Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Aspekty ekologiczne w łańcuchu żywnościowym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Aspekty ekologiczne w łańcuchu żywnościowym
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Sozologii Wód
Nauczyciel odpowiedzialny Arkadiusz Nędzarek <Arkadiusz.Nedzarek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Bonisławska <Malgorzata.Bonislawska@zut.edu.pl>, Agnieszka Rybczyk <Agnieszka.Rybczyk@zut.edu.pl>, Agnieszka Tórz <Agnieszka.Torz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 13 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 2,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu ekologii, ochrony środowiska, chemii żywności

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jezt zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie wpływu stanu środowiska na jakość surowców stanowiących poszczególne składowe w łańcuchu żywności oraz powiązanych z tym problemem umiejętności.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Oznaczanie wybranych wskaźników fizyko-chemicznych charakteryzujących jakość wody przeznaczonej na cele bytowe i gospodarcze4
T-A-2Uzdatnianie wody na przykładzie wybranych wskaźników (usuwanie twardości wody i odżelazianie wody).4
T-A-3Przeprowadzenie separacji membranowej w celu oczyszczenia i zagęszczenia matryc sporządzonych na bazie roztworów organicznych.5
T-A-4Ocena wybranych wskaźników fizyko-chemicznych uzyskanych roztworów w procesie separacji membranowej (oznaczanie NTU, ChZT, białka ogólnego, tłuszczu).2
15
wykłady
T-W-1Ogólna charakterystyka części składowych środowiska (powietrze, gleba, woda)2
T-W-2Wpływ stanu środowiska na surowce spożywcze.2
T-W-3Znaczenie wody jako medium i surowca w produkcji żywności z uwzględnieniem procesów uzdatniania i oczyszczania.3
T-W-4Zarys nowoczesnych form produkcji żywności ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa ekstensywnego2
T-W-5Aspekty zielonej chemii w przemyśle spożywczym2
T-W-6Ekologiczne technologie i techniki w produkcji żywności z uwzględnieniem technik separacji membranowych4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2studiowanie literatury przedmiotu5
A-A-3samodzielne wykonanie referatów5
A-A-4przygotowanie do kolokwium pisemnego5
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2studiowanie literatury przedmiotu25
A-W-3przygotowanie do kolokwium zaliczającego20
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - wykład informacyjny z elementami pogadanki; zastosowanie projektora multimedialnego
M-2Metody weryfikujące - ocena referatu, ocena z kolokwium
M-3Obserwacja pracy w grupie

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne podsumowujące wykłady
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium podsumowujące wiedzę teoretyczną wymaganą w ramach ćwiczeń
S-3Ocena formująca: Obserwacja ciągła studenta i motywowanie do przyjmowania właściwych postaw społecznych i personalnych
S-4Ocena podsumowująca: Ocena z samodzielnie wykjonanych zagadnień objętych programem zajęć

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO9-17_W01
Student posiądzie wiedzę w zakresie stanu środowiska oraz czynników naturalnych i antropogenicznych ten stan kształtujących w zakresie odpowiadającym problematyce przedmiotu; posiądzie wiedzę w zakresie wpływu środowiska na jakość surowców wykorzystywanych w przemyśle spożywczym; posiądzie wiedzę o czynnikach kształtujących skład jakościowy wody przeznaczonej do spożycia oraz metodach stosowanych do jej oczyszczania i uzdatniania; posiądzie podstawową wiedzę o nowoczesnych formach produkcji żywności, w tym o rolnictwie ekologicznym wykorzystującym naturalne zasoby środowiska z jednoczesną produkcją żywności wysokiej jakości; posiądzie wiedzę o nowoczesnych technologiach i technikach stosowanych w przemyśle spożywczym z uwzględnieniem nowego trendu jakim jest zielona chemia oraz o intensywnie rozwijających się technologiach separacji membranowych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym. Posiadzie wiedzę o stoswanych analizach wybranych wskaźnikó fizyko-chemicznych związanych z problematyką przedmiotu.
ZBiJŻ_1A_W03R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W08InzA_W03, InzA_W05C-1T-W-5, T-A-3, T-W-4, T-A-4, T-W-2, T-A-2, T-A-1, T-W-1, T-W-3, T-W-6M-1, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO9-17_U01
Student będzie potrafił scharakteryzować i poddać analizie czynniki daterminujące stan środowiska, metody produkcji żywności oraz ich wpływ na kształkowanie jakości surowców spożywczych. Posiądzie umiejętności w zakresie wykonywania badań eksperymentalnych i oznaczeń wybranych wskaźników fizyko-chemicznych związanych z problematyką objętą programem zajęć.
ZBiJŻ_1A_U08R1A_U01, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U07C-1T-W-6, T-W-4, T-A-3, T-W-1, T-A-1, T-W-5, T-A-2, T-W-2, T-A-4, T-W-3M-2, M-1S-4, S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO9-17_K01
Student potrafi współpracować w grupie, ma swiadomość zagrożeń dla środowiska wynikajacych z działalności człowieka oraz wpływu czynników środowiskowych na surowce spożywcze. Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia
ZBiJŻ_1A_K03, ZBiJŻ_1A_K02, ZBiJŻ_1A_K01R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-5, T-W-4, T-A-1, T-A-3, T-W-1, T-A-4, T-A-2, T-W-6, T-W-2, T-W-3M-3S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO9-17_W01
Student posiądzie wiedzę w zakresie stanu środowiska oraz czynników naturalnych i antropogenicznych ten stan kształtujących w zakresie odpowiadającym problematyce przedmiotu; posiądzie wiedzę w zakresie wpływu środowiska na jakość surowców wykorzystywanych w przemyśle spożywczym; posiądzie wiedzę o czynnikach kształtujących skład jakościowy wody przeznaczonej do spożycia oraz metodach stosowanych do jej oczyszczania i uzdatniania; posiądzie podstawową wiedzę o nowoczesnych formach produkcji żywności, w tym o rolnictwie ekologicznym wykorzystującym naturalne zasoby środowiska z jednoczesną produkcją żywności wysokiej jakości; posiądzie wiedzę o nowoczesnych technologiach i technikach stosowanych w przemyśle spożywczym z uwzględnieniem nowego trendu jakim jest zielona chemia oraz o intensywnie rozwijających się technologiach separacji membranowych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym. Posiadzie wiedzę o stoswanych analizach wybranych wskaźnikó fizyko-chemicznych związanych z problematyką przedmiotu.
2,0
3,0Student opanował ponad 50% zrealizowanych treści programowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO9-17_U01
Student będzie potrafił scharakteryzować i poddać analizie czynniki daterminujące stan środowiska, metody produkcji żywności oraz ich wpływ na kształkowanie jakości surowców spożywczych. Posiądzie umiejętności w zakresie wykonywania badań eksperymentalnych i oznaczeń wybranych wskaźników fizyko-chemicznych związanych z problematyką objętą programem zajęć.
2,0
3,0Student potrafi poprawnie zastosować widzę teoretyczną na poziomie 50% maksymalnych wymagań.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO9-17_K01
Student potrafi współpracować w grupie, ma swiadomość zagrożeń dla środowiska wynikajacych z działalności człowieka oraz wpływu czynników środowiskowych na surowce spożywcze. Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia
2,0
3,0Student ma świadomość konsekwencji dla śorowiska wynikajacych z działalności człowieka. Potrafi ponosić odpowiedzialność za realizowane zadania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Brodzińska K., Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle uwarunkowań przyrodniczych i systemu wsparcia finansowego, Zaeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, SGGW Warszawa, 2010, Tom 10 (XXV), Zeszyt 2
  2. Kocik L., Między przyrodą, zagrodą i społęczeństwem. Społeczno-kultutrowe problemy ekologii wszi i rolnictwa, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2000
  3. Kowalska A., Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym, DIFIN, Warszawa, 2010
  4. Paryjczak T., Promowanie zrónoważonego rozwoju przez zieloną chemię, Problemy Ekorozwoju, 2008, vol. 3, No. 1, str. 45-51
  5. Tanchoux N., Leitner W., Handbook of Green Chemistry and Technology, Blackwell, Oxford, 2002
  6. Kowal A., Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa-Wrocław, 1996

Literatura dodatkowa

  1. Moulder M.H.V., Basic Principles of Membrane Technology, Kluwer Academic, Amsterdam, 1991

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Oznaczanie wybranych wskaźników fizyko-chemicznych charakteryzujących jakość wody przeznaczonej na cele bytowe i gospodarcze4
T-A-2Uzdatnianie wody na przykładzie wybranych wskaźników (usuwanie twardości wody i odżelazianie wody).4
T-A-3Przeprowadzenie separacji membranowej w celu oczyszczenia i zagęszczenia matryc sporządzonych na bazie roztworów organicznych.5
T-A-4Ocena wybranych wskaźników fizyko-chemicznych uzyskanych roztworów w procesie separacji membranowej (oznaczanie NTU, ChZT, białka ogólnego, tłuszczu).2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ogólna charakterystyka części składowych środowiska (powietrze, gleba, woda)2
T-W-2Wpływ stanu środowiska na surowce spożywcze.2
T-W-3Znaczenie wody jako medium i surowca w produkcji żywności z uwzględnieniem procesów uzdatniania i oczyszczania.3
T-W-4Zarys nowoczesnych form produkcji żywności ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa ekstensywnego2
T-W-5Aspekty zielonej chemii w przemyśle spożywczym2
T-W-6Ekologiczne technologie i techniki w produkcji żywności z uwzględnieniem technik separacji membranowych4
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2studiowanie literatury przedmiotu5
A-A-3samodzielne wykonanie referatów5
A-A-4przygotowanie do kolokwium pisemnego5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2studiowanie literatury przedmiotu25
A-W-3przygotowanie do kolokwium zaliczającego20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO9-17_W01Student posiądzie wiedzę w zakresie stanu środowiska oraz czynników naturalnych i antropogenicznych ten stan kształtujących w zakresie odpowiadającym problematyce przedmiotu; posiądzie wiedzę w zakresie wpływu środowiska na jakość surowców wykorzystywanych w przemyśle spożywczym; posiądzie wiedzę o czynnikach kształtujących skład jakościowy wody przeznaczonej do spożycia oraz metodach stosowanych do jej oczyszczania i uzdatniania; posiądzie podstawową wiedzę o nowoczesnych formach produkcji żywności, w tym o rolnictwie ekologicznym wykorzystującym naturalne zasoby środowiska z jednoczesną produkcją żywności wysokiej jakości; posiądzie wiedzę o nowoczesnych technologiach i technikach stosowanych w przemyśle spożywczym z uwzględnieniem nowego trendu jakim jest zielona chemia oraz o intensywnie rozwijających się technologiach separacji membranowych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym. Posiadzie wiedzę o stoswanych analizach wybranych wskaźnikó fizyko-chemicznych związanych z problematyką przedmiotu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W03Ma podstawową wiedzę z zakresu roli i różnorodności biologicznej środowiska, w tym charaktrystyki surowców przetwarzanych na cele spożywcze, oraz wzajemnych relacji przetwórstwa spozywczego i środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jezt zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie wpływu stanu środowiska na jakość surowców stanowiących poszczególne składowe w łańcuchu żywności oraz powiązanych z tym problemem umiejętności.
Treści programoweT-W-5Aspekty zielonej chemii w przemyśle spożywczym
T-A-3Przeprowadzenie separacji membranowej w celu oczyszczenia i zagęszczenia matryc sporządzonych na bazie roztworów organicznych.
T-W-4Zarys nowoczesnych form produkcji żywności ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa ekstensywnego
T-A-4Ocena wybranych wskaźników fizyko-chemicznych uzyskanych roztworów w procesie separacji membranowej (oznaczanie NTU, ChZT, białka ogólnego, tłuszczu).
T-W-2Wpływ stanu środowiska na surowce spożywcze.
T-A-2Uzdatnianie wody na przykładzie wybranych wskaźników (usuwanie twardości wody i odżelazianie wody).
T-A-1Oznaczanie wybranych wskaźników fizyko-chemicznych charakteryzujących jakość wody przeznaczonej na cele bytowe i gospodarcze
T-W-1Ogólna charakterystyka części składowych środowiska (powietrze, gleba, woda)
T-W-3Znaczenie wody jako medium i surowca w produkcji żywności z uwzględnieniem procesów uzdatniania i oczyszczania.
T-W-6Ekologiczne technologie i techniki w produkcji żywności z uwzględnieniem technik separacji membranowych
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny z elementami pogadanki; zastosowanie projektora multimedialnego
M-3Obserwacja pracy w grupie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne podsumowujące wykłady
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium podsumowujące wiedzę teoretyczną wymaganą w ramach ćwiczeń
S-3Ocena formująca: Obserwacja ciągła studenta i motywowanie do przyjmowania właściwych postaw społecznych i personalnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował ponad 50% zrealizowanych treści programowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO9-17_U01Student będzie potrafił scharakteryzować i poddać analizie czynniki daterminujące stan środowiska, metody produkcji żywności oraz ich wpływ na kształkowanie jakości surowców spożywczych. Posiądzie umiejętności w zakresie wykonywania badań eksperymentalnych i oznaczeń wybranych wskaźników fizyko-chemicznych związanych z problematyką objętą programem zajęć.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U08Potrafi scharakteryzować zagrożenia dla środowiska powstające przy produkcji żywności oraz zaplanować metody i sposoby zagospodarowania odpadów.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jezt zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie wpływu stanu środowiska na jakość surowców stanowiących poszczególne składowe w łańcuchu żywności oraz powiązanych z tym problemem umiejętności.
Treści programoweT-W-6Ekologiczne technologie i techniki w produkcji żywności z uwzględnieniem technik separacji membranowych
T-W-4Zarys nowoczesnych form produkcji żywności ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa ekstensywnego
T-A-3Przeprowadzenie separacji membranowej w celu oczyszczenia i zagęszczenia matryc sporządzonych na bazie roztworów organicznych.
T-W-1Ogólna charakterystyka części składowych środowiska (powietrze, gleba, woda)
T-A-1Oznaczanie wybranych wskaźników fizyko-chemicznych charakteryzujących jakość wody przeznaczonej na cele bytowe i gospodarcze
T-W-5Aspekty zielonej chemii w przemyśle spożywczym
T-A-2Uzdatnianie wody na przykładzie wybranych wskaźników (usuwanie twardości wody i odżelazianie wody).
T-W-2Wpływ stanu środowiska na surowce spożywcze.
T-A-4Ocena wybranych wskaźników fizyko-chemicznych uzyskanych roztworów w procesie separacji membranowej (oznaczanie NTU, ChZT, białka ogólnego, tłuszczu).
T-W-3Znaczenie wody jako medium i surowca w produkcji żywności z uwzględnieniem procesów uzdatniania i oczyszczania.
Metody nauczaniaM-2Metody weryfikujące - ocena referatu, ocena z kolokwium
M-1Metody podające - wykład informacyjny z elementami pogadanki; zastosowanie projektora multimedialnego
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Ocena z samodzielnie wykjonanych zagadnień objętych programem zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium podsumowujące wiedzę teoretyczną wymaganą w ramach ćwiczeń
S-3Ocena formująca: Obserwacja ciągła studenta i motywowanie do przyjmowania właściwych postaw społecznych i personalnych
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne podsumowujące wykłady
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi poprawnie zastosować widzę teoretyczną na poziomie 50% maksymalnych wymagań.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO9-17_K01Student potrafi współpracować w grupie, ma swiadomość zagrożeń dla środowiska wynikajacych z działalności człowieka oraz wpływu czynników środowiskowych na surowce spożywcze. Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
ZBiJŻ_1A_K02Ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności płci, poglądów i kultur.
ZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jezt zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie wpływu stanu środowiska na jakość surowców stanowiących poszczególne składowe w łańcuchu żywności oraz powiązanych z tym problemem umiejętności.
Treści programoweT-W-5Aspekty zielonej chemii w przemyśle spożywczym
T-W-4Zarys nowoczesnych form produkcji żywności ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa ekstensywnego
T-A-1Oznaczanie wybranych wskaźników fizyko-chemicznych charakteryzujących jakość wody przeznaczonej na cele bytowe i gospodarcze
T-A-3Przeprowadzenie separacji membranowej w celu oczyszczenia i zagęszczenia matryc sporządzonych na bazie roztworów organicznych.
T-W-1Ogólna charakterystyka części składowych środowiska (powietrze, gleba, woda)
T-A-4Ocena wybranych wskaźników fizyko-chemicznych uzyskanych roztworów w procesie separacji membranowej (oznaczanie NTU, ChZT, białka ogólnego, tłuszczu).
T-A-2Uzdatnianie wody na przykładzie wybranych wskaźników (usuwanie twardości wody i odżelazianie wody).
T-W-6Ekologiczne technologie i techniki w produkcji żywności z uwzględnieniem technik separacji membranowych
T-W-2Wpływ stanu środowiska na surowce spożywcze.
T-W-3Znaczenie wody jako medium i surowca w produkcji żywności z uwzględnieniem procesów uzdatniania i oczyszczania.
Metody nauczaniaM-3Obserwacja pracy w grupie
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Obserwacja ciągła studenta i motywowanie do przyjmowania właściwych postaw społecznych i personalnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość konsekwencji dla śorowiska wynikajacych z działalności człowieka. Potrafi ponosić odpowiedzialność za realizowane zadania.
3,5
4,0
4,5
5,0