Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Substancje pomocnicze w przetwórstwie żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Substancje pomocnicze w przetwórstwie żywności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Żywności
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Wianecki <Marek.Wianecki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bożena Bednarczyk <Bozena.Bednarczyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 18 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza na temat technologii żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy w zakresie stosowania substancji pomocniczych w przetwórstwie żywności
C-2Zalety oraz zastrzeżenia w stosowaniu substancji pomocniczych w przetwórstwie żywności.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Porównanie skuteczności wybranych substancji filtrujących.2
T-L-2Ekstrakcja rozpuszczalnikami substancji barwnych i aromatycznych4
T-L-3Hudroliza kwaśna i enzymatyczna skrobi2
T-L-4Enzymatyczna hydroliza białek. Część I.2
T-L-5Wyznaczanie stopnia hydrolizy białek. Część II2
T-L-6Własciwościwości skrobi modyfikowanych3
15
wykłady
T-W-1Zastosowanie substancji pomocniczych i ich rola w przetwórstwie żywności4
T-W-2Zastosowanie enzymów w przetwórstwie żywności2
T-W-3Nośniki - substancje umożliwiające wprowadzenie do produktów żywnościowych innych dodatków2
T-W-4Substancje klarujące2
T-W-5Zastosowanie gazów w przetwórstwie żywności2
T-W-6Dodatki stosowane na powierzchnię2
T-W-7Rozpuszczalniki ekstrakcyjne i ich rola w procesie produkcji żywności1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Samodzielne wykonanie ćwiczeń oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych badań.15
A-L-2Przygotowanie się do ćwiczeń.5
A-L-3Przygotowanie się do kolokwiów10
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Godziny kontaktowe z nauczycielem (nieobowiązkowe)10
A-W-3Analiza wskazanej literatury15
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia pisemnego wykładów20
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady z użyciem technik audiowizualnych
M-2ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne - ocena końcowa ustalona na podstawie ocen cząstkowych z trzech kolokwiów pisemnych uzyskanych przez studenta w czasie trwania zajęć laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Wykłady - zaliczenie w formie opisowej (ilość zagadnień - 5).
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji
S-4Ocena formująca: Sprawozdanie
S-5Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO14-28_W01
Ma poszerzoną wiedzę na temat bezpieczeństwa stosowania substancji pomocniczych, zasad ich wdrażania. Posiada wiedzę na temat właściwości funkcjonalnych substancji pomocniczych.
ZBiJŻ_1A_W01, ZBiJŻ_1A_W02R1A_W01, R1A_W02InzA_W02, InzA_W03, InzA_W04C-1, C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO14-28_U01
Potrafi ocenić skutki wynikające ze stosowania surowców pomocniczych w przetwórstwie żywności. Posiada umiejętność wykorzystania informacji źródłowych pracując samodzielnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac.
ZBiJŻ_1A_U09, ZBiJŻ_1A_U10R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U06, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06C-1, C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-2S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO14-28_K01
Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy, rozumie potrzebę informowania społeczeństwa w zakresie problematyki żywieniowej, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania.
ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K02, ZBiJŻ_1A_K03, ZBiJŻ_1A_K04, ZBiJŻ_1A_K05R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-2S-3, S-4, S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO14-28_W01
Ma poszerzoną wiedzę na temat bezpieczeństwa stosowania substancji pomocniczych, zasad ich wdrażania. Posiada wiedzę na temat właściwości funkcjonalnych substancji pomocniczych.
2,0
3,0Wiedza studenta w wyżej wymienionym zakresie spełnia minimalne kryteria.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO14-28_U01
Potrafi ocenić skutki wynikające ze stosowania surowców pomocniczych w przetwórstwie żywności. Posiada umiejętność wykorzystania informacji źródłowych pracując samodzielnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac.
2,0
3,0Wiedza studenta w wyżej wymienionym zakresie spełnia minimalne kryteria.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO14-28_K01
Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy, rozumie potrzebę informowania społeczeństwa w zakresie problematyki żywieniowej, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania.
2,0
3,0Współpraca oraz postępowanie studenta w wyżej wymienionym zakresie spełnia minimalne kryteria.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Rutkowski A. i in., Substancje dodatkowe i składniki funkcjonalne żywności, AgroFood Technology, Czeladź, 1997
  2. Wiśniowski K., Surowce i materiały pomocnicze w przemyśle spożywczym, PWSZ, Warszawa, 1997
  3. Świetlikowska U., Surowce spożywcze, SGGW, Warszawa, 1995
  4. Warchlewski J. R., Zastosowanie enzymów w produkcji żywności na przełomie wieków, Przemysł Spożywczy, Warszawa, 2001, 8, S. 40-44
  5. Rutkowski A., Sawicka-Żykowska R., Preparaty enzymatyczne a substancje dodatkowe do żywności, Przemysł Spożywczy, Warszawa, 2002, 8, s. 50-54
  6. Kalinowska H., Turkiewicz M., Bielecki S., Enzymy nowej generacji w produkcji żywności, Przemysł Spożywczy, Warszawa, 2000, 10, s. 3-8

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Porównanie skuteczności wybranych substancji filtrujących.2
T-L-2Ekstrakcja rozpuszczalnikami substancji barwnych i aromatycznych4
T-L-3Hudroliza kwaśna i enzymatyczna skrobi2
T-L-4Enzymatyczna hydroliza białek. Część I.2
T-L-5Wyznaczanie stopnia hydrolizy białek. Część II2
T-L-6Własciwościwości skrobi modyfikowanych3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zastosowanie substancji pomocniczych i ich rola w przetwórstwie żywności4
T-W-2Zastosowanie enzymów w przetwórstwie żywności2
T-W-3Nośniki - substancje umożliwiające wprowadzenie do produktów żywnościowych innych dodatków2
T-W-4Substancje klarujące2
T-W-5Zastosowanie gazów w przetwórstwie żywności2
T-W-6Dodatki stosowane na powierzchnię2
T-W-7Rozpuszczalniki ekstrakcyjne i ich rola w procesie produkcji żywności1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Samodzielne wykonanie ćwiczeń oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych badań.15
A-L-2Przygotowanie się do ćwiczeń.5
A-L-3Przygotowanie się do kolokwiów10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Godziny kontaktowe z nauczycielem (nieobowiązkowe)10
A-W-3Analiza wskazanej literatury15
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia pisemnego wykładów20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO14-28_W01Ma poszerzoną wiedzę na temat bezpieczeństwa stosowania substancji pomocniczych, zasad ich wdrażania. Posiada wiedzę na temat właściwości funkcjonalnych substancji pomocniczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W01Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, matematyki, statystyki, fizyki i nauk pokrewnych.
ZBiJŻ_1A_W02Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i zagadnień społecznych dotyczących zarządzania i bezpieczeństwa żywności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy w zakresie stosowania substancji pomocniczych w przetwórstwie żywności
C-2Zalety oraz zastrzeżenia w stosowaniu substancji pomocniczych w przetwórstwie żywności.
Treści programoweT-L-1Porównanie skuteczności wybranych substancji filtrujących.
T-L-2Ekstrakcja rozpuszczalnikami substancji barwnych i aromatycznych
T-L-3Hudroliza kwaśna i enzymatyczna skrobi
T-L-4Enzymatyczna hydroliza białek. Część I.
T-L-5Wyznaczanie stopnia hydrolizy białek. Część II
T-W-1Zastosowanie substancji pomocniczych i ich rola w przetwórstwie żywności
T-W-2Zastosowanie enzymów w przetwórstwie żywności
T-W-3Nośniki - substancje umożliwiające wprowadzenie do produktów żywnościowych innych dodatków
T-W-4Substancje klarujące
Metody nauczaniaM-1Wykłady z użyciem technik audiowizualnych
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne - ocena końcowa ustalona na podstawie ocen cząstkowych z trzech kolokwiów pisemnych uzyskanych przez studenta w czasie trwania zajęć laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Wykłady - zaliczenie w formie opisowej (ilość zagadnień - 5).
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wiedza studenta w wyżej wymienionym zakresie spełnia minimalne kryteria.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO14-28_U01Potrafi ocenić skutki wynikające ze stosowania surowców pomocniczych w przetwórstwie żywności. Posiada umiejętność wykorzystania informacji źródłowych pracując samodzielnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U09Posiada umiejętność wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w języku polskim i językach obcych. Potrafi dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
ZBiJŻ_1A_U10Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy w zakresie stosowania substancji pomocniczych w przetwórstwie żywności
C-2Zalety oraz zastrzeżenia w stosowaniu substancji pomocniczych w przetwórstwie żywności.
Treści programoweT-L-1Porównanie skuteczności wybranych substancji filtrujących.
T-L-2Ekstrakcja rozpuszczalnikami substancji barwnych i aromatycznych
T-L-3Hudroliza kwaśna i enzymatyczna skrobi
T-L-4Enzymatyczna hydroliza białek. Część I.
T-L-5Wyznaczanie stopnia hydrolizy białek. Część II
T-W-1Zastosowanie substancji pomocniczych i ich rola w przetwórstwie żywności
T-W-2Zastosowanie enzymów w przetwórstwie żywności
T-W-3Nośniki - substancje umożliwiające wprowadzenie do produktów żywnościowych innych dodatków
T-W-4Substancje klarujące
Metody nauczaniaM-1Wykłady z użyciem technik audiowizualnych
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena prezentacji
S-4Ocena formująca: Sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wiedza studenta w wyżej wymienionym zakresie spełnia minimalne kryteria.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO14-28_K01Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy, rozumie potrzebę informowania społeczeństwa w zakresie problematyki żywieniowej, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K02Ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności płci, poglądów i kultur.
ZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
ZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
ZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy w zakresie stosowania substancji pomocniczych w przetwórstwie żywności
C-2Zalety oraz zastrzeżenia w stosowaniu substancji pomocniczych w przetwórstwie żywności.
Treści programoweT-L-1Porównanie skuteczności wybranych substancji filtrujących.
T-L-2Ekstrakcja rozpuszczalnikami substancji barwnych i aromatycznych
T-L-3Hudroliza kwaśna i enzymatyczna skrobi
T-L-4Enzymatyczna hydroliza białek. Część I.
T-L-5Wyznaczanie stopnia hydrolizy białek. Część II
T-W-1Zastosowanie substancji pomocniczych i ich rola w przetwórstwie żywności
T-W-2Zastosowanie enzymów w przetwórstwie żywności
T-W-3Nośniki - substancje umożliwiające wprowadzenie do produktów żywnościowych innych dodatków
T-W-4Substancje klarujące
Metody nauczaniaM-1Wykłady z użyciem technik audiowizualnych
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena prezentacji
S-4Ocena formująca: Sprawozdanie
S-5Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Współpraca oraz postępowanie studenta w wyżej wymienionym zakresie spełnia minimalne kryteria.
3,5
4,0
4,5
5,0