Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Mikrobiologiczne zagrożenia w żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mikrobiologiczne zagrożenia w żywności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Daczkowska-Kozon <Elzbieta.Daczkowska-Kozon@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Bogusławska-Wąs <Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl>, Elżbieta Daczkowska-Kozon <Elzbieta.Daczkowska-Kozon@zut.edu.pl>, Wojciech Sawicki <Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 10 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,00,50egzamin
laboratoriaL5 30 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1mikrobiologia ogólna
W-2podstawy technologii zywności
W-3mikrobiologia zywności

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1przekazanie wiedzy, umiejetności i kompetencji w zakresie rodzajów zagrożeń mikrobiologicznych których nośnikiem może być żywność

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Możliwe źródla/nośniki wtórnych zanieczyszczeń mikrobiologicznych żywności (człowiek, powietrze, woda, powierzchnie robocze, sprzęt)8
T-L-2Wskażniki mikrobiologiczne higieny procesu produkcji; metody oznaczeń6
T-L-3Chorobotwórcze bakterie w żywności. Postępowanie przy ukierunkowanej na patogeny analizie mikrobiologicznej żywności.10
T-L-4Aktywnośc enzymatyczna mikroorganizmów a jakość żywności; uwarunkowania środowiskowe.6
30
wykłady
T-W-1Rodzaje zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji zywności2
T-W-2Mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności; żródła, drogi przenoszenia6
T-W-3Statystyki epidemiologiczne infekcji/zatruć pokarmowych. Żywnośc jako nośnik bakterii chorobotwórczych.8
T-W-4Toksyczne metabolity mikroorganizmów w zywności: toksyny bakteryjne, mykotoksyny, toksyny alg, inne2
T-W-5Żywnośc nośnikiem bezkomórkowych czynników infekcyjnych2
T-W-6Mikroorganizmy a niedozwolone pozostalości w zywności2
T-W-7Mikroorganizmy zepsucia - zagrożenie dla jakości/trwałości żywności; specyfika surowcowa6
T-W-8Standardy mikrobiologiczne dotyczace bezpieczeństwa zdrowotnego zywności2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1dokumentacja wyników wykonanej pracy w konsultacji z prowadzącym30
A-L-2aktywny udział w zajeciach praktycznych30
A-L-3bieżące przygotowywanie się do zajęć30
90
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach30
A-W-2praca własna - studiowanie materialów źrodłowych z omawianego zakresu30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1tematyczne wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych
M-2praktyczne zajęcia z zasad postepowania i stosowanych technik badawczych w kierunkowej analizie mikrobiologicznej
M-3interpretacja wyników, dyskusja tematyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: bieżąca ocena przygotowania teoretycznego studenta do realizacji zajęc praktycznych z przedmiotu
S-2Ocena formująca: ocena aktywności i umiejętności organizowania przez studenta warsztatu pracy na zajęciach praktycznych
S-3Ocena formująca: ocena znajomości technik, biegłości w pracy analitycznej, umiejętnościi interpretacji wyników analiz
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-5Ocena podsumowująca: egzamin testowy z przedmiotu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO6-11_W01
zna mozliwe rodzaje zagrożeń mikrobiologicznych ktorych nosnikiem może być żywnośc i wie skąd biorą się w zywności
ZBiJŻ_1A_W05, ZBiJŻ_1A_W04R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03C-1T-W-3, T-W-1, T-L-1M-3, M-2, M-1S-5, S-1
ZBiJŻ_1A_PO6-11_W02
zna wyrózniki i kryteria stosowane w ocenie jakości mikrobiologicznej i bezpieczeństwa zdrowotnego zywności
ZBiJŻ_1A_W04, ZBiJŻ_1A_W05R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03C-1T-L-2, T-W-8, T-L-3M-1, M-3S-4, S-5, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO6-11_U01
umie: określić, wymagany dla okreslonego typu produktu, zakres analiz mikrobiologicznych, wybrać właściwe metody oznaczeń, poprawnie zinterpretować uzyskane wyniki
ZBiJŻ_1A_U01, ZBiJŻ_1A_U02, ZBiJŻ_1A_U07, ZBiJŻ_1A_U12R1A_U01, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05C-1T-W-1, T-L-3, T-W-8, T-W-2, T-L-2, T-L-1, T-L-4M-2, M-1, M-3S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO6-11_K01
jest świadomy rodzajów zagrożeń mikrobiologicznych których nosnikiem może byc zywność oraz mozliwych sposobów ograniczania skali takich zagrożeń
ZBiJŻ_1A_K03, ZBiJŻ_1A_K01R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-4, T-W-2, T-L-3, T-W-5, T-L-1, T-W-1M-2, M-1S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO6-11_W01
zna mozliwe rodzaje zagrożeń mikrobiologicznych ktorych nosnikiem może być żywnośc i wie skąd biorą się w zywności
2,0
3,0potrafi wymienić podstawowe zagrożenia mikrobiologiczne w zywności, nie ma wiedzy skąd tam się biorą
3,5
4,0
4,5
5,0
ZBiJŻ_1A_PO6-11_W02
zna wyrózniki i kryteria stosowane w ocenie jakości mikrobiologicznej i bezpieczeństwa zdrowotnego zywności
2,0
3,0zna wyrózniki stosowane w ocenie jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego zywności, nie zna obowiązujących kryteriów w tym zakresie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO6-11_U01
umie: określić, wymagany dla okreslonego typu produktu, zakres analiz mikrobiologicznych, wybrać właściwe metody oznaczeń, poprawnie zinterpretować uzyskane wyniki
2,0
3,0umie określić co należy oznaczać w konkretnego typu produkcie, nie umie wskazać właściwej metody oznaczeń.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO6-11_K01
jest świadomy rodzajów zagrożeń mikrobiologicznych których nosnikiem może byc zywność oraz mozliwych sposobów ograniczania skali takich zagrożeń
2,0
3,0ma swiadomość co do rodzaju zagrożeń mikrobiologicznych wiązanych z zywnościa, nie wie jak im przeciwdziałać.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Salyers A., Whitt D.D., Mikrobiologia, roznorodność, chorobotwórczość., PWN, W-wa, 2009, 1
  2. Zaleski S., Mikrobiologia zywności pochodzenia zwierzęcego, WNT, W-wa, 1986
  3. Szewczyk E.M., Diagnostyka bakteriologiczna, PWN, W-wa, 2011
  4. Markiewicz Z., A. Kwiatkowski, Bakterie, antybiotyki, lekooporność, PWN, W-wa, 2012
  5. Błażejak St., I. Gientka, Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności, Wyd. SGGW, W-wa, 2010, 1
  6. Daczkowska-Kozon E., W. Dąbrowski, Mikrobiologia żywności: skrypt do ćwiczeń z mikrobiologii żywności. cz 1, Wyd. AR, Szczecin, 2003, 4
  7. Żakowska Z., H. Stobińska, Mikrobiologia i higiena żywności, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Mizerski W., B. Bednarczuk, M. Kawalec, Słownik bakterii ciekawych pożytecznych, groźnych, Adamantan, Polska, 2011
  2. Anonim, Zbiór norm ISO-PN z zakresu analityki mikrobiologicznej żywności, PKN, W-wa, 2013
  3. Jałosińska M., Mikrobiologia żywności, Wydawnictwo Format AB, Warszawa, 2006, pierwsze

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Możliwe źródla/nośniki wtórnych zanieczyszczeń mikrobiologicznych żywności (człowiek, powietrze, woda, powierzchnie robocze, sprzęt)8
T-L-2Wskażniki mikrobiologiczne higieny procesu produkcji; metody oznaczeń6
T-L-3Chorobotwórcze bakterie w żywności. Postępowanie przy ukierunkowanej na patogeny analizie mikrobiologicznej żywności.10
T-L-4Aktywnośc enzymatyczna mikroorganizmów a jakość żywności; uwarunkowania środowiskowe.6
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rodzaje zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji zywności2
T-W-2Mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności; żródła, drogi przenoszenia6
T-W-3Statystyki epidemiologiczne infekcji/zatruć pokarmowych. Żywnośc jako nośnik bakterii chorobotwórczych.8
T-W-4Toksyczne metabolity mikroorganizmów w zywności: toksyny bakteryjne, mykotoksyny, toksyny alg, inne2
T-W-5Żywnośc nośnikiem bezkomórkowych czynników infekcyjnych2
T-W-6Mikroorganizmy a niedozwolone pozostalości w zywności2
T-W-7Mikroorganizmy zepsucia - zagrożenie dla jakości/trwałości żywności; specyfika surowcowa6
T-W-8Standardy mikrobiologiczne dotyczace bezpieczeństwa zdrowotnego zywności2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1dokumentacja wyników wykonanej pracy w konsultacji z prowadzącym30
A-L-2aktywny udział w zajeciach praktycznych30
A-L-3bieżące przygotowywanie się do zajęć30
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach30
A-W-2praca własna - studiowanie materialów źrodłowych z omawianego zakresu30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO6-11_W01zna mozliwe rodzaje zagrożeń mikrobiologicznych ktorych nosnikiem może być żywnośc i wie skąd biorą się w zywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W05Ma wiedzę dotyczącą czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych (mikroorganizmów, parazytów i szkodników) występujących w żywności, nowoczesnych metod ich wykrywania, wpływu tych czynników na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
ZBiJŻ_1A_W04Ma wiedzę w zakresie uwarunkowań pomiędzy jakoscią i składem żywności a funkcjonowaniem organizmu człowieka.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1przekazanie wiedzy, umiejetności i kompetencji w zakresie rodzajów zagrożeń mikrobiologicznych których nośnikiem może być żywność
Treści programoweT-W-3Statystyki epidemiologiczne infekcji/zatruć pokarmowych. Żywnośc jako nośnik bakterii chorobotwórczych.
T-W-1Rodzaje zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji zywności
T-L-1Możliwe źródla/nośniki wtórnych zanieczyszczeń mikrobiologicznych żywności (człowiek, powietrze, woda, powierzchnie robocze, sprzęt)
Metody nauczaniaM-3interpretacja wyników, dyskusja tematyczna
M-2praktyczne zajęcia z zasad postepowania i stosowanych technik badawczych w kierunkowej analizie mikrobiologicznej
M-1tematyczne wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych
Sposób ocenyS-5Ocena podsumowująca: egzamin testowy z przedmiotu
S-1Ocena formująca: bieżąca ocena przygotowania teoretycznego studenta do realizacji zajęc praktycznych z przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi wymienić podstawowe zagrożenia mikrobiologiczne w zywności, nie ma wiedzy skąd tam się biorą
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO6-11_W02zna wyrózniki i kryteria stosowane w ocenie jakości mikrobiologicznej i bezpieczeństwa zdrowotnego zywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W04Ma wiedzę w zakresie uwarunkowań pomiędzy jakoscią i składem żywności a funkcjonowaniem organizmu człowieka.
ZBiJŻ_1A_W05Ma wiedzę dotyczącą czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych (mikroorganizmów, parazytów i szkodników) występujących w żywności, nowoczesnych metod ich wykrywania, wpływu tych czynników na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1przekazanie wiedzy, umiejetności i kompetencji w zakresie rodzajów zagrożeń mikrobiologicznych których nośnikiem może być żywność
Treści programoweT-L-2Wskażniki mikrobiologiczne higieny procesu produkcji; metody oznaczeń
T-W-8Standardy mikrobiologiczne dotyczace bezpieczeństwa zdrowotnego zywności
T-L-3Chorobotwórcze bakterie w żywności. Postępowanie przy ukierunkowanej na patogeny analizie mikrobiologicznej żywności.
Metody nauczaniaM-1tematyczne wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych
M-3interpretacja wyników, dyskusja tematyczna
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-5Ocena podsumowująca: egzamin testowy z przedmiotu
S-1Ocena formująca: bieżąca ocena przygotowania teoretycznego studenta do realizacji zajęc praktycznych z przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0zna wyrózniki stosowane w ocenie jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego zywności, nie zna obowiązujących kryteriów w tym zakresie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO6-11_U01umie: określić, wymagany dla okreslonego typu produktu, zakres analiz mikrobiologicznych, wybrać właściwe metody oznaczeń, poprawnie zinterpretować uzyskane wyniki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
ZBiJŻ_1A_U02Potrafi dobrać metody oceny jakości i bezpieczeństwa surowców i produktów żywnościowych
ZBiJŻ_1A_U07Potrafi wskazać wpływ jakości żywności na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia publicznego
ZBiJŻ_1A_U12Stosuje zasady bhp i higieny pracy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1przekazanie wiedzy, umiejetności i kompetencji w zakresie rodzajów zagrożeń mikrobiologicznych których nośnikiem może być żywność
Treści programoweT-W-1Rodzaje zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji zywności
T-L-3Chorobotwórcze bakterie w żywności. Postępowanie przy ukierunkowanej na patogeny analizie mikrobiologicznej żywności.
T-W-8Standardy mikrobiologiczne dotyczace bezpieczeństwa zdrowotnego zywności
T-W-2Mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności; żródła, drogi przenoszenia
T-L-2Wskażniki mikrobiologiczne higieny procesu produkcji; metody oznaczeń
T-L-1Możliwe źródla/nośniki wtórnych zanieczyszczeń mikrobiologicznych żywności (człowiek, powietrze, woda, powierzchnie robocze, sprzęt)
T-L-4Aktywnośc enzymatyczna mikroorganizmów a jakość żywności; uwarunkowania środowiskowe.
Metody nauczaniaM-2praktyczne zajęcia z zasad postepowania i stosowanych technik badawczych w kierunkowej analizie mikrobiologicznej
M-1tematyczne wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych
M-3interpretacja wyników, dyskusja tematyczna
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena znajomości technik, biegłości w pracy analitycznej, umiejętnościi interpretacji wyników analiz
S-1Ocena formująca: bieżąca ocena przygotowania teoretycznego studenta do realizacji zajęc praktycznych z przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0umie określić co należy oznaczać w konkretnego typu produkcie, nie umie wskazać właściwej metody oznaczeń.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO6-11_K01jest świadomy rodzajów zagrożeń mikrobiologicznych których nosnikiem może byc zywność oraz mozliwych sposobów ograniczania skali takich zagrożeń
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
ZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1przekazanie wiedzy, umiejetności i kompetencji w zakresie rodzajów zagrożeń mikrobiologicznych których nośnikiem może być żywność
Treści programoweT-W-4Toksyczne metabolity mikroorganizmów w zywności: toksyny bakteryjne, mykotoksyny, toksyny alg, inne
T-W-2Mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności; żródła, drogi przenoszenia
T-L-3Chorobotwórcze bakterie w żywności. Postępowanie przy ukierunkowanej na patogeny analizie mikrobiologicznej żywności.
T-W-5Żywnośc nośnikiem bezkomórkowych czynników infekcyjnych
T-L-1Możliwe źródla/nośniki wtórnych zanieczyszczeń mikrobiologicznych żywności (człowiek, powietrze, woda, powierzchnie robocze, sprzęt)
T-W-1Rodzaje zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji zywności
Metody nauczaniaM-2praktyczne zajęcia z zasad postepowania i stosowanych technik badawczych w kierunkowej analizie mikrobiologicznej
M-1tematyczne wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena znajomości technik, biegłości w pracy analitycznej, umiejętnościi interpretacji wyników analiz
S-2Ocena formująca: ocena aktywności i umiejętności organizowania przez studenta warsztatu pracy na zajęciach praktycznych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma swiadomość co do rodzaju zagrożeń mikrobiologicznych wiązanych z zywnościa, nie wie jak im przeciwdziałać.
3,5
4,0
4,5
5,0