Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Globalizacja a bezpieczeństwo żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Globalizacja a bezpieczeństwo żywności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Towaroznawstwa i Oceny Jakości
Nauczyciel odpowiedzialny Michał Alchimowicz <Michal.Alchimowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dominika Plust <Dominika.Plust@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 14 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość wiedzy z zakresu prawa żywnościowego i podstaw ekonomii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami i problemami związanymi z globalizacją ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego
C-2Ukształtowanie umiejętności krytycznego podejścia do kompleksowego wpływu globalizacji na bezpieczeństwo żywności

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Ćwiczenie organizacyjne, zasady BHP, przebiegu przedmiotu, wprowadzenie itp.2
T-A-2Historia globalizacji z uwzględnieniem obrotu żywnością Identyfikacja zagrożeń globalizacji dla bezpieczeństwa żywności w produkcji pierwotnej Identyfikacja zagrożeń globalizacji dla bezpieczeństwa żywności w produkcji żywności Identyfikacja zagrożeń globalizacji dla bezpieczeństwa żywności w handlu i dystrybucji Współczesne tendencje rozwoju rynku żywności na świecie Światowe koncerny żywnościowe – za i przeciw Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa w globalnym obrocie żywnością Wpływ globalizacji na lokalne ekosystemy Porównanie strategii przedsiębiorstw wobec globalizacji Idee świadomego wyboru produktów żywnościowych – miejsce i sposób produkcji Idee świadomego wyboru produktów żywnościowych – właściwości żywności22
T-A-3Analiza wybranego segmentu rynku żywności – zagadnienie problemowe4
T-A-4Zaliczenie2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Samodzielne przygotowywanie zagadnień problemowych20
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Ćwiczenia realizowane samodzielnie i w zespołach
M-2Samodzielna praca nad zagadnieniem problemowym
M-3Metody przypadków, sytuacyjna, gry dydaktyczne, dyskusje dydaktyczne, prezentacje – w zależności od ćwiczenia Możliwość zastosowania technik multimedialnych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach
S-2Ocena formująca: Przygotowanie założeń dyskusji i gier oraz studium przypadków
S-3Ocena formująca: Przedstawienie efektów pracy nad wybranym zagadnieniem problemowym
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie przebiegu okresowych osiągnięć studenta w czasie trwania przedmiotu
S-5Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne korygujące efekty osiągnięć studenta

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO10-20_W01
Student jest w stanie definiować zagrożenia z zakresu globalizacji i bezpieczeństwa żywności w obrocie globalnym
ZBiJŻ_1A_W02R1A_W02InzA_W03, InzA_W04C-1T-A-2M-2S-1, S-2
ZBiJŻ_1A_PO10-20_W02
Student potrafi rozpoznawać faktycznie istotne problemy związane z globalizacją
ZBiJŻ_1A_W02R1A_W02InzA_W03, InzA_W04C-2T-A-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO10-20_U01
Student potrafi oceniać i analizować wpływ globalizacji na konkretne segmenty rynku żywności
ZBiJŻ_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-2T-A-2, T-A-3M-2, M-3S-1, S-2
ZBiJŻ_1A_PO10-20_U02
Student umie szacować i planować postępowanie dostosowujące działania w łańcuchu żywnościowym do wymagań rynku globalnego
ZBiJŻ_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-2T-A-3, T-A-2M-1S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO10-20_K01
Student nabywa postawy postrzegania relacji pomiędzy środowiskiem lokalnym a gospodarką globalną
ZBiJŻ_1A_K02R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04InzA_K01, InzA_K02C-2, C-1T-A-3, T-A-2M-2, M-3S-3, S-1, S-2
ZBiJŻ_1A_PO10-20_K02
Student wykształca w sobie wrażliwość na możliwe konsekwencje określonych postaw na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz społeczności
ZBiJŻ_1A_K02R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04InzA_K01, InzA_K02C-2, C-1T-A-2, T-A-3M-1, M-3, M-2S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO10-20_W01
Student jest w stanie definiować zagrożenia z zakresu globalizacji i bezpieczeństwa żywności w obrocie globalnym
2,0
3,0Student jest w stanie zdefinować podstawowe zagrożenia globalizacji dla bezpieczeństwa żywności
3,5
4,0
4,5
5,0
ZBiJŻ_1A_PO10-20_W02
Student potrafi rozpoznawać faktycznie istotne problemy związane z globalizacją
2,0
3,0Student w podstawowym stopniu potrafi krytycznie przeanalizować problemy związane z globalizacją
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO10-20_U01
Student potrafi oceniać i analizować wpływ globalizacji na konkretne segmenty rynku żywności
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym potrafi wskazać wpływ działań globalnych na konkretne segmenty rynku żywności
3,5
4,0
4,5
5,0
ZBiJŻ_1A_PO10-20_U02
Student umie szacować i planować postępowanie dostosowujące działania w łańcuchu żywnościowym do wymagań rynku globalnego
2,0
3,0Student potrafi zaproponować podstawowe działania dostosowujące działania w łańcuchu żywnościowym do wymagań rynku globalnego
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO10-20_K01
Student nabywa postawy postrzegania relacji pomiędzy środowiskiem lokalnym a gospodarką globalną
2,0
3,0Student potrafi wskazać podstawowy wpływ globalnej gospodarki na środowisko lokalne
3,5
4,0
4,5
5,0
ZBiJŻ_1A_PO10-20_K02
Student wykształca w sobie wrażliwość na możliwe konsekwencje określonych postaw na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz społeczności
2,0
3,0Student potrafi powiązać w stopniu dostatecznym różne postawy na rynku z efektami dla przedsiębiorstw i społeczności
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bauman Z, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa, 2000
  2. Harold J, Koniec globalizacji: czego nauczył nas wielki kryzys?, Wyd. Naukowe Scholar, 2010
  3. Kowalczyk S, Bezpieczeństwo żywności w dobie globalizacji, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa, 2009
  4. Miklaszewski S., Molendowski E, Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Wyd. Difin, Warszawa, 2009
  5. Sobiecki R, Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa, Wyd SGH, Warszawa, 2007
  6. Stiglitz J, Globalizacja, PWN, Warszawa, 2012

Literatura dodatkowa

  1. Zgodne z tematyką artykuły w prasie krajowej i zagranicznej

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Ćwiczenie organizacyjne, zasady BHP, przebiegu przedmiotu, wprowadzenie itp.2
T-A-2Historia globalizacji z uwzględnieniem obrotu żywnością Identyfikacja zagrożeń globalizacji dla bezpieczeństwa żywności w produkcji pierwotnej Identyfikacja zagrożeń globalizacji dla bezpieczeństwa żywności w produkcji żywności Identyfikacja zagrożeń globalizacji dla bezpieczeństwa żywności w handlu i dystrybucji Współczesne tendencje rozwoju rynku żywności na świecie Światowe koncerny żywnościowe – za i przeciw Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa w globalnym obrocie żywnością Wpływ globalizacji na lokalne ekosystemy Porównanie strategii przedsiębiorstw wobec globalizacji Idee świadomego wyboru produktów żywnościowych – miejsce i sposób produkcji Idee świadomego wyboru produktów żywnościowych – właściwości żywności22
T-A-3Analiza wybranego segmentu rynku żywności – zagadnienie problemowe4
T-A-4Zaliczenie2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Samodzielne przygotowywanie zagadnień problemowych20
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO10-20_W01Student jest w stanie definiować zagrożenia z zakresu globalizacji i bezpieczeństwa żywności w obrocie globalnym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W02Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i zagadnień społecznych dotyczących zarządzania i bezpieczeństwa żywności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami i problemami związanymi z globalizacją ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego
Treści programoweT-A-2Historia globalizacji z uwzględnieniem obrotu żywnością Identyfikacja zagrożeń globalizacji dla bezpieczeństwa żywności w produkcji pierwotnej Identyfikacja zagrożeń globalizacji dla bezpieczeństwa żywności w produkcji żywności Identyfikacja zagrożeń globalizacji dla bezpieczeństwa żywności w handlu i dystrybucji Współczesne tendencje rozwoju rynku żywności na świecie Światowe koncerny żywnościowe – za i przeciw Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa w globalnym obrocie żywnością Wpływ globalizacji na lokalne ekosystemy Porównanie strategii przedsiębiorstw wobec globalizacji Idee świadomego wyboru produktów żywnościowych – miejsce i sposób produkcji Idee świadomego wyboru produktów żywnościowych – właściwości żywności
Metody nauczaniaM-2Samodzielna praca nad zagadnieniem problemowym
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach
S-2Ocena formująca: Przygotowanie założeń dyskusji i gier oraz studium przypadków
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest w stanie zdefinować podstawowe zagrożenia globalizacji dla bezpieczeństwa żywności
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO10-20_W02Student potrafi rozpoznawać faktycznie istotne problemy związane z globalizacją
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W02Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i zagadnień społecznych dotyczących zarządzania i bezpieczeństwa żywności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności krytycznego podejścia do kompleksowego wpływu globalizacji na bezpieczeństwo żywności
Treści programoweT-A-2Historia globalizacji z uwzględnieniem obrotu żywnością Identyfikacja zagrożeń globalizacji dla bezpieczeństwa żywności w produkcji pierwotnej Identyfikacja zagrożeń globalizacji dla bezpieczeństwa żywności w produkcji żywności Identyfikacja zagrożeń globalizacji dla bezpieczeństwa żywności w handlu i dystrybucji Współczesne tendencje rozwoju rynku żywności na świecie Światowe koncerny żywnościowe – za i przeciw Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa w globalnym obrocie żywnością Wpływ globalizacji na lokalne ekosystemy Porównanie strategii przedsiębiorstw wobec globalizacji Idee świadomego wyboru produktów żywnościowych – miejsce i sposób produkcji Idee świadomego wyboru produktów żywnościowych – właściwości żywności
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia realizowane samodzielnie i w zespołach
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w podstawowym stopniu potrafi krytycznie przeanalizować problemy związane z globalizacją
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO10-20_U01Student potrafi oceniać i analizować wpływ globalizacji na konkretne segmenty rynku żywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności krytycznego podejścia do kompleksowego wpływu globalizacji na bezpieczeństwo żywności
Treści programoweT-A-2Historia globalizacji z uwzględnieniem obrotu żywnością Identyfikacja zagrożeń globalizacji dla bezpieczeństwa żywności w produkcji pierwotnej Identyfikacja zagrożeń globalizacji dla bezpieczeństwa żywności w produkcji żywności Identyfikacja zagrożeń globalizacji dla bezpieczeństwa żywności w handlu i dystrybucji Współczesne tendencje rozwoju rynku żywności na świecie Światowe koncerny żywnościowe – za i przeciw Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa w globalnym obrocie żywnością Wpływ globalizacji na lokalne ekosystemy Porównanie strategii przedsiębiorstw wobec globalizacji Idee świadomego wyboru produktów żywnościowych – miejsce i sposób produkcji Idee świadomego wyboru produktów żywnościowych – właściwości żywności
T-A-3Analiza wybranego segmentu rynku żywności – zagadnienie problemowe
Metody nauczaniaM-2Samodzielna praca nad zagadnieniem problemowym
M-3Metody przypadków, sytuacyjna, gry dydaktyczne, dyskusje dydaktyczne, prezentacje – w zależności od ćwiczenia Możliwość zastosowania technik multimedialnych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach
S-2Ocena formująca: Przygotowanie założeń dyskusji i gier oraz studium przypadków
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym potrafi wskazać wpływ działań globalnych na konkretne segmenty rynku żywności
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO10-20_U02Student umie szacować i planować postępowanie dostosowujące działania w łańcuchu żywnościowym do wymagań rynku globalnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności krytycznego podejścia do kompleksowego wpływu globalizacji na bezpieczeństwo żywności
Treści programoweT-A-3Analiza wybranego segmentu rynku żywności – zagadnienie problemowe
T-A-2Historia globalizacji z uwzględnieniem obrotu żywnością Identyfikacja zagrożeń globalizacji dla bezpieczeństwa żywności w produkcji pierwotnej Identyfikacja zagrożeń globalizacji dla bezpieczeństwa żywności w produkcji żywności Identyfikacja zagrożeń globalizacji dla bezpieczeństwa żywności w handlu i dystrybucji Współczesne tendencje rozwoju rynku żywności na świecie Światowe koncerny żywnościowe – za i przeciw Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa w globalnym obrocie żywnością Wpływ globalizacji na lokalne ekosystemy Porównanie strategii przedsiębiorstw wobec globalizacji Idee świadomego wyboru produktów żywnościowych – miejsce i sposób produkcji Idee świadomego wyboru produktów żywnościowych – właściwości żywności
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia realizowane samodzielnie i w zespołach
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Przygotowanie założeń dyskusji i gier oraz studium przypadków
S-3Ocena formująca: Przedstawienie efektów pracy nad wybranym zagadnieniem problemowym
S-1Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi zaproponować podstawowe działania dostosowujące działania w łańcuchu żywnościowym do wymagań rynku globalnego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO10-20_K01Student nabywa postawy postrzegania relacji pomiędzy środowiskiem lokalnym a gospodarką globalną
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K02Ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności płci, poglądów i kultur.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności krytycznego podejścia do kompleksowego wpływu globalizacji na bezpieczeństwo żywności
C-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami i problemami związanymi z globalizacją ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego
Treści programoweT-A-3Analiza wybranego segmentu rynku żywności – zagadnienie problemowe
T-A-2Historia globalizacji z uwzględnieniem obrotu żywnością Identyfikacja zagrożeń globalizacji dla bezpieczeństwa żywności w produkcji pierwotnej Identyfikacja zagrożeń globalizacji dla bezpieczeństwa żywności w produkcji żywności Identyfikacja zagrożeń globalizacji dla bezpieczeństwa żywności w handlu i dystrybucji Współczesne tendencje rozwoju rynku żywności na świecie Światowe koncerny żywnościowe – za i przeciw Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa w globalnym obrocie żywnością Wpływ globalizacji na lokalne ekosystemy Porównanie strategii przedsiębiorstw wobec globalizacji Idee świadomego wyboru produktów żywnościowych – miejsce i sposób produkcji Idee świadomego wyboru produktów żywnościowych – właściwości żywności
Metody nauczaniaM-2Samodzielna praca nad zagadnieniem problemowym
M-3Metody przypadków, sytuacyjna, gry dydaktyczne, dyskusje dydaktyczne, prezentacje – w zależności od ćwiczenia Możliwość zastosowania technik multimedialnych
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Przedstawienie efektów pracy nad wybranym zagadnieniem problemowym
S-1Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach
S-2Ocena formująca: Przygotowanie założeń dyskusji i gier oraz studium przypadków
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wskazać podstawowy wpływ globalnej gospodarki na środowisko lokalne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO10-20_K02Student wykształca w sobie wrażliwość na możliwe konsekwencje określonych postaw na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz społeczności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K02Ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności płci, poglądów i kultur.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności krytycznego podejścia do kompleksowego wpływu globalizacji na bezpieczeństwo żywności
C-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami i problemami związanymi z globalizacją ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego
Treści programoweT-A-2Historia globalizacji z uwzględnieniem obrotu żywnością Identyfikacja zagrożeń globalizacji dla bezpieczeństwa żywności w produkcji pierwotnej Identyfikacja zagrożeń globalizacji dla bezpieczeństwa żywności w produkcji żywności Identyfikacja zagrożeń globalizacji dla bezpieczeństwa żywności w handlu i dystrybucji Współczesne tendencje rozwoju rynku żywności na świecie Światowe koncerny żywnościowe – za i przeciw Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa w globalnym obrocie żywnością Wpływ globalizacji na lokalne ekosystemy Porównanie strategii przedsiębiorstw wobec globalizacji Idee świadomego wyboru produktów żywnościowych – miejsce i sposób produkcji Idee świadomego wyboru produktów żywnościowych – właściwości żywności
T-A-3Analiza wybranego segmentu rynku żywności – zagadnienie problemowe
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia realizowane samodzielnie i w zespołach
M-3Metody przypadków, sytuacyjna, gry dydaktyczne, dyskusje dydaktyczne, prezentacje – w zależności od ćwiczenia Możliwość zastosowania technik multimedialnych
M-2Samodzielna praca nad zagadnieniem problemowym
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach
S-3Ocena formująca: Przedstawienie efektów pracy nad wybranym zagadnieniem problemowym
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi powiązać w stopniu dostatecznym różne postawy na rynku z efektami dla przedsiębiorstw i społeczności
3,5
4,0
4,5
5,0