Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Friedrich <Mariola.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magda Bruszkowska <Magda.Bruszkowska@zut.edu.pl>, Zuzanna Goluch-Koniuszy <Zuzanna.Goluch-Koniuszy@zut.edu.pl>, Magdalena Kuchlewska <Magdalena.Radziszewska@zut.edu.pl>, Joanna Sadowska <Joanna.Sadowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW4 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość biologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z rolą związków biologicznie aktywnych i innych, obecnych w żywności. Nabycie umiejętności komponowania diety, by poprzez odpowiedni dobór maksymalizować jej prozdrowotne efekty.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Źródła wody w żywieniu - możliwość ich wpływu na stan nawodnienia i odzywienia organizmu3
T-A-2Dobór odpowiednich kwasów tluszczowych w diecie jako wyraz profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych3
T-A-3Rola produktów będących źródłem węglowodanów w profilaktyce otyłości i insulinooporności3
T-A-4Żywność określana mianem prozdrowotnej3
T-A-5Składniki bioaktywne w żywności - ich rola i źródła3
15
wykłady
T-W-1Rytm okołodobowy a rozkład i skład posiłków i ich rola w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu2
T-W-2Żywieniowa regulacja funkcji ośrodków głodu i sytości jako profilaktyka nadwagi i otyłości prostej2
T-W-3Woda i jej rola w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego i całego organizmu2
T-W-4Produkty trawienia i metabolizmu białek i ich pozytywny i negatywny wpływ na organizm2
T-W-5Węglowodany – czy tylko źródło energii?2
T-W-6Pro- i antyzdrowotne właściwości lipidów i kwasów tłuszczowych obecnych w diecie2
T-W-7Warzywa i owoce - źródło związków biologicznie aktywnych o szczególnych właściwościach prozdrowotnych2
T-W-8Pozytywne i negatywne efekty metabolizmu ksenobiotyków1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Analiza wskazanej literatury5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia10
30
wykłady
A-W-1Analiza wskazanej literatury25
A-W-2Godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-W-3uczestnictwo w zajęciach15
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia praktyczne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: prezentacja przygotowana na zadany temat
S-2Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-4Ocena formująca: Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO3-6_W01
Zna wpływ środowiska na skład produktów oraz zna rolę zwiazków biologicznie aktywnych i innych obecnych w żywności
ZBiJŻ_1A_W09, ZBiJŻ_1A_W04R1A_W04, R1A_W05InzA_W03C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-2M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO3-6_U01
Student umie stale podnosić swoje kompetencje zawodowe, tak aby zgodnie z najnowszą wiedzą komponować dietę o prozdrowotnych efektach oddziaływania na organizm
ZBiJŻ_1A_U05, ZBiJŻ_1A_U01R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-2M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO3-6_K01
Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się i popularyzacji zdobytej wiedzy
ZBiJŻ_1A_K05, ZBiJŻ_1A_K01R1A_K01, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-2M-1, M-2S-2, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO3-6_W01
Zna wpływ środowiska na skład produktów oraz zna rolę zwiazków biologicznie aktywnych i innych obecnych w żywności
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO3-6_U01
Student umie stale podnosić swoje kompetencje zawodowe, tak aby zgodnie z najnowszą wiedzą komponować dietę o prozdrowotnych efektach oddziaływania na organizm
2,0Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacji z różnych źródeł specjalistycznej literatury dotyczących prozdrowotnych składników diety i nie potrafi dokonać skomponować diety o właściwościach prozdrowotnych.
3,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące prozdrowotnych składników diety z zaledwie kilku źródeł specjalistycznej literatury . Potrafi w ograniczonym stopniu skomponować dietę o właściwościach prozdrowotnych.
3,5Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje z wielu źródeł specjalistycznej literatury dotyczące prozdrowotnych składników diety. Potrafi skomponować dietę o właściwościach prozdrowotnych.
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje specjalistyczne piśmiennictwo w procesie uczenia się, ale również potrafi je w analityczny sposób porównać i zweryfikować. Potrafi skomponować dietę o właściwościach prozdrowotnych.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego skomponowania diety o właściwościach prozdrowotnych. Potrafi uzasadnić dokonane wybory w ograniczonym stopniu.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego skomponowania diety o właściwościach prozdrowotnych. Potrafi w pełni uzasadnić dokonane wybory.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO3-6_K01
Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się i popularyzacji zdobytej wiedzy
2,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
3,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
3,5Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
4,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
4,5Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
5,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia

Literatura podstawowa

  1. Gawęcki J., Roszkowski W., Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, PWN, Warszawa, 2012
  2. Januszewicz P., Socha P., Mazur A., Żywienie w zdrowiu publicznym, Wyd. Uniw. Rzesz., Rzeszów, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Dziuba J., Fornal Ł., Biologicznie aktywne peptydy i białka żywności, WNT, Warszawa, 2009
  2. Sygit M., Zdrowie publiczne, Kluwer, Warszawa, 2010

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Źródła wody w żywieniu - możliwość ich wpływu na stan nawodnienia i odzywienia organizmu3
T-A-2Dobór odpowiednich kwasów tluszczowych w diecie jako wyraz profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych3
T-A-3Rola produktów będących źródłem węglowodanów w profilaktyce otyłości i insulinooporności3
T-A-4Żywność określana mianem prozdrowotnej3
T-A-5Składniki bioaktywne w żywności - ich rola i źródła3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rytm okołodobowy a rozkład i skład posiłków i ich rola w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu2
T-W-2Żywieniowa regulacja funkcji ośrodków głodu i sytości jako profilaktyka nadwagi i otyłości prostej2
T-W-3Woda i jej rola w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego i całego organizmu2
T-W-4Produkty trawienia i metabolizmu białek i ich pozytywny i negatywny wpływ na organizm2
T-W-5Węglowodany – czy tylko źródło energii?2
T-W-6Pro- i antyzdrowotne właściwości lipidów i kwasów tłuszczowych obecnych w diecie2
T-W-7Warzywa i owoce - źródło związków biologicznie aktywnych o szczególnych właściwościach prozdrowotnych2
T-W-8Pozytywne i negatywne efekty metabolizmu ksenobiotyków1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Analiza wskazanej literatury5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Analiza wskazanej literatury25
A-W-2Godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-W-3uczestnictwo w zajęciach15
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO3-6_W01Zna wpływ środowiska na skład produktów oraz zna rolę zwiazków biologicznie aktywnych i innych obecnych w żywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W09Ma wiedzę z zakresu fizjologii trawienia i przemian składników pokarmowych oraz ich wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta
ZBiJŻ_1A_W04Ma wiedzę w zakresie uwarunkowań pomiędzy jakoscią i składem żywności a funkcjonowaniem organizmu człowieka.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z rolą związków biologicznie aktywnych i innych, obecnych w żywności. Nabycie umiejętności komponowania diety, by poprzez odpowiedni dobór maksymalizować jej prozdrowotne efekty.
Treści programoweT-W-1Rytm okołodobowy a rozkład i skład posiłków i ich rola w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu
T-W-3Woda i jej rola w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego i całego organizmu
T-W-4Produkty trawienia i metabolizmu białek i ich pozytywny i negatywny wpływ na organizm
T-W-5Węglowodany – czy tylko źródło energii?
T-W-6Pro- i antyzdrowotne właściwości lipidów i kwasów tłuszczowych obecnych w diecie
T-W-7Warzywa i owoce - źródło związków biologicznie aktywnych o szczególnych właściwościach prozdrowotnych
T-W-8Pozytywne i negatywne efekty metabolizmu ksenobiotyków
T-W-2Żywieniowa regulacja funkcji ośrodków głodu i sytości jako profilaktyka nadwagi i otyłości prostej
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia praktyczne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: prezentacja przygotowana na zadany temat
S-2Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO3-6_U01Student umie stale podnosić swoje kompetencje zawodowe, tak aby zgodnie z najnowszą wiedzą komponować dietę o prozdrowotnych efektach oddziaływania na organizm
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U05Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych oraz posiada zdolność samodzielnego planowania własnej kariery
ZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z rolą związków biologicznie aktywnych i innych, obecnych w żywności. Nabycie umiejętności komponowania diety, by poprzez odpowiedni dobór maksymalizować jej prozdrowotne efekty.
Treści programoweT-W-1Rytm okołodobowy a rozkład i skład posiłków i ich rola w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu
T-W-3Woda i jej rola w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego i całego organizmu
T-W-4Produkty trawienia i metabolizmu białek i ich pozytywny i negatywny wpływ na organizm
T-W-5Węglowodany – czy tylko źródło energii?
T-W-6Pro- i antyzdrowotne właściwości lipidów i kwasów tłuszczowych obecnych w diecie
T-W-7Warzywa i owoce - źródło związków biologicznie aktywnych o szczególnych właściwościach prozdrowotnych
T-W-8Pozytywne i negatywne efekty metabolizmu ksenobiotyków
T-W-2Żywieniowa regulacja funkcji ośrodków głodu i sytości jako profilaktyka nadwagi i otyłości prostej
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia praktyczne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: prezentacja przygotowana na zadany temat
S-2Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacji z różnych źródeł specjalistycznej literatury dotyczących prozdrowotnych składników diety i nie potrafi dokonać skomponować diety o właściwościach prozdrowotnych.
3,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące prozdrowotnych składników diety z zaledwie kilku źródeł specjalistycznej literatury . Potrafi w ograniczonym stopniu skomponować dietę o właściwościach prozdrowotnych.
3,5Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje z wielu źródeł specjalistycznej literatury dotyczące prozdrowotnych składników diety. Potrafi skomponować dietę o właściwościach prozdrowotnych.
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje specjalistyczne piśmiennictwo w procesie uczenia się, ale również potrafi je w analityczny sposób porównać i zweryfikować. Potrafi skomponować dietę o właściwościach prozdrowotnych.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego skomponowania diety o właściwościach prozdrowotnych. Potrafi uzasadnić dokonane wybory w ograniczonym stopniu.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego skomponowania diety o właściwościach prozdrowotnych. Potrafi w pełni uzasadnić dokonane wybory.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO3-6_K01Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się i popularyzacji zdobytej wiedzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
ZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z rolą związków biologicznie aktywnych i innych, obecnych w żywności. Nabycie umiejętności komponowania diety, by poprzez odpowiedni dobór maksymalizować jej prozdrowotne efekty.
Treści programoweT-W-1Rytm okołodobowy a rozkład i skład posiłków i ich rola w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu
T-W-3Woda i jej rola w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego i całego organizmu
T-W-4Produkty trawienia i metabolizmu białek i ich pozytywny i negatywny wpływ na organizm
T-W-5Węglowodany – czy tylko źródło energii?
T-W-6Pro- i antyzdrowotne właściwości lipidów i kwasów tłuszczowych obecnych w diecie
T-W-7Warzywa i owoce - źródło związków biologicznie aktywnych o szczególnych właściwościach prozdrowotnych
T-W-8Pozytywne i negatywne efekty metabolizmu ksenobiotyków
T-W-2Żywieniowa regulacja funkcji ośrodków głodu i sytości jako profilaktyka nadwagi i otyłości prostej
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia praktyczne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie
S-4Ocena formująca: Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
3,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
3,5Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
4,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
4,5Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
5,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia