Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Instrumentalne metody oceny bezpieczeństwa żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Instrumentalne metody oceny bezpieczeństwa żywności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Toksykologii
Nauczyciel odpowiedzialny Mikołaj Protasowicki <Mikolaj.Protasowicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Artur Ciemniak <Artur.Ciemniak@zut.edu.pl>, Kamila Pokorska-Niewiada <Kamila.Pokorska@zut.edu.pl>, Monika Rajkowska-Myśliwiec <Monika.Rajkowska@zut.edu.pl>, Agata Witczak <Agata.Witczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 3,00,50zaliczenie
laboratoriaL4 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z chemii ogólnej i analitycznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student powinien opanować wiedzę teoretyczna dotyczącą metod analitycznych i urządzeń wykorzystywanych w ocenie bezpieczeństwa żywności
C-2Student powinien zapoznać się z podstawową aparaturą analityczną wykorzystywaną w analizie zanieczyszczeń, jej budową, obsługą oraz metodyka przeprowadzania podstawowych analiz z jej wykorzystaniem.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie (zasady BHP, organizacja ćwiczeń, wymagania); Zapoznanie z podstawowym sprzętem i odczynnkami wykorzystywanymi w laboratorium.2
T-L-2Opracowanie, statystyczna ocena i prezentacja wyników pomiarów.2
T-L-3Podstawowe operacje w laboratotium. Odważanie i odmierzanie odczynników. Przygotowywanie roztworów o określonym stężeniu i pH.Wykorzystanie potencjometri w analizie ilościowej.4
T-L-4Podstawy spektrofotometrii. Widma UV-VIS. Wykorzystanie spektrofotometrii w analizie jakościowej i ilościowej substancji.4
T-L-5Przygotowanie próbek do analizy zawartości metali. Aparatura, sporządzanie krzywej kalibracji. Analiza ilościowa pierwiastków metodami spektrometrii absorpcyjnej i emisyjnej.8
T-L-6Zastosowanie metod chromatograficznych w analizie żywności. Przygotowanie próbek do analizy. Identyfikacja składników mieszaniny. Analiza ilościowa związków szkodliwych metodami chromatografii cieczowej i gazowej8
T-L-7Ćwiczenie projektowe. Prezentacja projektów (referatów) dotyczących zadanego problemu analitycznego. (Omówienie planowanej metodyki badań, dobór aparatury, dostawcy, odczynników, szkła laboratoryjnego, wstępny kosztorys).2
30
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia, definicje i zadania analizy instrumentalnej. Metody analityczne klasyczne i instrumentalne. Kryteria wyboru metody analitycznej. Podział metod instrumentalnych.6
T-W-2Obliczenia w analizie chemicznej i ich statystyczna ocena. Rodzaje i przyczyny błędów w analizie. Kryteria oceny metody analitycznej. Precyzja i dokładność pomiaru, walidacja metod analitycznych. Badanie biegłości laboratorium.4
T-W-3Zasady pobierania, przechowywania i przygotowania próbek do analizy.2
T-W-4Elektrochemiczne metody analityczne. Podstawy i ich zastosowania.4
T-W-5Wstęp do metod spektroskopowych. Podstawowe definicje, rodzaje widm, podział metod spektroskopowych, natura promieniowania.2
T-W-6Metody analityczne oparte na absorpcji lub emisji promieniowania. Zakres analityczny, analityczna długośc fali i sposoby ich wyznaczania. Zakłócenia (interferencje) i sposoby ich eliminacji. Aparatura analityczna i jej zastosowanie w ocenie bezpieczenstwa żywności.6
T-W-7Podstawowe metody chromatograficzne i ich wykorzystanie w analizie zanieczyszczeń. Podstawy teoretyczne. Chromatografia gazowa i cieczowa. Podstawowe elementy składowe aparatury, ich zasada działania i przeznaczenie. Chromatogramy i ich interpretacja, analiza jakościowa i ilościowa. Zastosowania metod chromatograficznych w ocenie bezpieczeństwa zywniości6
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie do zajęć6
A-L-3Konsultacje5
A-L-4Opracowanie sprawozdań i referatu10
A-L-5Przygotowanie do zaliczenia10
61
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu30
A-W-3konsultacje10
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia20
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Dyskusja
M-4Metoda przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału lub przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
S-3Ocena formująca: Ocena prezentowanych prac studentów
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe ćwiczeń laboratoryjnych
S-5Ocena podsumowująca: Egzamin ustny lub pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO4-8_W01
Zna zasady pozwalające na bezpieczna pracę w laboratorium analitycznym. Zna terminologię stosowaną w analizie instrumentalnej, podstawowe metody instrumentalne stosowane w analizie zanieczyszczeń, zasady poboru i przygotowania próbek do analizy, zasady doboru metod analitycznych. Posiada wiedzę dotyczącą rodzajów błędów popełnianych podczas analizy i netod ich minimalizacji. Zna metody opracowania wyników pomiarów. Orientuje się w zagadnieniach zwiazanych z utrzymaniem jakości w laboratorium.
ZBiJŻ_1A_W10R1A_W03, R1A_W05InzA_W03C-1T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-3M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO4-8_U01
Potrafi posługiwać się katalogami sprzętu, aparatury i odczynników. Student potrafi dobrać odpowiednią metodę analizy zależnie od rodzaju próbki oraz dostępnej aparatury, Potrafi przeprowadzić analizę pod nadzorem opiekuna. Potrafi, samodzielnie opracować wyniki i formułować wnioski.
ZBiJŻ_1A_U01, ZBiJŻ_1A_U10, ZBiJŻ_1A_U02R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06C-1, C-2T-L-4, T-L-5, T-L-7, T-L-3, T-L-6, T-L-2M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-3, S-4, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO4-8_K01
Student jest kreatywny w doborze metod analitycznych, ma świadomość kosztów analizy instrumentalnej. Wykazuje dbałość o efekty swej pracy. Ma świadomość odpowiedzialności zawodowej i etycznej za wyniki analiz. Ma świadomość konieczności samokształcenia. Potrafi pracować w zespole
ZBiJŻ_1A_K02, ZBiJŻ_1A_K04R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2T-L-7, T-W-2M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO4-8_W01
Zna zasady pozwalające na bezpieczna pracę w laboratorium analitycznym. Zna terminologię stosowaną w analizie instrumentalnej, podstawowe metody instrumentalne stosowane w analizie zanieczyszczeń, zasady poboru i przygotowania próbek do analizy, zasady doboru metod analitycznych. Posiada wiedzę dotyczącą rodzajów błędów popełnianych podczas analizy i netod ich minimalizacji. Zna metody opracowania wyników pomiarów. Orientuje się w zagadnieniach zwiazanych z utrzymaniem jakości w laboratorium.
2,0Student nie opanował wymaganego materiału nawet w podstawowym stopniu (mniej niż 50%)
3,0Student zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym. Dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą stosowanych metod analitycznych.
3,5Student zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym. Dysponuje podstawową wiedzą dotyczacą metod analitycznych wykorzystywanych w laboratorium. Potrafi opisać przebieg niektórych prostych analiz.
4,0Student zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym. Dysponuje dobrą wiedzą dotyczacą metod analitycznych i aparatury wykorzystywanych w laboratorium. Potrafi opisać przebieg analiz będących tematem zajęć. Zna podstawy interpretacji wyników.
4,5Student zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym. Dysponuje bardzo dobrą wiedzą dotyczacą metod analitycznych i aparatury wykorzystywanych w laboratorium i zasad ich doboru. Potrafi opisać przebieg analiz i objaśnić mechanizm zachodzących przemian. Potrafi obsłużyć podstawowe urzadzenia.Posiada wiedzę pozwalająca na samodzielną interpretację wyników i oszacowanie ich poprawności.
5,0Student pracuje zgodnie z zasadami obowiazującymi w laboratorium. Dysponuje bardzo dobrę wiedzą dotyczacą metod analitycznych wykorzystywanych i aparatury w laboratorium i zasad ich doboru. Potrafi opisać przebieg analiz, objaśnić mechanizm zachodzących przemian i zasadę działania aparatury. Potrafi obsłużyć podstawowe urządzenia. Posiada wiedzę umożliwiającą samodzielną interpretację wyników, oszacowanie ich poprawności i pozwalającą zidentyfikować i wskazać drogi rozwiązywania problemów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO4-8_U01
Potrafi posługiwać się katalogami sprzętu, aparatury i odczynników. Student potrafi dobrać odpowiednią metodę analizy zależnie od rodzaju próbki oraz dostępnej aparatury, Potrafi przeprowadzić analizę pod nadzorem opiekuna. Potrafi, samodzielnie opracować wyniki i formułować wnioski.
2,0Nie potrafi wyszukiwać metod analizy . Nie zna zasad przeprowadzania analiz. Nie potrafi opracowywać wyników.
3,0Student na ogół stosuje poprawną terminologię. Pracuje na ogół zgodnie z zasadami obowiązującymi w laboratorium. Pod nadzorem potrafi przeprowadzić proste analizy.
3,5Student na ogół stosuje poprawną terminologię i pracuje zgodnie z zasadami obowiązujęcymi w laboratorium. Nie potrafi samodzielnie wybrać odpowiedniej metodyki analizy. Potrafi wymienić podstawową aparaturę analityczną. Potrafi przeprowadzić proste analizy, i opracować je w podstawowym zakresie.
4,0Student stosuje poprawną terminologię i pracuje zgodnie z zasadami obowiazującymi w laboratorium. Potrafi samodzielnie wybrać odpowiednią metodykę analizy. Potrafi przeprowadzić podstawowe analizy. Potrafi wymienić podstawową aparaturę analityczną i opisać jej działanie. Umie poddać uzyskane wyniki podstawowej analizie.
4,5Student stosuje poprawną terminologię i pracuje zgodnie z zasadami obowiązującymi w laboratorium. Potrafi samodzielnie wybrać odpowiednią metodykę analizy. Potrafi przeprowadzić podstawowe analizy. Potrafi wymienić podstawową aparaturę analityczną i opisać jej działanie. Umie poddać uzyskane wyniki ocenie i wyciągnąć wnioski dotyczące dotyczące ich poprawności.
5,0Student stosuje poprawną terminologię i pracuje zgodnie z zasadami obowiazującymi w laboratorium. Potrafi samodzielnie wybierać odpowiednie metody badawcze i dobrać aparaturę. Potrafi przeprowadzać podstawowe analizy. Zna aparaturę analityczną, potrafi opisać jej działanie i samodzielnie ją obsłużyć. Umie poddać uzyskane wyniki ocenie i wyciągnąć wnioski dotyczące dotyczące ich poprawności. Swobodnie prezentuje i duskutuje o uzyskanych wynikach.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO4-8_K01
Student jest kreatywny w doborze metod analitycznych, ma świadomość kosztów analizy instrumentalnej. Wykazuje dbałość o efekty swej pracy. Ma świadomość odpowiedzialności zawodowej i etycznej za wyniki analiz. Ma świadomość konieczności samokształcenia. Potrafi pracować w zespole
2,0Student nie ma świadomości odpowiedzialności zawodowej i etycznej za uzyskane wyniki. Nie współpracuje w grupie, potrafi dezorganizować pracę innych.
3,0Student potrafi współpracować w grupie, jednak zachowuje bierną postawę. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki.
3,5Student potrafi współpracować w grupie. Stara się być kreatywnym. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Rozumie konieczność pogłębiania swej wiedzy i umiejętności.
4,0Student potrafi współpracować w grupie. Stara się być kreatywnym. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Stara sie pogłębiać wiedzę i umiejętności. Stara się inspirować innych do pracy.
4,5Student potrafi współpracować w grupie. Stara się być kreatywnym. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Stara sie pogłębiać wiedzę i umiejętności. Stara się inspirować innych do pracy. Potrafi bronić swego zdania.
5,0Student potrafi współpracować w grupie. Stara się być kreatywnym. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Stara sie pogłębiać wiedzę i umiejętności. Stara się inspirować innych do pracy. Potrafi bronić swego zdania. Potrafi pokierować grupą, ale jest otwarty na głosy innych.

Literatura podstawowa

  1. Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2007
  2. Marczenko Z., Balcerzak M., Spektrofotometryczne metody w analizie chemicznej, PWN, 1998
  3. Silverstein R.,M., Webster F., X., Kiemle D.,J, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, 2012
  4. Ryszard Kocjan, Chemia analityczna T2. Analiza instrumentalna, PZWL, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Kealey D., Haines ., J., Chemia analityczna. Krótkie wykłady, PWN, 2009

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie (zasady BHP, organizacja ćwiczeń, wymagania); Zapoznanie z podstawowym sprzętem i odczynnkami wykorzystywanymi w laboratorium.2
T-L-2Opracowanie, statystyczna ocena i prezentacja wyników pomiarów.2
T-L-3Podstawowe operacje w laboratotium. Odważanie i odmierzanie odczynników. Przygotowywanie roztworów o określonym stężeniu i pH.Wykorzystanie potencjometri w analizie ilościowej.4
T-L-4Podstawy spektrofotometrii. Widma UV-VIS. Wykorzystanie spektrofotometrii w analizie jakościowej i ilościowej substancji.4
T-L-5Przygotowanie próbek do analizy zawartości metali. Aparatura, sporządzanie krzywej kalibracji. Analiza ilościowa pierwiastków metodami spektrometrii absorpcyjnej i emisyjnej.8
T-L-6Zastosowanie metod chromatograficznych w analizie żywności. Przygotowanie próbek do analizy. Identyfikacja składników mieszaniny. Analiza ilościowa związków szkodliwych metodami chromatografii cieczowej i gazowej8
T-L-7Ćwiczenie projektowe. Prezentacja projektów (referatów) dotyczących zadanego problemu analitycznego. (Omówienie planowanej metodyki badań, dobór aparatury, dostawcy, odczynników, szkła laboratoryjnego, wstępny kosztorys).2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia, definicje i zadania analizy instrumentalnej. Metody analityczne klasyczne i instrumentalne. Kryteria wyboru metody analitycznej. Podział metod instrumentalnych.6
T-W-2Obliczenia w analizie chemicznej i ich statystyczna ocena. Rodzaje i przyczyny błędów w analizie. Kryteria oceny metody analitycznej. Precyzja i dokładność pomiaru, walidacja metod analitycznych. Badanie biegłości laboratorium.4
T-W-3Zasady pobierania, przechowywania i przygotowania próbek do analizy.2
T-W-4Elektrochemiczne metody analityczne. Podstawy i ich zastosowania.4
T-W-5Wstęp do metod spektroskopowych. Podstawowe definicje, rodzaje widm, podział metod spektroskopowych, natura promieniowania.2
T-W-6Metody analityczne oparte na absorpcji lub emisji promieniowania. Zakres analityczny, analityczna długośc fali i sposoby ich wyznaczania. Zakłócenia (interferencje) i sposoby ich eliminacji. Aparatura analityczna i jej zastosowanie w ocenie bezpieczenstwa żywności.6
T-W-7Podstawowe metody chromatograficzne i ich wykorzystanie w analizie zanieczyszczeń. Podstawy teoretyczne. Chromatografia gazowa i cieczowa. Podstawowe elementy składowe aparatury, ich zasada działania i przeznaczenie. Chromatogramy i ich interpretacja, analiza jakościowa i ilościowa. Zastosowania metod chromatograficznych w ocenie bezpieczeństwa zywniości6
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie do zajęć6
A-L-3Konsultacje5
A-L-4Opracowanie sprawozdań i referatu10
A-L-5Przygotowanie do zaliczenia10
61
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu30
A-W-3konsultacje10
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia20
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO4-8_W01Zna zasady pozwalające na bezpieczna pracę w laboratorium analitycznym. Zna terminologię stosowaną w analizie instrumentalnej, podstawowe metody instrumentalne stosowane w analizie zanieczyszczeń, zasady poboru i przygotowania próbek do analizy, zasady doboru metod analitycznych. Posiada wiedzę dotyczącą rodzajów błędów popełnianych podczas analizy i netod ich minimalizacji. Zna metody opracowania wyników pomiarów. Orientuje się w zagadnieniach zwiazanych z utrzymaniem jakości w laboratorium.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W10Ma wiedzę o związkach chemicznych, w tym toksycznych, obecnych w środowisku i żywności oraz o przemianach tych związków, procesach zanieczyszczenia i metodach ich oznaczania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Student powinien opanować wiedzę teoretyczna dotyczącą metod analitycznych i urządzeń wykorzystywanych w ocenie bezpieczeństwa żywności
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia, definicje i zadania analizy instrumentalnej. Metody analityczne klasyczne i instrumentalne. Kryteria wyboru metody analitycznej. Podział metod instrumentalnych.
T-W-2Obliczenia w analizie chemicznej i ich statystyczna ocena. Rodzaje i przyczyny błędów w analizie. Kryteria oceny metody analitycznej. Precyzja i dokładność pomiaru, walidacja metod analitycznych. Badanie biegłości laboratorium.
T-W-4Elektrochemiczne metody analityczne. Podstawy i ich zastosowania.
T-W-6Metody analityczne oparte na absorpcji lub emisji promieniowania. Zakres analityczny, analityczna długośc fali i sposoby ich wyznaczania. Zakłócenia (interferencje) i sposoby ich eliminacji. Aparatura analityczna i jej zastosowanie w ocenie bezpieczenstwa żywności.
T-W-7Podstawowe metody chromatograficzne i ich wykorzystanie w analizie zanieczyszczeń. Podstawy teoretyczne. Chromatografia gazowa i cieczowa. Podstawowe elementy składowe aparatury, ich zasada działania i przeznaczenie. Chromatogramy i ich interpretacja, analiza jakościowa i ilościowa. Zastosowania metod chromatograficznych w ocenie bezpieczeństwa zywniości
T-W-3Zasady pobierania, przechowywania i przygotowania próbek do analizy.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Dyskusja
M-4Metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału lub przygotowanie do zajęć
S-5Ocena podsumowująca: Egzamin ustny lub pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował wymaganego materiału nawet w podstawowym stopniu (mniej niż 50%)
3,0Student zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym. Dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą stosowanych metod analitycznych.
3,5Student zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym. Dysponuje podstawową wiedzą dotyczacą metod analitycznych wykorzystywanych w laboratorium. Potrafi opisać przebieg niektórych prostych analiz.
4,0Student zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym. Dysponuje dobrą wiedzą dotyczacą metod analitycznych i aparatury wykorzystywanych w laboratorium. Potrafi opisać przebieg analiz będących tematem zajęć. Zna podstawy interpretacji wyników.
4,5Student zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym. Dysponuje bardzo dobrą wiedzą dotyczacą metod analitycznych i aparatury wykorzystywanych w laboratorium i zasad ich doboru. Potrafi opisać przebieg analiz i objaśnić mechanizm zachodzących przemian. Potrafi obsłużyć podstawowe urzadzenia.Posiada wiedzę pozwalająca na samodzielną interpretację wyników i oszacowanie ich poprawności.
5,0Student pracuje zgodnie z zasadami obowiazującymi w laboratorium. Dysponuje bardzo dobrę wiedzą dotyczacą metod analitycznych wykorzystywanych i aparatury w laboratorium i zasad ich doboru. Potrafi opisać przebieg analiz, objaśnić mechanizm zachodzących przemian i zasadę działania aparatury. Potrafi obsłużyć podstawowe urządzenia. Posiada wiedzę umożliwiającą samodzielną interpretację wyników, oszacowanie ich poprawności i pozwalającą zidentyfikować i wskazać drogi rozwiązywania problemów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO4-8_U01Potrafi posługiwać się katalogami sprzętu, aparatury i odczynników. Student potrafi dobrać odpowiednią metodę analizy zależnie od rodzaju próbki oraz dostępnej aparatury, Potrafi przeprowadzić analizę pod nadzorem opiekuna. Potrafi, samodzielnie opracować wyniki i formułować wnioski.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
ZBiJŻ_1A_U10Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
ZBiJŻ_1A_U02Potrafi dobrać metody oceny jakości i bezpieczeństwa surowców i produktów żywnościowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Student powinien opanować wiedzę teoretyczna dotyczącą metod analitycznych i urządzeń wykorzystywanych w ocenie bezpieczeństwa żywności
C-2Student powinien zapoznać się z podstawową aparaturą analityczną wykorzystywaną w analizie zanieczyszczeń, jej budową, obsługą oraz metodyka przeprowadzania podstawowych analiz z jej wykorzystaniem.
Treści programoweT-L-4Podstawy spektrofotometrii. Widma UV-VIS. Wykorzystanie spektrofotometrii w analizie jakościowej i ilościowej substancji.
T-L-5Przygotowanie próbek do analizy zawartości metali. Aparatura, sporządzanie krzywej kalibracji. Analiza ilościowa pierwiastków metodami spektrometrii absorpcyjnej i emisyjnej.
T-L-7Ćwiczenie projektowe. Prezentacja projektów (referatów) dotyczących zadanego problemu analitycznego. (Omówienie planowanej metodyki badań, dobór aparatury, dostawcy, odczynników, szkła laboratoryjnego, wstępny kosztorys).
T-L-3Podstawowe operacje w laboratotium. Odważanie i odmierzanie odczynników. Przygotowywanie roztworów o określonym stężeniu i pH.Wykorzystanie potencjometri w analizie ilościowej.
T-L-6Zastosowanie metod chromatograficznych w analizie żywności. Przygotowanie próbek do analizy. Identyfikacja składników mieszaniny. Analiza ilościowa związków szkodliwych metodami chromatografii cieczowej i gazowej
T-L-2Opracowanie, statystyczna ocena i prezentacja wyników pomiarów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Dyskusja
M-4Metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału lub przygotowanie do zajęć
S-3Ocena formująca: Ocena prezentowanych prac studentów
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe ćwiczeń laboratoryjnych
S-5Ocena podsumowująca: Egzamin ustny lub pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi wyszukiwać metod analizy . Nie zna zasad przeprowadzania analiz. Nie potrafi opracowywać wyników.
3,0Student na ogół stosuje poprawną terminologię. Pracuje na ogół zgodnie z zasadami obowiązującymi w laboratorium. Pod nadzorem potrafi przeprowadzić proste analizy.
3,5Student na ogół stosuje poprawną terminologię i pracuje zgodnie z zasadami obowiązujęcymi w laboratorium. Nie potrafi samodzielnie wybrać odpowiedniej metodyki analizy. Potrafi wymienić podstawową aparaturę analityczną. Potrafi przeprowadzić proste analizy, i opracować je w podstawowym zakresie.
4,0Student stosuje poprawną terminologię i pracuje zgodnie z zasadami obowiazującymi w laboratorium. Potrafi samodzielnie wybrać odpowiednią metodykę analizy. Potrafi przeprowadzić podstawowe analizy. Potrafi wymienić podstawową aparaturę analityczną i opisać jej działanie. Umie poddać uzyskane wyniki podstawowej analizie.
4,5Student stosuje poprawną terminologię i pracuje zgodnie z zasadami obowiązującymi w laboratorium. Potrafi samodzielnie wybrać odpowiednią metodykę analizy. Potrafi przeprowadzić podstawowe analizy. Potrafi wymienić podstawową aparaturę analityczną i opisać jej działanie. Umie poddać uzyskane wyniki ocenie i wyciągnąć wnioski dotyczące dotyczące ich poprawności.
5,0Student stosuje poprawną terminologię i pracuje zgodnie z zasadami obowiazującymi w laboratorium. Potrafi samodzielnie wybierać odpowiednie metody badawcze i dobrać aparaturę. Potrafi przeprowadzać podstawowe analizy. Zna aparaturę analityczną, potrafi opisać jej działanie i samodzielnie ją obsłużyć. Umie poddać uzyskane wyniki ocenie i wyciągnąć wnioski dotyczące dotyczące ich poprawności. Swobodnie prezentuje i duskutuje o uzyskanych wynikach.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO4-8_K01Student jest kreatywny w doborze metod analitycznych, ma świadomość kosztów analizy instrumentalnej. Wykazuje dbałość o efekty swej pracy. Ma świadomość odpowiedzialności zawodowej i etycznej za wyniki analiz. Ma świadomość konieczności samokształcenia. Potrafi pracować w zespole
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K02Ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności płci, poglądów i kultur.
ZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Student powinien opanować wiedzę teoretyczna dotyczącą metod analitycznych i urządzeń wykorzystywanych w ocenie bezpieczeństwa żywności
C-2Student powinien zapoznać się z podstawową aparaturą analityczną wykorzystywaną w analizie zanieczyszczeń, jej budową, obsługą oraz metodyka przeprowadzania podstawowych analiz z jej wykorzystaniem.
Treści programoweT-L-7Ćwiczenie projektowe. Prezentacja projektów (referatów) dotyczących zadanego problemu analitycznego. (Omówienie planowanej metodyki badań, dobór aparatury, dostawcy, odczynników, szkła laboratoryjnego, wstępny kosztorys).
T-W-2Obliczenia w analizie chemicznej i ich statystyczna ocena. Rodzaje i przyczyny błędów w analizie. Kryteria oceny metody analitycznej. Precyzja i dokładność pomiaru, walidacja metod analitycznych. Badanie biegłości laboratorium.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Dyskusja
M-4Metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału lub przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
S-5Ocena podsumowująca: Egzamin ustny lub pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości odpowiedzialności zawodowej i etycznej za uzyskane wyniki. Nie współpracuje w grupie, potrafi dezorganizować pracę innych.
3,0Student potrafi współpracować w grupie, jednak zachowuje bierną postawę. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki.
3,5Student potrafi współpracować w grupie. Stara się być kreatywnym. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Rozumie konieczność pogłębiania swej wiedzy i umiejętności.
4,0Student potrafi współpracować w grupie. Stara się być kreatywnym. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Stara sie pogłębiać wiedzę i umiejętności. Stara się inspirować innych do pracy.
4,5Student potrafi współpracować w grupie. Stara się być kreatywnym. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Stara sie pogłębiać wiedzę i umiejętności. Stara się inspirować innych do pracy. Potrafi bronić swego zdania.
5,0Student potrafi współpracować w grupie. Stara się być kreatywnym. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Stara sie pogłębiać wiedzę i umiejętności. Stara się inspirować innych do pracy. Potrafi bronić swego zdania. Potrafi pokierować grupą, ale jest otwarty na głosy innych.