Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Bezpieczeństwo żywności w obrocie międzynarodowym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Bezpieczeństwo żywności w obrocie międzynarodowym
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej
Nauczyciel odpowiedzialny Wojciech Sawicki <Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 14 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy prawa
W-2Towaroznawstwo żywności
W-3Ochrona zdrowia publicznego/Bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy dotyczącej problematyki bezpieczeństwa żywności w obrocie międzynarodowym oraz uwarunkowań prawnych wymiany towarowej w sektorze rolno-spożywczym

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Światowy handel żywnością (główne tendencje)2
T-A-2WTO i zasady handlu międzynarodowego3
T-A-3Światowy system bezpieczeństwa żywności3
T-A-4Europejska polityka żywnościowa2
T-A-5Systemy bezpieczeństwa żywności w aspekcie wymiany towarowej: aspekty porównawcze europejskiego i amerykańskiego systemu bezpieczeństwa żywności2
T-A-6System urzędowej kontroli żywności a możliwości ochrony interesów konsumenta2
T-A-7Bezpieczeństwo żywności oraz pasz w świetle rozporządzenia (WE) nr 178/2002 a wymana towarowa UE z krajami trzecimi2
T-A-8Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt2
T-A-9Zasada ostrożności na rynku wspólnotowym2
T-A-10Ewolucja łańcucha żywnościowego2
T-A-11Znaczenie korporacji transnarodowych w poszczególnych ogniwach łańcucha żywnościowego2
T-A-12Import z krajów trzecich i handel wewnątrzwspólnotowy2
T-A-13Czynniki wpływające na wzrost wymiany międzynarodowej2
T-A-14Zagrożenia płynące ze skażenia żywności importowanej do UE w tym na rynek Polski2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Przygotowanie prezentacji na zadany temat problemowy25
A-A-3Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu5
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena stopnia przygotowania studenta do omawianego materiału na podstawie odpowiedzi ustnej
S-2Ocena podsumowująca: Ocena z testu zaliczeniowego

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO10-19_W01
Nabycie wiedzy dotyczącej problematyki bezpieczeństwa żywności w obrocie międzynarodowym oraz uwarunkowań prawnych wymiany towarowej w sektorze rolno-spożywczym
ZBiJŻ_1A_W02, ZBiJŻ_1A_W11, ZBiJŻ_1A_W15R1A_W02, R1A_W04, R1A_W09InzA_W01, InzA_W03, InzA_W04C-1T-A-7, T-A-3, T-A-10, T-A-5, T-A-2, T-A-14, T-A-1, T-A-11, T-A-4, T-A-12, T-A-6, T-A-8, T-A-9, T-A-13M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO10-19_U01
Student potrafi ocenić obecny stan bezpieczeństwa handlu żywnością na rynkach międzynarodowych oraz potrafi wskazać i definiować zagrożenia w stosunku do różnych grup żywności zarówno eksportowanej jak i importowanej do Polski.
ZBiJŻ_1A_U01, ZBiJŻ_1A_U07R1A_U01, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-1T-A-12, T-A-10, T-A-8, T-A-4, T-A-5, T-A-11, T-A-9, T-A-7, T-A-14, T-A-2, T-A-13, T-A-3, T-A-6, T-A-1M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO10-19_K01
Student ma świadomość opartą na wiedzy o zasadach regulujących bezpieczeństwo żywności w aspekcie swobodnego przepływu żywności w ramach wspólnego rynku unijnego oraz zasady regulujące wymianę towarową pomiędzy UE a krajami trzecimi.
ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K04, ZBiJŻ_1A_K05R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-A-14, T-A-4, T-A-11, T-A-1, T-A-8, T-A-7, T-A-9, T-A-12, T-A-3, T-A-5, T-A-6, T-A-13, T-A-10, T-A-2M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO10-19_W01
Nabycie wiedzy dotyczącej problematyki bezpieczeństwa żywności w obrocie międzynarodowym oraz uwarunkowań prawnych wymiany towarowej w sektorze rolno-spożywczym
2,0
3,0Student potrafi ocenić obecny stan bezpieczeństwa handlu żywnością na rynkach międzynarodowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO10-19_U01
Student potrafi ocenić obecny stan bezpieczeństwa handlu żywnością na rynkach międzynarodowych oraz potrafi wskazać i definiować zagrożenia w stosunku do różnych grup żywności zarówno eksportowanej jak i importowanej do Polski.
2,0
3,0Potrafi wskazać i definiować zagrożenia w stosunku do różnych grup żywności zarówno eksportowanej jak i importowanej do Polski.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO10-19_K01
Student ma świadomość opartą na wiedzy o zasadach regulujących bezpieczeństwo żywności w aspekcie swobodnego przepływu żywności w ramach wspólnego rynku unijnego oraz zasady regulujące wymianę towarową pomiędzy UE a krajami trzecimi.
2,0
3,0Potrafi ocenić zasady regulujące bezpieczeństwo żywności w aspekcie swobodnego przepływu żywności
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Stanisław Kowalczyk, Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2009, ISBN: 978-83-7378-459-8

Literatura dodatkowa

  1. Szkarłat Monika, Żywność genetycznie zmodyfikowana w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Warszawa, 2011, ISBN: 9788377840160
  2. Czasopismo Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż.), PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o., Warszawa

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Światowy handel żywnością (główne tendencje)2
T-A-2WTO i zasady handlu międzynarodowego3
T-A-3Światowy system bezpieczeństwa żywności3
T-A-4Europejska polityka żywnościowa2
T-A-5Systemy bezpieczeństwa żywności w aspekcie wymiany towarowej: aspekty porównawcze europejskiego i amerykańskiego systemu bezpieczeństwa żywności2
T-A-6System urzędowej kontroli żywności a możliwości ochrony interesów konsumenta2
T-A-7Bezpieczeństwo żywności oraz pasz w świetle rozporządzenia (WE) nr 178/2002 a wymana towarowa UE z krajami trzecimi2
T-A-8Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt2
T-A-9Zasada ostrożności na rynku wspólnotowym2
T-A-10Ewolucja łańcucha żywnościowego2
T-A-11Znaczenie korporacji transnarodowych w poszczególnych ogniwach łańcucha żywnościowego2
T-A-12Import z krajów trzecich i handel wewnątrzwspólnotowy2
T-A-13Czynniki wpływające na wzrost wymiany międzynarodowej2
T-A-14Zagrożenia płynące ze skażenia żywności importowanej do UE w tym na rynek Polski2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Przygotowanie prezentacji na zadany temat problemowy25
A-A-3Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO10-19_W01Nabycie wiedzy dotyczącej problematyki bezpieczeństwa żywności w obrocie międzynarodowym oraz uwarunkowań prawnych wymiany towarowej w sektorze rolno-spożywczym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W02Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i zagadnień społecznych dotyczących zarządzania i bezpieczeństwa żywności
ZBiJŻ_1A_W11Zna organizacje kontroli oraz systemy zapewniania jakości żywności, zasady ich wdrażania i dokumentowania w Polsce i UE w zakresie związanym ze studiowanym kierunkiem
ZBiJŻ_1A_W15Ma wiedzę na temat zasad tworzenia i organizacji transportu oraz dystrybucji żywności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy dotyczącej problematyki bezpieczeństwa żywności w obrocie międzynarodowym oraz uwarunkowań prawnych wymiany towarowej w sektorze rolno-spożywczym
Treści programoweT-A-7Bezpieczeństwo żywności oraz pasz w świetle rozporządzenia (WE) nr 178/2002 a wymana towarowa UE z krajami trzecimi
T-A-3Światowy system bezpieczeństwa żywności
T-A-10Ewolucja łańcucha żywnościowego
T-A-5Systemy bezpieczeństwa żywności w aspekcie wymiany towarowej: aspekty porównawcze europejskiego i amerykańskiego systemu bezpieczeństwa żywności
T-A-2WTO i zasady handlu międzynarodowego
T-A-14Zagrożenia płynące ze skażenia żywności importowanej do UE w tym na rynek Polski
T-A-1Światowy handel żywnością (główne tendencje)
T-A-11Znaczenie korporacji transnarodowych w poszczególnych ogniwach łańcucha żywnościowego
T-A-4Europejska polityka żywnościowa
T-A-12Import z krajów trzecich i handel wewnątrzwspólnotowy
T-A-6System urzędowej kontroli żywności a możliwości ochrony interesów konsumenta
T-A-8Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt
T-A-9Zasada ostrożności na rynku wspólnotowym
T-A-13Czynniki wpływające na wzrost wymiany międzynarodowej
Metody nauczaniaM-2dyskusja dydaktyczna
M-3metoda projektów
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena stopnia przygotowania studenta do omawianego materiału na podstawie odpowiedzi ustnej
S-2Ocena podsumowująca: Ocena z testu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi ocenić obecny stan bezpieczeństwa handlu żywnością na rynkach międzynarodowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO10-19_U01Student potrafi ocenić obecny stan bezpieczeństwa handlu żywnością na rynkach międzynarodowych oraz potrafi wskazać i definiować zagrożenia w stosunku do różnych grup żywności zarówno eksportowanej jak i importowanej do Polski.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
ZBiJŻ_1A_U07Potrafi wskazać wpływ jakości żywności na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia publicznego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy dotyczącej problematyki bezpieczeństwa żywności w obrocie międzynarodowym oraz uwarunkowań prawnych wymiany towarowej w sektorze rolno-spożywczym
Treści programoweT-A-12Import z krajów trzecich i handel wewnątrzwspólnotowy
T-A-10Ewolucja łańcucha żywnościowego
T-A-8Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt
T-A-4Europejska polityka żywnościowa
T-A-5Systemy bezpieczeństwa żywności w aspekcie wymiany towarowej: aspekty porównawcze europejskiego i amerykańskiego systemu bezpieczeństwa żywności
T-A-11Znaczenie korporacji transnarodowych w poszczególnych ogniwach łańcucha żywnościowego
T-A-9Zasada ostrożności na rynku wspólnotowym
T-A-7Bezpieczeństwo żywności oraz pasz w świetle rozporządzenia (WE) nr 178/2002 a wymana towarowa UE z krajami trzecimi
T-A-14Zagrożenia płynące ze skażenia żywności importowanej do UE w tym na rynek Polski
T-A-2WTO i zasady handlu międzynarodowego
T-A-13Czynniki wpływające na wzrost wymiany międzynarodowej
T-A-3Światowy system bezpieczeństwa żywności
T-A-6System urzędowej kontroli żywności a możliwości ochrony interesów konsumenta
T-A-1Światowy handel żywnością (główne tendencje)
Metody nauczaniaM-2dyskusja dydaktyczna
M-3metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena stopnia przygotowania studenta do omawianego materiału na podstawie odpowiedzi ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi wskazać i definiować zagrożenia w stosunku do różnych grup żywności zarówno eksportowanej jak i importowanej do Polski.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO10-19_K01Student ma świadomość opartą na wiedzy o zasadach regulujących bezpieczeństwo żywności w aspekcie swobodnego przepływu żywności w ramach wspólnego rynku unijnego oraz zasady regulujące wymianę towarową pomiędzy UE a krajami trzecimi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
ZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy dotyczącej problematyki bezpieczeństwa żywności w obrocie międzynarodowym oraz uwarunkowań prawnych wymiany towarowej w sektorze rolno-spożywczym
Treści programoweT-A-14Zagrożenia płynące ze skażenia żywności importowanej do UE w tym na rynek Polski
T-A-4Europejska polityka żywnościowa
T-A-11Znaczenie korporacji transnarodowych w poszczególnych ogniwach łańcucha żywnościowego
T-A-1Światowy handel żywnością (główne tendencje)
T-A-8Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt
T-A-7Bezpieczeństwo żywności oraz pasz w świetle rozporządzenia (WE) nr 178/2002 a wymana towarowa UE z krajami trzecimi
T-A-9Zasada ostrożności na rynku wspólnotowym
T-A-12Import z krajów trzecich i handel wewnątrzwspólnotowy
T-A-3Światowy system bezpieczeństwa żywności
T-A-5Systemy bezpieczeństwa żywności w aspekcie wymiany towarowej: aspekty porównawcze europejskiego i amerykańskiego systemu bezpieczeństwa żywności
T-A-6System urzędowej kontroli żywności a możliwości ochrony interesów konsumenta
T-A-13Czynniki wpływające na wzrost wymiany międzynarodowej
T-A-10Ewolucja łańcucha żywnościowego
T-A-2WTO i zasady handlu międzynarodowego
Metody nauczaniaM-2dyskusja dydaktyczna
M-3metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena stopnia przygotowania studenta do omawianego materiału na podstawie odpowiedzi ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi ocenić zasady regulujące bezpieczeństwo żywności w aspekcie swobodnego przepływu żywności
3,5
4,0
4,5
5,0