Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Normalizacja, standaryzacja i certyfikacja żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Normalizacja, standaryzacja i certyfikacja żywności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Towaroznawstwa i Oceny Jakości
Nauczyciel odpowiedzialny Barbara Czerniejewska-Surma <Barbara.Czerniejewska-Surma@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Alchimowicz <Michal.Alchimowicz@zut.edu.pl>, Grzegorz Bienkiewicz <Grzegorz.Bienkiewicz@zut.edu.pl>, Zdzisław Domiszewski <Zdzislaw.Domiszewski@zut.edu.pl>, Dominika Plust <Dominika.Plust@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 17 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL7 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu: podstaw zarządzania i prawa żywnościowego

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem normalizacji, standaryzacji i certyfikacji żywności w zapewnieniu żywności o wysokiej jakości.
C-2Zapoznanie studentów z rodzajami certyfikatów nadawanych żywności i procedurami certyfikacyjnymi oraz z metodologią przeprowadzania audytów.
C-3Nabycie przez studentów umiejętności opracowania dokumentacji niezbędnej w procedurze certyfikacyjnej wyrobu i procesu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu. Wybór tematów do opracowania prezentacji1
T-L-2Obligatoryjność i dobrowolność norm w przemyśle żywnościowym2
T-L-3Procedura certyfikacji – podstawowa dokumentacja2
T-L-4Opracowanie planu i programu auditu2
T-L-5Przebieg auditu2
T-L-6Audit systemu – studium przypadku2
T-L-7Audit produktu – studium przypadku2
T-L-8Prezentacje opracowanych projektów2
15
wykłady
T-W-1Normalizacja, standaryzacja, certyfikacja - wprowadzenie2
T-W-2Przegląd norm, standardów i certyfikatów dotyczących żywności2
T-W-3Organizacje normalizacyjne, standaryzacyjne i certyfikacyjne w zakresie żywności funkcjonujące na poziomie światowym, europejskim i krajowym2
T-W-4Procedury normalizacyjne, standaryzacyjne i certyfikacyjne.4
T-W-5Audity – rodzaje2
T-W-6Audity – przebieg2
T-W-7Audity – wymagania w stosunku do audytora1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do zajęć10
A-L-3przygotowanie prezentacji5
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia20
A-W-3studiowanie literatury przedmiotu25
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjne
M-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Ćwiczenia laboratoryjne realizowane samodzielnie i w zespołach
M-4Metoda przypadków, prezentacje – zależne od rodzaju ćwiczenia

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: odpowiedź pisemna/ustna podczas zajęć laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: aktywność na ćwiczeniach
S-3Ocena formująca: ocena z prezentacji
S-4Ocena formująca: sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia
S-5Ocena podsumowująca: test zaliczeniowy z materiału opanowanego podczas ćwiczeń laboratoryjnych
S-6Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne z treści wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO13-25_W01
Student posiada wiedzę z zakresu norm, standardów i możliwych do uzyskania certyfikatów, zna i rozumie ich znaczenie dla: jakości produktów, producentów, i klientów
ZBiJŻ_1A_W11R1A_W04InzA_W04C-1, C-2T-W-6, T-W-3, T-W-2, T-W-5, T-W-1, T-W-4, T-W-7M-1, M-4, M-2S-6, S-5, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO13-25_U01
Student nabywa podstawowe umiejętności przydatne do uczestniczenia w procedurach certyfikacyjnych oraz umiejętności niezbędne do przygotowania, realizacji i uczestniczenia w audytach różnego rodzaju.
ZBiJŻ_1A_U04, ZBiJŻ_1A_U10R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U06, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-3, C-1, C-2T-L-1, T-L-5, T-L-4, T-L-8, T-L-3, T-L-6, T-L-2, T-L-7M-2, M-3, M-4S-1, S-3, S-4, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO13-25_K01
Student ma świadomość znaczenia normalizacji, standaryzacji i certyfikacji dla społeczeństwa i ma świadomość konieczności dokształcania się w tym zakresie.
ZBiJŻ_1A_K01R1A_K01, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-2, C-1T-W-2, T-W-1, T-L-2, T-W-3, T-W-4M-4, M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO13-25_W01
Student posiada wiedzę z zakresu norm, standardów i możliwych do uzyskania certyfikatów, zna i rozumie ich znaczenie dla: jakości produktów, producentów, i klientów
2,0
3,0Zna rodzaje i zasady obligatoryjności norm w przemyśle spożywczym. Zna w dostatecznym stopniu najważniejsze standardy możliwe do uzyskania w przemyśle spożywczym zarówno dla systemów, jak i produktów i potrafi je scharakteryzować w stopniu podstawowym.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO13-25_U01
Student nabywa podstawowe umiejętności przydatne do uczestniczenia w procedurach certyfikacyjnych oraz umiejętności niezbędne do przygotowania, realizacji i uczestniczenia w audytach różnego rodzaju.
2,0
3,0Posiada minimalne umiejętności w zakresie uczestniczenia w procedurach ceryfikacyjnych. Potrafi wypełnić prawidłowo wniosek certyfikacyjny systemu/produktu. Posiada minimalne umięjętności w zakresie auditowania. Potrafi sporządzić zarys programu i planu audytu w stopniu podstawowym przy niewielkiej pomocy prowadzacego zajęcia. Potrafi opisać przebieg audytu. Z niewielkimi problemami potrafi wcielić się w rolę audytora podczas realizacji studium przypadku i poprawnie rozwiązuje co najmniej 50% problemów poruszanych w czasie studium.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO13-25_K01
Student ma świadomość znaczenia normalizacji, standaryzacji i certyfikacji dla społeczeństwa i ma świadomość konieczności dokształcania się w tym zakresie.
2,0
3,0Student jest w dostatecznym stopniu świadomy znaczenia normalizacji, standaryzacji i certyfikacji dla społeczeństwa. Potrafi wymienić co najmniej 3 korzyści dla społeczeństwa związane z normalizacją, standaryzacją i certyfikacją. W dostatecznym stopniu odczuwa potrzebę dokształcania w tym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Wiśniewska M., Malinowska E., Zarządzanie jakością żywności. Systemy, koncepcje, instrumenty, Wydawnictwo Difin, 2011
  2. Ziajka S., Dzwolak W., Praktyczny audit systemu HACCP, Wydawnictwo Studio 108, Olsztyn, 2000
  3. Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F, Zarządzanie jakością żywności. Ujęcie technologiczno-menedżerskie, WNT, 2004
  4. Zadernowski M., Audit wewnętrzny HACCP, GMP, GHP - poradnik praktyczny, ODDK, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Zgodne z tematyką artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych
  2. Informacje zawarte na stronach internetowych organizacji normalizacyjnych, standaryzacyjnych i certyfikacyjnych

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu. Wybór tematów do opracowania prezentacji1
T-L-2Obligatoryjność i dobrowolność norm w przemyśle żywnościowym2
T-L-3Procedura certyfikacji – podstawowa dokumentacja2
T-L-4Opracowanie planu i programu auditu2
T-L-5Przebieg auditu2
T-L-6Audit systemu – studium przypadku2
T-L-7Audit produktu – studium przypadku2
T-L-8Prezentacje opracowanych projektów2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Normalizacja, standaryzacja, certyfikacja - wprowadzenie2
T-W-2Przegląd norm, standardów i certyfikatów dotyczących żywności2
T-W-3Organizacje normalizacyjne, standaryzacyjne i certyfikacyjne w zakresie żywności funkcjonujące na poziomie światowym, europejskim i krajowym2
T-W-4Procedury normalizacyjne, standaryzacyjne i certyfikacyjne.4
T-W-5Audity – rodzaje2
T-W-6Audity – przebieg2
T-W-7Audity – wymagania w stosunku do audytora1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do zajęć10
A-L-3przygotowanie prezentacji5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia20
A-W-3studiowanie literatury przedmiotu25
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO13-25_W01Student posiada wiedzę z zakresu norm, standardów i możliwych do uzyskania certyfikatów, zna i rozumie ich znaczenie dla: jakości produktów, producentów, i klientów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W11Zna organizacje kontroli oraz systemy zapewniania jakości żywności, zasady ich wdrażania i dokumentowania w Polsce i UE w zakresie związanym ze studiowanym kierunkiem
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem normalizacji, standaryzacji i certyfikacji żywności w zapewnieniu żywności o wysokiej jakości.
C-2Zapoznanie studentów z rodzajami certyfikatów nadawanych żywności i procedurami certyfikacyjnymi oraz z metodologią przeprowadzania audytów.
Treści programoweT-W-6Audity – przebieg
T-W-3Organizacje normalizacyjne, standaryzacyjne i certyfikacyjne w zakresie żywności funkcjonujące na poziomie światowym, europejskim i krajowym
T-W-2Przegląd norm, standardów i certyfikatów dotyczących żywności
T-W-5Audity – rodzaje
T-W-1Normalizacja, standaryzacja, certyfikacja - wprowadzenie
T-W-4Procedury normalizacyjne, standaryzacyjne i certyfikacyjne.
T-W-7Audity – wymagania w stosunku do audytora
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne
M-4Metoda przypadków, prezentacje – zależne od rodzaju ćwiczenia
M-2Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-6Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne z treści wykładów
S-5Ocena podsumowująca: test zaliczeniowy z materiału opanowanego podczas ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena formująca: ocena z prezentacji
S-1Ocena formująca: odpowiedź pisemna/ustna podczas zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna rodzaje i zasady obligatoryjności norm w przemyśle spożywczym. Zna w dostatecznym stopniu najważniejsze standardy możliwe do uzyskania w przemyśle spożywczym zarówno dla systemów, jak i produktów i potrafi je scharakteryzować w stopniu podstawowym.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO13-25_U01Student nabywa podstawowe umiejętności przydatne do uczestniczenia w procedurach certyfikacyjnych oraz umiejętności niezbędne do przygotowania, realizacji i uczestniczenia w audytach różnego rodzaju.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U04Potrafi przygotować dokumentację niezbędną do wdrożenia i certyfikacji systemów jakości w zakładach przetwórstwa spożywczego
ZBiJŻ_1A_U10Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-3Nabycie przez studentów umiejętności opracowania dokumentacji niezbędnej w procedurze certyfikacyjnej wyrobu i procesu.
C-1Zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem normalizacji, standaryzacji i certyfikacji żywności w zapewnieniu żywności o wysokiej jakości.
C-2Zapoznanie studentów z rodzajami certyfikatów nadawanych żywności i procedurami certyfikacyjnymi oraz z metodologią przeprowadzania audytów.
Treści programoweT-L-1Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu. Wybór tematów do opracowania prezentacji
T-L-5Przebieg auditu
T-L-4Opracowanie planu i programu auditu
T-L-8Prezentacje opracowanych projektów
T-L-3Procedura certyfikacji – podstawowa dokumentacja
T-L-6Audit systemu – studium przypadku
T-L-2Obligatoryjność i dobrowolność norm w przemyśle żywnościowym
T-L-7Audit produktu – studium przypadku
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Ćwiczenia laboratoryjne realizowane samodzielnie i w zespołach
M-4Metoda przypadków, prezentacje – zależne od rodzaju ćwiczenia
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: odpowiedź pisemna/ustna podczas zajęć laboratoryjnych
S-3Ocena formująca: ocena z prezentacji
S-4Ocena formująca: sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia
S-2Ocena formująca: aktywność na ćwiczeniach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada minimalne umiejętności w zakresie uczestniczenia w procedurach ceryfikacyjnych. Potrafi wypełnić prawidłowo wniosek certyfikacyjny systemu/produktu. Posiada minimalne umięjętności w zakresie auditowania. Potrafi sporządzić zarys programu i planu audytu w stopniu podstawowym przy niewielkiej pomocy prowadzacego zajęcia. Potrafi opisać przebieg audytu. Z niewielkimi problemami potrafi wcielić się w rolę audytora podczas realizacji studium przypadku i poprawnie rozwiązuje co najmniej 50% problemów poruszanych w czasie studium.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO13-25_K01Student ma świadomość znaczenia normalizacji, standaryzacji i certyfikacji dla społeczeństwa i ma świadomość konieczności dokształcania się w tym zakresie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z rodzajami certyfikatów nadawanych żywności i procedurami certyfikacyjnymi oraz z metodologią przeprowadzania audytów.
C-1Zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem normalizacji, standaryzacji i certyfikacji żywności w zapewnieniu żywności o wysokiej jakości.
Treści programoweT-W-2Przegląd norm, standardów i certyfikatów dotyczących żywności
T-W-1Normalizacja, standaryzacja, certyfikacja - wprowadzenie
T-L-2Obligatoryjność i dobrowolność norm w przemyśle żywnościowym
T-W-3Organizacje normalizacyjne, standaryzacyjne i certyfikacyjne w zakresie żywności funkcjonujące na poziomie światowym, europejskim i krajowym
T-W-4Procedury normalizacyjne, standaryzacyjne i certyfikacyjne.
Metody nauczaniaM-4Metoda przypadków, prezentacje – zależne od rodzaju ćwiczenia
M-2Dyskusja dydaktyczna
M-1Wykłady informacyjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: odpowiedź pisemna/ustna podczas zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest w dostatecznym stopniu świadomy znaczenia normalizacji, standaryzacji i certyfikacji dla społeczeństwa. Potrafi wymienić co najmniej 3 korzyści dla społeczeństwa związane z normalizacją, standaryzacją i certyfikacją. W dostatecznym stopniu odczuwa potrzebę dokształcania w tym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0