Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Dodatki do żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Dodatki do żywności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Żywności
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Wianecki <Marek.Wianecki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bożena Bednarczyk <Bozena.Bednarczyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 18 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza na temat technologii żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz w zakresie cech fizykochemicznych i wartości odżywczej surowców

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy w zakresie stosowania dodatków do żywności i ich wpływu na jakość produktów spożywczych.
C-2Zalecenia i ewentualne zastrzeżenia w stosowaniu dodatków do żywności.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Identyfikacja i oznaczanie wybranych dodatków do żywności.2
T-L-2Otrzymywanie naturalnych olejków aromatycznych z wybranych części anatomicznych roślin.2
T-L-3Wpływ wybranych czynników zewnętrznych (pH, światło, temperatura) na stabilność surowców pomocniczych i dodatków do żywności.4
T-L-4Właściwości funkcjonalne wybranych dodatków do żywności.4
T-L-5Badanie wpływu substancji dodatkowych na właściwości sensoryczne, reologiczne żywności.3
15
wykłady
T-W-1Dodatki przedłużające trwałość żywności4
T-W-2Dodatki kształtujące cechy sensoryczne żywności.4
T-W-3Dodatki kształtujące teksturę w żywności4
T-W-4Dodatki uzupełniające3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Samodzielne wykonanie ćwiczeń oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych badań.15
A-L-2Przygotowanie się do ćwiczeń.5
A-L-3Przygotowanie się do kolokwiów10
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Godziny kontaktowe z nauczycielem (nieobowiązkowe)10
A-W-3Analiza wskazanej literatury15
A-W-4Przygotowanie się do pisemnego zaliczenia wykładów20
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady z użyciem technik audiowizualnych
M-2ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne - ocena końcowa ustalona na podstawie ocen cząstkowych z trzech kolokwiów pisemnych uzyskanych przez studenta w czasie trwania zajęć laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Wykłady - zaliczenie w formie opisowej (ilość zagadnień - 5).
S-3Ocena formująca: ocena prezentacji
S-4Ocena formująca: Sprawozdanie
S-5Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO14-27_W01
Ma poszerzoną wiedzę na temat bezpieczeństwa stosowania dodatków do żywności. Zna metody zabezpieczania i oceny jakości surowców i żywności.
ZBiJŻ_1A_W01, ZBiJŻ_1A_W12, ZBiJŻ_1A_W02R1A_W01, R1A_W02, R1A_W04, R1A_W05InzA_W01, InzA_W02, InzA_W03, InzA_W04C-1, C-2T-L-2, T-W-1, T-L-3, T-W-2, T-L-4, T-L-1, T-L-5, T-W-3, T-W-4M-1, M-2S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO14-27_U01
Potrafi ocenić skutki pozytywne i negatywne wynikające ze stosowania dodatków do żywności. Posiada umiejętność wykorzystania informacji źródłowych pracując samodzielnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac.
ZBiJŻ_1A_U10, ZBiJŻ_1A_U09R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U06, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06C-1, C-2T-L-4, T-L-3, T-L-5, T-W-1, T-L-1, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-L-2M-2, M-1S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO14-27_K01
Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy, rozumie potrzebę informowania społeczeństwa w zakresie problematyki żywieniowej, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania.
ZBiJŻ_1A_K04, ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K05, ZBiJŻ_1A_K03, ZBiJŻ_1A_K02R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2T-L-4, T-L-1, T-W-3, T-W-1, T-L-5, T-L-2, T-W-4, T-L-3, T-W-2M-2, M-1S-5, S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO14-27_W01
Ma poszerzoną wiedzę na temat bezpieczeństwa stosowania dodatków do żywności. Zna metody zabezpieczania i oceny jakości surowców i żywności.
2,0
3,0Wiedza studenta w wyżej wymienionym zakresie spełnia minimalne kryteria.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO14-27_U01
Potrafi ocenić skutki pozytywne i negatywne wynikające ze stosowania dodatków do żywności. Posiada umiejętność wykorzystania informacji źródłowych pracując samodzielnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac.
2,0
3,0Wiedza studenta w wyżej wymienionym zakresie spełnia minimalne kryteria.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO14-27_K01
Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy, rozumie potrzebę informowania społeczeństwa w zakresie problematyki żywieniowej, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania.
2,0
3,0Współpraca oraz postępowanie studenta w wyżej wymienionym zakresie spełnia minimalne kryteria.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Rutkowski A. i in., Substancje dodatkowe i składniki funkcjonalne żywności, AgroFood Technology, Czeladź, 1997
  2. Kołakowski E., Właściwości funkcjonalne hydrokoloidów i ich wykorzystanie w technologii żywności Materiały konferencyjne., Polskie Towarzystwo Technologów żywności Oddział Wrocław, Wrocław, 1992
  3. Kołakowski E., Substancje konserwujące żywność, Magazyn Przemysłu Rybnego, 1999, 2, s. 18-20
  4. Kołakowski E., Substancje konsewujące żywność. Część I, Przemysł Spożywczy, Warszawa, 2011, tom 54 nr 4, s. 46-52
  5. Kołakowski E., Substancje konserwujące żywność. Część II. Stosowanie konserwantów w świetle prawa żywnościowego w Polsce i Unii Europejskiej, Przemysł Spożywczy, Warszawa, 2000, Tom 54 nr 5, s.39-41
  6. Wiśniowski K., Surowce i materiały pomocnicze w przemyśle spożywczym, PWSZ, Warszawa, 1997
  7. Świetlikowska U., Surowce spożywcze, SGGW, Warszawa, 1995

Literatura dodatkowa

  1. Branen A.L.,DavidsinP.M.,Salmine S., Food Additives, Marcel Dekker INC, New York, 2002, Second Edition

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Identyfikacja i oznaczanie wybranych dodatków do żywności.2
T-L-2Otrzymywanie naturalnych olejków aromatycznych z wybranych części anatomicznych roślin.2
T-L-3Wpływ wybranych czynników zewnętrznych (pH, światło, temperatura) na stabilność surowców pomocniczych i dodatków do żywności.4
T-L-4Właściwości funkcjonalne wybranych dodatków do żywności.4
T-L-5Badanie wpływu substancji dodatkowych na właściwości sensoryczne, reologiczne żywności.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Dodatki przedłużające trwałość żywności4
T-W-2Dodatki kształtujące cechy sensoryczne żywności.4
T-W-3Dodatki kształtujące teksturę w żywności4
T-W-4Dodatki uzupełniające3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Samodzielne wykonanie ćwiczeń oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych badań.15
A-L-2Przygotowanie się do ćwiczeń.5
A-L-3Przygotowanie się do kolokwiów10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Godziny kontaktowe z nauczycielem (nieobowiązkowe)10
A-W-3Analiza wskazanej literatury15
A-W-4Przygotowanie się do pisemnego zaliczenia wykładów20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO14-27_W01Ma poszerzoną wiedzę na temat bezpieczeństwa stosowania dodatków do żywności. Zna metody zabezpieczania i oceny jakości surowców i żywności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W01Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, matematyki, statystyki, fizyki i nauk pokrewnych.
ZBiJŻ_1A_W12Zna metody zabezpieczania i oceny jakości surowców i żywności
ZBiJŻ_1A_W02Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i zagadnień społecznych dotyczących zarządzania i bezpieczeństwa żywności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy w zakresie stosowania dodatków do żywności i ich wpływu na jakość produktów spożywczych.
C-2Zalecenia i ewentualne zastrzeżenia w stosowaniu dodatków do żywności.
Treści programoweT-L-2Otrzymywanie naturalnych olejków aromatycznych z wybranych części anatomicznych roślin.
T-W-1Dodatki przedłużające trwałość żywności
T-L-3Wpływ wybranych czynników zewnętrznych (pH, światło, temperatura) na stabilność surowców pomocniczych i dodatków do żywności.
T-W-2Dodatki kształtujące cechy sensoryczne żywności.
T-L-4Właściwości funkcjonalne wybranych dodatków do żywności.
T-L-1Identyfikacja i oznaczanie wybranych dodatków do żywności.
T-L-5Badanie wpływu substancji dodatkowych na właściwości sensoryczne, reologiczne żywności.
T-W-3Dodatki kształtujące teksturę w żywności
T-W-4Dodatki uzupełniające
Metody nauczaniaM-1Wykłady z użyciem technik audiowizualnych
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Wykłady - zaliczenie w formie opisowej (ilość zagadnień - 5).
S-1Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne - ocena końcowa ustalona na podstawie ocen cząstkowych z trzech kolokwiów pisemnych uzyskanych przez studenta w czasie trwania zajęć laboratoryjnych
S-3Ocena formująca: ocena prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wiedza studenta w wyżej wymienionym zakresie spełnia minimalne kryteria.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO14-27_U01Potrafi ocenić skutki pozytywne i negatywne wynikające ze stosowania dodatków do żywności. Posiada umiejętność wykorzystania informacji źródłowych pracując samodzielnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U10Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
ZBiJŻ_1A_U09Posiada umiejętność wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w języku polskim i językach obcych. Potrafi dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy w zakresie stosowania dodatków do żywności i ich wpływu na jakość produktów spożywczych.
C-2Zalecenia i ewentualne zastrzeżenia w stosowaniu dodatków do żywności.
Treści programoweT-L-4Właściwości funkcjonalne wybranych dodatków do żywności.
T-L-3Wpływ wybranych czynników zewnętrznych (pH, światło, temperatura) na stabilność surowców pomocniczych i dodatków do żywności.
T-L-5Badanie wpływu substancji dodatkowych na właściwości sensoryczne, reologiczne żywności.
T-W-1Dodatki przedłużające trwałość żywności
T-L-1Identyfikacja i oznaczanie wybranych dodatków do żywności.
T-W-3Dodatki kształtujące teksturę w żywności
T-W-2Dodatki kształtujące cechy sensoryczne żywności.
T-W-4Dodatki uzupełniające
T-L-2Otrzymywanie naturalnych olejków aromatycznych z wybranych części anatomicznych roślin.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykłady z użyciem technik audiowizualnych
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena prezentacji
S-4Ocena formująca: Sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wiedza studenta w wyżej wymienionym zakresie spełnia minimalne kryteria.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO14-27_K01Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy, rozumie potrzebę informowania społeczeństwa w zakresie problematyki żywieniowej, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
ZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
ZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
ZBiJŻ_1A_K02Ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności płci, poglądów i kultur.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy w zakresie stosowania dodatków do żywności i ich wpływu na jakość produktów spożywczych.
C-2Zalecenia i ewentualne zastrzeżenia w stosowaniu dodatków do żywności.
Treści programoweT-L-4Właściwości funkcjonalne wybranych dodatków do żywności.
T-L-1Identyfikacja i oznaczanie wybranych dodatków do żywności.
T-W-3Dodatki kształtujące teksturę w żywności
T-W-1Dodatki przedłużające trwałość żywności
T-L-5Badanie wpływu substancji dodatkowych na właściwości sensoryczne, reologiczne żywności.
T-L-2Otrzymywanie naturalnych olejków aromatycznych z wybranych części anatomicznych roślin.
T-W-4Dodatki uzupełniające
T-L-3Wpływ wybranych czynników zewnętrznych (pH, światło, temperatura) na stabilność surowców pomocniczych i dodatków do żywności.
T-W-2Dodatki kształtujące cechy sensoryczne żywności.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykłady z użyciem technik audiowizualnych
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie
S-3Ocena formująca: ocena prezentacji
S-4Ocena formująca: Sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Współpraca oraz postępowanie studenta w wyżej wymienionym zakresie spełnia minimalne kryteria.
3,5
4,0
4,5
5,0