Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Wdrażanie systemów zarządzania w przetwórstwie żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wdrażanie systemów zarządzania w przetwórstwie żywności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Towaroznawstwa i Oceny Jakości
Nauczyciel odpowiedzialny Dominika Plust <Dominika.Plust@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Alchimowicz <Michal.Alchimowicz@zut.edu.pl>, Grzegorz Bienkiewicz <Grzegorz.Bienkiewicz@zut.edu.pl>, Barbara Czerniejewska-Surma <Barbara.Czerniejewska-Surma@zut.edu.pl>, Zdzisław Domiszewski <Zdzislaw.Domiszewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 17 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL7 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu: podstaw zarządzania, prawa żywnościowego, technologii produkcji w poszczególnych branżach przetwórstwa spożywczego oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa środków spożywczych podczas pozyskiwania i przetwarzania oraz systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z wymaganiami, metodologią wdrażania i funkcjonowania systemów zarządzania jakością w przetwórstwie żywności, w tym z metodami, technikami i narzędziami stosowanymi podczas wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia systemu.
C-2Nabycie przez studentów umiejętności doboru i wykorzystania metod, technik i narzędzi przydatnych podczas wdrażania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz wspomagających funkcjonowanie i doskonalenie systemu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Ćwiczenia organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu.1
T-L-2Aktualne wymagania w zakresie systemów zapewnienia jakości żywności3
T-L-3Narzędzia technologiczne wspierające projektowanie procesu (FMEA, metoda Taguchiego itp.)2
T-L-4Metody i techniki stosowane w kontroli jakości żywności2
T-L-5Wdrażanie obligatoryjnych systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności na przykładzie standardu GHP/GMP i systemu HACCP - elementy.2
T-L-6Wdrażanie dobrowolnych standardów z zakresu jakości żywności na przykładzie normy ISO 9001 - elementy.2
T-L-7Narzędzia doskonalenia jakości (karty kontrolne, diagram przyczynowo-skutkowy, diagram Pareto)2
T-L-8Kolokwium zaliczeniowe1
15
wykłady
T-W-1Zarządzanie jakością w przetwórstwie żywności– wprowadzenie2
T-W-2Funkcje zarzadzania - podejmowanie decyzji, struktury organizacyjne, projektowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa4
T-W-3Projektowanie jakości – metody, techniki, narzędzia2
T-W-4Zapewnienie jakości – metody, techniki, narzędzia2
T-W-5Kontrola jakości – metody, techniki, narzędzia2
T-W-6Doskonalenie jakości2
T-W-7Zaliczenie1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Bieżace przygotowanie do zajęc10
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia5
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia15
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjne
M-2Ćwiczenia laboratoryjne realizowane samodzielnie i w zespołach
M-3Metody przypadków, dyskusja dydaktyczna– zależne od rodzaju ćwiczenia

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: test zaliczeniowy z materiału opanowanego podczas ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne z treści wykładów
S-3Ocena podsumowująca: odpowiedź pisemna/ustna podczas zajęć laboratoryjnych
S-4Ocena podsumowująca: aktywność na ćwiczeniach
S-5Ocena podsumowująca: sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO13-26_W01
Student zna systemy zapewniania jakości żywności, metodologię ich wdrażania i funkcjonowania oraz narzędzia techniki i metody przydatne przy wdrażaniu systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
ZBiJŻ_1A_W11R1A_W04InzA_W04C-1T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-W-6, T-W-2, T-W-4M-1S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO13-26_U01
Student nabywa umiejętność zastosowania narzędzi, metod i technik przydatnych do wdrożenia i certyfikacji systemów jakości w zakładach przetwórstwa spożywczego.
ZBiJŻ_1A_U04R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-2T-L-4, T-L-2, T-L-3, T-L-5, T-L-6, T-L-7M-2, M-3S-3, S-5, S-4, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO13-26_K01
Student ma świadomość znaczenia wdrażania i funkcjonowania systemów zarzadzania jakością i bezpieczeństwem żywności dla przedsiębiorstwa i dla społeczeństwa. Rozumie potrzebę dalszego dokształcania się w tym zakresie.
ZBiJŻ_1A_K01R1A_K01, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-2, C-1T-L-2, T-L-5, T-W-1, T-L-4, T-L-6, T-L-7, T-L-3M-2S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO13-26_W01
Student zna systemy zapewniania jakości żywności, metodologię ich wdrażania i funkcjonowania oraz narzędzia techniki i metody przydatne przy wdrażaniu systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
2,0
3,0Student zna podstawowe elementy wdrażania systemów zarządzania jakoscią i bezpieczeństwem żywności. Potrafi wymienić narzędzia, techniki i metody przydatne przy wdrażaniu systemów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO13-26_U01
Student nabywa umiejętność zastosowania narzędzi, metod i technik przydatnych do wdrożenia i certyfikacji systemów jakości w zakładach przetwórstwa spożywczego.
2,0
3,0Potrafi zastosować niektóre narzędzia, metody i techniki zarządzania jakością przy niewielkiej pomocy prowadzącego zajęcia.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO13-26_K01
Student ma świadomość znaczenia wdrażania i funkcjonowania systemów zarzadzania jakością i bezpieczeństwem żywności dla przedsiębiorstwa i dla społeczeństwa. Rozumie potrzebę dalszego dokształcania się w tym zakresie.
2,0
3,0Ma świadomość znaczenia wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności dla społeczeństwa.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F, Zarządzanie jakością żywności. Ujęcie technologiczno-menedżerskie, WNT, 2004
  2. Wiśniewska M., Malinowska E., Zarządzanie jakością żywności. Systemy, koncepcje, instrumenty, Difin, 2011
  3. Dzwolak W., Ziajka S., Kroll J., Dobra Praktyka Produkcyjna GMP w produkcji żywności, Studio 108, Olsztyn, 1999
  4. Dzwolak W., Ziajka S., Dokumentowanie systemu HACCP w przemyśle spożywczym, Studio 108, Olsztyn, 2000
  5. Kubera H., Zachowanie Jakości Produktu, AE w Poznaniu, 2002
  6. Zalewski R. I., Zarządzanie Jakością w Produkcji Żywności, AE w Poznaniu, 2002
  7. Ziajka S., Dzwolak W., Praktyczny audit systemu HACCP, Studio 108, Olsztyn, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Zgodne z tematyką artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych, 2011

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ćwiczenia organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu.1
T-L-2Aktualne wymagania w zakresie systemów zapewnienia jakości żywności3
T-L-3Narzędzia technologiczne wspierające projektowanie procesu (FMEA, metoda Taguchiego itp.)2
T-L-4Metody i techniki stosowane w kontroli jakości żywności2
T-L-5Wdrażanie obligatoryjnych systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności na przykładzie standardu GHP/GMP i systemu HACCP - elementy.2
T-L-6Wdrażanie dobrowolnych standardów z zakresu jakości żywności na przykładzie normy ISO 9001 - elementy.2
T-L-7Narzędzia doskonalenia jakości (karty kontrolne, diagram przyczynowo-skutkowy, diagram Pareto)2
T-L-8Kolokwium zaliczeniowe1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zarządzanie jakością w przetwórstwie żywności– wprowadzenie2
T-W-2Funkcje zarzadzania - podejmowanie decyzji, struktury organizacyjne, projektowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa4
T-W-3Projektowanie jakości – metody, techniki, narzędzia2
T-W-4Zapewnienie jakości – metody, techniki, narzędzia2
T-W-5Kontrola jakości – metody, techniki, narzędzia2
T-W-6Doskonalenie jakości2
T-W-7Zaliczenie1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Bieżace przygotowanie do zajęc10
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia15
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO13-26_W01Student zna systemy zapewniania jakości żywności, metodologię ich wdrażania i funkcjonowania oraz narzędzia techniki i metody przydatne przy wdrażaniu systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W11Zna organizacje kontroli oraz systemy zapewniania jakości żywności, zasady ich wdrażania i dokumentowania w Polsce i UE w zakresie związanym ze studiowanym kierunkiem
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wymaganiami, metodologią wdrażania i funkcjonowania systemów zarządzania jakością w przetwórstwie żywności, w tym z metodami, technikami i narzędziami stosowanymi podczas wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia systemu.
Treści programoweT-W-5Kontrola jakości – metody, techniki, narzędzia
T-W-1Zarządzanie jakością w przetwórstwie żywności– wprowadzenie
T-W-3Projektowanie jakości – metody, techniki, narzędzia
T-W-6Doskonalenie jakości
T-W-2Funkcje zarzadzania - podejmowanie decyzji, struktury organizacyjne, projektowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa
T-W-4Zapewnienie jakości – metody, techniki, narzędzia
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: test zaliczeniowy z materiału opanowanego podczas ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: odpowiedź pisemna/ustna podczas zajęć laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne z treści wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe elementy wdrażania systemów zarządzania jakoscią i bezpieczeństwem żywności. Potrafi wymienić narzędzia, techniki i metody przydatne przy wdrażaniu systemów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO13-26_U01Student nabywa umiejętność zastosowania narzędzi, metod i technik przydatnych do wdrożenia i certyfikacji systemów jakości w zakładach przetwórstwa spożywczego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U04Potrafi przygotować dokumentację niezbędną do wdrożenia i certyfikacji systemów jakości w zakładach przetwórstwa spożywczego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-2Nabycie przez studentów umiejętności doboru i wykorzystania metod, technik i narzędzi przydatnych podczas wdrażania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz wspomagających funkcjonowanie i doskonalenie systemu.
Treści programoweT-L-4Metody i techniki stosowane w kontroli jakości żywności
T-L-2Aktualne wymagania w zakresie systemów zapewnienia jakości żywności
T-L-3Narzędzia technologiczne wspierające projektowanie procesu (FMEA, metoda Taguchiego itp.)
T-L-5Wdrażanie obligatoryjnych systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności na przykładzie standardu GHP/GMP i systemu HACCP - elementy.
T-L-6Wdrażanie dobrowolnych standardów z zakresu jakości żywności na przykładzie normy ISO 9001 - elementy.
T-L-7Narzędzia doskonalenia jakości (karty kontrolne, diagram przyczynowo-skutkowy, diagram Pareto)
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne realizowane samodzielnie i w zespołach
M-3Metody przypadków, dyskusja dydaktyczna– zależne od rodzaju ćwiczenia
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: odpowiedź pisemna/ustna podczas zajęć laboratoryjnych
S-5Ocena podsumowująca: sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia
S-4Ocena podsumowująca: aktywność na ćwiczeniach
S-1Ocena podsumowująca: test zaliczeniowy z materiału opanowanego podczas ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi zastosować niektóre narzędzia, metody i techniki zarządzania jakością przy niewielkiej pomocy prowadzącego zajęcia.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO13-26_K01Student ma świadomość znaczenia wdrażania i funkcjonowania systemów zarzadzania jakością i bezpieczeństwem żywności dla przedsiębiorstwa i dla społeczeństwa. Rozumie potrzebę dalszego dokształcania się w tym zakresie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Nabycie przez studentów umiejętności doboru i wykorzystania metod, technik i narzędzi przydatnych podczas wdrażania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz wspomagających funkcjonowanie i doskonalenie systemu.
C-1Zapoznanie studentów z wymaganiami, metodologią wdrażania i funkcjonowania systemów zarządzania jakością w przetwórstwie żywności, w tym z metodami, technikami i narzędziami stosowanymi podczas wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia systemu.
Treści programoweT-L-2Aktualne wymagania w zakresie systemów zapewnienia jakości żywności
T-L-5Wdrażanie obligatoryjnych systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności na przykładzie standardu GHP/GMP i systemu HACCP - elementy.
T-W-1Zarządzanie jakością w przetwórstwie żywności– wprowadzenie
T-L-4Metody i techniki stosowane w kontroli jakości żywności
T-L-6Wdrażanie dobrowolnych standardów z zakresu jakości żywności na przykładzie normy ISO 9001 - elementy.
T-L-7Narzędzia doskonalenia jakości (karty kontrolne, diagram przyczynowo-skutkowy, diagram Pareto)
T-L-3Narzędzia technologiczne wspierające projektowanie procesu (FMEA, metoda Taguchiego itp.)
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne realizowane samodzielnie i w zespołach
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: odpowiedź pisemna/ustna podczas zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma świadomość znaczenia wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności dla społeczeństwa.
3,5
4,0
4,5
5,0