Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy biologii molekularnej i inżynierii genetycznej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy biologii molekularnej i inżynierii genetycznej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej
Nauczyciel odpowiedzialny Wojciech Sawicki <Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL5 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Biochemia,

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu biologii molekularnej niezbędnej do zrozumienia metodologii inżynierii genetycznej. Opis metodyki i technik wykorzystywanych w analizie zywności.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zasady projektowania i prowadzenia badań naukowych, interpretacja wyników, wnioski.1
T-L-2Izolacja DNA z komórek bakteryjnych, grzybowych oraz z materiału pochodzenia roślinnego i zwierzęcego7
T-L-3Praktyczne wykorzystanie technik molekularnych do identyfikacji wybranych patogenów w żywności oraz do identyfikacji zafałszowań żywności7
15
wykłady
T-W-1Rozwój metod analizy kwasów nukleinowych2
T-W-2Organizacja genomów prokariotycznych i eukariotycznych2
T-W-3Procesy zaangażowane w ekspresję genów. Mechanizmy regulacji transkrypcji i translacji.3
T-W-4Modyfikacje potranskrypcyjne i potranslacyjne. Systemy transportu przez błony biologiczne.2
T-W-5Preparatyka, oczyszczanie i analiza kwasów nukleinowych.1
T-W-6Chemiczna synteza oligonukleotydów. Reakcja łańcuchowa polimerazy (Polymerase Chain Reaction, PCR) i PCR w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR).3
T-W-7Sekwencjonowanie DNA.3
T-W-8Pojęcie i zakres inżynierii genetycznej. Enzymy restrykcyjne. Ligazy DNA.2
T-W-9Określenie klonującego wektora. Plazmidowe systemy wektorowe, niestabilność plazmidów. Dwufunkcyjne systemy wektorowe. Klonowanie sztucznymi chromosomami drożdżowymi i bakteryjnymi.3
T-W-10Metody wprowadzania rekombinowanego DNA do komórki: metody transformacji, elektrotransformacja, transdukcja.3
T-W-11Konstrukcja biblioteki genów oraz metody identyfikacji klonów.2
T-W-12Zastosowanie technik biologii molekularnej w analizie zywności4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do pracy w podgrupach35
A-L-3przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeńlaboratoryjnych10
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu i przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Test pisemny, uwzględniający cały zakres materiału omawainy na wykładach i zajęciach laboratoryjnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO7-14_W01
Student posiada wiedzę dotyczacą podstawowych metod biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej oraz prawidłowo wybiera metodę w celu praktycznego zastosowania do efektywnej identyfikacji różnych materiałów biologicznych
ZBiJŻ_1A_W14R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07InzA_W03C-1T-L-2, T-L-3, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-11, T-L-1, T-W-8, T-W-3, T-W-6, T-W-5, T-W-12, T-W-10, T-W-7, T-W-9M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO7-14_U01
Student umiejętnie stosuje różne metody biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej, właściwie zabezpiecza materiały biologiczne i potrafi używać sprzęt laboratoryjny,ponadto rzetelnie kontroluje prowadzone badania, jak również umie wiarygodnie interpretować uzyskane wyniki
ZBiJŻ_1A_U02, ZBiJŻ_1A_U13R1A_U01, R1A_U02, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U01, InzA_U03, InzA_U05C-1T-L-2, T-L-3, T-L-1, T-W-12M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO7-14_K01
Wykazuje zdeterminowanie do zachowania rzetelności podczas wykonywanych analiz, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i osobistej, a także kreatywności i odpowiedzialności podczas pracy zespołowej
ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K04R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-2, T-L-3, T-W-1, T-W-2, T-W-9, T-W-4, T-W-7, T-W-6, T-W-12, T-W-10, T-W-8, T-W-11, T-L-1, T-W-5, T-W-3M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO7-14_W01
Student posiada wiedzę dotyczacą podstawowych metod biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej oraz prawidłowo wybiera metodę w celu praktycznego zastosowania do efektywnej identyfikacji różnych materiałów biologicznych
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować swojej wiedzy
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5Student prezentuje wyniki z umiejętności ich efektywnej analizy.
4,0Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki, ale również dokonuje ich analizy. Potrafi również prowadzić dyskusję o osiągniętych wynikach.
4,5Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy.
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, a także proponować modyfikacje w układzie pomiarowym.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO7-14_U01
Student umiejętnie stosuje różne metody biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej, właściwie zabezpiecza materiały biologiczne i potrafi używać sprzęt laboratoryjny,ponadto rzetelnie kontroluje prowadzone badania, jak również umie wiarygodnie interpretować uzyskane wyniki
2,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów pracy, nie operuje wiedzą kontekstową
3,0Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy
3,5Student potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy
4,0Student potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia
4,5Student samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia
5,0Student samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia,dzieki posiadanej wiedzy i umiejetnością wykazuje się własną inicjatywą.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO7-14_K01
Wykazuje zdeterminowanie do zachowania rzetelności podczas wykonywanych analiz, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i osobistej, a także kreatywności i odpowiedzialności podczas pracy zespołowej
2,0Nie wykazuje potrzeby uzupełniania wiedzy z zakresu biologii molekularnej
3,0Ma znikomą świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu biologii molekularnej dla efektywności realizacji powierzonych zadań.
3,5Dostrzega w średnim stopniu potrzebę stosowania zdobytej wiedzy w praktyce i poszerzenia zakresu zdobytych informacji
4,0Wykazuje w stopniu dobrym dbałość o właściwą realizację powierzonych zadań.
4,5Ma dobrą świadomość zagrożenia i posiada dobrą zdolność oceny sytuacji i wykorzystania własnej wiedzy i umiejetności w realizowaniu powierzonych zadań.
5,0Może być liderem zespołu, pracującego nad powierzonym projektem, wykazuje sie dobrą organizacją pracy swojej jak i zespołu. Dba o prawidłowy przebieg realizacji projektu.

Literatura podstawowa

  1. Węgleński P. (red)., Genetyka Molekularna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006, Wydanie VI zmienione
  2. Glick B. R., Pasternak J. J., Molecular biotechnology, ASM, 2003
  3. Phil C. Turner, Alexander G. McLennan, Andy D. Bates, Mike R.H. White, Biologia molekularna. Krótkie wykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013
  4. Jadwiga Baj, Zdzisław Markiewicz, Biologia molekularna bakterii, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, Warszawa, 2012

Literatura dodatkowa

  1. Krystyna Skwarło-Sońta red. naczelna, KOSMOS - Problemy Nauk Biologiczncych (czasopismo), Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Kraków
  2. Allison Lizabeth A., Podstawy biologii molekularnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2009

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zasady projektowania i prowadzenia badań naukowych, interpretacja wyników, wnioski.1
T-L-2Izolacja DNA z komórek bakteryjnych, grzybowych oraz z materiału pochodzenia roślinnego i zwierzęcego7
T-L-3Praktyczne wykorzystanie technik molekularnych do identyfikacji wybranych patogenów w żywności oraz do identyfikacji zafałszowań żywności7
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rozwój metod analizy kwasów nukleinowych2
T-W-2Organizacja genomów prokariotycznych i eukariotycznych2
T-W-3Procesy zaangażowane w ekspresję genów. Mechanizmy regulacji transkrypcji i translacji.3
T-W-4Modyfikacje potranskrypcyjne i potranslacyjne. Systemy transportu przez błony biologiczne.2
T-W-5Preparatyka, oczyszczanie i analiza kwasów nukleinowych.1
T-W-6Chemiczna synteza oligonukleotydów. Reakcja łańcuchowa polimerazy (Polymerase Chain Reaction, PCR) i PCR w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR).3
T-W-7Sekwencjonowanie DNA.3
T-W-8Pojęcie i zakres inżynierii genetycznej. Enzymy restrykcyjne. Ligazy DNA.2
T-W-9Określenie klonującego wektora. Plazmidowe systemy wektorowe, niestabilność plazmidów. Dwufunkcyjne systemy wektorowe. Klonowanie sztucznymi chromosomami drożdżowymi i bakteryjnymi.3
T-W-10Metody wprowadzania rekombinowanego DNA do komórki: metody transformacji, elektrotransformacja, transdukcja.3
T-W-11Konstrukcja biblioteki genów oraz metody identyfikacji klonów.2
T-W-12Zastosowanie technik biologii molekularnej w analizie zywności4
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do pracy w podgrupach35
A-L-3przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeńlaboratoryjnych10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu i przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO7-14_W01Student posiada wiedzę dotyczacą podstawowych metod biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej oraz prawidłowo wybiera metodę w celu praktycznego zastosowania do efektywnej identyfikacji różnych materiałów biologicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W14Ma wiedzę na temat podstawowych technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej oraz możliwości wykorzystania organizmów modyfikowanych w przetwórstwie żywności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu biologii molekularnej niezbędnej do zrozumienia metodologii inżynierii genetycznej. Opis metodyki i technik wykorzystywanych w analizie zywności.
Treści programoweT-L-2Izolacja DNA z komórek bakteryjnych, grzybowych oraz z materiału pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
T-L-3Praktyczne wykorzystanie technik molekularnych do identyfikacji wybranych patogenów w żywności oraz do identyfikacji zafałszowań żywności
T-W-1Rozwój metod analizy kwasów nukleinowych
T-W-2Organizacja genomów prokariotycznych i eukariotycznych
T-W-4Modyfikacje potranskrypcyjne i potranslacyjne. Systemy transportu przez błony biologiczne.
T-W-11Konstrukcja biblioteki genów oraz metody identyfikacji klonów.
T-L-1Zasady projektowania i prowadzenia badań naukowych, interpretacja wyników, wnioski.
T-W-8Pojęcie i zakres inżynierii genetycznej. Enzymy restrykcyjne. Ligazy DNA.
T-W-3Procesy zaangażowane w ekspresję genów. Mechanizmy regulacji transkrypcji i translacji.
T-W-6Chemiczna synteza oligonukleotydów. Reakcja łańcuchowa polimerazy (Polymerase Chain Reaction, PCR) i PCR w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR).
T-W-5Preparatyka, oczyszczanie i analiza kwasów nukleinowych.
T-W-12Zastosowanie technik biologii molekularnej w analizie zywności
T-W-10Metody wprowadzania rekombinowanego DNA do komórki: metody transformacji, elektrotransformacja, transdukcja.
T-W-7Sekwencjonowanie DNA.
T-W-9Określenie klonującego wektora. Plazmidowe systemy wektorowe, niestabilność plazmidów. Dwufunkcyjne systemy wektorowe. Klonowanie sztucznymi chromosomami drożdżowymi i bakteryjnymi.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Test pisemny, uwzględniający cały zakres materiału omawainy na wykładach i zajęciach laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować swojej wiedzy
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5Student prezentuje wyniki z umiejętności ich efektywnej analizy.
4,0Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki, ale również dokonuje ich analizy. Potrafi również prowadzić dyskusję o osiągniętych wynikach.
4,5Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy.
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, a także proponować modyfikacje w układzie pomiarowym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO7-14_U01Student umiejętnie stosuje różne metody biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej, właściwie zabezpiecza materiały biologiczne i potrafi używać sprzęt laboratoryjny,ponadto rzetelnie kontroluje prowadzone badania, jak również umie wiarygodnie interpretować uzyskane wyniki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U02Potrafi dobrać metody oceny jakości i bezpieczeństwa surowców i produktów żywnościowych
ZBiJŻ_1A_U13Potrafi ocenić skutki pozytywne i negatywne modyfikacji genetycznych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu biologii molekularnej niezbędnej do zrozumienia metodologii inżynierii genetycznej. Opis metodyki i technik wykorzystywanych w analizie zywności.
Treści programoweT-L-2Izolacja DNA z komórek bakteryjnych, grzybowych oraz z materiału pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
T-L-3Praktyczne wykorzystanie technik molekularnych do identyfikacji wybranych patogenów w żywności oraz do identyfikacji zafałszowań żywności
T-L-1Zasady projektowania i prowadzenia badań naukowych, interpretacja wyników, wnioski.
T-W-12Zastosowanie technik biologii molekularnej w analizie zywności
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów pracy, nie operuje wiedzą kontekstową
3,0Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy
3,5Student potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy
4,0Student potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia
4,5Student samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia
5,0Student samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia,dzieki posiadanej wiedzy i umiejetnością wykazuje się własną inicjatywą.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO7-14_K01Wykazuje zdeterminowanie do zachowania rzetelności podczas wykonywanych analiz, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i osobistej, a także kreatywności i odpowiedzialności podczas pracy zespołowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu biologii molekularnej niezbędnej do zrozumienia metodologii inżynierii genetycznej. Opis metodyki i technik wykorzystywanych w analizie zywności.
Treści programoweT-L-2Izolacja DNA z komórek bakteryjnych, grzybowych oraz z materiału pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
T-L-3Praktyczne wykorzystanie technik molekularnych do identyfikacji wybranych patogenów w żywności oraz do identyfikacji zafałszowań żywności
T-W-1Rozwój metod analizy kwasów nukleinowych
T-W-2Organizacja genomów prokariotycznych i eukariotycznych
T-W-9Określenie klonującego wektora. Plazmidowe systemy wektorowe, niestabilność plazmidów. Dwufunkcyjne systemy wektorowe. Klonowanie sztucznymi chromosomami drożdżowymi i bakteryjnymi.
T-W-4Modyfikacje potranskrypcyjne i potranslacyjne. Systemy transportu przez błony biologiczne.
T-W-7Sekwencjonowanie DNA.
T-W-6Chemiczna synteza oligonukleotydów. Reakcja łańcuchowa polimerazy (Polymerase Chain Reaction, PCR) i PCR w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR).
T-W-12Zastosowanie technik biologii molekularnej w analizie zywności
T-W-10Metody wprowadzania rekombinowanego DNA do komórki: metody transformacji, elektrotransformacja, transdukcja.
T-W-8Pojęcie i zakres inżynierii genetycznej. Enzymy restrykcyjne. Ligazy DNA.
T-W-11Konstrukcja biblioteki genów oraz metody identyfikacji klonów.
T-L-1Zasady projektowania i prowadzenia badań naukowych, interpretacja wyników, wnioski.
T-W-5Preparatyka, oczyszczanie i analiza kwasów nukleinowych.
T-W-3Procesy zaangażowane w ekspresję genów. Mechanizmy regulacji transkrypcji i translacji.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie wykazuje potrzeby uzupełniania wiedzy z zakresu biologii molekularnej
3,0Ma znikomą świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu biologii molekularnej dla efektywności realizacji powierzonych zadań.
3,5Dostrzega w średnim stopniu potrzebę stosowania zdobytej wiedzy w praktyce i poszerzenia zakresu zdobytych informacji
4,0Wykazuje w stopniu dobrym dbałość o właściwą realizację powierzonych zadań.
4,5Ma dobrą świadomość zagrożenia i posiada dobrą zdolność oceny sytuacji i wykorzystania własnej wiedzy i umiejetności w realizowaniu powierzonych zadań.
5,0Może być liderem zespołu, pracującego nad powierzonym projektem, wykazuje sie dobrą organizacją pracy swojej jak i zespołu. Dba o prawidłowy przebieg realizacji projektu.