Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej
Nauczyciel odpowiedzialny Wojciech Sawicki <Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dominika Plust <Dominika.Plust@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 30 2,00,50egzamin
ćwiczenia audytoryjneA7 30 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy prawa i prawo zywnościowe

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom oraz ich zaangażowanie w ocenę obecnego systemu zasad zarządzania jakością w aspekcie konkurencyjności i przedsiębiorczości w zintegrowanej Europie. Uzyskana wiedza służyć będzie aktywizacji oraz kreowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości. Ponadto studenci zostaną zapoznani z międzynarodowymi systemami zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności oraz z integracją systemów zarządzania w jednostkach organizacyjnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Aktualne przepisy prawa żywnościowego obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa żywności2
T-A-2Terminologia stosowana w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności1
T-A-3Wymagania normy PN-EN ISO 22000:2006 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – wymagania dla każdej organizacji w łańcuchu żywnościowym"5
T-A-4Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:20064
T-A-5Opracowywanie programu warunków wstępnych, analizy zagrożeń, oceny środków nadzoru, planu HACCP i procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności10
T-A-6Wymagania FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000)2
T-A-7Identyfikowalność w łańcuchu żywnościowym3
T-A-8Standardy jakościowe dla sieci handlowych3
30
wykłady
T-W-1Systemy zarządzania jakością Quality Management Systems (QMS) - informacje ogólne2
T-W-2Wymagania ISO 9001, ISO 19011, ISO 14001, EMAS i OHSAS/PN-N-18001,4
T-W-3ISO 22000 – system zarządzania bezpieczeństwem żywności i ISO 170253
T-W-4System bezpieczeństwa żywności HACCP2
T-W-5Dobre praktyki i EurepGAP/GlobalGAP3
T-W-6Międzynarodowy standard żywności IFS (International Food Standard) food2
T-W-7BRC global standards2
T-W-8Kształtowania jakości produktów żywnościowych w świetle standardów światowych, akredytacji, certyfikacji, notyfikacji, oraz normalizacji i walidacji,5
T-W-9Zarządzania zasobami ludzkimi w świetle TQM,2
T-W-10Integracja systemów zarządzania,2
T-W-11Organizacja łańcucha żywnościowego oraz jego monitoringu3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie się do egzaminu10
A-W-3Studiowanie literatury dot. przedmiotu20
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Pisemny egzamin w formie testu
S-2Ocena formująca: Ocena przygotowania do zajęć audytoryjnych na podstawie ustnej odpowiedzi na zadany temat

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D33_W01
Student zna podstawowe systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności a także jest przygotowany do samodzielnego tworzenia i koordynacji zintegrowanych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, oraz pełnienia roli aktywnego partnera i negocjatora w zakładzie w relacjach z auditorami jednostek certyfikujących i przedstawicielami organów nadzoru żywnościowego,
ZBiJŻ_1A_W02, ZBiJŻ_1A_W11R1A_W02, R1A_W04InzA_W03, InzA_W04C-1T-W-9, T-W-7, T-A-8, T-A-5, T-A-2, T-W-2, T-W-1, T-A-6, T-W-8, T-A-3, T-W-6, T-W-10, T-A-1, T-A-7, T-A-4, T-W-5, T-W-4, T-W-11, T-W-3M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D33_U01
Student posiada umiejetność samodzielnego tworzenia i koordynacji zintegrowanych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, oraz pełnienia roli aktywnego partnera i negocjatora w zakładzie w relacjach z auditorami jednostek certyfikujących i przedstawicielami organów nadzoru żywnościowego, a także nabędzie umiejętności samodzielnego śledzenia zmian polskiego i wspólnotowego prawa żywnościowego w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej
ZBiJŻ_1A_U04, ZBiJŻ_1A_U07, ZBiJŻ_1A_U08, ZBiJŻ_1A_U11R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-1T-W-8, T-W-2, T-W-5, T-W-11, T-W-10, T-A-3, T-W-3, T-W-4, T-A-8, T-A-5, T-W-1, T-A-6, T-A-1, T-A-2, T-W-9, T-A-7, T-A-4, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D33_K01
Student ma świadomość opartą na wiedzy o istotności funkcjonowania systemów zarzadzania jakoscia i bezpieczeństwem żywności
ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K04, ZBiJŻ_1A_K05R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-6, T-A-5, T-A-2, T-A-3, T-W-3, T-A-8, T-A-6, T-W-7, T-W-1, T-W-11, T-W-2, T-A-1, T-A-7, T-W-10, T-W-9, T-W-4, T-A-4, T-W-5, T-W-8M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D33_W01
Student zna podstawowe systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności a także jest przygotowany do samodzielnego tworzenia i koordynacji zintegrowanych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, oraz pełnienia roli aktywnego partnera i negocjatora w zakładzie w relacjach z auditorami jednostek certyfikujących i przedstawicielami organów nadzoru żywnościowego,
2,0
3,0Student zna podstawowe systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D33_U01
Student posiada umiejetność samodzielnego tworzenia i koordynacji zintegrowanych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, oraz pełnienia roli aktywnego partnera i negocjatora w zakładzie w relacjach z auditorami jednostek certyfikujących i przedstawicielami organów nadzoru żywnościowego, a także nabędzie umiejętności samodzielnego śledzenia zmian polskiego i wspólnotowego prawa żywnościowego w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej
2,0
3,0Potrafi tworzyć elementy zintegrowanego systemu zarzadzania jakością
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D33_K01
Student ma świadomość opartą na wiedzy o istotności funkcjonowania systemów zarzadzania jakoscia i bezpieczeństwem żywności
2,0
3,0Potrafi ocenić funkcjonujace obecnie systemy zarzadzania jakością i bezpieczenstwem żywności
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Małgorzata Wiśniewska, Ewa Malinowska, Zarządzanie jakością żywności. Systemy, koncepcje, instrumenty, Difin, Warszawa, 2011, ISBN: 978-83-7641-504-8
  2. Trziszka Tadeusz, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, 2009, ISBN: 978-83-60574-88-1
  3. Sikora Tadeusz, Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2011, ISBN: 978-83-725-25-51-2

Literatura dodatkowa

  1. Czasopismo Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż.), Przemysł Spożywczy, Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o., Warszawa

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Aktualne przepisy prawa żywnościowego obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa żywności2
T-A-2Terminologia stosowana w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności1
T-A-3Wymagania normy PN-EN ISO 22000:2006 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – wymagania dla każdej organizacji w łańcuchu żywnościowym"5
T-A-4Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:20064
T-A-5Opracowywanie programu warunków wstępnych, analizy zagrożeń, oceny środków nadzoru, planu HACCP i procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności10
T-A-6Wymagania FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000)2
T-A-7Identyfikowalność w łańcuchu żywnościowym3
T-A-8Standardy jakościowe dla sieci handlowych3
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Systemy zarządzania jakością Quality Management Systems (QMS) - informacje ogólne2
T-W-2Wymagania ISO 9001, ISO 19011, ISO 14001, EMAS i OHSAS/PN-N-18001,4
T-W-3ISO 22000 – system zarządzania bezpieczeństwem żywności i ISO 170253
T-W-4System bezpieczeństwa żywności HACCP2
T-W-5Dobre praktyki i EurepGAP/GlobalGAP3
T-W-6Międzynarodowy standard żywności IFS (International Food Standard) food2
T-W-7BRC global standards2
T-W-8Kształtowania jakości produktów żywnościowych w świetle standardów światowych, akredytacji, certyfikacji, notyfikacji, oraz normalizacji i walidacji,5
T-W-9Zarządzania zasobami ludzkimi w świetle TQM,2
T-W-10Integracja systemów zarządzania,2
T-W-11Organizacja łańcucha żywnościowego oraz jego monitoringu3
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie się do egzaminu10
A-W-3Studiowanie literatury dot. przedmiotu20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D33_W01Student zna podstawowe systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności a także jest przygotowany do samodzielnego tworzenia i koordynacji zintegrowanych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, oraz pełnienia roli aktywnego partnera i negocjatora w zakładzie w relacjach z auditorami jednostek certyfikujących i przedstawicielami organów nadzoru żywnościowego,
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W02Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i zagadnień społecznych dotyczących zarządzania i bezpieczeństwa żywności
ZBiJŻ_1A_W11Zna organizacje kontroli oraz systemy zapewniania jakości żywności, zasady ich wdrażania i dokumentowania w Polsce i UE w zakresie związanym ze studiowanym kierunkiem
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom oraz ich zaangażowanie w ocenę obecnego systemu zasad zarządzania jakością w aspekcie konkurencyjności i przedsiębiorczości w zintegrowanej Europie. Uzyskana wiedza służyć będzie aktywizacji oraz kreowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości. Ponadto studenci zostaną zapoznani z międzynarodowymi systemami zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności oraz z integracją systemów zarządzania w jednostkach organizacyjnych
Treści programoweT-W-9Zarządzania zasobami ludzkimi w świetle TQM,
T-W-7BRC global standards
T-A-8Standardy jakościowe dla sieci handlowych
T-A-5Opracowywanie programu warunków wstępnych, analizy zagrożeń, oceny środków nadzoru, planu HACCP i procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
T-A-2Terminologia stosowana w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności
T-W-2Wymagania ISO 9001, ISO 19011, ISO 14001, EMAS i OHSAS/PN-N-18001,
T-W-1Systemy zarządzania jakością Quality Management Systems (QMS) - informacje ogólne
T-A-6Wymagania FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000)
T-W-8Kształtowania jakości produktów żywnościowych w świetle standardów światowych, akredytacji, certyfikacji, notyfikacji, oraz normalizacji i walidacji,
T-A-3Wymagania normy PN-EN ISO 22000:2006 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – wymagania dla każdej organizacji w łańcuchu żywnościowym"
T-W-6Międzynarodowy standard żywności IFS (International Food Standard) food
T-W-10Integracja systemów zarządzania,
T-A-1Aktualne przepisy prawa żywnościowego obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa żywności
T-A-7Identyfikowalność w łańcuchu żywnościowym
T-A-4Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:2006
T-W-5Dobre praktyki i EurepGAP/GlobalGAP
T-W-4System bezpieczeństwa żywności HACCP
T-W-11Organizacja łańcucha żywnościowego oraz jego monitoringu
T-W-3ISO 22000 – system zarządzania bezpieczeństwem żywności i ISO 17025
Metody nauczaniaM-2Metoda projektów
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemny egzamin w formie testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D33_U01Student posiada umiejetność samodzielnego tworzenia i koordynacji zintegrowanych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, oraz pełnienia roli aktywnego partnera i negocjatora w zakładzie w relacjach z auditorami jednostek certyfikujących i przedstawicielami organów nadzoru żywnościowego, a także nabędzie umiejętności samodzielnego śledzenia zmian polskiego i wspólnotowego prawa żywnościowego w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U04Potrafi przygotować dokumentację niezbędną do wdrożenia i certyfikacji systemów jakości w zakładach przetwórstwa spożywczego
ZBiJŻ_1A_U07Potrafi wskazać wpływ jakości żywności na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia publicznego
ZBiJŻ_1A_U08Potrafi scharakteryzować zagrożenia dla środowiska powstające przy produkcji żywności oraz zaplanować metody i sposoby zagospodarowania odpadów.
ZBiJŻ_1A_U11Stosuje podstawowe technologie informatyczne przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Umie przeprowadzić analizy statystyczne wyników eksperymentów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom oraz ich zaangażowanie w ocenę obecnego systemu zasad zarządzania jakością w aspekcie konkurencyjności i przedsiębiorczości w zintegrowanej Europie. Uzyskana wiedza służyć będzie aktywizacji oraz kreowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości. Ponadto studenci zostaną zapoznani z międzynarodowymi systemami zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności oraz z integracją systemów zarządzania w jednostkach organizacyjnych
Treści programoweT-W-8Kształtowania jakości produktów żywnościowych w świetle standardów światowych, akredytacji, certyfikacji, notyfikacji, oraz normalizacji i walidacji,
T-W-2Wymagania ISO 9001, ISO 19011, ISO 14001, EMAS i OHSAS/PN-N-18001,
T-W-5Dobre praktyki i EurepGAP/GlobalGAP
T-W-11Organizacja łańcucha żywnościowego oraz jego monitoringu
T-W-10Integracja systemów zarządzania,
T-A-3Wymagania normy PN-EN ISO 22000:2006 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – wymagania dla każdej organizacji w łańcuchu żywnościowym"
T-W-3ISO 22000 – system zarządzania bezpieczeństwem żywności i ISO 17025
T-W-4System bezpieczeństwa żywności HACCP
T-A-8Standardy jakościowe dla sieci handlowych
T-A-5Opracowywanie programu warunków wstępnych, analizy zagrożeń, oceny środków nadzoru, planu HACCP i procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
T-W-1Systemy zarządzania jakością Quality Management Systems (QMS) - informacje ogólne
T-A-6Wymagania FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000)
T-A-1Aktualne przepisy prawa żywnościowego obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa żywności
T-A-2Terminologia stosowana w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności
T-W-9Zarządzania zasobami ludzkimi w świetle TQM,
T-A-7Identyfikowalność w łańcuchu żywnościowym
T-A-4Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:2006
T-W-6Międzynarodowy standard żywności IFS (International Food Standard) food
T-W-7BRC global standards
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemny egzamin w formie testu
S-2Ocena formująca: Ocena przygotowania do zajęć audytoryjnych na podstawie ustnej odpowiedzi na zadany temat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi tworzyć elementy zintegrowanego systemu zarzadzania jakością
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D33_K01Student ma świadomość opartą na wiedzy o istotności funkcjonowania systemów zarzadzania jakoscia i bezpieczeństwem żywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
ZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom oraz ich zaangażowanie w ocenę obecnego systemu zasad zarządzania jakością w aspekcie konkurencyjności i przedsiębiorczości w zintegrowanej Europie. Uzyskana wiedza służyć będzie aktywizacji oraz kreowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości. Ponadto studenci zostaną zapoznani z międzynarodowymi systemami zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności oraz z integracją systemów zarządzania w jednostkach organizacyjnych
Treści programoweT-W-6Międzynarodowy standard żywności IFS (International Food Standard) food
T-A-5Opracowywanie programu warunków wstępnych, analizy zagrożeń, oceny środków nadzoru, planu HACCP i procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
T-A-2Terminologia stosowana w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności
T-A-3Wymagania normy PN-EN ISO 22000:2006 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – wymagania dla każdej organizacji w łańcuchu żywnościowym"
T-W-3ISO 22000 – system zarządzania bezpieczeństwem żywności i ISO 17025
T-A-8Standardy jakościowe dla sieci handlowych
T-A-6Wymagania FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000)
T-W-7BRC global standards
T-W-1Systemy zarządzania jakością Quality Management Systems (QMS) - informacje ogólne
T-W-11Organizacja łańcucha żywnościowego oraz jego monitoringu
T-W-2Wymagania ISO 9001, ISO 19011, ISO 14001, EMAS i OHSAS/PN-N-18001,
T-A-1Aktualne przepisy prawa żywnościowego obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa żywności
T-A-7Identyfikowalność w łańcuchu żywnościowym
T-W-10Integracja systemów zarządzania,
T-W-9Zarządzania zasobami ludzkimi w świetle TQM,
T-W-4System bezpieczeństwa żywności HACCP
T-A-4Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:2006
T-W-5Dobre praktyki i EurepGAP/GlobalGAP
T-W-8Kształtowania jakości produktów żywnościowych w świetle standardów światowych, akredytacji, certyfikacji, notyfikacji, oraz normalizacji i walidacji,
Metody nauczaniaM-2Metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena przygotowania do zajęć audytoryjnych na podstawie ustnej odpowiedzi na zadany temat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi ocenić funkcjonujace obecnie systemy zarzadzania jakością i bezpieczenstwem żywności
3,5
4,0
4,5
5,0