Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Ochrona zdrowia publicznego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona zdrowia publicznego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Podstaw Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Kucharska <Elzbieta.Kucharska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Edyta Balejko <Edyta.Balejko@zut.edu.pl>, Anna Bogacka <Anna.Bogacka@zut.edu.pl>, Teresa Seidler <Teresa.Seidler@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW4 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość treści przedmiotów: podstawy prawa, podstawy zarządzania, podstawy żywienia człowieka, podstawy anatomii i fizjologii człowieka.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony zdrowia publicznego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Polityka zdrowotna. Projekt organizacji zajmującej się ochroną zdrowia, cele i zadania.2
T-A-2Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiem. Wpływ żywienia na zdrowie.2
T-A-3Zasady racjonalnego żywienia w kontekście zachowania zdrowia.2
T-A-4Jakościowe i ilościowe metody oceny żywienia człowieka.2
T-A-5Opieka medyczna nad rodziną w zdrowiu i w chorobie2
T-A-6Opieka medyczna w szkole w ramach zdrowia publicznego2
T-A-7Opieka nad zdrowiem osób starszych.2
T-A-8Zaliczenie ćwiczeń1
15
wykłady
T-W-1Pojęcie zdrowia publicznego. Funkcje zdrowia publicznego.2
T-W-2Odpowiedzilność państwa za bezpieczeństwo zdrowotne. Organizacje krajowe działające w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego. Zadania, programy krajowych organizacji na rzecz ochrony zdrowia publicznego.2
T-W-3Organizacje międzynarodowe działające w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego. Zadania, programy krajowych organizmacji na rzecz ochrony zdrowia publicznego.2
T-W-4Zdrowie publiczne, a system opieki zdrowotnej w Polsce.2
T-W-5Zagrożenia zdrowia ludności. Wady w żywieniu i ich konsekwencje zdrowotne.2
T-W-6Stan zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej.2
T-W-7Problemy socjobytowe i zdrowotne ludzi starszych.2
T-W-8Lecznictwo sanatoryjne w Polsce.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2analiza wskazanej literatury10
A-A-3konsultacje z nauczycielem5
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2analiza wskazanej literatury15
A-W-3przygotowanie do zaliczenia15
A-W-4konsultacje z nauczycielem15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
M-2dyskusja związana z wykładem
M-3prezentacje/referaty przygotowywane przez studentów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena prezentacji/referatu
S-2Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie przedmiotu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO3-5_W01
Student ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony zdrowia poublicznego. Zna organizacje krajowe i międzynarodowe zajmujące się ochroną zdrowia publcznego.
ZBiJŻ_1A_W02, ZBiJŻ_1A_W04, ZBiJŻ_1A_W11R1A_W02, R1A_W04, R1A_W05InzA_W03, InzA_W04C-1T-A-2, T-A-3, T-W-3, T-W-2, T-W-5, T-A-7, T-A-6, T-A-4, T-A-1, T-W-1, T-A-5, T-W-4M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO3-5_U01
Student potrafi wskazać wpływ jakości żywności na zdrowie człowieka. Ponadto potrafi wskazać zadania organizacji krajowych i międzynarodowych w zakresie ochrony zdrowia publicznego.
ZBiJŻ_1A_U05, ZBiJŻ_1A_U07R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-1T-A-3, T-A-5, T-A-7, T-A-2, T-A-6, T-W-2, T-W-1, T-A-4, T-W-4, T-A-1, T-W-3, T-W-5M-1, M-3, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO3-5_K01
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania się. Ma świadomość roli jaką odgrywa żywienie na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia publicznego i odpowiedzialności za pracę. Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując różne role. Rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K02, ZBiJŻ_1A_K03, ZBiJŻ_1A_K04, ZBiJŻ_1A_K05R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-3, T-A-5, T-A-7, T-W-2, T-W-4, T-A-6, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-3, T-W-5, T-W-1M-3, M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO3-5_W01
Student ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony zdrowia poublicznego. Zna organizacje krajowe i międzynarodowe zajmujące się ochroną zdrowia publcznego.
2,0
3,0Student posiada dostateczną wiedzę z zakresu ochrony zdrowia publicznego i poprawnie ją wykorzystuje.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO3-5_U01
Student potrafi wskazać wpływ jakości żywności na zdrowie człowieka. Ponadto potrafi wskazać zadania organizacji krajowych i międzynarodowych w zakresie ochrony zdrowia publicznego.
2,0
3,0Student poprawnie prezentuje wyniki swoich badań bez analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO3-5_K01
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania się. Ma świadomość roli jaką odgrywa żywienie na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia publicznego i odpowiedzialności za pracę. Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując różne role. Rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
2,0
3,0Posiada potrzebę dokształcania się.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Teresa Bernadetta Kulik, Maciej Latalski, Zdrowie publiczne. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych, Wyd.Czelej, Lublin, 2002
  2. Maria D. Głowacka, Joanna Zdanowska, Zdrowie publiczne w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa, 2013

Literatura dodatkowa

  1. Marian Sygit, Zdrowie publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa, 2013

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Polityka zdrowotna. Projekt organizacji zajmującej się ochroną zdrowia, cele i zadania.2
T-A-2Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiem. Wpływ żywienia na zdrowie.2
T-A-3Zasady racjonalnego żywienia w kontekście zachowania zdrowia.2
T-A-4Jakościowe i ilościowe metody oceny żywienia człowieka.2
T-A-5Opieka medyczna nad rodziną w zdrowiu i w chorobie2
T-A-6Opieka medyczna w szkole w ramach zdrowia publicznego2
T-A-7Opieka nad zdrowiem osób starszych.2
T-A-8Zaliczenie ćwiczeń1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie zdrowia publicznego. Funkcje zdrowia publicznego.2
T-W-2Odpowiedzilność państwa za bezpieczeństwo zdrowotne. Organizacje krajowe działające w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego. Zadania, programy krajowych organizacji na rzecz ochrony zdrowia publicznego.2
T-W-3Organizacje międzynarodowe działające w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego. Zadania, programy krajowych organizmacji na rzecz ochrony zdrowia publicznego.2
T-W-4Zdrowie publiczne, a system opieki zdrowotnej w Polsce.2
T-W-5Zagrożenia zdrowia ludności. Wady w żywieniu i ich konsekwencje zdrowotne.2
T-W-6Stan zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej.2
T-W-7Problemy socjobytowe i zdrowotne ludzi starszych.2
T-W-8Lecznictwo sanatoryjne w Polsce.1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2analiza wskazanej literatury10
A-A-3konsultacje z nauczycielem5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2analiza wskazanej literatury15
A-W-3przygotowanie do zaliczenia15
A-W-4konsultacje z nauczycielem15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO3-5_W01Student ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony zdrowia poublicznego. Zna organizacje krajowe i międzynarodowe zajmujące się ochroną zdrowia publcznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W02Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i zagadnień społecznych dotyczących zarządzania i bezpieczeństwa żywności
ZBiJŻ_1A_W04Ma wiedzę w zakresie uwarunkowań pomiędzy jakoscią i składem żywności a funkcjonowaniem organizmu człowieka.
ZBiJŻ_1A_W11Zna organizacje kontroli oraz systemy zapewniania jakości żywności, zasady ich wdrażania i dokumentowania w Polsce i UE w zakresie związanym ze studiowanym kierunkiem
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony zdrowia publicznego.
Treści programoweT-A-2Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiem. Wpływ żywienia na zdrowie.
T-A-3Zasady racjonalnego żywienia w kontekście zachowania zdrowia.
T-W-3Organizacje międzynarodowe działające w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego. Zadania, programy krajowych organizmacji na rzecz ochrony zdrowia publicznego.
T-W-2Odpowiedzilność państwa za bezpieczeństwo zdrowotne. Organizacje krajowe działające w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego. Zadania, programy krajowych organizacji na rzecz ochrony zdrowia publicznego.
T-W-5Zagrożenia zdrowia ludności. Wady w żywieniu i ich konsekwencje zdrowotne.
T-A-7Opieka nad zdrowiem osób starszych.
T-A-6Opieka medyczna w szkole w ramach zdrowia publicznego
T-A-4Jakościowe i ilościowe metody oceny żywienia człowieka.
T-A-1Polityka zdrowotna. Projekt organizacji zajmującej się ochroną zdrowia, cele i zadania.
T-W-1Pojęcie zdrowia publicznego. Funkcje zdrowia publicznego.
T-A-5Opieka medyczna nad rodziną w zdrowiu i w chorobie
T-W-4Zdrowie publiczne, a system opieki zdrowotnej w Polsce.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
M-2dyskusja związana z wykładem
M-3prezentacje/referaty przygotowywane przez studentów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena prezentacji/referatu
S-2Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada dostateczną wiedzę z zakresu ochrony zdrowia publicznego i poprawnie ją wykorzystuje.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO3-5_U01Student potrafi wskazać wpływ jakości żywności na zdrowie człowieka. Ponadto potrafi wskazać zadania organizacji krajowych i międzynarodowych w zakresie ochrony zdrowia publicznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U05Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych oraz posiada zdolność samodzielnego planowania własnej kariery
ZBiJŻ_1A_U07Potrafi wskazać wpływ jakości żywności na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia publicznego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony zdrowia publicznego.
Treści programoweT-A-3Zasady racjonalnego żywienia w kontekście zachowania zdrowia.
T-A-5Opieka medyczna nad rodziną w zdrowiu i w chorobie
T-A-7Opieka nad zdrowiem osób starszych.
T-A-2Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiem. Wpływ żywienia na zdrowie.
T-A-6Opieka medyczna w szkole w ramach zdrowia publicznego
T-W-2Odpowiedzilność państwa za bezpieczeństwo zdrowotne. Organizacje krajowe działające w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego. Zadania, programy krajowych organizacji na rzecz ochrony zdrowia publicznego.
T-W-1Pojęcie zdrowia publicznego. Funkcje zdrowia publicznego.
T-A-4Jakościowe i ilościowe metody oceny żywienia człowieka.
T-W-4Zdrowie publiczne, a system opieki zdrowotnej w Polsce.
T-A-1Polityka zdrowotna. Projekt organizacji zajmującej się ochroną zdrowia, cele i zadania.
T-W-3Organizacje międzynarodowe działające w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego. Zadania, programy krajowych organizmacji na rzecz ochrony zdrowia publicznego.
T-W-5Zagrożenia zdrowia ludności. Wady w żywieniu i ich konsekwencje zdrowotne.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
M-3prezentacje/referaty przygotowywane przez studentów
M-2dyskusja związana z wykładem
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie przedmiotu
S-1Ocena formująca: ocena prezentacji/referatu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student poprawnie prezentuje wyniki swoich badań bez analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO3-5_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania się. Ma świadomość roli jaką odgrywa żywienie na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia publicznego i odpowiedzialności za pracę. Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując różne role. Rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K02Ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności płci, poglądów i kultur.
ZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
ZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
ZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony zdrowia publicznego.
Treści programoweT-W-3Organizacje międzynarodowe działające w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego. Zadania, programy krajowych organizmacji na rzecz ochrony zdrowia publicznego.
T-A-5Opieka medyczna nad rodziną w zdrowiu i w chorobie
T-A-7Opieka nad zdrowiem osób starszych.
T-W-2Odpowiedzilność państwa za bezpieczeństwo zdrowotne. Organizacje krajowe działające w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego. Zadania, programy krajowych organizacji na rzecz ochrony zdrowia publicznego.
T-W-4Zdrowie publiczne, a system opieki zdrowotnej w Polsce.
T-A-6Opieka medyczna w szkole w ramach zdrowia publicznego
T-A-1Polityka zdrowotna. Projekt organizacji zajmującej się ochroną zdrowia, cele i zadania.
T-A-2Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiem. Wpływ żywienia na zdrowie.
T-A-4Jakościowe i ilościowe metody oceny żywienia człowieka.
T-A-3Zasady racjonalnego żywienia w kontekście zachowania zdrowia.
T-W-5Zagrożenia zdrowia ludności. Wady w żywieniu i ich konsekwencje zdrowotne.
T-W-1Pojęcie zdrowia publicznego. Funkcje zdrowia publicznego.
Metody nauczaniaM-3prezentacje/referaty przygotowywane przez studentów
M-2dyskusja związana z wykładem
M-1wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena prezentacji/referatu
S-2Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada potrzebę dokształcania się.
3,5
4,0
4,5
5,0