Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Organizacje nadzoru w gospodarce żywnościowej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Organizacje nadzoru w gospodarce żywnościowej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Towaroznawstwa i Oceny Jakości
Nauczyciel odpowiedzialny Barbara Czerniejewska-Surma <Barbara.Czerniejewska-Surma@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Alchimowicz <Michal.Alchimowicz@zut.edu.pl>, Grzegorz Bienkiewicz <Grzegorz.Bienkiewicz@zut.edu.pl>, Zdzisław Domiszewski <Zdzislaw.Domiszewski@zut.edu.pl>, Dominika Plust <Dominika.Plust@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 2,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu: prawa żywnościowego

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem organizacji nadzoru nad jakością żywności. Studenci zapoznają się kompetencjami poszczególnych organizacji zajmujących się nadzorem urzędowym i rynkowym
C-2Zapoznanie studentów z przebiegiem kontroli zarówno z punktu widzenia kontrolowanego, jak i kontrolującego. Poznanie praw i obowiązków w tym zakresie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu. Wybór tematów do opracowania prezentacji1
T-A-2Kompetencje międzynarodowych organów nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności2
T-A-3Kompetencje krajowych organów nadzoru w zakresie bezpieczeństwa żywności.2
T-A-4Kompetencje krajowych organów nadzoru w zakresie jakości żywności.2
T-A-5Przebieg kontroli z punktu widzenia kontrolowanego – prawa i obowiązki – studium przypadku2
T-A-6Przebieg kontroli z punktu widzenia kontrolującego prawa i obowiązki – studium przypadku2
T-A-7Prezentacje opracowanych projektów3
T-A-8Zaliczenie1
15
wykłady
T-W-1Urzędowy i rynkowy nadzór nad bezpieczeństwem i jakością żywności - wprowadzenie1
T-W-2Światowe i unijne organizacje nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności (Codex Alimentarius, GFSI, EFSA)3
T-W-3Polskie urzędy nadzoru nad bezpieczeństwem żywności – Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS)2
T-W-4Polskie urzędy nadzoru nad bezpieczeństwem żywności – Inspekcja Weterynaryjna (IW)2
T-W-5Polskie urzędy nadzoru nad jakością handlową: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), Inspekcja Handlowa (IH)2
T-W-6Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN)1
T-W-7Rynkowy nadzór nad jakością żywności3
T-W-8Zaliczenie1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie prezentacji8
A-A-3przygotowanie do zaliczenia7
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2studiowanie literatury naukowej15
A-W-3zapoznanie się z informacjami na stronach internetowych organizacj nadzoru: krajowych, europejskich, światowych10
A-W-4przygotowanie do zaliczenia20
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjne
M-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Ćwiczenia laboratoryjne realizowane samodzielnie i w zespołach
M-4Metody przypadków, prezentacje – zależne od rodzaju ćwiczenia

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: odpowiedź pisemna/ustna podczas zajęć laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: aktywność na ćwiczeniach
S-3Ocena formująca: ocena z prezentacji
S-4Ocena formująca: sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia
S-5Ocena podsumowująca: test zaliczeniowy z materiału opanowanego podczas ćwiczeń laboratoryjnych
S-6Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne z treści wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D32_W01
Student posiada wiedzę z zakresu organizacji kompetentnych w zakresie nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności na poziomie międzynarodowym, unijnym i krajowym. Zna kompetencje poszczególnych organizacji.
ZBiJŻ_1A_W02, ZBiJŻ_1A_W11R1A_W02, R1A_W04InzA_W03, InzA_W04C-1, C-2T-W-1, T-W-3, T-W-6, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-7M-2, M-1S-1, S-6, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D32_U01
Student nabywa podstawowe umiejętności przydatne w uczestniczeniu podczas kontroli urzędowych zarówno z punktu widzenia organizacji nadzorującej, jak i kontrolowanej
ZBiJŻ_1A_U10R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U06, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U05, InzA_U06C-2T-A-5, T-A-1, T-A-4, T-A-7, T-A-2, T-A-3, T-A-6M-4, M-2, M-3S-4, S-2, S-5, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D32_K01
Student ma świadomość znaczenia organizacji nadzoru nad bezpieczeństwem i jakością żywności dla społeczeństwa i konieczność dokształcania się, ze względu na stale uaktualnianie wymagań w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia.
ZBiJŻ_1A_K01R1A_K01, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-A-2, T-W-7, T-W-2, T-W-5, T-A-3, T-W-3, T-A-4, T-W-1, T-W-4, T-W-6M-1, M-4, M-2S-1, S-5, S-2, S-6

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D32_W01
Student posiada wiedzę z zakresu organizacji kompetentnych w zakresie nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności na poziomie międzynarodowym, unijnym i krajowym. Zna kompetencje poszczególnych organizacji.
2,0
3,0Potrafi wymienić organizacje zajmujące się nadzorem nad bezpieczeństwem żywności i większość organizacji nadzorujących pozostałe aspekty jakościn żywności. Potrafi w dostatecznym stopniu scharakteryzować kompetencje wymienionych organów nadzoru.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D32_U01
Student nabywa podstawowe umiejętności przydatne w uczestniczeniu podczas kontroli urzędowych zarówno z punktu widzenia organizacji nadzorującej, jak i kontrolowanej
2,0
3,0Zna a dostatecznym stopniu zasady przeprowadzania kontroli. Zna obowiązki kontrolowanego podczas kontroli. Częściowo zna obowiązki kontrolowanego a także prawa kontrolowanego i kontrolującego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D32_K01
Student ma świadomość znaczenia organizacji nadzoru nad bezpieczeństwem i jakością żywności dla społeczeństwa i konieczność dokształcania się, ze względu na stale uaktualnianie wymagań w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia.
2,0
3,0Potrafi wymienić korzyści związane z istnieniem organizacji nadzoru nad bezpieczeństwem i jakością żywności dla społeczeństwa.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Wiśniewska M., Malinowska E., Zarządzanie jakością żywności. Systemy, koncepcje, instrumenty, Difin, 2011
  2. Wojciechowski P., Wspólnotowy model kontroli urzędowej żywności, Wolter Kluwers, 2008
  3. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.o Inspekcji Weterynaryjnej - tekst ujednolicony (Dz.U. z 2010 nr 112 poz. 744)
  5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z poźn. zm).

Literatura dodatkowa

  1. Zgodne z tematyką artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych
  2. Informacje zawarte na stronach internetowych organizacji nadzorujących jakość żywności

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu. Wybór tematów do opracowania prezentacji1
T-A-2Kompetencje międzynarodowych organów nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności2
T-A-3Kompetencje krajowych organów nadzoru w zakresie bezpieczeństwa żywności.2
T-A-4Kompetencje krajowych organów nadzoru w zakresie jakości żywności.2
T-A-5Przebieg kontroli z punktu widzenia kontrolowanego – prawa i obowiązki – studium przypadku2
T-A-6Przebieg kontroli z punktu widzenia kontrolującego prawa i obowiązki – studium przypadku2
T-A-7Prezentacje opracowanych projektów3
T-A-8Zaliczenie1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Urzędowy i rynkowy nadzór nad bezpieczeństwem i jakością żywności - wprowadzenie1
T-W-2Światowe i unijne organizacje nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności (Codex Alimentarius, GFSI, EFSA)3
T-W-3Polskie urzędy nadzoru nad bezpieczeństwem żywności – Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS)2
T-W-4Polskie urzędy nadzoru nad bezpieczeństwem żywności – Inspekcja Weterynaryjna (IW)2
T-W-5Polskie urzędy nadzoru nad jakością handlową: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), Inspekcja Handlowa (IH)2
T-W-6Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN)1
T-W-7Rynkowy nadzór nad jakością żywności3
T-W-8Zaliczenie1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie prezentacji8
A-A-3przygotowanie do zaliczenia7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2studiowanie literatury naukowej15
A-W-3zapoznanie się z informacjami na stronach internetowych organizacj nadzoru: krajowych, europejskich, światowych10
A-W-4przygotowanie do zaliczenia20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D32_W01Student posiada wiedzę z zakresu organizacji kompetentnych w zakresie nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności na poziomie międzynarodowym, unijnym i krajowym. Zna kompetencje poszczególnych organizacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W02Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i zagadnień społecznych dotyczących zarządzania i bezpieczeństwa żywności
ZBiJŻ_1A_W11Zna organizacje kontroli oraz systemy zapewniania jakości żywności, zasady ich wdrażania i dokumentowania w Polsce i UE w zakresie związanym ze studiowanym kierunkiem
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem organizacji nadzoru nad jakością żywności. Studenci zapoznają się kompetencjami poszczególnych organizacji zajmujących się nadzorem urzędowym i rynkowym
C-2Zapoznanie studentów z przebiegiem kontroli zarówno z punktu widzenia kontrolowanego, jak i kontrolującego. Poznanie praw i obowiązków w tym zakresie.
Treści programoweT-W-1Urzędowy i rynkowy nadzór nad bezpieczeństwem i jakością żywności - wprowadzenie
T-W-3Polskie urzędy nadzoru nad bezpieczeństwem żywności – Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS)
T-W-6Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN)
T-W-2Światowe i unijne organizacje nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności (Codex Alimentarius, GFSI, EFSA)
T-W-4Polskie urzędy nadzoru nad bezpieczeństwem żywności – Inspekcja Weterynaryjna (IW)
T-W-5Polskie urzędy nadzoru nad jakością handlową: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), Inspekcja Handlowa (IH)
T-W-7Rynkowy nadzór nad jakością żywności
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna
M-1Wykłady informacyjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: odpowiedź pisemna/ustna podczas zajęć laboratoryjnych
S-6Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne z treści wykładów
S-5Ocena podsumowująca: test zaliczeniowy z materiału opanowanego podczas ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi wymienić organizacje zajmujące się nadzorem nad bezpieczeństwem żywności i większość organizacji nadzorujących pozostałe aspekty jakościn żywności. Potrafi w dostatecznym stopniu scharakteryzować kompetencje wymienionych organów nadzoru.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D32_U01Student nabywa podstawowe umiejętności przydatne w uczestniczeniu podczas kontroli urzędowych zarówno z punktu widzenia organizacji nadzorującej, jak i kontrolowanej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U10Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z przebiegiem kontroli zarówno z punktu widzenia kontrolowanego, jak i kontrolującego. Poznanie praw i obowiązków w tym zakresie.
Treści programoweT-A-5Przebieg kontroli z punktu widzenia kontrolowanego – prawa i obowiązki – studium przypadku
T-A-1Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu. Wybór tematów do opracowania prezentacji
T-A-4Kompetencje krajowych organów nadzoru w zakresie jakości żywności.
T-A-7Prezentacje opracowanych projektów
T-A-2Kompetencje międzynarodowych organów nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności
T-A-3Kompetencje krajowych organów nadzoru w zakresie bezpieczeństwa żywności.
T-A-6Przebieg kontroli z punktu widzenia kontrolującego prawa i obowiązki – studium przypadku
Metody nauczaniaM-4Metody przypadków, prezentacje – zależne od rodzaju ćwiczenia
M-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Ćwiczenia laboratoryjne realizowane samodzielnie i w zespołach
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia
S-2Ocena formująca: aktywność na ćwiczeniach
S-5Ocena podsumowująca: test zaliczeniowy z materiału opanowanego podczas ćwiczeń laboratoryjnych
S-1Ocena formująca: odpowiedź pisemna/ustna podczas zajęć laboratoryjnych
S-3Ocena formująca: ocena z prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna a dostatecznym stopniu zasady przeprowadzania kontroli. Zna obowiązki kontrolowanego podczas kontroli. Częściowo zna obowiązki kontrolowanego a także prawa kontrolowanego i kontrolującego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D32_K01Student ma świadomość znaczenia organizacji nadzoru nad bezpieczeństwem i jakością żywności dla społeczeństwa i konieczność dokształcania się, ze względu na stale uaktualnianie wymagań w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem organizacji nadzoru nad jakością żywności. Studenci zapoznają się kompetencjami poszczególnych organizacji zajmujących się nadzorem urzędowym i rynkowym
Treści programoweT-A-2Kompetencje międzynarodowych organów nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności
T-W-7Rynkowy nadzór nad jakością żywności
T-W-2Światowe i unijne organizacje nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności (Codex Alimentarius, GFSI, EFSA)
T-W-5Polskie urzędy nadzoru nad jakością handlową: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), Inspekcja Handlowa (IH)
T-A-3Kompetencje krajowych organów nadzoru w zakresie bezpieczeństwa żywności.
T-W-3Polskie urzędy nadzoru nad bezpieczeństwem żywności – Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS)
T-A-4Kompetencje krajowych organów nadzoru w zakresie jakości żywności.
T-W-1Urzędowy i rynkowy nadzór nad bezpieczeństwem i jakością żywności - wprowadzenie
T-W-4Polskie urzędy nadzoru nad bezpieczeństwem żywności – Inspekcja Weterynaryjna (IW)
T-W-6Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN)
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne
M-4Metody przypadków, prezentacje – zależne od rodzaju ćwiczenia
M-2Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: odpowiedź pisemna/ustna podczas zajęć laboratoryjnych
S-5Ocena podsumowująca: test zaliczeniowy z materiału opanowanego podczas ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: aktywność na ćwiczeniach
S-6Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne z treści wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi wymienić korzyści związane z istnieniem organizacji nadzoru nad bezpieczeństwem i jakością żywności dla społeczeństwa.
3,5
4,0
4,5
5,0