Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Mikrobiologia przemysłowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mikrobiologia przemysłowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej
Nauczyciel odpowiedzialny Waldemar Dąbrowski <Waldemar.Dabrowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Bogusławska-Wąs <Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl>, Elżbieta Daczkowska-Kozon <Elzbieta.Daczkowska-Kozon@zut.edu.pl>, Wojciech Sawicki <Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl>, Barbara Szymczak <Barbara.Szymczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 9 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL4 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Chemia organiczna i niorganiczna
W-2Biochemia

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z wykorzystaniem mikroorganizmów w różnychgałęziach przemysłu spożywczego i dziedzinach pokrewnych
C-2Ukształtowanie umiejętności studentów manipulowania mikroorganizmami w celu uzyskania określonego efektu praktycznego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Drobnoustroje wskaźnikowe i kontrola jakości w mikrobiologii przemysłowego4
T-L-2Otoczenie przemysłowe jako źródło reinfekcji w przemyśle przetwórczym4
T-L-3Zastosowanie bakterii w mikrobiologii przemysłowej4
T-L-4Drożdże i ich aktywność metaboliczna jako podstawowe narzędzia wykorzystyuwane w mikrobiologii przemysłowej4
T-L-5Systemy separacji i ich wykorzystanie w eliminacji mikroflory poprodukcyjnych4
T-L-6Wyznaczanie wydajności procesowej oraz kontrola wzrostu mikroorganizmów4
T-L-7Biopreparaty jako podstawa kontrolowanych procesów w mikrobiologii przemysłowej4
T-L-8Wprowadzenie do zajęć, omówienie zakresu i tematów realizowanych na zajęciach laboratoryjnych zasady BHP2
30
wykłady
T-W-1Wykorzystanie droboustrójów w róznych gałęziach przemysłu2
T-W-2Przemysłowe wykorzystanie bakterii kwasomlekowych4
T-W-3Przemysłowe wykorzystanie drożdży i pleśni4
T-W-4Biodegradacja, biormediacja, biokorozja3
T-W-5Przemysłowe wykorzystanie biorekatorów2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2samodzielne przygotowanie do zajęć laboratoryjnych10
A-L-3konsultacje z prowadzącym zajęcia10
A-L-4przygotowanie sprawozdań z zajęć10
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia20
A-W-3Studiowanie piśmiennictwa15
A-W-4Konsultacje z prowadzącym10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1WYkład informacyjny
M-2Prelekcja
M-3Ćwiczniea laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO5-10_W01
W wyniku odbytych zajęć student powinien być w stanie objaśnić zastosowania mikroorganizmów w przemyśle.
ZBiJŻ_1A_W01, ZBiJŻ_1A_W03, ZBiJŻ_1A_W07R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07, R1A_W08InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05C-1, C-2T-W-4, T-W-5, T-L-8, T-W-3, T-L-4, T-W-1, T-L-7, T-L-5, T-L-1, T-W-2, T-L-2, T-L-3, T-L-6M-2, M-1, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO5-10_U01
W wyniku odbytych zajęć student nabędzie umiejętność dobrania podstawowych podstawowych metod analizy zjawisk mikrobiologicznych w przemyśle
ZBiJŻ_1A_U01, ZBiJŻ_1A_U02, ZBiJŻ_1A_U08R1A_U01, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05, InzA_U07C-2, C-1T-L-2, T-L-3, T-W-1, T-W-4, T-L-4, T-W-5, T-L-1, T-W-2, T-L-5, T-L-7, T-L-6, T-L-8, T-W-3M-2, M-3, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO5-10_K01
Student ma świadomość potrzeby propagowania wiedzy na temat przemysłowego wykorzystania mikroorganizmów i ich znaczenia w życiu człowieka
ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K03, ZBiJŻ_1A_K04, ZBiJŻ_1A_K05R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2T-W-4, T-L-6, T-W-3, T-L-8, T-W-1, T-L-2, T-L-5, T-L-7, T-L-3, T-W-2, T-L-1, T-L-4, T-W-5M-3, M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO5-10_W01
W wyniku odbytych zajęć student powinien być w stanie objaśnić zastosowania mikroorganizmów w przemyśle.
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczące zjawisk mikrobiologicznych w róznych gałęziach przemysłu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO5-10_U01
W wyniku odbytych zajęć student nabędzie umiejętność dobrania podstawowych podstawowych metod analizy zjawisk mikrobiologicznych w przemyśle
2,0
3,0Student wykorzystuje podstawowe narzędzia analizy zjawisk mikrobiologicznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO5-10_K01
Student ma świadomość potrzeby propagowania wiedzy na temat przemysłowego wykorzystania mikroorganizmów i ich znaczenia w życiu człowieka
2,0
3,0Student ma świadomość roli mikroorganizmów w różnych gałęziach przemysłu i w zakresie podstawowym potrafi wykorzystać nabytą przez siebie wiedze i umiejętności
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Duszkiewicz-Reinhard W., Grzybowski R., Sobczak E., Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogolnej i technicznej, SGGW, Warszawa, 2003
  2. Bednarski W., Fiedurka J., Podstawy biotechnologii przemysłowej, WN-T, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Case J., Laboratory Experiments in Microbiology, Pearson, NY, 2004
  2. Bałdyga J., Henczka M., Podgórksa W., Obliczenia w inzynierii bioreaktorów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2012
  3. Błaszczyk K.M., Mikroorganizmy w ochronie środowiska, PWN, Warszawa, 2008

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Drobnoustroje wskaźnikowe i kontrola jakości w mikrobiologii przemysłowego4
T-L-2Otoczenie przemysłowe jako źródło reinfekcji w przemyśle przetwórczym4
T-L-3Zastosowanie bakterii w mikrobiologii przemysłowej4
T-L-4Drożdże i ich aktywność metaboliczna jako podstawowe narzędzia wykorzystyuwane w mikrobiologii przemysłowej4
T-L-5Systemy separacji i ich wykorzystanie w eliminacji mikroflory poprodukcyjnych4
T-L-6Wyznaczanie wydajności procesowej oraz kontrola wzrostu mikroorganizmów4
T-L-7Biopreparaty jako podstawa kontrolowanych procesów w mikrobiologii przemysłowej4
T-L-8Wprowadzenie do zajęć, omówienie zakresu i tematów realizowanych na zajęciach laboratoryjnych zasady BHP2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wykorzystanie droboustrójów w róznych gałęziach przemysłu2
T-W-2Przemysłowe wykorzystanie bakterii kwasomlekowych4
T-W-3Przemysłowe wykorzystanie drożdży i pleśni4
T-W-4Biodegradacja, biormediacja, biokorozja3
T-W-5Przemysłowe wykorzystanie biorekatorów2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2samodzielne przygotowanie do zajęć laboratoryjnych10
A-L-3konsultacje z prowadzącym zajęcia10
A-L-4przygotowanie sprawozdań z zajęć10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia20
A-W-3Studiowanie piśmiennictwa15
A-W-4Konsultacje z prowadzącym10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO5-10_W01W wyniku odbytych zajęć student powinien być w stanie objaśnić zastosowania mikroorganizmów w przemyśle.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W01Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, matematyki, statystyki, fizyki i nauk pokrewnych.
ZBiJŻ_1A_W03Ma podstawową wiedzę z zakresu roli i różnorodności biologicznej środowiska, w tym charaktrystyki surowców przetwarzanych na cele spożywcze, oraz wzajemnych relacji przetwórstwa spozywczego i środowiska naturalnego
ZBiJŻ_1A_W07Ma podstawową wiedzę na temat procesów z udziałem mikroorganizmów w różnych gałęziach przemysłu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
R1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wykorzystaniem mikroorganizmów w różnychgałęziach przemysłu spożywczego i dziedzinach pokrewnych
C-2Ukształtowanie umiejętności studentów manipulowania mikroorganizmami w celu uzyskania określonego efektu praktycznego
Treści programoweT-W-4Biodegradacja, biormediacja, biokorozja
T-W-5Przemysłowe wykorzystanie biorekatorów
T-L-8Wprowadzenie do zajęć, omówienie zakresu i tematów realizowanych na zajęciach laboratoryjnych zasady BHP
T-W-3Przemysłowe wykorzystanie drożdży i pleśni
T-L-4Drożdże i ich aktywność metaboliczna jako podstawowe narzędzia wykorzystyuwane w mikrobiologii przemysłowej
T-W-1Wykorzystanie droboustrójów w róznych gałęziach przemysłu
T-L-7Biopreparaty jako podstawa kontrolowanych procesów w mikrobiologii przemysłowej
T-L-5Systemy separacji i ich wykorzystanie w eliminacji mikroflory poprodukcyjnych
T-L-1Drobnoustroje wskaźnikowe i kontrola jakości w mikrobiologii przemysłowego
T-W-2Przemysłowe wykorzystanie bakterii kwasomlekowych
T-L-2Otoczenie przemysłowe jako źródło reinfekcji w przemyśle przetwórczym
T-L-3Zastosowanie bakterii w mikrobiologii przemysłowej
T-L-6Wyznaczanie wydajności procesowej oraz kontrola wzrostu mikroorganizmów
Metody nauczaniaM-2Prelekcja
M-1WYkład informacyjny
M-3Ćwiczniea laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczące zjawisk mikrobiologicznych w róznych gałęziach przemysłu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO5-10_U01W wyniku odbytych zajęć student nabędzie umiejętność dobrania podstawowych podstawowych metod analizy zjawisk mikrobiologicznych w przemyśle
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
ZBiJŻ_1A_U02Potrafi dobrać metody oceny jakości i bezpieczeństwa surowców i produktów żywnościowych
ZBiJŻ_1A_U08Potrafi scharakteryzować zagrożenia dla środowiska powstające przy produkcji żywności oraz zaplanować metody i sposoby zagospodarowania odpadów.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności studentów manipulowania mikroorganizmami w celu uzyskania określonego efektu praktycznego
C-1Zapoznanie studentów z wykorzystaniem mikroorganizmów w różnychgałęziach przemysłu spożywczego i dziedzinach pokrewnych
Treści programoweT-L-2Otoczenie przemysłowe jako źródło reinfekcji w przemyśle przetwórczym
T-L-3Zastosowanie bakterii w mikrobiologii przemysłowej
T-W-1Wykorzystanie droboustrójów w róznych gałęziach przemysłu
T-W-4Biodegradacja, biormediacja, biokorozja
T-L-4Drożdże i ich aktywność metaboliczna jako podstawowe narzędzia wykorzystyuwane w mikrobiologii przemysłowej
T-W-5Przemysłowe wykorzystanie biorekatorów
T-L-1Drobnoustroje wskaźnikowe i kontrola jakości w mikrobiologii przemysłowego
T-W-2Przemysłowe wykorzystanie bakterii kwasomlekowych
T-L-5Systemy separacji i ich wykorzystanie w eliminacji mikroflory poprodukcyjnych
T-L-7Biopreparaty jako podstawa kontrolowanych procesów w mikrobiologii przemysłowej
T-L-6Wyznaczanie wydajności procesowej oraz kontrola wzrostu mikroorganizmów
T-L-8Wprowadzenie do zajęć, omówienie zakresu i tematów realizowanych na zajęciach laboratoryjnych zasady BHP
T-W-3Przemysłowe wykorzystanie drożdży i pleśni
Metody nauczaniaM-2Prelekcja
M-3Ćwiczniea laboratoryjne
M-1WYkład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykorzystuje podstawowe narzędzia analizy zjawisk mikrobiologicznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO5-10_K01Student ma świadomość potrzeby propagowania wiedzy na temat przemysłowego wykorzystania mikroorganizmów i ich znaczenia w życiu człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
ZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
ZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wykorzystaniem mikroorganizmów w różnychgałęziach przemysłu spożywczego i dziedzinach pokrewnych
C-2Ukształtowanie umiejętności studentów manipulowania mikroorganizmami w celu uzyskania określonego efektu praktycznego
Treści programoweT-W-4Biodegradacja, biormediacja, biokorozja
T-L-6Wyznaczanie wydajności procesowej oraz kontrola wzrostu mikroorganizmów
T-W-3Przemysłowe wykorzystanie drożdży i pleśni
T-L-8Wprowadzenie do zajęć, omówienie zakresu i tematów realizowanych na zajęciach laboratoryjnych zasady BHP
T-W-1Wykorzystanie droboustrójów w róznych gałęziach przemysłu
T-L-2Otoczenie przemysłowe jako źródło reinfekcji w przemyśle przetwórczym
T-L-5Systemy separacji i ich wykorzystanie w eliminacji mikroflory poprodukcyjnych
T-L-7Biopreparaty jako podstawa kontrolowanych procesów w mikrobiologii przemysłowej
T-L-3Zastosowanie bakterii w mikrobiologii przemysłowej
T-W-2Przemysłowe wykorzystanie bakterii kwasomlekowych
T-L-1Drobnoustroje wskaźnikowe i kontrola jakości w mikrobiologii przemysłowego
T-L-4Drożdże i ich aktywność metaboliczna jako podstawowe narzędzia wykorzystyuwane w mikrobiologii przemysłowej
T-W-5Przemysłowe wykorzystanie biorekatorów
Metody nauczaniaM-3Ćwiczniea laboratoryjne
M-2Prelekcja
M-1WYkład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość roli mikroorganizmów w różnych gałęziach przemysłu i w zakresie podstawowym potrafi wykorzystać nabytą przez siebie wiedze i umiejętności
3,5
4,0
4,5
5,0