypadków
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3dyskusja związana z wykładem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-3Ocena formująca: zaliczenie końcowe ustne lub pisemne
S-2Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie przedmiotu
3,0Student posiada wiedzę w zakresie przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO16-31_U01Prawidłowo wybiera metody wykrywania i oznaczania związków biologicznie czynnych w żywności. Umie samodzielnie izolować i przygotowywać próbki. Umie samodzielnie planować analizy, wykonywać samodzielnie proste oznaczenia, a pod nadzorem opiekuna przeprowadzać analizy zaawansowane. Potrafi interpretować wyniki analizy, formułować wnioski i opinie na temat badanej żywności oraz przedstawić je w języku polskim i/lub obcym w formie pisemnej i ustnej. Umie pozyskiwać dostępne informacje, opracować wyniki swoich badań korzystając z technik informatycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
ZBiJŻ_1A_U05Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych oraz posiada zdolność samodzielnego planowania własnej kariery
ZBiJŻ_1A_U09Posiada umiejętność wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w języku polskim i językach obcych. Potrafi dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
ZBiJŻ_1A_U10Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
ZBiJŻ_1A_U11Stosuje podstawowe technologie informatyczne przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Umie przeprowadzić analizy statystyczne wyników eksperymentów
ZBiJŻ_1A_U12Stosuje zasady bhp i higieny pracy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy w zakresie zagadnień związanych z występującymi w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego substancjami szkodliwymi i truciznami
Treści programoweT-L-1Zasady bhp w pracy z substancjami niebezpiecznymi.
T-L-4Oszacowanie wyników wykonanych analiz w aspekcie zagrożenia zdrowia potencjalnego konsumenta.
T-W-1Rola toksyn w organizmie roślin i zwierząt. Organizmy toksyczne i jadowite.
T-W-3Charakterystyka trucizn zwierzęcych.
T-W-5Zagrożenia zdrowia ludzkiego w wyniku kontaktu, ze szczególnym uwzględnieniem drogi pokarmowej i możliwości przeciwdziałania.
T-L-2Metody instrumentalne stosowane w analizie jakościowej i ilościowej substancji biologicznie czynnych
T-L-3Wykrywanie obecności substancji biologicznie czynnych oraz analiza ilościowa tych związków w surowcach i produktach spożywczych.
T-L-5Krótkie prezentacje prac kontrolnych, zaliczenia
T-W-4Substancje szkodliwe powstające w procesie produkcji i przechowywania.
T-W-2Charakterystyka trucizn roślinnych, w tym antyodżywczych.
Metody nauczaniaM-4metoda przypadków
M-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-5odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
M-3dyskusja związana z wykładem
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: zaliczenie końcowe ustne lub pisemne
S-1Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wyszukiwać i prezentować informacji literaturowych oraz wyników swoich badań
3,0Student potrafi wyszukiwać i prezentować informacje literaturowych oraz umie przedstawić wyniki swoich badań w świetle dotychczas publikowanych rezultatów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO16-31_K01Student rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia, wyznacza cele i je realizuje, w pracy stosuje zasady etyki, ma swiadomość ryzyka i odpowiedzialności za realizowane zadania jest kreatywny i potrafi popularyzować nabytą wiedzę
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K02Ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności płci, poglądów i kultur.
ZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
ZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
ZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy w zakresie zagadnień związanych z występującymi w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego substancjami szkodliwymi i truciznami
Treści programoweT-L-5Krótkie prezentacje prac kontrolnych, zaliczenia
T-W-2Charakterystyka trucizn roślinnych, w tym antyodżywczych.
T-W-3Charakterystyka trucizn zwierzęcych.
T-W-4Substancje szkodliwe powstające w procesie produkcji i przechowywania.
T-L-4Oszacowanie wyników wykonanych analiz w aspekcie zagrożenia zdrowia potencjalnego konsumenta.
T-W-1Rola toksyn w organizmie roślin i zwierząt. Organizmy toksyczne i jadowite.
T-L-2Metody instrumentalne stosowane w analizie jakościowej i ilościowej substancji biologicznie czynnych
T-W-5Zagrożenia zdrowia ludzkiego w wyniku kontaktu, ze szczególnym uwzględnieniem drogi pokarmowej i możliwości przeciwdziałania.
T-L-1Zasady bhp w pracy z substancjami niebezpiecznymi.
T-L-3Wykrywanie obecności substancji biologicznie czynnych oraz analiza ilościowa tych związków w surowcach i produktach spożywczych.
Metody nauczaniaM-5odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3dyskusja związana z wykładem
M-4metoda przypadków
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
S-3Ocena formująca: zaliczenie końcowe ustne lub pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie spełnia wymagań w zakresie kompetencji
3,0Student spełnia wymagania w zakresie kompetencji, jest krytyczny i kreatywny
3,5
4,0
4,5
5,0