Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Sensoryczne metody oceny jakości żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Sensoryczne metody oceny jakości żywności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Towaroznawstwa i Oceny Jakości
Nauczyciel odpowiedzialny Barbara Czerniejewska-Surma <Barbara.Czerniejewska-Surma@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marek Szczygielski <Marek.Szczygielski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL3 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1otrzymanie zaliczenia z biochemii i chemii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu metod przeprowadzania analizy sensorycznej produktów żywnosciowych.
C-2Nabycie praktycznej umiejętności zastosowania metod analizy sensorycznej produktów żywnościowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zajęcia organizacyjne: zapoznanie słuchaczy z kryteriami oceniania i wykonywania ćwiczeń2
T-L-2Metody sprawdzania wrażliwości sensorycznej2
T-L-3Porównanie metod wykrywania różnic na przykładzie wybranych środków spożywczych2
T-L-4Zastosowanie metod profilowania smakowitości i tekstury wybranych produktów spożywczych.2
T-L-5Dobór i zastosowanie metod skalowania artykułów żywnościowych.2
T-L-6Porównanie metod konsumenckich na przykładzie artykułów żywnościowych2
T-L-7Porównanie metody kolejności a wielokrotnych uporządkowań artykułów żywnościowych2
T-L-8Kolokwium zaliczeniowe1
15
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia z zakresu sensorycznych metod oceny jakości2
T-W-2Podstawy metod analizy sensorycznej.4
T-W-3Warunki stosowania sensorycznych metod oceny jakości. Sprawność sensoryczna.2
T-W-4Przygotowanie próbek żywnościowych do oceny. Zasady zastosowania sensorycznych metod oceny jakości produktu. Kryteria doboru oceniających. Szkolenia w zakresie sensorycznych metod oceny jakości.2
T-W-5Charakterystyka metod sensorycznych stosowanych w analizie i ocenie jakości żywnosci.4
T-W-6Błędy w analizie sensorycznej1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do zajęć10
A-L-3przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego5
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do egzaminu45
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: oceny z odpowiedzi ustnej podczas ćwiczeń
S-2Ocena formująca: oceny za zaliczenie poszczególnych ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: ocena z kolokwium zaliczeniowego
S-4Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu pisemnego z tematyki wykładów i ćwiczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO2-4_W01
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod analizy sensorycznej produktów żywnościowych. Odpowiednio do produktu dobiera metody analizy sensorycznej.
ZBiJŻ_1A_W12R1A_W04, R1A_W05InzA_W01, InzA_W02, InzA_W03C-1T-W-6M-1, M-2, M-3S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO2-4_U01
Student posiada umiejętność doboru metod i przeprowadzenia własciwie dobranej analizy sensorycznej do produktów żywnościowych.
ZBiJŻ_1A_U02R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U03, InzA_U05C-2, C-1T-L-1, T-L-2, T-L-6, T-L-7M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO2-4_K01
Ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności oraz konieczności dalszej edukacji. Pracuje w grupie, przyjmuje pozycję lidera.
ZBiJŻ_1A_K04, ZBiJŻ_1A_K01R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2T-L-8M-1, M-2, M-3S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO2-4_W01
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod analizy sensorycznej produktów żywnościowych. Odpowiednio do produktu dobiera metody analizy sensorycznej.
2,0
3,0Zna najważniejsze zasady analizy sensorycznej stosowane przy badaniu produktów żywnościowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO2-4_U01
Student posiada umiejętność doboru metod i przeprowadzenia własciwie dobranej analizy sensorycznej do produktów żywnościowych.
2,0
3,0Potrafi dobrać i przeprowadzić podstawowe analizy z zakresu analizy sensorycznej produktów żywnościowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO2-4_K01
Ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności oraz konieczności dalszej edukacji. Pracuje w grupie, przyjmuje pozycję lidera.
2,0
3,0Nie jest pewny posiadanej wiedzy. Pracuje w grupie, niechętnie przyjmuje pozycję lidera.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I., Sensoryczne badania żywności, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków, 2009
  2. Gawęcki J., Jędryka T., Analiza sensoryczna, Wydawnictwo AE, 1999
  3. Krełowska- Kułas N., Badanie jakości produktów spożywczych, PZWL, Warszawa, 1999
  4. Ackertnan D., Historia naturalna zmysłów, Książka i Wiedza, Warszawa, 1994
  5. Gawęcki J., Wagner W., Podstawy doświadczalnictwa w nauce o żywieniu i żywności, Skrypt AR, Poznań, 1988
  6. Krełowska- Kułas N., Badanie jakości produktów spożywczych, PZWL, Warszawa, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Andrzejewski H., Gołębiowska T., Ćwiczenia z analizy sensorycznej, Skrypt WSE, Poznań, 1974
  2. Fortuna T., Gibiński T. Nawotna A., Ćwiczenia z analizy żywności, Skrypt AR, Kraków, 1992
  3. Fortuna T., Juszczuk L. Sobolewska- Zielińska J., Podstawy analizy żywności, AR, Kraków, 2001

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zajęcia organizacyjne: zapoznanie słuchaczy z kryteriami oceniania i wykonywania ćwiczeń2
T-L-2Metody sprawdzania wrażliwości sensorycznej2
T-L-3Porównanie metod wykrywania różnic na przykładzie wybranych środków spożywczych2
T-L-4Zastosowanie metod profilowania smakowitości i tekstury wybranych produktów spożywczych.2
T-L-5Dobór i zastosowanie metod skalowania artykułów żywnościowych.2
T-L-6Porównanie metod konsumenckich na przykładzie artykułów żywnościowych2
T-L-7Porównanie metody kolejności a wielokrotnych uporządkowań artykułów żywnościowych2
T-L-8Kolokwium zaliczeniowe1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia z zakresu sensorycznych metod oceny jakości2
T-W-2Podstawy metod analizy sensorycznej.4
T-W-3Warunki stosowania sensorycznych metod oceny jakości. Sprawność sensoryczna.2
T-W-4Przygotowanie próbek żywnościowych do oceny. Zasady zastosowania sensorycznych metod oceny jakości produktu. Kryteria doboru oceniających. Szkolenia w zakresie sensorycznych metod oceny jakości.2
T-W-5Charakterystyka metod sensorycznych stosowanych w analizie i ocenie jakości żywnosci.4
T-W-6Błędy w analizie sensorycznej1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do zajęć10
A-L-3przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do egzaminu45
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO2-4_W01Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod analizy sensorycznej produktów żywnościowych. Odpowiednio do produktu dobiera metody analizy sensorycznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W12Zna metody zabezpieczania i oceny jakości surowców i żywności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu metod przeprowadzania analizy sensorycznej produktów żywnosciowych.
Treści programoweT-W-6Błędy w analizie sensorycznej
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: oceny z odpowiedzi ustnej podczas ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: ocena z kolokwium zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna najważniejsze zasady analizy sensorycznej stosowane przy badaniu produktów żywnościowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO2-4_U01Student posiada umiejętność doboru metod i przeprowadzenia własciwie dobranej analizy sensorycznej do produktów żywnościowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U02Potrafi dobrać metody oceny jakości i bezpieczeństwa surowców i produktów żywnościowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-2Nabycie praktycznej umiejętności zastosowania metod analizy sensorycznej produktów żywnościowych.
C-1Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu metod przeprowadzania analizy sensorycznej produktów żywnosciowych.
Treści programoweT-L-1Zajęcia organizacyjne: zapoznanie słuchaczy z kryteriami oceniania i wykonywania ćwiczeń
T-L-2Metody sprawdzania wrażliwości sensorycznej
T-L-6Porównanie metod konsumenckich na przykładzie artykułów żywnościowych
T-L-7Porównanie metody kolejności a wielokrotnych uporządkowań artykułów żywnościowych
Metody nauczaniaM-2dyskusja dydaktyczna
M-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: oceny z odpowiedzi ustnej podczas ćwiczeń
S-2Ocena formująca: oceny za zaliczenie poszczególnych ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: ocena z kolokwium zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi dobrać i przeprowadzić podstawowe analizy z zakresu analizy sensorycznej produktów żywnościowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO2-4_K01Ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności oraz konieczności dalszej edukacji. Pracuje w grupie, przyjmuje pozycję lidera.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
ZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu metod przeprowadzania analizy sensorycznej produktów żywnosciowych.
C-2Nabycie praktycznej umiejętności zastosowania metod analizy sensorycznej produktów żywnościowych.
Treści programoweT-L-8Kolokwium zaliczeniowe
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: oceny z odpowiedzi ustnej podczas ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: ocena z kolokwium zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Nie jest pewny posiadanej wiedzy. Pracuje w grupie, niechętnie przyjmuje pozycję lidera.
3,5
4,0
4,5
5,0