Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Analiza instrumentalna żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analiza instrumentalna żywności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Toksykologii
Nauczyciel odpowiedzialny Mikołaj Protasowicki <Mikolaj.Protasowicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Artur Ciemniak <Artur.Ciemniak@zut.edu.pl>, Kamila Pokorska-Niewiada <Kamila.Pokorska@zut.edu.pl>, Monika Rajkowska-Myśliwiec <Monika.Rajkowska@zut.edu.pl>, Agata Witczak <Agata.Witczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 3,00,50zaliczenie
laboratoriaL4 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z chemii ogólnej i analitycznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student powinien opanować wiedzę teoretyczna dotyczącą metod analitycznych i urządzeń wykorzystywanych w badaniach związków toksycznych
C-2Student powinien zapoznać się z podstawową aparaturą analityczną wykorzystywaną w analizie zanieczyszczeń, jej budową, obsługą oraz metodyka przeprowadzania podstawowych analiz z jej wykorzystaniem.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1a) Wprowadzenie (zasady BHP, organizacja ćwiczeń, wymagania); b) Zapoznanie z podstawowym sprzętem i odczynnkami wykorzystywanymi w laboratorium.2
T-L-2Opracowanie i interpretacja wyników pomiarów.2
T-L-3Oznaczanie Ph roztworów, sporządzanie roztworów o określonym Ph. Potencjometryczne oznaczanie zawartości związków.4
T-L-4Spektrofotometria UV-VIS. Widma UV-VIS. Zbieranie widm, porównanie widm dla roztworów wybranych substancji, wybór analitycznej długosci fali. Wykreślanie krzywej kalibracji. Przygotowanie próbek i oznaczenie ilościowe związków z wykorzystaniem aparatury UV-VIS4
T-L-5Wstęp do metod chromatograficznych. Analiza jakościowa barwników (tusz, barwniki roślinne metodą chromatografii bibułowej.2
T-L-6Chromatografia cieczowa i gazowa. Przygotowanie próbejk do analizy - ekstrakcja związków organicznych. Zapoznanie z aparaturą. Oznaczanie wybranych substancji w żywności. Identyfikacja nieznanych związków z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzęzonej ze spektrometrią mas.6
T-L-7Spektrometria emisyjna i absorpcyjna. Aparatura, sporządzanie krzywej kalibracji. Przygotowanie próbek do analizy. Analiza ilościowa pierwiastków metodą ICP-AES i GF-AAS.6
T-L-8Ćwiczenie projektowe. Prezentacja projektów (referatów) dotyczących zadanego problemu analitycznego. (Omówienie planowanej metodyki badań, dobór aparatury, dostawcy, odczynników, szkła laboratoryjnego, wstępny kosztorys).2
T-L-9Podstawowe czyności serwisowe w aparaturze analitycznej. Budowa i bierząca konserwacja aparatury. Zaliczenie2
30
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia, definicje i zadania analizy instrumentalnej. Podział metod instrumentalnych.3
T-W-2Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy. Mineralizacja, cel, aparatura, odczynniki. Ekstrakcja, cel, aparatura, odczynniki. Oczyszczanie ekstraktów,5
T-W-3Opracowanie wyników analiz. Zagadnienia jakosci w analizie (Błędy, Precyzja i dokładność pomiaru, walidacja metod analitycznych. Badanie biegłości laboratorium.4
T-W-4Podstawy elektrochemicznych metod analitycznych.2
T-W-5Wstęp do metod spektroskopowych. Podstawowe definicje, rodzaje widm, podział metod spektroskopowych, natura promieniowania.2
T-W-6Metody analityczne wykorzystujące absorpcję promieniowania. Prawa absorpcji. Zakres analityczny, analityczna długośc fali i sposoby ich wyznaczania. Zakłócenia (interferencje) w metodach absorpcyjnych i sposoby ich eliminacji. Aparatura UV, VIS, UV-VIS, IR, AAS.4
T-W-7Metody analityczne wykorzystujące emisje promieniowania. Rodzaje źródeł wzbudzenia. Dobór linii analitycznych. Zakres analityczny. Zalety i wady metod emisyjnych. Fotometria płomieniowa, sprktrometria ICP. Interferencje i sposoby ich eliminacji.4
T-W-8Podstawowe metody chromatograficzne i ich wykorzystanie w analizie zanieczyszczeń.6
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie do zajęć10
A-L-3Opracowanie sprawozdań i projektu10
A-L-4Przygotowanie do zaliczenia10
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu30
A-W-3Konsultacje10
A-W-4Przygotowanie do egzaminu20
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Dyskusja
M-4Metoda przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału lub przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
S-3Ocena formująca: Ocena prezentowanych prac studentów
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe ćwiczeń laboratoryjnych
S-5Ocena podsumowująca: Egzamin ustny lub pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO4-7_W01
Zna zasady pozwalające na bezpieczna pracę w laboratorium analitycznym. Zna terminologię stosowaną w analizie instrumentalnej, podstawowe metody instrumentalne stosowane w analizie zanieczyszczeń, zasady poboru i przygotowania próbek do analizy, zasady doboru metod analitycznych. Posiada wiedzę dotyczącą rodzajów błędów popełnianych podczas analizy i sposoby ich minimalizacji. Zna zasady opracowania wyników pomiarów. Orientuje się w zagadnieniach zwiazanych z utrzymaniem jakości w laboratorium.
ZBiJŻ_1A_W10R1A_W03, R1A_W05InzA_W03C-1T-W-5, T-W-7, T-W-4, T-W-1, T-W-8, T-W-3, T-W-6, T-W-2M-1, M-2, M-3, M-4S-5, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO4-7_U01
Potrafi posługiwać się katalogami sprzętu, aparatury i odczynników. Student potrafi dobrać odpowiednią metodę analizy zależnie od rodzaju próbki oraz dostępnej aparatury, Potrafi przeprowadzić analizę pod nadzorem opiekuna. Potrafi, samodzielnie opracować wyniki i formułować wnioski.
ZBiJŻ_1A_U02, ZBiJŻ_1A_U10, ZBiJŻ_1A_U09R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06C-1, C-2T-L-3, T-W-2, T-L-4, T-L-7, T-L-9, T-L-6, T-L-2, T-L-1, T-L-5M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-3, S-4, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO4-7_K01
Student jest kreatywny w doborze metod analitycznych, ma świadomość kosztów analizy instrumentalnej. Wykazuje dbałość o efekty swej pracy. Ma świadomość odpowiedzialności zawodowej i etycznej za wyniki analiz. Ma świadomość konieczności samokształcenia. Potrafi pracować w zespole
ZBiJŻ_1A_K02, ZBiJŻ_1A_K04R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2T-L-2, T-L-8M-1, M-2, M-3, M-4S-2, S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO4-7_W01
Zna zasady pozwalające na bezpieczna pracę w laboratorium analitycznym. Zna terminologię stosowaną w analizie instrumentalnej, podstawowe metody instrumentalne stosowane w analizie zanieczyszczeń, zasady poboru i przygotowania próbek do analizy, zasady doboru metod analitycznych. Posiada wiedzę dotyczącą rodzajów błędów popełnianych podczas analizy i sposoby ich minimalizacji. Zna zasady opracowania wyników pomiarów. Orientuje się w zagadnieniach zwiazanych z utrzymaniem jakości w laboratorium.
2,0Student nie opanował wymaganego materiału nawet w podstawowym stopniu (mniej niż 50%)
3,0Student zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym. Dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą stosowanych metod analitycznych.
3,5Student zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym. Dysponuje podstawową wiedzą dotyczacą metod analitycznych wykorzystywanych w laboratorium. Potrafi opisać przebieg niektórych prostych analiz.
4,0Student zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym. Dysponuje dobrą wiedzą dotyczacą metod analitycznych i aparatury wykorzystywanych w laboratorium. Potrafi opisać przebieg analiz będących tematem zajęć. Zna podstawy interpretacji wyników.
4,5Student zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym. Dysponuje bardzo dobrą wiedzą dotyczacą metod analitycznych i aparatury wykorzystywanych w laboratorium i zasad ich doboru. Potrafi opisać przebieg analiz i objaśnić mechanizm zachodzących przemian. Potrafi obsłużyć podstawowe urzadzenia.Posiada wiedzę pozwalająca na samodzielną interpretację wyników i oszacowanie ich poprawności.
5,0Student pracuje zgodnie z zasadami obowiazującymi w laboratorium. Dysponuje bardzo dobrę wiedzą dotyczacą metod analitycznych wykorzystywanych i aparatury w laboratorium i zasad ich doboru. Potrafi opisać przebieg analiz, objaśnić mechanizm zachodzących przemian i zasadę działania aparatury. Potrafi obsłużyć podstawowe urządzenia. Posiada wiedzę umożliwiającą samodzielną interpretację wyników, oszacowanie ich poprawności i pozwalającą zidentyfikować i wskazać drogi rozwiązywania problemów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO4-7_U01
Potrafi posługiwać się katalogami sprzętu, aparatury i odczynników. Student potrafi dobrać odpowiednią metodę analizy zależnie od rodzaju próbki oraz dostępnej aparatury, Potrafi przeprowadzić analizę pod nadzorem opiekuna. Potrafi, samodzielnie opracować wyniki i formułować wnioski.
2,0Nie potrafi wyszukiwać metod analizy . Nie zna zasad przeprowadzania analiz. Nie potrafi opracowywać wyników.
3,0Student na ogół stosuje poprawną terminologię. Pracuje na ogół zgodnie z zasadami obowiązującymi w laboratorium. Pod nadzorem potrafi przeprowadzić proste analizy.
3,5Student na ogół stosuje poprawną terminologię i pracuje zgodnie z zasadami obowiązujęcymi w laboratorium. Nie potrafi samodzielnie wybrać odpowiedniej metodyki analizy. Potrafi wymienić podstawową aparaturę analityczną. Potrafi przeprowadzić proste analizy, i opracować je w podstawowym zakresie.
4,0Student stosuje poprawną terminologię i pracuje zgodnie z zasadami obowiazującymi w laboratorium. Potrafi samodzielnie wybrać odpowiednią metodykę analizy. Potrafi przeprowadzić podstawowe analizy. Potrafi wymienić podstawową aparaturę analityczną i opisać jej działanie. Umie poddać uzyskane wyniki podstawowej analizie.
4,5Student stosuje poprawną terminologię i pracuje zgodnie z zasadami obowiązującymi w laboratorium. Potrafi samodzielnie wybrać odpowiednią metodykę analizy. Potrafi przeprowadzić podstawowe analizy. Potrafi wymienić podstawową aparaturę analityczną i opisać jej działanie. Umie poddać uzyskane wyniki ocenie i wyciągnąć wnioski dotyczące dotyczące ich poprawności.
5,0Student stosuje poprawną terminologię i pracuje zgodnie z zasadami obowiazującymi w laboratorium. Potrafi samodzielnie wybierać odpowiednie metody badawcze i dobrać aparaturę. Potrafi przeprowadzać podstawowe analizy. Zna aparaturę analityczną, potrafi opisać jej działanie i samodzielnie ją obsłużyć. Umie poddać uzyskane wyniki ocenie i wyciągnąć wnioski dotyczące dotyczące ich poprawności. Swobodnie prezentuje i duskutuje o uzyskanych wynikach.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO4-7_K01
Student jest kreatywny w doborze metod analitycznych, ma świadomość kosztów analizy instrumentalnej. Wykazuje dbałość o efekty swej pracy. Ma świadomość odpowiedzialności zawodowej i etycznej za wyniki analiz. Ma świadomość konieczności samokształcenia. Potrafi pracować w zespole
2,0Student nie ma świadomości odpowiedzialności zawodowej i etycznej za uzyskane wyniki. Nie współpracuje w grupie, potrafi dezorganizować pracę innych.
3,0Student potrafi współpracować w grupie, jednak zachowuje bierną postawę.
3,5Student potrafi współpracować w grupie. Stara się być kreatywnym. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Rozumie konieczność pogłębiania swej wiedzy i umiejętności.
4,0Student potrafi współpracować w grupie. Stara się być kreatywnym. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Stara sie pogłębiać wiedzę i umiejętności. Stara się inspirować innych do pracy.
4,5Student potrafi współpracować w grupie. Stara się być kreatywnym. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Stara sie pogłębiać wiedzę i umiejętności. Stara się inspirować innych do pracy. Potrafi bronić swego zdania.
5,0Student potrafi współpracować w grupie. Stara się być kreatywnym. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Stara sie pogłębiać wiedzę i umiejętności. Stara się inspirować innych do pracy. Potrafi bronić swego zdania. Potrafi pokierować grupą, ale jest otwarty na głosy innych.

Literatura podstawowa

  1. Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2007
  2. Marczenko Z., Balcerzak M., Spektrofotometryczne metody w analizie chemicznej, PWN, 1998
  3. Silverstein R.,M., Webster F., X., Kiemle D.,J, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, 2012
  4. Ryszard Kocjan, Chemia analityczna T2 Analiza instrumentalna, PZWL, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Kealey D., Haines ., J., Chemia analityczna. Krótkie wykłady, PWN, 2009

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1a) Wprowadzenie (zasady BHP, organizacja ćwiczeń, wymagania); b) Zapoznanie z podstawowym sprzętem i odczynnkami wykorzystywanymi w laboratorium.2
T-L-2Opracowanie i interpretacja wyników pomiarów.2
T-L-3Oznaczanie Ph roztworów, sporządzanie roztworów o określonym Ph. Potencjometryczne oznaczanie zawartości związków.4
T-L-4Spektrofotometria UV-VIS. Widma UV-VIS. Zbieranie widm, porównanie widm dla roztworów wybranych substancji, wybór analitycznej długosci fali. Wykreślanie krzywej kalibracji. Przygotowanie próbek i oznaczenie ilościowe związków z wykorzystaniem aparatury UV-VIS4
T-L-5Wstęp do metod chromatograficznych. Analiza jakościowa barwników (tusz, barwniki roślinne metodą chromatografii bibułowej.2
T-L-6Chromatografia cieczowa i gazowa. Przygotowanie próbejk do analizy - ekstrakcja związków organicznych. Zapoznanie z aparaturą. Oznaczanie wybranych substancji w żywności. Identyfikacja nieznanych związków z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzęzonej ze spektrometrią mas.6
T-L-7Spektrometria emisyjna i absorpcyjna. Aparatura, sporządzanie krzywej kalibracji. Przygotowanie próbek do analizy. Analiza ilościowa pierwiastków metodą ICP-AES i GF-AAS.6
T-L-8Ćwiczenie projektowe. Prezentacja projektów (referatów) dotyczących zadanego problemu analitycznego. (Omówienie planowanej metodyki badań, dobór aparatury, dostawcy, odczynników, szkła laboratoryjnego, wstępny kosztorys).2
T-L-9Podstawowe czyności serwisowe w aparaturze analitycznej. Budowa i bierząca konserwacja aparatury. Zaliczenie2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia, definicje i zadania analizy instrumentalnej. Podział metod instrumentalnych.3
T-W-2Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy. Mineralizacja, cel, aparatura, odczynniki. Ekstrakcja, cel, aparatura, odczynniki. Oczyszczanie ekstraktów,5
T-W-3Opracowanie wyników analiz. Zagadnienia jakosci w analizie (Błędy, Precyzja i dokładność pomiaru, walidacja metod analitycznych. Badanie biegłości laboratorium.4
T-W-4Podstawy elektrochemicznych metod analitycznych.2
T-W-5Wstęp do metod spektroskopowych. Podstawowe definicje, rodzaje widm, podział metod spektroskopowych, natura promieniowania.2
T-W-6Metody analityczne wykorzystujące absorpcję promieniowania. Prawa absorpcji. Zakres analityczny, analityczna długośc fali i sposoby ich wyznaczania. Zakłócenia (interferencje) w metodach absorpcyjnych i sposoby ich eliminacji. Aparatura UV, VIS, UV-VIS, IR, AAS.4
T-W-7Metody analityczne wykorzystujące emisje promieniowania. Rodzaje źródeł wzbudzenia. Dobór linii analitycznych. Zakres analityczny. Zalety i wady metod emisyjnych. Fotometria płomieniowa, sprktrometria ICP. Interferencje i sposoby ich eliminacji.4
T-W-8Podstawowe metody chromatograficzne i ich wykorzystanie w analizie zanieczyszczeń.6
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie do zajęć10
A-L-3Opracowanie sprawozdań i projektu10
A-L-4Przygotowanie do zaliczenia10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu30
A-W-3Konsultacje10
A-W-4Przygotowanie do egzaminu20
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO4-7_W01Zna zasady pozwalające na bezpieczna pracę w laboratorium analitycznym. Zna terminologię stosowaną w analizie instrumentalnej, podstawowe metody instrumentalne stosowane w analizie zanieczyszczeń, zasady poboru i przygotowania próbek do analizy, zasady doboru metod analitycznych. Posiada wiedzę dotyczącą rodzajów błędów popełnianych podczas analizy i sposoby ich minimalizacji. Zna zasady opracowania wyników pomiarów. Orientuje się w zagadnieniach zwiazanych z utrzymaniem jakości w laboratorium.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W10Ma wiedzę o związkach chemicznych, w tym toksycznych, obecnych w środowisku i żywności oraz o przemianach tych związków, procesach zanieczyszczenia i metodach ich oznaczania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Student powinien opanować wiedzę teoretyczna dotyczącą metod analitycznych i urządzeń wykorzystywanych w badaniach związków toksycznych
Treści programoweT-W-5Wstęp do metod spektroskopowych. Podstawowe definicje, rodzaje widm, podział metod spektroskopowych, natura promieniowania.
T-W-7Metody analityczne wykorzystujące emisje promieniowania. Rodzaje źródeł wzbudzenia. Dobór linii analitycznych. Zakres analityczny. Zalety i wady metod emisyjnych. Fotometria płomieniowa, sprktrometria ICP. Interferencje i sposoby ich eliminacji.
T-W-4Podstawy elektrochemicznych metod analitycznych.
T-W-1Podstawowe pojęcia, definicje i zadania analizy instrumentalnej. Podział metod instrumentalnych.
T-W-8Podstawowe metody chromatograficzne i ich wykorzystanie w analizie zanieczyszczeń.
T-W-3Opracowanie wyników analiz. Zagadnienia jakosci w analizie (Błędy, Precyzja i dokładność pomiaru, walidacja metod analitycznych. Badanie biegłości laboratorium.
T-W-6Metody analityczne wykorzystujące absorpcję promieniowania. Prawa absorpcji. Zakres analityczny, analityczna długośc fali i sposoby ich wyznaczania. Zakłócenia (interferencje) w metodach absorpcyjnych i sposoby ich eliminacji. Aparatura UV, VIS, UV-VIS, IR, AAS.
T-W-2Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy. Mineralizacja, cel, aparatura, odczynniki. Ekstrakcja, cel, aparatura, odczynniki. Oczyszczanie ekstraktów,
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Dyskusja
M-4Metoda przypadków
Sposób ocenyS-5Ocena podsumowująca: Egzamin ustny lub pisemny
S-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału lub przygotowanie do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował wymaganego materiału nawet w podstawowym stopniu (mniej niż 50%)
3,0Student zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym. Dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą stosowanych metod analitycznych.
3,5Student zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym. Dysponuje podstawową wiedzą dotyczacą metod analitycznych wykorzystywanych w laboratorium. Potrafi opisać przebieg niektórych prostych analiz.
4,0Student zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym. Dysponuje dobrą wiedzą dotyczacą metod analitycznych i aparatury wykorzystywanych w laboratorium. Potrafi opisać przebieg analiz będących tematem zajęć. Zna podstawy interpretacji wyników.
4,5Student zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym. Dysponuje bardzo dobrą wiedzą dotyczacą metod analitycznych i aparatury wykorzystywanych w laboratorium i zasad ich doboru. Potrafi opisać przebieg analiz i objaśnić mechanizm zachodzących przemian. Potrafi obsłużyć podstawowe urzadzenia.Posiada wiedzę pozwalająca na samodzielną interpretację wyników i oszacowanie ich poprawności.
5,0Student pracuje zgodnie z zasadami obowiazującymi w laboratorium. Dysponuje bardzo dobrę wiedzą dotyczacą metod analitycznych wykorzystywanych i aparatury w laboratorium i zasad ich doboru. Potrafi opisać przebieg analiz, objaśnić mechanizm zachodzących przemian i zasadę działania aparatury. Potrafi obsłużyć podstawowe urządzenia. Posiada wiedzę umożliwiającą samodzielną interpretację wyników, oszacowanie ich poprawności i pozwalającą zidentyfikować i wskazać drogi rozwiązywania problemów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO4-7_U01Potrafi posługiwać się katalogami sprzętu, aparatury i odczynników. Student potrafi dobrać odpowiednią metodę analizy zależnie od rodzaju próbki oraz dostępnej aparatury, Potrafi przeprowadzić analizę pod nadzorem opiekuna. Potrafi, samodzielnie opracować wyniki i formułować wnioski.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U02Potrafi dobrać metody oceny jakości i bezpieczeństwa surowców i produktów żywnościowych
ZBiJŻ_1A_U10Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
ZBiJŻ_1A_U09Posiada umiejętność wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w języku polskim i językach obcych. Potrafi dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Student powinien opanować wiedzę teoretyczna dotyczącą metod analitycznych i urządzeń wykorzystywanych w badaniach związków toksycznych
C-2Student powinien zapoznać się z podstawową aparaturą analityczną wykorzystywaną w analizie zanieczyszczeń, jej budową, obsługą oraz metodyka przeprowadzania podstawowych analiz z jej wykorzystaniem.
Treści programoweT-L-3Oznaczanie Ph roztworów, sporządzanie roztworów o określonym Ph. Potencjometryczne oznaczanie zawartości związków.
T-W-2Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy. Mineralizacja, cel, aparatura, odczynniki. Ekstrakcja, cel, aparatura, odczynniki. Oczyszczanie ekstraktów,
T-L-4Spektrofotometria UV-VIS. Widma UV-VIS. Zbieranie widm, porównanie widm dla roztworów wybranych substancji, wybór analitycznej długosci fali. Wykreślanie krzywej kalibracji. Przygotowanie próbek i oznaczenie ilościowe związków z wykorzystaniem aparatury UV-VIS
T-L-7Spektrometria emisyjna i absorpcyjna. Aparatura, sporządzanie krzywej kalibracji. Przygotowanie próbek do analizy. Analiza ilościowa pierwiastków metodą ICP-AES i GF-AAS.
T-L-9Podstawowe czyności serwisowe w aparaturze analitycznej. Budowa i bierząca konserwacja aparatury. Zaliczenie
T-L-6Chromatografia cieczowa i gazowa. Przygotowanie próbejk do analizy - ekstrakcja związków organicznych. Zapoznanie z aparaturą. Oznaczanie wybranych substancji w żywności. Identyfikacja nieznanych związków z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzęzonej ze spektrometrią mas.
T-L-2Opracowanie i interpretacja wyników pomiarów.
T-L-1a) Wprowadzenie (zasady BHP, organizacja ćwiczeń, wymagania); b) Zapoznanie z podstawowym sprzętem i odczynnkami wykorzystywanymi w laboratorium.
T-L-5Wstęp do metod chromatograficznych. Analiza jakościowa barwników (tusz, barwniki roślinne metodą chromatografii bibułowej.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Dyskusja
M-4Metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału lub przygotowanie do zajęć
S-3Ocena formująca: Ocena prezentowanych prac studentów
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe ćwiczeń laboratoryjnych
S-5Ocena podsumowująca: Egzamin ustny lub pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi wyszukiwać metod analizy . Nie zna zasad przeprowadzania analiz. Nie potrafi opracowywać wyników.
3,0Student na ogół stosuje poprawną terminologię. Pracuje na ogół zgodnie z zasadami obowiązującymi w laboratorium. Pod nadzorem potrafi przeprowadzić proste analizy.
3,5Student na ogół stosuje poprawną terminologię i pracuje zgodnie z zasadami obowiązujęcymi w laboratorium. Nie potrafi samodzielnie wybrać odpowiedniej metodyki analizy. Potrafi wymienić podstawową aparaturę analityczną. Potrafi przeprowadzić proste analizy, i opracować je w podstawowym zakresie.
4,0Student stosuje poprawną terminologię i pracuje zgodnie z zasadami obowiazującymi w laboratorium. Potrafi samodzielnie wybrać odpowiednią metodykę analizy. Potrafi przeprowadzić podstawowe analizy. Potrafi wymienić podstawową aparaturę analityczną i opisać jej działanie. Umie poddać uzyskane wyniki podstawowej analizie.
4,5Student stosuje poprawną terminologię i pracuje zgodnie z zasadami obowiązującymi w laboratorium. Potrafi samodzielnie wybrać odpowiednią metodykę analizy. Potrafi przeprowadzić podstawowe analizy. Potrafi wymienić podstawową aparaturę analityczną i opisać jej działanie. Umie poddać uzyskane wyniki ocenie i wyciągnąć wnioski dotyczące dotyczące ich poprawności.
5,0Student stosuje poprawną terminologię i pracuje zgodnie z zasadami obowiazującymi w laboratorium. Potrafi samodzielnie wybierać odpowiednie metody badawcze i dobrać aparaturę. Potrafi przeprowadzać podstawowe analizy. Zna aparaturę analityczną, potrafi opisać jej działanie i samodzielnie ją obsłużyć. Umie poddać uzyskane wyniki ocenie i wyciągnąć wnioski dotyczące dotyczące ich poprawności. Swobodnie prezentuje i duskutuje o uzyskanych wynikach.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO4-7_K01Student jest kreatywny w doborze metod analitycznych, ma świadomość kosztów analizy instrumentalnej. Wykazuje dbałość o efekty swej pracy. Ma świadomość odpowiedzialności zawodowej i etycznej za wyniki analiz. Ma świadomość konieczności samokształcenia. Potrafi pracować w zespole
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K02Ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności płci, poglądów i kultur.
ZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Student powinien opanować wiedzę teoretyczna dotyczącą metod analitycznych i urządzeń wykorzystywanych w badaniach związków toksycznych
C-2Student powinien zapoznać się z podstawową aparaturą analityczną wykorzystywaną w analizie zanieczyszczeń, jej budową, obsługą oraz metodyka przeprowadzania podstawowych analiz z jej wykorzystaniem.
Treści programoweT-L-2Opracowanie i interpretacja wyników pomiarów.
T-L-8Ćwiczenie projektowe. Prezentacja projektów (referatów) dotyczących zadanego problemu analitycznego. (Omówienie planowanej metodyki badań, dobór aparatury, dostawcy, odczynników, szkła laboratoryjnego, wstępny kosztorys).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Dyskusja
M-4Metoda przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
S-5Ocena podsumowująca: Egzamin ustny lub pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości odpowiedzialności zawodowej i etycznej za uzyskane wyniki. Nie współpracuje w grupie, potrafi dezorganizować pracę innych.
3,0Student potrafi współpracować w grupie, jednak zachowuje bierną postawę.
3,5Student potrafi współpracować w grupie. Stara się być kreatywnym. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Rozumie konieczność pogłębiania swej wiedzy i umiejętności.
4,0Student potrafi współpracować w grupie. Stara się być kreatywnym. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Stara sie pogłębiać wiedzę i umiejętności. Stara się inspirować innych do pracy.
4,5Student potrafi współpracować w grupie. Stara się być kreatywnym. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Stara sie pogłębiać wiedzę i umiejętności. Stara się inspirować innych do pracy. Potrafi bronić swego zdania.
5,0Student potrafi współpracować w grupie. Stara się być kreatywnym. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Stara sie pogłębiać wiedzę i umiejętności. Stara się inspirować innych do pracy. Potrafi bronić swego zdania. Potrafi pokierować grupą, ale jest otwarty na głosy innych.