Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Dystrybucja żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Dystrybucja żywności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego
Nauczyciel odpowiedzialny Sergiy Filin <Sergiy.Filin@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sergiy Filin <Sergiy.Filin@zut.edu.pl>, Ludmiła Filina-Dawidowicz <Ludmila.Filina@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 15 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Higiena i bezpieczeństwo zywności

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy w zakresie organizacji dystrybucji żywności przy użyciu różnych środków transportu i metod logistycznych
C-2Ukształtowanie umiejętności wstępnego doboru odpowiednich metod logistycznych oraz zasadniczych maszyn i urządzeń przeznaczonych do dystrybucji żywności.
C-3Ukształtowanie umiejętności prowadzenia i dokumentowania pomiarów kontrolnych parametrów mikroklimatu komory chłodniczej lub środka transportu chłodniczego
C-4Nabycie świadomości popularyzacji nabytej wiedzy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Pomiary warunków klimatycznych w komorach chłodniczych.2
T-L-2Badania pracy wytwornicy lodu spożywczego.2
T-L-3Kanały dystrybucji żywności, analiza etapów wyboru kanałów dystrybucji. Obliczenia czasu dostawy ładunku do poszczególnych odbiorców z uwzględnieniem procesów przeładunkowych.4
T-L-4Dobór samochodów dostawczych, optymalizacja trasy przewozu i kolejności dostaw.2
T-L-5Analiza czynników zewnętrznych wpływających na jakość żywności w procesie dystrybucji towarów.2
T-L-6Obliczenia bilansu cieplnego samochodu dostawczego.2
T-L-7Zaliczenie1
15
wykłady
T-W-1Pojęcie dystrybucji żywności. Cele i funkcje dystrybucji. Przechowywanie żywności w centrach logistycznych i chłodniach dystrybucyjnych.2
T-W-2Środki transportu do miejskiej i międzymiastowej dystrybucji żywności.2
T-W-3Sklep jako ogniwo łańcucha chłodniczego. Warunki przechowywania żywności w sklepach. Szafy chłodnicze i zamrażalnicze. Lady, witryny, regały, mini-barki, wytwornice lodu, ochładzacze napojów. Meble chłodnicze.3
T-W-4Scentralizowane systemy chłodzenia w hipermarketach.2
T-W-5Auto-sklepy, wagony restauracyjne i ich wyposażenie chłodnicze.1
T-W-6Energooszczędne tryby pracy handlowych urządzeń chłodniczych. Organizacja serwisu.2
T-W-7Chłodziarki i zamrażarki domowe.2
T-W-8Zaliczenie1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-L-2Przygotowanie do zajęć i opracowanie sprawozdań.11
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia laboratoriów.4
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach14
A-W-2czytanie wskazanej literatury22
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia23
59

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podajace: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne w postaci testu.Test, składajacy się z 11 pytan, z propozycją wyboru poprawnej (lub kilku poprawnych) odpowiedzi z przynajmniej 4 zaproponowanych wariantów. Za poprawną odpowiedź przysługuje 1 punkt. Wprzypadku kilku (np. 2 lub 3) poprawnych odpowiedzi na jedno pytanie i zaznaczeniu przez studenta nie wszystkich z nich, jemu przysługuje proporcjonalna ułamkowa liczba punktów (np. 0,5, 0,33 lub 0,67).
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zadań analitycznie-obliczeniowych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO11-22_W01
Student definiuje podstawowe problemy i sposoby ich rozwiązania w zakresie dystrybucji żywności
ZBiJŻ_1A_W15R1A_W09InzA_W01, InzA_W03, InzA_W04C-1T-W-8, T-W-6, T-W-5, T-W-3, T-W-7, T-W-2, T-W-4, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO11-22_U01
Student analizuje przydatność metod logistycznych oraz środków transportu i przechowywania w dystrybucyjnych ogniwach łańcucha żywnościowego pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności
ZBiJŻ_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-2, C-3T-L-5, T-L-2, T-L-1, T-W-1, T-L-4, T-L-6, T-L-3M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO11-22_K01
Student nabędzie świadomość roli społecznej absolwenta uczelni oraz zrozumienie potrzeby popularyzacji nabytej wiedzy w zakresie przechowywania, transportu i dystrybucji żywności
ZBiJŻ_1A_K05R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-4T-W-1, T-L-3, T-L-1, T-L-5M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO11-22_W01
Student definiuje podstawowe problemy i sposoby ich rozwiązania w zakresie dystrybucji żywności
2,0Mniej niż 5,5 uzyskanych punktów
3,0Od 5,5 do 6,4 uzyskanych punktów
3,5Od 6,5 do 7,4 uzyskanych punktów
4,0Od 7,5 do 8,4 uzyskanych punktów
4,5Od 8,5 do 9,4 uzyskanych punktów
5,0Powyżej 9,4 uzykanych punktów

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO11-22_U01
Student analizuje przydatność metod logistycznych oraz środków transportu i przechowywania w dystrybucyjnych ogniwach łańcucha żywnościowego pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności
2,0
3,0Student potrafi opisać większą część podstawowych własciwości i cech analizowanych łańcuchów logistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO11-22_K01
Student nabędzie świadomość roli społecznej absolwenta uczelni oraz zrozumienie potrzeby popularyzacji nabytej wiedzy w zakresie przechowywania, transportu i dystrybucji żywności
2,0
3,0Student wykazuje elementarne kompetencje społeczne adekwatne do efektu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Semenov I. N. (red.), Filina L., Kotowska I., Pluciński M., Wiktorowska-Jasik A., Zintegrowane Łańcuchy Transportowe, Difin, Warszawa, 2008
  2. Czapp M., Charun H., Bilans cieplny pomieszczeń chłodni: zasady opracowania., Politechnika Koszalińska, Koszalin, 1997
  3. Gruda J., Postolski Z., Zamrażanie żywności, WNT, Warszawa, 1999
  4. Adam Owsicki, Sergiy Filin, Samochodowy transport chłodniczy: doświadczenia polskie, Cholod, nr 7, s. 20-24., 2007
  5. Filin S., Podstawy technologii chłodniczej bananów, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, n 12, s. 451-456., 2003

Literatura dodatkowa

  1. Filin S., Technika i technologia produkcji sztucznego lodu, Masta, Gdańsk, 2006
  2. Filin S., Owsicki A., Zakrzewski B., Badania stacjonarnych chłodziarek termoelektrycznych, Zapol, Szczecin, 2010
  3. Postan M.Ya., Filina-Dawidowicz L., Postan M.Dynamiczny model optymalizacyjny procesu planowania zapasów i dostaw zróżnicowanych asortymentowo produktów szybko psujących się. Praca zbiorowa pod redakcją Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik pt. „Transport w regionie Pomorza Zachodniego”, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, Szczecin, 2013

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Pomiary warunków klimatycznych w komorach chłodniczych.2
T-L-2Badania pracy wytwornicy lodu spożywczego.2
T-L-3Kanały dystrybucji żywności, analiza etapów wyboru kanałów dystrybucji. Obliczenia czasu dostawy ładunku do poszczególnych odbiorców z uwzględnieniem procesów przeładunkowych.4
T-L-4Dobór samochodów dostawczych, optymalizacja trasy przewozu i kolejności dostaw.2
T-L-5Analiza czynników zewnętrznych wpływających na jakość żywności w procesie dystrybucji towarów.2
T-L-6Obliczenia bilansu cieplnego samochodu dostawczego.2
T-L-7Zaliczenie1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie dystrybucji żywności. Cele i funkcje dystrybucji. Przechowywanie żywności w centrach logistycznych i chłodniach dystrybucyjnych.2
T-W-2Środki transportu do miejskiej i międzymiastowej dystrybucji żywności.2
T-W-3Sklep jako ogniwo łańcucha chłodniczego. Warunki przechowywania żywności w sklepach. Szafy chłodnicze i zamrażalnicze. Lady, witryny, regały, mini-barki, wytwornice lodu, ochładzacze napojów. Meble chłodnicze.3
T-W-4Scentralizowane systemy chłodzenia w hipermarketach.2
T-W-5Auto-sklepy, wagony restauracyjne i ich wyposażenie chłodnicze.1
T-W-6Energooszczędne tryby pracy handlowych urządzeń chłodniczych. Organizacja serwisu.2
T-W-7Chłodziarki i zamrażarki domowe.2
T-W-8Zaliczenie1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-L-2Przygotowanie do zajęć i opracowanie sprawozdań.11
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia laboratoriów.4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach14
A-W-2czytanie wskazanej literatury22
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia23
59
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO11-22_W01Student definiuje podstawowe problemy i sposoby ich rozwiązania w zakresie dystrybucji żywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W15Ma wiedzę na temat zasad tworzenia i organizacji transportu oraz dystrybucji żywności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy w zakresie organizacji dystrybucji żywności przy użyciu różnych środków transportu i metod logistycznych
Treści programoweT-W-8Zaliczenie
T-W-6Energooszczędne tryby pracy handlowych urządzeń chłodniczych. Organizacja serwisu.
T-W-5Auto-sklepy, wagony restauracyjne i ich wyposażenie chłodnicze.
T-W-3Sklep jako ogniwo łańcucha chłodniczego. Warunki przechowywania żywności w sklepach. Szafy chłodnicze i zamrażalnicze. Lady, witryny, regały, mini-barki, wytwornice lodu, ochładzacze napojów. Meble chłodnicze.
T-W-7Chłodziarki i zamrażarki domowe.
T-W-2Środki transportu do miejskiej i międzymiastowej dystrybucji żywności.
T-W-4Scentralizowane systemy chłodzenia w hipermarketach.
T-W-1Pojęcie dystrybucji żywności. Cele i funkcje dystrybucji. Przechowywanie żywności w centrach logistycznych i chłodniach dystrybucyjnych.
Metody nauczaniaM-1Metody podajace: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne w postaci testu.Test, składajacy się z 11 pytan, z propozycją wyboru poprawnej (lub kilku poprawnych) odpowiedzi z przynajmniej 4 zaproponowanych wariantów. Za poprawną odpowiedź przysługuje 1 punkt. Wprzypadku kilku (np. 2 lub 3) poprawnych odpowiedzi na jedno pytanie i zaznaczeniu przez studenta nie wszystkich z nich, jemu przysługuje proporcjonalna ułamkowa liczba punktów (np. 0,5, 0,33 lub 0,67).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Mniej niż 5,5 uzyskanych punktów
3,0Od 5,5 do 6,4 uzyskanych punktów
3,5Od 6,5 do 7,4 uzyskanych punktów
4,0Od 7,5 do 8,4 uzyskanych punktów
4,5Od 8,5 do 9,4 uzyskanych punktów
5,0Powyżej 9,4 uzykanych punktów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO11-22_U01Student analizuje przydatność metod logistycznych oraz środków transportu i przechowywania w dystrybucyjnych ogniwach łańcucha żywnościowego pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności wstępnego doboru odpowiednich metod logistycznych oraz zasadniczych maszyn i urządzeń przeznaczonych do dystrybucji żywności.
C-3Ukształtowanie umiejętności prowadzenia i dokumentowania pomiarów kontrolnych parametrów mikroklimatu komory chłodniczej lub środka transportu chłodniczego
Treści programoweT-L-5Analiza czynników zewnętrznych wpływających na jakość żywności w procesie dystrybucji towarów.
T-L-2Badania pracy wytwornicy lodu spożywczego.
T-L-1Pomiary warunków klimatycznych w komorach chłodniczych.
T-W-1Pojęcie dystrybucji żywności. Cele i funkcje dystrybucji. Przechowywanie żywności w centrach logistycznych i chłodniach dystrybucyjnych.
T-L-4Dobór samochodów dostawczych, optymalizacja trasy przewozu i kolejności dostaw.
T-L-6Obliczenia bilansu cieplnego samochodu dostawczego.
T-L-3Kanały dystrybucji żywności, analiza etapów wyboru kanałów dystrybucji. Obliczenia czasu dostawy ładunku do poszczególnych odbiorców z uwzględnieniem procesów przeładunkowych.
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zadań analitycznie-obliczeniowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi opisać większą część podstawowych własciwości i cech analizowanych łańcuchów logistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO11-22_K01Student nabędzie świadomość roli społecznej absolwenta uczelni oraz zrozumienie potrzeby popularyzacji nabytej wiedzy w zakresie przechowywania, transportu i dystrybucji żywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-4Nabycie świadomości popularyzacji nabytej wiedzy
Treści programoweT-W-1Pojęcie dystrybucji żywności. Cele i funkcje dystrybucji. Przechowywanie żywności w centrach logistycznych i chłodniach dystrybucyjnych.
T-L-3Kanały dystrybucji żywności, analiza etapów wyboru kanałów dystrybucji. Obliczenia czasu dostawy ładunku do poszczególnych odbiorców z uwzględnieniem procesów przeładunkowych.
T-L-1Pomiary warunków klimatycznych w komorach chłodniczych.
T-L-5Analiza czynników zewnętrznych wpływających na jakość żywności w procesie dystrybucji towarów.
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zadań analitycznie-obliczeniowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje elementarne kompetencje społeczne adekwatne do efektu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0