Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Modyfikacje genetyczne surowców żywnościowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Modyfikacje genetyczne surowców żywnościowych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej
Nauczyciel odpowiedzialny Wojciech Sawicki <Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 16 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień z biochemii, genetyki ogólnej, ogólnej technologii żywności.
W-2Podstawy prawa żywnościowego

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat modyfikacji genetycznych różnych surowców używanych sektorze spozywczym

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Metody wykrywania i identyfikacji (jakosciowej i ilosciowej) organizmów modyfikowanych2
T-L-2Szybkie testy skriningowe w identyfikacji GMO5
T-L-3Narzędzia biologii molekularnej w identyfikacji surowców żywnosciowych zmodyfikowanych gentycznie8
15
wykłady
T-W-1Uwarunkowanie prawne prac z organizmami modyfikowanymi genetycznie1
T-W-2Definicja GMO, w tym genetynie modyfikowanych mikroorganizmów2
T-W-3Rejestr GMO. Zadania i rola organów administracji państwowej w realizacji przepisów ustawy o GMO2
T-W-4Przykałdy modyfikcji genetycznej surowców żywnościowych: Pomidory GM - z „uśpionym” własnym genem powodującym mięknięcie owoców; Soja GM – z wstawionym obcym genem umożliwiającym tolerancję oprysku herbicydem; Kukurydza GM - z obcym genem wywołującym syntezę białka toksycznego dla owadów-szkodników3
T-W-5System bezpieczenstwa produkcji żywności modyfikowanej genetycznie, nadzór produkcji, znakowanie żywności GM1
T-W-6Techniki analityczne stosowane w identyfikacji żywności GM; laboratoria referencyjne dla żywności importowanej i produkowanej w kraju2
T-W-7Modyfikacje genetyczne a żywność probiotyczna2
T-W-8Korzyści i zagrożenia wynikajace z produkcji i stosowania zmodyfikowanych genetycznie surowców żywnosciowych2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie do pracy w podgrupach15
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury tematu35
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny i wspólna dyskusja nad opracowanym zagadnieniem
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne (test) treści przedmiotu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO12-24_W01
Zna i rozumie definicję organizmu modyfikowanego genetycznie, zna podstawowe metody i procedury otrzymywania GMO, potrafi przytoczyć przykłady surowców żywnościowych GM i ich zastosowanie w sektorze spożywczymi. Zna podstawowe akty prawne regulujące wprowadzanie i obrót GMO w UE.
ZBiJŻ_1A_W14R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07InzA_W03C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-L-1, T-W-8M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO12-24_U01
Potrafi wykonać identyfikację surowców modyfikowanych genetycznie, zarówno jakosciową jak i ilościową, przy zastosowaniu różnych narzędzi diagnostycznych
ZBiJŻ_1A_U02, ZBiJŻ_1A_U13R1A_U01, R1A_U02, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U01, InzA_U03, InzA_U05C-1T-L-2, T-L-3, T-L-1M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO12-24_K01
Posiada kompetencje pozwalające na samodzielne podejmowanie oceny korzyści i niebezpieczeństw produkcji i stosowania surowców GM w sektorze spozywczym
ZBiJŻ_1A_K04R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-2, T-L-3, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO12-24_W01
Zna i rozumie definicję organizmu modyfikowanego genetycznie, zna podstawowe metody i procedury otrzymywania GMO, potrafi przytoczyć przykłady surowców żywnościowych GM i ich zastosowanie w sektorze spożywczymi. Zna podstawowe akty prawne regulujące wprowadzanie i obrót GMO w UE.
2,0
3,0Student zna i rozumie definicję organizmu modyfikowanego genetycznie, zna podstawowe metody i procedury otrzymywania GMO
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO12-24_U01
Potrafi wykonać identyfikację surowców modyfikowanych genetycznie, zarówno jakosciową jak i ilościową, przy zastosowaniu różnych narzędzi diagnostycznych
2,0
3,0Zna metody analizy GMO w żywnosci
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO12-24_K01
Posiada kompetencje pozwalające na samodzielne podejmowanie oceny korzyści i niebezpieczeństw produkcji i stosowania surowców GM w sektorze spozywczym
2,0
3,0Potrafi ocenić korzyści i niebezpieczeństwa modyfikacji genetycznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Niemirowicz-Szczytt K., GMO w świetle najnowszych badań, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2012, ISBN: 978-83-7583-373-7
  2. Buchowicz J., Biotechnologia molekularna : modyfikacje genetyczne, postępy, problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, ISBN: 978-83-01-15956-6

Literatura dodatkowa

  1. Żywność genetycznie zmodyfikowana: aspekty prawne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2008, ISBN: 978-83-235-0561-7
  2. Monika Szkarłat, Żywność genetycznie zmodyfikowana w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2011, ISBN: 978-83-7784-016-0

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Metody wykrywania i identyfikacji (jakosciowej i ilosciowej) organizmów modyfikowanych2
T-L-2Szybkie testy skriningowe w identyfikacji GMO5
T-L-3Narzędzia biologii molekularnej w identyfikacji surowców żywnosciowych zmodyfikowanych gentycznie8
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Uwarunkowanie prawne prac z organizmami modyfikowanymi genetycznie1
T-W-2Definicja GMO, w tym genetynie modyfikowanych mikroorganizmów2
T-W-3Rejestr GMO. Zadania i rola organów administracji państwowej w realizacji przepisów ustawy o GMO2
T-W-4Przykałdy modyfikcji genetycznej surowców żywnościowych: Pomidory GM - z „uśpionym” własnym genem powodującym mięknięcie owoców; Soja GM – z wstawionym obcym genem umożliwiającym tolerancję oprysku herbicydem; Kukurydza GM - z obcym genem wywołującym syntezę białka toksycznego dla owadów-szkodników3
T-W-5System bezpieczenstwa produkcji żywności modyfikowanej genetycznie, nadzór produkcji, znakowanie żywności GM1
T-W-6Techniki analityczne stosowane w identyfikacji żywności GM; laboratoria referencyjne dla żywności importowanej i produkowanej w kraju2
T-W-7Modyfikacje genetyczne a żywność probiotyczna2
T-W-8Korzyści i zagrożenia wynikajace z produkcji i stosowania zmodyfikowanych genetycznie surowców żywnosciowych2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie do pracy w podgrupach15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury tematu35
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO12-24_W01Zna i rozumie definicję organizmu modyfikowanego genetycznie, zna podstawowe metody i procedury otrzymywania GMO, potrafi przytoczyć przykłady surowców żywnościowych GM i ich zastosowanie w sektorze spożywczymi. Zna podstawowe akty prawne regulujące wprowadzanie i obrót GMO w UE.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W14Ma wiedzę na temat podstawowych technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej oraz możliwości wykorzystania organizmów modyfikowanych w przetwórstwie żywności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat modyfikacji genetycznych różnych surowców używanych sektorze spozywczym
Treści programoweT-W-1Uwarunkowanie prawne prac z organizmami modyfikowanymi genetycznie
T-W-3Rejestr GMO. Zadania i rola organów administracji państwowej w realizacji przepisów ustawy o GMO
T-W-4Przykałdy modyfikcji genetycznej surowców żywnościowych: Pomidory GM - z „uśpionym” własnym genem powodującym mięknięcie owoców; Soja GM – z wstawionym obcym genem umożliwiającym tolerancję oprysku herbicydem; Kukurydza GM - z obcym genem wywołującym syntezę białka toksycznego dla owadów-szkodników
T-W-2Definicja GMO, w tym genetynie modyfikowanych mikroorganizmów
T-W-5System bezpieczenstwa produkcji żywności modyfikowanej genetycznie, nadzór produkcji, znakowanie żywności GM
T-W-6Techniki analityczne stosowane w identyfikacji żywności GM; laboratoria referencyjne dla żywności importowanej i produkowanej w kraju
T-W-7Modyfikacje genetyczne a żywność probiotyczna
T-L-1Metody wykrywania i identyfikacji (jakosciowej i ilosciowej) organizmów modyfikowanych
T-W-8Korzyści i zagrożenia wynikajace z produkcji i stosowania zmodyfikowanych genetycznie surowców żywnosciowych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i wspólna dyskusja nad opracowanym zagadnieniem
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne (test) treści przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna i rozumie definicję organizmu modyfikowanego genetycznie, zna podstawowe metody i procedury otrzymywania GMO
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO12-24_U01Potrafi wykonać identyfikację surowców modyfikowanych genetycznie, zarówno jakosciową jak i ilościową, przy zastosowaniu różnych narzędzi diagnostycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U02Potrafi dobrać metody oceny jakości i bezpieczeństwa surowców i produktów żywnościowych
ZBiJŻ_1A_U13Potrafi ocenić skutki pozytywne i negatywne modyfikacji genetycznych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat modyfikacji genetycznych różnych surowców używanych sektorze spozywczym
Treści programoweT-L-2Szybkie testy skriningowe w identyfikacji GMO
T-L-3Narzędzia biologii molekularnej w identyfikacji surowców żywnosciowych zmodyfikowanych gentycznie
T-L-1Metody wykrywania i identyfikacji (jakosciowej i ilosciowej) organizmów modyfikowanych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne (test) treści przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna metody analizy GMO w żywnosci
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO12-24_K01Posiada kompetencje pozwalające na samodzielne podejmowanie oceny korzyści i niebezpieczeństw produkcji i stosowania surowców GM w sektorze spozywczym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat modyfikacji genetycznych różnych surowców używanych sektorze spozywczym
Treści programoweT-L-2Szybkie testy skriningowe w identyfikacji GMO
T-L-3Narzędzia biologii molekularnej w identyfikacji surowców żywnosciowych zmodyfikowanych gentycznie
T-W-1Uwarunkowanie prawne prac z organizmami modyfikowanymi genetycznie
T-W-3Rejestr GMO. Zadania i rola organów administracji państwowej w realizacji przepisów ustawy o GMO
T-W-4Przykałdy modyfikcji genetycznej surowców żywnościowych: Pomidory GM - z „uśpionym” własnym genem powodującym mięknięcie owoców; Soja GM – z wstawionym obcym genem umożliwiającym tolerancję oprysku herbicydem; Kukurydza GM - z obcym genem wywołującym syntezę białka toksycznego dla owadów-szkodników
T-W-2Definicja GMO, w tym genetynie modyfikowanych mikroorganizmów
T-W-5System bezpieczenstwa produkcji żywności modyfikowanej genetycznie, nadzór produkcji, znakowanie żywności GM
T-W-6Techniki analityczne stosowane w identyfikacji żywności GM; laboratoria referencyjne dla żywności importowanej i produkowanej w kraju
T-W-7Modyfikacje genetyczne a żywność probiotyczna
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i wspólna dyskusja nad opracowanym zagadnieniem
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne (test) treści przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi ocenić korzyści i niebezpieczeństwa modyfikacji genetycznych
3,5
4,0
4,5
5,0