Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Zabezpieczenie chłodnicze żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zabezpieczenie chłodnicze żywności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Kryża <Krzysztof.Kryza@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Jasińska <Malgorzata.Jasinska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 30 1,00,50egzamin
laboratoriaL6 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Chemia / Biochemia, fizyka, mikrobiologia

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie procesów zachodzacych podczas chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania żywności

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Ćwiczenie wstępne, szkolenie z obsługi urządzeń i aparatów, omówienie spsobu wykonania ćwiczeń3
T-L-2Technologia schładzania surowca lodem3
T-L-3Oznaczanie temperatury krioskopowej surowców i produktów spożywczych3
T-L-4Oznaczanie czasu i szybkości zamrażania surowców i produktów3
T-L-5Proces zamrażania surowców w oziębionym roztworze NaCl i CaCl23
T-L-6Wpływ szybkości zamrażania na strukturę histologiczną oraz rodzaj kryształów w tkankach roślinnych i zwierzęcych3
T-L-7Oznaczanie glazury na mrożonych surowcach3
T-L-8Oznaczanie szybkości rozmrażania surowców i zmiany ich masy podczas procesu rozmrażania3
T-L-9Oznaczanie wodochłonności mrożonych surowców3
T-L-10Zaliczenie części praktycznej i teoretycznej ćwiczeń3
30
wykłady
T-W-1Cel i ogólne zasady chłodniczego utrwalania żywności.2
T-W-2Ogólna charakterystyka podstawowych procesów technologii chłodniczej - chłodzenie, podmrażanie, zamrażanie - stosowanych do żywności.4
T-W-3Zasady i metody schładzania żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego4
T-W-4Technologia i technika podmrażania żywności (głębokiego chłodzenia -super chilling)2
T-W-5Technologia i technika zamrażania żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego6
T-W-6Metody rozmrażania żywności3
T-W-7Kontrola produkcji i przechowywania mrożonej żywności2
T-W-8Trwałość mrożonej żywności2
T-W-9Zmiany fizyko-chemiczne i biochemiczne zachodzące w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego podczas schładzania oraz zamrażania i zamrażalniczego przechowywania.5
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w ćwiczeniach30
A-L-2Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim15
A-L-3Przygotowanie do zajęć15
60
wykłady
A-W-1Udział w wykładach30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium pisemne
S-2Ocena formująca: Odpowiedź ustna
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin testowy

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D34_W02
Posiada uporzadkowaną wiedzę dotyczącą metod chłodniczego zabezpieczania surowców i produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
ZBiJŻ_1A_W12R1A_W04, R1A_W05InzA_W01, InzA_W02, InzA_W03C-1T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D34_U01
Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
ZBiJŻ_1A_U10R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U06, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U05, InzA_U06C-1T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D34_K01
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy).Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własnąoraz potrafi pracować w zespole. Ponosi odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadanie
ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K03, ZBiJŻ_1A_K04R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D34_W02
Posiada uporzadkowaną wiedzę dotyczącą metod chłodniczego zabezpieczania surowców i produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu wpływu środowiska zewnetrznego na przechowywaną żywność
3,0Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu wpływu środowiska zewnetrznego na przechowywaną żywność ale z licznymi błędami
3,5Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu wpływu środowiska zewnetrznego na przechowywaną żywność
4,0Student posiada dobrą wiedzę z zakresu wpływu środowiska zewnetrznego na przechowywaną żywność
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu wpływu środowiska zewnetrznego na przechowywaną żywność
5,0Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu wpływu środowiska zewnetrznego na przechowywaną żywność

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D34_U01
Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
2,0Student nie posiada umiejętności wyszukania, zrozumienia, analizy problemu, zinterpretowania informacji i wyciągnięcia właściwych wniosków
3,0Student posiada zadowalającą umiejętność wyszukania, zrozumienia, analizy problemu, zinterpretowania informacji i wyciągnięcia właściwych wniosków, ale z licznymi nieprawidłowościami
3,5Student posiada zadowalającą umiejętność wyszukania, zrozumienia, analizy problemu, zinterpretowania informacji i wyciągnięcia właściwych wniosków
4,0Student posiada dobrą umiejętność wyszukania, zrozumienia, analizy problemu, zinterpretowania informacji i wyciągnięcia właściwych wniosków
4,5Student posiada bardzo dobrą umiejętność wyszukania, zrozumienia, analizy problemu, zinterpretowania informacji i wyciągnięcia właściwych wniosków
5,0Student posiada znakomitą umiejętność wyszukania, zrozumienia, analizy problemu, zinterpretowania informacji i wyciągnięcia właściwych wniosków

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D34_K01
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy).Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własnąoraz potrafi pracować w zespole. Ponosi odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadanie
2,0Student nie ma świadomości swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby i nie zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia, nie wyznacza kierunków własnego rozwoju i kształcenia
3,0Student ma częściową świadomość swojej wiedzy i umiejętności, częściowo rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia oraz wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
3,5Student ma zadowalającą świadomość swojej wiedzy i umiejętności, zadowalająco rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia oraz wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
4,0Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, dobrze rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia oraz wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
4,5Student ma znaczną świadomość swojej wiedzy i umiejętności, bardzo dobrze rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia oraz wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
5,0Student ma pełną świadomość swojej wiedzy i umiejętności, znakomicie rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia oraz wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Literatura podstawowa

 1. Jastrzębski W, Technologia obróbki chłodniczej., 2011
 2. Postolski J., Gruda Z, Zamrażanie żywności, W-wa, 2002
 3. Horubała A, Podstawy przechowywania żywności, W-wa, 2011
 4. Cziżow G.B., Procesy cieplne w technologii chłodniczej produktów żywnościowych, WNT, W-wa, 2011
 5. Bykowski P., Sikorski Z.E., Zimińska H., Technologia chłodniczego utrwalania morskich surowców żywnościowych, Wyd. Morskie, Gdańsk, 1977
 6. Stodolnik L., Zarzycki B., Szczepanik G., Chłodnictwo (Miniskrypt), AR Szczecin, Szczecin, 2005

Literatura dodatkowa

 1. Fodemski T., Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze - Poradnik, Wyd. Nauk.-Techn, W-wa, 2000
 2. Podeszewski Z., Ćwiczenia rachunkowe z technologii zabezpieczenia surowców rybnych., Wydawnictwo AR Szczecin, Szczecin, 1977
 3. Podeszewski Z., Stodolnik L., Ćwiczenia z technologii zabezpieczenia surowców rybnych. Miniskrypt, AR Szczecin, Szczecin, 1980
 4. Podeszewski Z., Technologia zabezpieczenia surowców rybnych. Tom I., AR Szczecin, Szczecin, 1978
 5. Postolski J., Gruda Z., Zamrażanie żywności., WNT, W-wa, 1985
 6. Michałowski S., Technologia chłodnictwa żywności. Składniki pokarmowe i kontrola ich przemian., Politechnika Łódzka, Łódź, 1995
 7. Zina M., Utrwalanie i przechowywanie żywności., Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2008

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ćwiczenie wstępne, szkolenie z obsługi urządzeń i aparatów, omówienie spsobu wykonania ćwiczeń3
T-L-2Technologia schładzania surowca lodem3
T-L-3Oznaczanie temperatury krioskopowej surowców i produktów spożywczych3
T-L-4Oznaczanie czasu i szybkości zamrażania surowców i produktów3
T-L-5Proces zamrażania surowców w oziębionym roztworze NaCl i CaCl23
T-L-6Wpływ szybkości zamrażania na strukturę histologiczną oraz rodzaj kryształów w tkankach roślinnych i zwierzęcych3
T-L-7Oznaczanie glazury na mrożonych surowcach3
T-L-8Oznaczanie szybkości rozmrażania surowców i zmiany ich masy podczas procesu rozmrażania3
T-L-9Oznaczanie wodochłonności mrożonych surowców3
T-L-10Zaliczenie części praktycznej i teoretycznej ćwiczeń3
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Cel i ogólne zasady chłodniczego utrwalania żywności.2
T-W-2Ogólna charakterystyka podstawowych procesów technologii chłodniczej - chłodzenie, podmrażanie, zamrażanie - stosowanych do żywności.4
T-W-3Zasady i metody schładzania żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego4
T-W-4Technologia i technika podmrażania żywności (głębokiego chłodzenia -super chilling)2
T-W-5Technologia i technika zamrażania żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego6
T-W-6Metody rozmrażania żywności3
T-W-7Kontrola produkcji i przechowywania mrożonej żywności2
T-W-8Trwałość mrożonej żywności2
T-W-9Zmiany fizyko-chemiczne i biochemiczne zachodzące w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego podczas schładzania oraz zamrażania i zamrażalniczego przechowywania.5
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w ćwiczeniach30
A-L-2Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim15
A-L-3Przygotowanie do zajęć15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D34_W02Posiada uporzadkowaną wiedzę dotyczącą metod chłodniczego zabezpieczania surowców i produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W12Zna metody zabezpieczania i oceny jakości surowców i żywności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Poznanie procesów zachodzacych podczas chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania żywności
Treści programoweT-L-3Oznaczanie temperatury krioskopowej surowców i produktów spożywczych
T-L-4Oznaczanie czasu i szybkości zamrażania surowców i produktów
T-L-5Proces zamrażania surowców w oziębionym roztworze NaCl i CaCl2
T-L-6Wpływ szybkości zamrażania na strukturę histologiczną oraz rodzaj kryształów w tkankach roślinnych i zwierzęcych
T-L-7Oznaczanie glazury na mrożonych surowcach
T-L-8Oznaczanie szybkości rozmrażania surowców i zmiany ich masy podczas procesu rozmrażania
T-L-9Oznaczanie wodochłonności mrożonych surowców
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium pisemne
S-2Ocena formująca: Odpowiedź ustna
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin testowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu wpływu środowiska zewnetrznego na przechowywaną żywność
3,0Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu wpływu środowiska zewnetrznego na przechowywaną żywność ale z licznymi błędami
3,5Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu wpływu środowiska zewnetrznego na przechowywaną żywność
4,0Student posiada dobrą wiedzę z zakresu wpływu środowiska zewnetrznego na przechowywaną żywność
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu wpływu środowiska zewnetrznego na przechowywaną żywność
5,0Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu wpływu środowiska zewnetrznego na przechowywaną żywność
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D34_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U10Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie procesów zachodzacych podczas chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania żywności
Treści programoweT-L-2Technologia schładzania surowca lodem
T-L-3Oznaczanie temperatury krioskopowej surowców i produktów spożywczych
T-L-4Oznaczanie czasu i szybkości zamrażania surowców i produktów
T-L-5Proces zamrażania surowców w oziębionym roztworze NaCl i CaCl2
T-L-6Wpływ szybkości zamrażania na strukturę histologiczną oraz rodzaj kryształów w tkankach roślinnych i zwierzęcych
T-L-7Oznaczanie glazury na mrożonych surowcach
T-L-8Oznaczanie szybkości rozmrażania surowców i zmiany ich masy podczas procesu rozmrażania
T-L-9Oznaczanie wodochłonności mrożonych surowców
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium pisemne
S-2Ocena formująca: Odpowiedź ustna
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin testowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności wyszukania, zrozumienia, analizy problemu, zinterpretowania informacji i wyciągnięcia właściwych wniosków
3,0Student posiada zadowalającą umiejętność wyszukania, zrozumienia, analizy problemu, zinterpretowania informacji i wyciągnięcia właściwych wniosków, ale z licznymi nieprawidłowościami
3,5Student posiada zadowalającą umiejętność wyszukania, zrozumienia, analizy problemu, zinterpretowania informacji i wyciągnięcia właściwych wniosków
4,0Student posiada dobrą umiejętność wyszukania, zrozumienia, analizy problemu, zinterpretowania informacji i wyciągnięcia właściwych wniosków
4,5Student posiada bardzo dobrą umiejętność wyszukania, zrozumienia, analizy problemu, zinterpretowania informacji i wyciągnięcia właściwych wniosków
5,0Student posiada znakomitą umiejętność wyszukania, zrozumienia, analizy problemu, zinterpretowania informacji i wyciągnięcia właściwych wniosków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D34_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy).Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własnąoraz potrafi pracować w zespole. Ponosi odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadanie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
ZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Poznanie procesów zachodzacych podczas chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania żywności
Treści programoweT-L-2Technologia schładzania surowca lodem
T-L-3Oznaczanie temperatury krioskopowej surowców i produktów spożywczych
T-L-4Oznaczanie czasu i szybkości zamrażania surowców i produktów
T-L-5Proces zamrażania surowców w oziębionym roztworze NaCl i CaCl2
T-L-6Wpływ szybkości zamrażania na strukturę histologiczną oraz rodzaj kryształów w tkankach roślinnych i zwierzęcych
T-L-7Oznaczanie glazury na mrożonych surowcach
T-L-8Oznaczanie szybkości rozmrażania surowców i zmiany ich masy podczas procesu rozmrażania
T-L-9Oznaczanie wodochłonności mrożonych surowców
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium pisemne
S-2Ocena formująca: Odpowiedź ustna
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin testowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby i nie zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia, nie wyznacza kierunków własnego rozwoju i kształcenia
3,0Student ma częściową świadomość swojej wiedzy i umiejętności, częściowo rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia oraz wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
3,5Student ma zadowalającą świadomość swojej wiedzy i umiejętności, zadowalająco rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia oraz wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
4,0Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, dobrze rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia oraz wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
4,5Student ma znaczną świadomość swojej wiedzy i umiejętności, bardzo dobrze rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia oraz wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
5,0Student ma pełną świadomość swojej wiedzy i umiejętności, znakomicie rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia oraz wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia