Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Przygotowanie pracy dyplomowej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przygotowanie pracy dyplomowej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Jednostka promotora
Nauczyciel odpowiedzialny Agata Witczak <Agata.Witczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 15,0 ECTS (formy) 15,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD7 0 15,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ugruntowana wiedza z przedmiotów kierunkowych oraz specjalnościowych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie umiejętności z zakresu rozwiązywania problemu podniesionego w temacie pracy dyplomowej (inżynierskiej), właściwego doboru literatury, przygotowania pracy z podziałem na odpowiednie rozdziały w formie wydrukowanej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1Student realizuje wybrany projekt i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej. Przedstawia opis projektu w wymaganej liczbie egzemplarzy w postaci oprawionego maszynopisu oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD)0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1Wyszukiwanie oraz studiowanie literatury230
A-PD-2Konsultacje z opiekunem pracy30
A-PD-3Tłumaczenie tekstów obcojęzycznych40
A-PD-4Proces redagowania pracy140
440

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda aktywizująca - seminarium, dyskusja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena pracy dyplomowej - na podstawie recenzji promotora i recenzenta

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A9_W01
Student ma wiedzę niezbędna do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
ZBiJŻ_1A_W05, ZBiJŻ_1A_W02R1A_W02, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03, InzA_W04C-1T-PD-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A9_U01
Student posiada umiejętność wyszukiwania, analizy i wykorzystywania informacji niezbędnych do realizacji tematu pracy dyplomowej. Potrafi analizować i interpretować informacje oraz uzasadniać swoje opinie. Potrafi zastosować podstawowe technologie informatyczne w celu realizacji pracy dyplomowej. Potrafi zredagować tekst pracy dyplomowej.
ZBiJŻ_1A_U11, ZBiJŻ_1A_U10R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U06, R1A_U07, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-1T-PD-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A9_K01
Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K04R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-PD-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A9_W01
Student ma wiedzę niezbędna do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
2,0
3,0student ma wiedzę niezbędną do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A9_U01
Student posiada umiejętność wyszukiwania, analizy i wykorzystywania informacji niezbędnych do realizacji tematu pracy dyplomowej. Potrafi analizować i interpretować informacje oraz uzasadniać swoje opinie. Potrafi zastosować podstawowe technologie informatyczne w celu realizacji pracy dyplomowej. Potrafi zredagować tekst pracy dyplomowej.
2,0
3,0Student ma umiejętność wyszukiwania, analizy i wykorzystania informacji niezbędnych do realizacji pracy dyplomowej. Potrafi przedstawić wyniki swojej pracy dyplomowej oraz ich prostą analizę. Potrafi zastosować podstawowe technologie informatyczne do realizacji pracy dyplomowej. Potrafi przygotować tekst pracy dyplomowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A9_K01
Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
2,0
3,0Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy. Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i internetu, Warszawa, 2009
  2. Honczarenko J., Zygmunt M., Poradnik dyplomanta. Zasady pisania prac dyplomowych., Wydawnoctwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2011
  3. Grzybowski P.P., Sawicki K., Pisanie prac i sztuka ich prezentacji, IMPULS, 2010
  4. Bereźnicki Franciszek, Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, IMPULS, 2010

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1Student realizuje wybrany projekt i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej. Przedstawia opis projektu w wymaganej liczbie egzemplarzy w postaci oprawionego maszynopisu oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD)0
0

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1Wyszukiwanie oraz studiowanie literatury230
A-PD-2Konsultacje z opiekunem pracy30
A-PD-3Tłumaczenie tekstów obcojęzycznych40
A-PD-4Proces redagowania pracy140
440
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A9_W01Student ma wiedzę niezbędna do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W05Ma wiedzę dotyczącą czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych (mikroorganizmów, parazytów i szkodników) występujących w żywności, nowoczesnych metod ich wykrywania, wpływu tych czynników na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
ZBiJŻ_1A_W02Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i zagadnień społecznych dotyczących zarządzania i bezpieczeństwa żywności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności z zakresu rozwiązywania problemu podniesionego w temacie pracy dyplomowej (inżynierskiej), właściwego doboru literatury, przygotowania pracy z podziałem na odpowiednie rozdziały w formie wydrukowanej
Treści programoweT-PD-1Student realizuje wybrany projekt i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej. Przedstawia opis projektu w wymaganej liczbie egzemplarzy w postaci oprawionego maszynopisu oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD)
Metody nauczaniaM-1Metoda aktywizująca - seminarium, dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena pracy dyplomowej - na podstawie recenzji promotora i recenzenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma wiedzę niezbędną do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A9_U01Student posiada umiejętność wyszukiwania, analizy i wykorzystywania informacji niezbędnych do realizacji tematu pracy dyplomowej. Potrafi analizować i interpretować informacje oraz uzasadniać swoje opinie. Potrafi zastosować podstawowe technologie informatyczne w celu realizacji pracy dyplomowej. Potrafi zredagować tekst pracy dyplomowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U11Stosuje podstawowe technologie informatyczne przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Umie przeprowadzić analizy statystyczne wyników eksperymentów
ZBiJŻ_1A_U10Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności z zakresu rozwiązywania problemu podniesionego w temacie pracy dyplomowej (inżynierskiej), właściwego doboru literatury, przygotowania pracy z podziałem na odpowiednie rozdziały w formie wydrukowanej
Treści programoweT-PD-1Student realizuje wybrany projekt i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej. Przedstawia opis projektu w wymaganej liczbie egzemplarzy w postaci oprawionego maszynopisu oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD)
Metody nauczaniaM-1Metoda aktywizująca - seminarium, dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena pracy dyplomowej - na podstawie recenzji promotora i recenzenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma umiejętność wyszukiwania, analizy i wykorzystania informacji niezbędnych do realizacji pracy dyplomowej. Potrafi przedstawić wyniki swojej pracy dyplomowej oraz ich prostą analizę. Potrafi zastosować podstawowe technologie informatyczne do realizacji pracy dyplomowej. Potrafi przygotować tekst pracy dyplomowej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A9_K01Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności z zakresu rozwiązywania problemu podniesionego w temacie pracy dyplomowej (inżynierskiej), właściwego doboru literatury, przygotowania pracy z podziałem na odpowiednie rozdziały w formie wydrukowanej
Treści programoweT-PD-1Student realizuje wybrany projekt i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej. Przedstawia opis projektu w wymaganej liczbie egzemplarzy w postaci oprawionego maszynopisu oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD)
Metody nauczaniaM-1Metoda aktywizująca - seminarium, dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena pracy dyplomowej - na podstawie recenzji promotora i recenzenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy. Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0