Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Organizmy inwazyjne w przemyśle spożywczym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Organizmy inwazyjne w przemyśle spożywczym
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Toksykologii
Nauczyciel odpowiedzialny Mikołaj Protasowicki <Mikolaj.Protasowicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Artur Ciemniak <Artur.Ciemniak@zut.edu.pl>, Kamila Pokorska-Niewiada <Kamila.Pokorska@zut.edu.pl>, Monika Rajkowska-Myśliwiec <Monika.Rajkowska@zut.edu.pl>, Agata Witczak <Agata.Witczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL2 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość biologii, higieny żywności i toksykologii, technologii żywności

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy o szkodnikach występujących w przemyśle spożywczym i żywności oraz o sposobach prewencji i metodach ich zwalczania

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zasady BHP w laboratorium, tematyka, organizacja i zasady zaliczania ćwiczeń.1
T-L-2Badania środków spożywczych na obecność organizmów inwazyjnych.3
T-L-3Poznanie typowych uszkodzeń surowców roślinnych powodowanych przez organizmy inwazyjne zwierzęce.3
T-L-4Przykłady chorób przenoszonych drogą pokarmową w których pośrednią rolę odgrywają organizmy inwazyjne.2
T-L-5Określenie wpływu środków biobójczych na organizmy inwazyjne.2
T-L-6Badania zawartości niektórych produktów metabolizmu organizmów inwazyjnych w surowcach i artykułach spożywczych. Oszacowanie wyników tych badań w aspekcie zagrożenia zdrowia potencjalnego konsumenta.2
T-L-7Referaty na podstawie przygotowanych prac kontrolnych i dyskusja. Zaliczenie ćwiczeń.2
15
wykłady
T-W-1Organizmy inwazyjne występujące w magazynach surowców i produktów spożywczych oraz pasz.2
T-W-2Straty ilościowe i jakościowe w żywności wynikajace z inwazji organizmów obcych roślinnych i zwierzęcych.2
T-W-3Ochrona roślin podczas upraw polowych i właściwe zabezpieczenie magazynów przed organizmami inwazyjnymi oraz wybrane metody i środki do walki z nimi.5
T-W-4Metody badania żywności na obecność organizmów inwazyjnych.2
T-W-5Identyfikacja organizmów inwazyjnych w żywności.2
T-W-6Identyfikacja organizmów inwazyjnych na podstawie rodzaju uszkodzeń powstałych w wyniku ich aktywności życiowej.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie się do zajęć - praca własna studenta15
A-L-3Przygotowanie pracy kontrolnej10
A-L-4Konsultacje9
A-L-5Przygotowanie się do zaliczenia10
59
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studia literatury naukowej6
A-W-3Konsultacje4
A-W-4Przygotowywanie się do zaliczenia przedmiotu5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3dyskusja związana z wykładami
M-4metoda przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: odpowiedź ustana sprawdzająca opanowanie materiału
S-3Ocena formująca: zaliczenie końcowe ustne lub pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO1-2_W01
Student jest w stanie sformułować problem związany z zagrożeniem ze strony organizmów inwazyjnych, rozpoznać je wybrać i wskazać metody ich zwalczania, ocenić na podstawie analiz, obowiązujących norm oraz na podstawie posiadanej wiedzy straty powodowane przez te organizmy. Potrafi też wskazać zagrożenia zdrowia konsumentów
ZBiJŻ_1A_W05R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO1-2_U01
Student umie wyszukać niezbędne informacje na temat szkodników w przemyśle spożywczym w literaturze naukowej i innych źródłach, potrafi je analizować, ocenić ich przydatność i sformułować wnioski. Potrafi zorganizować pracę indywidualną lub zespołową, opracować i przedstawić zebrane wiadomości i wyniki badań w formie pisemnej i ustnej w języku polskim i/lub angielskim. Umie oszacować zagrożenie jakości produktów spożywczych przez szkodniki, potrafi zaproponować sposób rozwiązania problemu i podjąć dyskusję w celu uzasadnienia propozycji.
ZBiJŻ_1A_U09, ZBiJŻ_1A_U01R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U06C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_PO1-2_K01
Student jest świadomy swojej wiedzy nt. zagrożeń żywności ze strony szkodników, rozumie potrzebę przekazywania jej społeczeństwu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności myśli i działa w sposób kreatywny, jest otwarty na rozwiązania proponowane przez innych, potrafi działać zgodnie z zasadami etyki, w działaniach przyjąć rolę lidera i ponosić odpowiedzialność za realizowane zadania. Ma świadomość i zdolność do dokształcania się i aktualizowania swojej wiedzy
ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K03R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO1-2_W01
Student jest w stanie sformułować problem związany z zagrożeniem ze strony organizmów inwazyjnych, rozpoznać je wybrać i wskazać metody ich zwalczania, ocenić na podstawie analiz, obowiązujących norm oraz na podstawie posiadanej wiedzy straty powodowane przez te organizmy. Potrafi też wskazać zagrożenia zdrowia konsumentów
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy o szkodnikach w przemyśle spożywczym
3,0Student posiada ogólną wiedzę nt. zagrożeń ze strony szkodników w przemyśle spożywczym, jednak nie potrafi rozpoznać szkodników
3,5Student jest w stanie sformułować problem związany z zagrożeniem ze strony szkodników, zna grupy szkodników występujące w przemyśle spożywczym
4,0Student jest w stanie sformułować problem związany z zagrożeniem ze strony szkodników, zna grupy szkodników występujące w przemyśle spożywczym i potrafi rozpoznać typowe gatunki szkodników
4,5Student jest w stanie sformułować problem związany z zagrożeniem ze strony szkodników, zna grupy szkodników występujące w przemyśle spożywczym, potrafi rozpoznać typowe gatunki szkodników, wskazać i uzasadnić wybór metod ich zwalczania
5,0Student jest w stanie sformułować problem związany z zagrożeniem ze strony szkodników, zna grupy szkodników występujące w przemyśle spożywczym, potrafi rozpoznać typowe gatunki szkodników, wskazać i uzasadnić wybór metod ich zwalczania oraz oszacować zagrożenie zdrowia konsumentów przez te organizmy

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO1-2_U01
Student umie wyszukać niezbędne informacje na temat szkodników w przemyśle spożywczym w literaturze naukowej i innych źródłach, potrafi je analizować, ocenić ich przydatność i sformułować wnioski. Potrafi zorganizować pracę indywidualną lub zespołową, opracować i przedstawić zebrane wiadomości i wyniki badań w formie pisemnej i ustnej w języku polskim i/lub angielskim. Umie oszacować zagrożenie jakości produktów spożywczych przez szkodniki, potrafi zaproponować sposób rozwiązania problemu i podjąć dyskusję w celu uzasadnienia propozycji.
2,0Student nie potrafi wyszukiwać i przezentować informacji literaturowych oraz wyników swoich badań na temat szkodników w przemyśle spożywczym
3,0Student potrafi wyszukiwać i przezentować informacje oraz wyniki swoich badań na temat szkodników w przemyśle spożywczym bez umiejętności ich efektywnej analizy
3,5Student potrafi wyszukiwać i przezentować informacje oraz wyniki swoich badań na temat szkodników w przemyśle spożywczym z umiejętnością ich efektywnej analizy
4,0Student efektywnie wyszukuje i przezentuje informacje oraz wyniki swoich badań na temat szkodników w przemyśle spożywczym z umiejętnością ich efektywnej analizy. Potrafi również prowadzić dyskusję o osiągniętych wynikach
4,5Student potrafi efektywnie przezentować zdobyte informacje, analizować i dyskutować nt. wyników badań szkodników w przemyśle spożywczym oraz oszacować zagrożenia bezpieczeństwa żywności
5,0Student potrafi efektywnie przezentować zdobyte informacje, analizować i dyskutować nt. wyników badań szkodników w przemyśle spożywczym, oszacować zagrożenia bezpieczeństwa żywności oraz zaproponować rozwiązania problemu

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_PO1-2_K01
Student jest świadomy swojej wiedzy nt. zagrożeń żywności ze strony szkodników, rozumie potrzebę przekazywania jej społeczeństwu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności myśli i działa w sposób kreatywny, jest otwarty na rozwiązania proponowane przez innych, potrafi działać zgodnie z zasadami etyki, w działaniach przyjąć rolę lidera i ponosić odpowiedzialność za realizowane zadania. Ma świadomość i zdolność do dokształcania się i aktualizowania swojej wiedzy
2,0Nie spełnia warunków
3,0Spełnia niektóre wymagania w zakresie kompetencji
3,5Spełnia wszystkie wymagania w zakresie kompetencji
4,0Spełnia wszystkie wymagania w zakresie kompetencji
4,5Spełnia wszystkie wymagania w zakresie kompetencji, potrafi być krytycznym wobec członków zespołu
5,0Spełnia wszystkie wymagania w zakresie kompetencji, potrafi być krytycznym wobec członków zespołu, przeanalizować błędy i jako lider podjąć środki zaradcze

Literatura podstawowa

  1. Dyjeciński J., Szkodniki artykułów spożywczych: wykrywanie, rozpoznawanie i zwalczanie, Wyd. Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa, 1967
  2. Chodyniecki A., Szkodniki żywności w przetwórstwie rybnym, PWN, Warszawa, 1986
  3. Ignatowicz S., Zeszyt do ćwiczeń z entomologii stosowanej, SGGW, Warszawa, 2008
  4. Nawrot J., Owady - szkodniki magazynowe, IOR PAN, Poznań, 2010, ISBN 8391569-0-1
  5. Boczek J., B. Czajkowska, Roztocze - magazynowe i kurzu domowego, SGGW, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Dembińska-Krzemińska A. i in., Dom bez szkodników, Prószyński i S-ka, Warszawa, 1995
  2. Boczek J., Roztocze - szkodniki roślin i produktów przechowywanych, PWRiL, Warszawa, 1966
  3. Gołębiowska Z., J. Nawrot, Szkodniki magazynowe, PWRiL, Warszawa, 1976
  4. Tarczyński S., Zarys parazytologii systematycznej, PWN, Warszawa, 1984
  5. Nawrot J., Klucz do rozpoznawania stadiów larwalnych szkodników magazynowych, IOR PAN, Poznań, 2010

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zasady BHP w laboratorium, tematyka, organizacja i zasady zaliczania ćwiczeń.1
T-L-2Badania środków spożywczych na obecność organizmów inwazyjnych.3
T-L-3Poznanie typowych uszkodzeń surowców roślinnych powodowanych przez organizmy inwazyjne zwierzęce.3
T-L-4Przykłady chorób przenoszonych drogą pokarmową w których pośrednią rolę odgrywają organizmy inwazyjne.2
T-L-5Określenie wpływu środków biobójczych na organizmy inwazyjne.2
T-L-6Badania zawartości niektórych produktów metabolizmu organizmów inwazyjnych w surowcach i artykułach spożywczych. Oszacowanie wyników tych badań w aspekcie zagrożenia zdrowia potencjalnego konsumenta.2
T-L-7Referaty na podstawie przygotowanych prac kontrolnych i dyskusja. Zaliczenie ćwiczeń.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Organizmy inwazyjne występujące w magazynach surowców i produktów spożywczych oraz pasz.2
T-W-2Straty ilościowe i jakościowe w żywności wynikajace z inwazji organizmów obcych roślinnych i zwierzęcych.2
T-W-3Ochrona roślin podczas upraw polowych i właściwe zabezpieczenie magazynów przed organizmami inwazyjnymi oraz wybrane metody i środki do walki z nimi.5
T-W-4Metody badania żywności na obecność organizmów inwazyjnych.2
T-W-5Identyfikacja organizmów inwazyjnych w żywności.2
T-W-6Identyfikacja organizmów inwazyjnych na podstawie rodzaju uszkodzeń powstałych w wyniku ich aktywności życiowej.2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie się do zajęć - praca własna studenta15
A-L-3Przygotowanie pracy kontrolnej10
A-L-4Konsultacje9
A-L-5Przygotowanie się do zaliczenia10
59
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studia literatury naukowej6
A-W-3Konsultacje4
A-W-4Przygotowywanie się do zaliczenia przedmiotu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO1-2_W01Student jest w stanie sformułować problem związany z zagrożeniem ze strony organizmów inwazyjnych, rozpoznać je wybrać i wskazać metody ich zwalczania, ocenić na podstawie analiz, obowiązujących norm oraz na podstawie posiadanej wiedzy straty powodowane przez te organizmy. Potrafi też wskazać zagrożenia zdrowia konsumentów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W05Ma wiedzę dotyczącą czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych (mikroorganizmów, parazytów i szkodników) występujących w żywności, nowoczesnych metod ich wykrywania, wpływu tych czynników na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy o szkodnikach występujących w przemyśle spożywczym i żywności oraz o sposobach prewencji i metodach ich zwalczania
Treści programoweT-L-1Zasady BHP w laboratorium, tematyka, organizacja i zasady zaliczania ćwiczeń.
T-L-2Badania środków spożywczych na obecność organizmów inwazyjnych.
T-L-3Poznanie typowych uszkodzeń surowców roślinnych powodowanych przez organizmy inwazyjne zwierzęce.
T-L-4Przykłady chorób przenoszonych drogą pokarmową w których pośrednią rolę odgrywają organizmy inwazyjne.
T-L-5Określenie wpływu środków biobójczych na organizmy inwazyjne.
T-L-6Badania zawartości niektórych produktów metabolizmu organizmów inwazyjnych w surowcach i artykułach spożywczych. Oszacowanie wyników tych badań w aspekcie zagrożenia zdrowia potencjalnego konsumenta.
T-L-7Referaty na podstawie przygotowanych prac kontrolnych i dyskusja. Zaliczenie ćwiczeń.
T-W-6Identyfikacja organizmów inwazyjnych na podstawie rodzaju uszkodzeń powstałych w wyniku ich aktywności życiowej.
T-W-1Organizmy inwazyjne występujące w magazynach surowców i produktów spożywczych oraz pasz.
T-W-2Straty ilościowe i jakościowe w żywności wynikajace z inwazji organizmów obcych roślinnych i zwierzęcych.
T-W-3Ochrona roślin podczas upraw polowych i właściwe zabezpieczenie magazynów przed organizmami inwazyjnymi oraz wybrane metody i środki do walki z nimi.
T-W-5Identyfikacja organizmów inwazyjnych w żywności.
T-W-4Metody badania żywności na obecność organizmów inwazyjnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3dyskusja związana z wykładami
M-4metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: odpowiedź ustana sprawdzająca opanowanie materiału
S-3Ocena formująca: zaliczenie końcowe ustne lub pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy o szkodnikach w przemyśle spożywczym
3,0Student posiada ogólną wiedzę nt. zagrożeń ze strony szkodników w przemyśle spożywczym, jednak nie potrafi rozpoznać szkodników
3,5Student jest w stanie sformułować problem związany z zagrożeniem ze strony szkodników, zna grupy szkodników występujące w przemyśle spożywczym
4,0Student jest w stanie sformułować problem związany z zagrożeniem ze strony szkodników, zna grupy szkodników występujące w przemyśle spożywczym i potrafi rozpoznać typowe gatunki szkodników
4,5Student jest w stanie sformułować problem związany z zagrożeniem ze strony szkodników, zna grupy szkodników występujące w przemyśle spożywczym, potrafi rozpoznać typowe gatunki szkodników, wskazać i uzasadnić wybór metod ich zwalczania
5,0Student jest w stanie sformułować problem związany z zagrożeniem ze strony szkodników, zna grupy szkodników występujące w przemyśle spożywczym, potrafi rozpoznać typowe gatunki szkodników, wskazać i uzasadnić wybór metod ich zwalczania oraz oszacować zagrożenie zdrowia konsumentów przez te organizmy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO1-2_U01Student umie wyszukać niezbędne informacje na temat szkodników w przemyśle spożywczym w literaturze naukowej i innych źródłach, potrafi je analizować, ocenić ich przydatność i sformułować wnioski. Potrafi zorganizować pracę indywidualną lub zespołową, opracować i przedstawić zebrane wiadomości i wyniki badań w formie pisemnej i ustnej w języku polskim i/lub angielskim. Umie oszacować zagrożenie jakości produktów spożywczych przez szkodniki, potrafi zaproponować sposób rozwiązania problemu i podjąć dyskusję w celu uzasadnienia propozycji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U09Posiada umiejętność wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w języku polskim i językach obcych. Potrafi dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
ZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy o szkodnikach występujących w przemyśle spożywczym i żywności oraz o sposobach prewencji i metodach ich zwalczania
Treści programoweT-L-1Zasady BHP w laboratorium, tematyka, organizacja i zasady zaliczania ćwiczeń.
T-L-2Badania środków spożywczych na obecność organizmów inwazyjnych.
T-L-3Poznanie typowych uszkodzeń surowców roślinnych powodowanych przez organizmy inwazyjne zwierzęce.
T-L-4Przykłady chorób przenoszonych drogą pokarmową w których pośrednią rolę odgrywają organizmy inwazyjne.
T-L-5Określenie wpływu środków biobójczych na organizmy inwazyjne.
T-L-6Badania zawartości niektórych produktów metabolizmu organizmów inwazyjnych w surowcach i artykułach spożywczych. Oszacowanie wyników tych badań w aspekcie zagrożenia zdrowia potencjalnego konsumenta.
T-L-7Referaty na podstawie przygotowanych prac kontrolnych i dyskusja. Zaliczenie ćwiczeń.
T-W-6Identyfikacja organizmów inwazyjnych na podstawie rodzaju uszkodzeń powstałych w wyniku ich aktywności życiowej.
T-W-1Organizmy inwazyjne występujące w magazynach surowców i produktów spożywczych oraz pasz.
T-W-2Straty ilościowe i jakościowe w żywności wynikajace z inwazji organizmów obcych roślinnych i zwierzęcych.
T-W-3Ochrona roślin podczas upraw polowych i właściwe zabezpieczenie magazynów przed organizmami inwazyjnymi oraz wybrane metody i środki do walki z nimi.
T-W-5Identyfikacja organizmów inwazyjnych w żywności.
T-W-4Metody badania żywności na obecność organizmów inwazyjnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3dyskusja związana z wykładami
M-4metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: odpowiedź ustana sprawdzająca opanowanie materiału
S-3Ocena formująca: zaliczenie końcowe ustne lub pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wyszukiwać i przezentować informacji literaturowych oraz wyników swoich badań na temat szkodników w przemyśle spożywczym
3,0Student potrafi wyszukiwać i przezentować informacje oraz wyniki swoich badań na temat szkodników w przemyśle spożywczym bez umiejętności ich efektywnej analizy
3,5Student potrafi wyszukiwać i przezentować informacje oraz wyniki swoich badań na temat szkodników w przemyśle spożywczym z umiejętnością ich efektywnej analizy
4,0Student efektywnie wyszukuje i przezentuje informacje oraz wyniki swoich badań na temat szkodników w przemyśle spożywczym z umiejętnością ich efektywnej analizy. Potrafi również prowadzić dyskusję o osiągniętych wynikach
4,5Student potrafi efektywnie przezentować zdobyte informacje, analizować i dyskutować nt. wyników badań szkodników w przemyśle spożywczym oraz oszacować zagrożenia bezpieczeństwa żywności
5,0Student potrafi efektywnie przezentować zdobyte informacje, analizować i dyskutować nt. wyników badań szkodników w przemyśle spożywczym, oszacować zagrożenia bezpieczeństwa żywności oraz zaproponować rozwiązania problemu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_PO1-2_K01Student jest świadomy swojej wiedzy nt. zagrożeń żywności ze strony szkodników, rozumie potrzebę przekazywania jej społeczeństwu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności myśli i działa w sposób kreatywny, jest otwarty na rozwiązania proponowane przez innych, potrafi działać zgodnie z zasadami etyki, w działaniach przyjąć rolę lidera i ponosić odpowiedzialność za realizowane zadania. Ma świadomość i zdolność do dokształcania się i aktualizowania swojej wiedzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy o szkodnikach występujących w przemyśle spożywczym i żywności oraz o sposobach prewencji i metodach ich zwalczania
Treści programoweT-L-1Zasady BHP w laboratorium, tematyka, organizacja i zasady zaliczania ćwiczeń.
T-L-2Badania środków spożywczych na obecność organizmów inwazyjnych.
T-L-3Poznanie typowych uszkodzeń surowców roślinnych powodowanych przez organizmy inwazyjne zwierzęce.
T-L-4Przykłady chorób przenoszonych drogą pokarmową w których pośrednią rolę odgrywają organizmy inwazyjne.
T-L-5Określenie wpływu środków biobójczych na organizmy inwazyjne.
T-L-6Badania zawartości niektórych produktów metabolizmu organizmów inwazyjnych w surowcach i artykułach spożywczych. Oszacowanie wyników tych badań w aspekcie zagrożenia zdrowia potencjalnego konsumenta.
T-L-7Referaty na podstawie przygotowanych prac kontrolnych i dyskusja. Zaliczenie ćwiczeń.
T-W-6Identyfikacja organizmów inwazyjnych na podstawie rodzaju uszkodzeń powstałych w wyniku ich aktywności życiowej.
T-W-1Organizmy inwazyjne występujące w magazynach surowców i produktów spożywczych oraz pasz.
T-W-2Straty ilościowe i jakościowe w żywności wynikajace z inwazji organizmów obcych roślinnych i zwierzęcych.
T-W-3Ochrona roślin podczas upraw polowych i właściwe zabezpieczenie magazynów przed organizmami inwazyjnymi oraz wybrane metody i środki do walki z nimi.
T-W-5Identyfikacja organizmów inwazyjnych w żywności.
T-W-4Metody badania żywności na obecność organizmów inwazyjnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3dyskusja związana z wykładami
M-4metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: odpowiedź ustana sprawdzająca opanowanie materiału
S-3Ocena formująca: zaliczenie końcowe ustne lub pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia warunków
3,0Spełnia niektóre wymagania w zakresie kompetencji
3,5Spełnia wszystkie wymagania w zakresie kompetencji
4,0Spełnia wszystkie wymagania w zakresie kompetencji
4,5Spełnia wszystkie wymagania w zakresie kompetencji, potrafi być krytycznym wobec członków zespołu
5,0Spełnia wszystkie wymagania w zakresie kompetencji, potrafi być krytycznym wobec członków zespołu, przeanalizować błędy i jako lider podjąć środki zaradcze