Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Jednostka promotora
Nauczyciel odpowiedzialny Agata Witczak <Agata.Witczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS6 30 3,01,00zaliczenie
seminariaS7 30 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Windows oraz programów: edycji tekstu, arkusza kalkulacyjnego i przygowania prezentacji

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z wymogami stawianymi pracom dyplomowym, z wyszukiwaniem, analizą i wykorzystaniem literatury

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Zapoznanie się z wymogami stawianymi pracy dyplomowej (układ pracy, wymogi merytoryczne, i redakcyjne)2
T-S-2Poznanie zasad wykorzystywania różnego typu materiałów źródłowych5
T-S-3Wyszukiwanie i studiowanie literatury z zakresu tematyki podjętej w pracy dyplomowej23
30
seminaria
T-S-1Wyszukiwanie i studiowanie literatury z zakresu tematyki podjętej w pracy dyplomowej15
T-S-2Krytyczna analiza materiałów źródłowych15
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Uczestnictwo w seminarium30
A-S-2Przygotowanie do zajęć34
A-S-3przygotowanie prezentacji24
A-S-4Zaliczenie seminarium2
90
seminaria
A-S-1uczestnictwo w seminarium30
A-S-2przygotowanie do zajęć38
A-S-3czytanie wskazanej literatury20
A-S-4zaliczenie seminarium2
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca - wykład informacyjny
M-2Metody aktywizujące - seminarium, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie aktywności w dyskusjach prowadzonych podczas zajęć seminaryjnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A8_W01
Student zna wymogi stawiane pracom dyplomowym, ma wiedzę o metodach wyszukiwania i analizy materiałów źródłowych
ZBiJŻ_1A_W05, ZBiJŻ_1A_W12, ZBiJŻ_1A_W06R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W09InzA_W01, InzA_W02, InzA_W03C-1T-S-2M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A8_U01
Student potrafi wyszukiwać i analizowac literaturę z zakresu tematu podjętego w pracy dyplomowej. Potrafi wykorzystać materiały źródłowe. Potrafi wykonać prace dyplomowa zgodnie z przyjętymi wymaganiami.
ZBiJŻ_1A_U10, ZBiJŻ_1A_U11, ZBiJŻ_1A_U09R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U06, R1A_U07, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-1T-S-1, T-S-2M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A8_K01
Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K04R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-S-1, T-S-2M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A8_W01
Student zna wymogi stawiane pracom dyplomowym, ma wiedzę o metodach wyszukiwania i analizy materiałów źródłowych
2,0
3,0Student zna wymogi stawiani pracom dyplomowym, ma wiedzę o metodach poszukiwania i analizy materiałów źródłowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A8_U01
Student potrafi wyszukiwać i analizowac literaturę z zakresu tematu podjętego w pracy dyplomowej. Potrafi wykorzystać materiały źródłowe. Potrafi wykonać prace dyplomowa zgodnie z przyjętymi wymaganiami.
2,0
3,0Student potrafi poszukiwać i analizować literaturę z zakresu tematyki pracy dyplomowej; potrafi wykorzystać materiały źródłowe; potrafi wykonać pracę dyplomową zgodnie z wymaganiami
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A8_K01
Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
2,0
3,0Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i internetu, Warszawa, 2009
  2. Honczarenko J., Zygmunt M., Poradnik dyplomanta. Zasady pisania prac dyplomowych., Wydawnoctwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2011
  3. Grzybowski P.P., Sawicki K., Pisanie prac i sztuka ich prezentacji, IMPULS, 2010
  4. Bereźnicki Franciszek, Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, IMPULS, 2010

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Zapoznanie się z wymogami stawianymi pracy dyplomowej (układ pracy, wymogi merytoryczne, i redakcyjne)2
T-S-2Poznanie zasad wykorzystywania różnego typu materiałów źródłowych5
T-S-3Wyszukiwanie i studiowanie literatury z zakresu tematyki podjętej w pracy dyplomowej23
30

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Wyszukiwanie i studiowanie literatury z zakresu tematyki podjętej w pracy dyplomowej15
T-S-2Krytyczna analiza materiałów źródłowych15
30

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Uczestnictwo w seminarium30
A-S-2Przygotowanie do zajęć34
A-S-3przygotowanie prezentacji24
A-S-4Zaliczenie seminarium2
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1uczestnictwo w seminarium30
A-S-2przygotowanie do zajęć38
A-S-3czytanie wskazanej literatury20
A-S-4zaliczenie seminarium2
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A8_W01Student zna wymogi stawiane pracom dyplomowym, ma wiedzę o metodach wyszukiwania i analizy materiałów źródłowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W05Ma wiedzę dotyczącą czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych (mikroorganizmów, parazytów i szkodników) występujących w żywności, nowoczesnych metod ich wykrywania, wpływu tych czynników na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
ZBiJŻ_1A_W12Zna metody zabezpieczania i oceny jakości surowców i żywności
ZBiJŻ_1A_W06Ma znajomość języka obcego na poziomie B2
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wymogami stawianymi pracom dyplomowym, z wyszukiwaniem, analizą i wykorzystaniem literatury
Treści programoweT-S-2Krytyczna analiza materiałów źródłowych
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny
M-2Metody aktywizujące - seminarium, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie aktywności w dyskusjach prowadzonych podczas zajęć seminaryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna wymogi stawiani pracom dyplomowym, ma wiedzę o metodach poszukiwania i analizy materiałów źródłowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A8_U01Student potrafi wyszukiwać i analizowac literaturę z zakresu tematu podjętego w pracy dyplomowej. Potrafi wykorzystać materiały źródłowe. Potrafi wykonać prace dyplomowa zgodnie z przyjętymi wymaganiami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U10Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
ZBiJŻ_1A_U11Stosuje podstawowe technologie informatyczne przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Umie przeprowadzić analizy statystyczne wyników eksperymentów
ZBiJŻ_1A_U09Posiada umiejętność wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w języku polskim i językach obcych. Potrafi dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wymogami stawianymi pracom dyplomowym, z wyszukiwaniem, analizą i wykorzystaniem literatury
Treści programoweT-S-1Wyszukiwanie i studiowanie literatury z zakresu tematyki podjętej w pracy dyplomowej
T-S-2Krytyczna analiza materiałów źródłowych
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące - seminarium, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie aktywności w dyskusjach prowadzonych podczas zajęć seminaryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi poszukiwać i analizować literaturę z zakresu tematyki pracy dyplomowej; potrafi wykorzystać materiały źródłowe; potrafi wykonać pracę dyplomową zgodnie z wymaganiami
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A8_K01Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wymogami stawianymi pracom dyplomowym, z wyszukiwaniem, analizą i wykorzystaniem literatury
Treści programoweT-S-1Wyszukiwanie i studiowanie literatury z zakresu tematyki podjętej w pracy dyplomowej
T-S-2Krytyczna analiza materiałów źródłowych
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny
M-2Metody aktywizujące - seminarium, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie aktywności w dyskusjach prowadzonych podczas zajęć seminaryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
3,5
4,0
4,5
5,0