Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Logistyka w łańcuchu żywnościowym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Logistyka w łańcuchu żywnościowym
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego
Nauczyciel odpowiedzialny Sergiy Filin <Sergiy.Filin@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Ludmiła Filina-Dawidowicz <Ludmila.Filina@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 15 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Higiena i bezpieczeństwo zywności

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy w zakresie organizacji transportu, przeładunków i przechowywania żywności przy użyciu różnych galęzi transportu
C-2Ukształtowanie umiejętności wstępnego doboru odpowiednich metod logistycznych oraz zasadniczych maszyn i urządzeń przeznaczonych do transportu i przechowywania żywności.
C-3Ukształtowanie umiejętności prowadzenia i dokumentowania pomiarów kontrolnych parametrów mikroklimatu komory chłodniczej lub środka transportu chłodniczego
C-4Nabycie świadomości popularyzacji nabytej wiedzy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Pomiary warunków klimatycznych w komorach chłodniczych.2
T-L-2Badania pracy wytwornicy lodu spożywczego.2
T-L-3Analiza podstawowych ogniw łańcucha logistycznego żywności. Obliczenia czasu i kosztów przewozu ładunku na poszczególnych trasach przy użyciu wybranych środków transportu.4
T-L-4Dobór środków transportu i ocena ich przydatności do zapewnienia wymaganych warunków transportu.2
T-L-5Analiza czynników ryzyka wpływających na jakość żywności w procesie jej transportu i przechowywania.2
T-L-6Analiza obliczeniowa zagrożenia utraty jakości przez produkty w odłączonym od zasilania kontenerze chłodniczym.2
T-L-7Zaliczenie1
15
wykłady
T-W-1Podstawowe ogniwa łańcucha logistycznego żywności. Łańcuch chłodniczy: historia, stan współczesny, perspektywy rozwoju. Warunki transportu żywności.1
T-W-2Umowa ATP.1
T-W-3Statek jako ogniwo łańcuchu chłodniczego. Jednostki morskie do przewozów ładunków szybkopsujących się. Organizacja przewozu oraz za- i wyładunku żywności na chłodniowcach.2
T-W-4Jednostki rybackie: wyposażenie i organizacja procesów technologicznych, w tym wstępne schładzanie i zamrażanie ryb.2
T-W-5Przewóz żywności w kontenerach. Kontenery chłodnicze: budowa, zasada działania, wymagania PRS, rozprowadzenie powietrza, agregaty chłodnicze kontenerów.2
T-W-6Organizacja przewozów kontenerów chłodniczych na statkach. Obsługiwanie kontenerów chłodniczych na terenie portu.2
T-W-7Samochody-chłodnie, wagony-chłodnie, wagony-lodownie.3
T-W-8Przechowywanie żywności w chłodniach lądowych i portowych.1
T-W-9Zaliczenie1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-L-2Przygotowanie do zajęć i opracowanie sprawozdań.11
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia laboratoriów.4
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach14
A-W-2czytanie wskazanej literatury22
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia23
59

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podajace: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne w postaci testu.Test, składajacy się z 11 pytan, z propozycją wyboru poprawnej (lub kilku poprawnych) odpowiedzi z przynajmniej 4 zaproponowanych wariantów. Za poprawną odpowiedź przysługuje 1 punkt. Wprzypadku kilku (np. 2 lub 3) poprawnych odpowiedzi na jedno pytanie i zaznaczeniu przez studenta nie wszystkich z nich, jemu przysługuje proporcjonalna ułamkowa liczba punktów (np. 0,5, 0,33 lub 0,67).
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zadań analitycznie-obliczeniowych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO11-21_W01
Student definiuje podstawowe problemy i sposoby ich rozwiązania w zakresie organizacji łańcucha żywnościowego przy zastosowaniu odpowiednich środków transportu
ZBiJŻ_1A_W15R1A_W09InzA_W01, InzA_W03, InzA_W04C-1T-W-9, T-W-8, T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-6, T-W-5, T-W-7, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO11-21_U01
Student analizuje przydatność metod logistycznych oraz środków transportu i przechowywania w miejscach przeładunku pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności
ZBiJŻ_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-2, C-3T-L-4, T-L-1, T-L-7, T-L-5, T-L-3, T-L-6, T-L-2M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO11-21_K01
Student nabędzie świadomość roli społecznej absolwenta uczelni oraz zrozumienie potrzeby popularyzacji nabytej wiedzy w zakresie przechowywania, transportu i dystrybucji żywności
ZBiJŻ_1A_K05R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-4T-L-3, T-L-1, T-L-5, T-L-6, T-W-1M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO11-21_W01
Student definiuje podstawowe problemy i sposoby ich rozwiązania w zakresie organizacji łańcucha żywnościowego przy zastosowaniu odpowiednich środków transportu
2,0Mniej niż 5,5 uzyskanych punktów
3,0Od 5,5 do 6,4 uzyskanych punktów
3,5Od 6,5 do 7,4 uzyskanych punktów
4,0Od 7,5 do 8,4 uzyskanych punktów
4,5Od 8,5 do 9,4 uzyskanych punktów
5,0Powyżej 9,4 uzykanych punktów

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO11-21_U01
Student analizuje przydatność metod logistycznych oraz środków transportu i przechowywania w miejscach przeładunku pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności
2,0
3,0Student potrafi opisać większą część podstawowych własciwości i cech analizowanych łańcuchów logistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO11-21_K01
Student nabędzie świadomość roli społecznej absolwenta uczelni oraz zrozumienie potrzeby popularyzacji nabytej wiedzy w zakresie przechowywania, transportu i dystrybucji żywności
2,0
3,0Student wykazuje elementarne kompetencje społeczne adekwatne do efektu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Gaziński B (Red.), Technika chłodnicza dla praktyków. Przechowalnictwo i transport – wydanie II rozszerzone, Systherm - Technik, Poznan, 2013
  2. Studzinski A., Eksploatacja chłodniowców, Trademar, Gdynia, 2005
  3. Zwierzycki W., Bieńczak K. (Red.), Pojazdy chłodnicze w transporcie żywności, Systherm-Serwis, Poznań, 2006
  4. Bonca Z., Dziubek R., Budowa i eksploatacja kontenerów chłodniczych, Wyd. WSM, Gdynia, 1994
  5. Czumak I.G., Transport i przechowywanie owoców tropikalnych, Refprintinfo, Odessa, 2004
  6. Filin S., Podstawy technologii chłodniczej bananów, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, n 12, s. 451-456, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Filina-Dawidowicz L., Wienconek K., Filina-DawidoWybrane zagadnienia związane z przewozami ładunków szybko psujących się na terenie Unii Europejskiej, Logistyka nr 4, s. 57-60., 2013
  2. Filina-Dawidowicz L., Kaup M., FiliKoncepcja rzeczno-morskich przewozów ładunków szybko psujących się w warunkach europejskich, Technika Transportu Szynowego, n. 10, s. 3107-3116., 2013

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Pomiary warunków klimatycznych w komorach chłodniczych.2
T-L-2Badania pracy wytwornicy lodu spożywczego.2
T-L-3Analiza podstawowych ogniw łańcucha logistycznego żywności. Obliczenia czasu i kosztów przewozu ładunku na poszczególnych trasach przy użyciu wybranych środków transportu.4
T-L-4Dobór środków transportu i ocena ich przydatności do zapewnienia wymaganych warunków transportu.2
T-L-5Analiza czynników ryzyka wpływających na jakość żywności w procesie jej transportu i przechowywania.2
T-L-6Analiza obliczeniowa zagrożenia utraty jakości przez produkty w odłączonym od zasilania kontenerze chłodniczym.2
T-L-7Zaliczenie1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe ogniwa łańcucha logistycznego żywności. Łańcuch chłodniczy: historia, stan współczesny, perspektywy rozwoju. Warunki transportu żywności.1
T-W-2Umowa ATP.1
T-W-3Statek jako ogniwo łańcuchu chłodniczego. Jednostki morskie do przewozów ładunków szybkopsujących się. Organizacja przewozu oraz za- i wyładunku żywności na chłodniowcach.2
T-W-4Jednostki rybackie: wyposażenie i organizacja procesów technologicznych, w tym wstępne schładzanie i zamrażanie ryb.2
T-W-5Przewóz żywności w kontenerach. Kontenery chłodnicze: budowa, zasada działania, wymagania PRS, rozprowadzenie powietrza, agregaty chłodnicze kontenerów.2
T-W-6Organizacja przewozów kontenerów chłodniczych na statkach. Obsługiwanie kontenerów chłodniczych na terenie portu.2
T-W-7Samochody-chłodnie, wagony-chłodnie, wagony-lodownie.3
T-W-8Przechowywanie żywności w chłodniach lądowych i portowych.1
T-W-9Zaliczenie1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-L-2Przygotowanie do zajęć i opracowanie sprawozdań.11
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia laboratoriów.4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach14
A-W-2czytanie wskazanej literatury22
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia23
59
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO11-21_W01Student definiuje podstawowe problemy i sposoby ich rozwiązania w zakresie organizacji łańcucha żywnościowego przy zastosowaniu odpowiednich środków transportu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W15Ma wiedzę na temat zasad tworzenia i organizacji transportu oraz dystrybucji żywności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy w zakresie organizacji transportu, przeładunków i przechowywania żywności przy użyciu różnych galęzi transportu
Treści programoweT-W-9Zaliczenie
T-W-8Przechowywanie żywności w chłodniach lądowych i portowych.
T-W-3Statek jako ogniwo łańcuchu chłodniczego. Jednostki morskie do przewozów ładunków szybkopsujących się. Organizacja przewozu oraz za- i wyładunku żywności na chłodniowcach.
T-W-4Jednostki rybackie: wyposażenie i organizacja procesów technologicznych, w tym wstępne schładzanie i zamrażanie ryb.
T-W-1Podstawowe ogniwa łańcucha logistycznego żywności. Łańcuch chłodniczy: historia, stan współczesny, perspektywy rozwoju. Warunki transportu żywności.
T-W-6Organizacja przewozów kontenerów chłodniczych na statkach. Obsługiwanie kontenerów chłodniczych na terenie portu.
T-W-5Przewóz żywności w kontenerach. Kontenery chłodnicze: budowa, zasada działania, wymagania PRS, rozprowadzenie powietrza, agregaty chłodnicze kontenerów.
T-W-7Samochody-chłodnie, wagony-chłodnie, wagony-lodownie.
T-W-2Umowa ATP.
Metody nauczaniaM-1Metody podajace: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne w postaci testu.Test, składajacy się z 11 pytan, z propozycją wyboru poprawnej (lub kilku poprawnych) odpowiedzi z przynajmniej 4 zaproponowanych wariantów. Za poprawną odpowiedź przysługuje 1 punkt. Wprzypadku kilku (np. 2 lub 3) poprawnych odpowiedzi na jedno pytanie i zaznaczeniu przez studenta nie wszystkich z nich, jemu przysługuje proporcjonalna ułamkowa liczba punktów (np. 0,5, 0,33 lub 0,67).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Mniej niż 5,5 uzyskanych punktów
3,0Od 5,5 do 6,4 uzyskanych punktów
3,5Od 6,5 do 7,4 uzyskanych punktów
4,0Od 7,5 do 8,4 uzyskanych punktów
4,5Od 8,5 do 9,4 uzyskanych punktów
5,0Powyżej 9,4 uzykanych punktów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO11-21_U01Student analizuje przydatność metod logistycznych oraz środków transportu i przechowywania w miejscach przeładunku pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności wstępnego doboru odpowiednich metod logistycznych oraz zasadniczych maszyn i urządzeń przeznaczonych do transportu i przechowywania żywności.
C-3Ukształtowanie umiejętności prowadzenia i dokumentowania pomiarów kontrolnych parametrów mikroklimatu komory chłodniczej lub środka transportu chłodniczego
Treści programoweT-L-4Dobór środków transportu i ocena ich przydatności do zapewnienia wymaganych warunków transportu.
T-L-1Pomiary warunków klimatycznych w komorach chłodniczych.
T-L-7Zaliczenie
T-L-5Analiza czynników ryzyka wpływających na jakość żywności w procesie jej transportu i przechowywania.
T-L-3Analiza podstawowych ogniw łańcucha logistycznego żywności. Obliczenia czasu i kosztów przewozu ładunku na poszczególnych trasach przy użyciu wybranych środków transportu.
T-L-6Analiza obliczeniowa zagrożenia utraty jakości przez produkty w odłączonym od zasilania kontenerze chłodniczym.
T-L-2Badania pracy wytwornicy lodu spożywczego.
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zadań analitycznie-obliczeniowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi opisać większą część podstawowych własciwości i cech analizowanych łańcuchów logistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO11-21_K01Student nabędzie świadomość roli społecznej absolwenta uczelni oraz zrozumienie potrzeby popularyzacji nabytej wiedzy w zakresie przechowywania, transportu i dystrybucji żywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-4Nabycie świadomości popularyzacji nabytej wiedzy
Treści programoweT-L-3Analiza podstawowych ogniw łańcucha logistycznego żywności. Obliczenia czasu i kosztów przewozu ładunku na poszczególnych trasach przy użyciu wybranych środków transportu.
T-L-1Pomiary warunków klimatycznych w komorach chłodniczych.
T-L-5Analiza czynników ryzyka wpływających na jakość żywności w procesie jej transportu i przechowywania.
T-L-6Analiza obliczeniowa zagrożenia utraty jakości przez produkty w odłączonym od zasilania kontenerze chłodniczym.
T-W-1Podstawowe ogniwa łańcucha logistycznego żywności. Łańcuch chłodniczy: historia, stan współczesny, perspektywy rozwoju. Warunki transportu żywności.
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz z zadań analitycznie-obliczeniowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje elementarne kompetencje społeczne adekwatne do efektu kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0